SPAARBANK. Mr. J. van der Leeuw, President. J. Apeldoorn, Penningmeester. J. C Leinweber, Secretaris. BURGERLIJKE STAND. wijl tevens de Sn,es ter straatweg zou wor den verlegd, zoodat deze geheel buiten het rangeer- en aanslnitingsterrein zou ko men. Wij hopen binnen kort op deze voor onze gemeente zoo belangrijke quaestie terug te komen. De aaubeveling voor een secretaris der gemeente Stad-Almelo bestaat uit H.H. J. W. L. Thomsom, commies ter Secretarie alhier en G. L. Jansen, commies te Gro ningen/ Onze voormalige stadgenoot de heer J. G. Gerritsen, ambtenaar ter secretarie der gemeente Apeltern, is door Burg. en Weth. der gemeente Epe op het tweetal der aan beveling tot secretaris dier gemeente ge steld. Maandagmiddag is detrein, die te 12.40 van Utrecht naar Zwolle vertrok, door verkeerden wisselstaud, bij de Vechtebrug op het tweede spoor geloopen. Zeven wa gens, op dat spoor staaude, zijn ontspoord. De reizigers kwamen, op twee na, die licht verwond werden, met den sehrik vrij en werden door een anderen trein opge nomen. Te 41/? uur konden alle treinen weder ongehinderd passeeren. De trein die hier te 1.20 uit Utrecht moest aan komen, kwam eerst te vier uur aan. Op den Oosterspoorweg is Maandag avond een ingezetene uit Zutfen omgeko men. Hij had te Amsterdam plaats geno men tot zijne woonplaats, was eerst te Weesp uitgestapt, vervolgens te Bussum en werd daarna niet meer gezien. Te Hil versum vond men voor aan de locomotief een heerenhoed, hetgeen op de gedachte bracht dat een ongeluk gebeurd moest zijn. De stationschef van Hilversum reed toen met een reserve-locomotief terug en vond op den weg het lijk van een ruim 50jarig mandat later herkend werd dat van den ingezetene üit Zutfen te zijn. Omtrent de aanleiding van het gebeurde verkeert men in het onzekere. Op deuzelfden dag werd in de goederen loods alhier tusschen eene op wielen be wegelijke brug en den muur, een werkman zoodanig beklemd, dat hij, met gekneusde beenen, per draagbaar naar zijn huis moest worden vervoerd. In de laatstgehouden vergadering van de vereeniging Volksonderwijs" hier ter stede zijn als bestuursleden in plaats van de HH. Kalff en Menalda van Schou wenburg, benoemd de Heeren Rolandus Hagedoorn en van Ketwich. Tevens be sloot de vergadering aan het hoofdbestuur in bedenking te geven, zich tot de Hooge Regeering te wenden met het verzoek, dat voortaan het schooltoezicht zou zijn een bezoldigd ambt, en worden opgedragen aan mannen, van wie men wist, dat zij behoorlijk op de hoogte waren van onder wijszaken. Jammer is het dat het concert van den Heer Coenen op Donderdag 11. zoo slecht bezocht was. Hel goede programma en de goede uitvoering hadden een talrijker pu bliek verdiend. Met veel genoegen maak ten wij kennis met den pianist, den vio loncellist en den fluitist, die voor het eerst alhier optraden. De Heer Coenen handhaafde zijnen ouden roem. Moge hij zich door de slechte opkomst 't was trouwens een ongun stige dag! niet laten afschrikken I Naar het »Utr. Dagbl." verneemt, is aan het Ministerie van Binnenlandsche Zaken een nadere regeling van de provin ciale griffiën in bewerking, welke gepaard zou gaan met een belangrijke verbetering van de bezoldiging der ambtenaren, daar aan verbonden. Gelijk men weet, bestond op zoodanige regeling bij den Minister reeds dadelijk bij zijn optreden het plan. Omtrent den gezondheidstoestand van den burgemeester van Utrecht deelt het ïU. D." mede, dat de heer Kien, in weer wil van zijn 77-jarigen leeftijd, in beter schap toeneemt en weldra trachten zal weder de behandeling van eenige zaken op zich te nemen. Tot predikant bij de Chr. Gereformeer de gemeente alhier is beroepen de Heer P. Kapteyn, te Amsterdam. Dat de opcenten op de personeele be lasting als middel tot vermeerdering der gemeeuteinkomsten geen aanbeveling ver dienen, hebben wij meermalen aangetoond. Wij vestigen daarom de aandacht op het geen het Vaderland schrijft, naar aaulei- ding van eene verhooging dier opcenten van 45 tot 58 in den Haag. (In Amers foort wordet) 70 opcenten voor de gemeen te geheven.) »Wij bejammeren 't, dat men hoe lan ger hoe meer van den goeden weg afwijkt en voor tekorten op de begrooting heul zoekt in opcenten op een belasting, wier grondslagen door de meest bevoegden op het gebied van belastingen worden afge keurd. Staat de personeele huurwaarde der verschillende gebouwen in de residentie stad in verhouding tot hun werkelijke huurwaarde? Staat de personeele huur waarde van het eene gebouw in evenre digheid tot die van het andere? Heerscht niet de grootste ongelijkheid tusschen de schattingen der oude en van de in den laatsten tijd gebouwde huizen Indien de voorzitter van den Raad eens opgave deed van de kadastrale en van de personeele huurwaarde van al de verschillende huizen te 'sGravenhage, zijn vertegenwoordiging zou over zooveel ongelijkheid en oneven redigheid van verbazing de handen in eikaarslaan. Zal men nu die ongelijkheid en die onevenredigheid nog grooter ma ken door het heffen van opcenten, die nu weder van 45 op 58 zullen gebracht wor den? Staat het aantal deuren en vensters en haardsteden in evenredigheid tot de wer kelijke huurwaarde van de verschillende gebouwen onderling. Immers neen. Wel nu, maakt men dan de belasting op deze grondslagen niet nog onbillijker door de heffing van opcenten. Is de wet op de personeele belasting niet in hooge mate drukkend op het meu bilair naarmate het eenvoudiger is, en worden juist die voorwerpen niet door de wet vrijgesteld van belasting, die allezins de kenmerken dragen van gegoedheid? Welnu, zal men die onrechtvaardigheid nog grooter maken door het heffen van opcenten op de personeele belasting? Moeten winkeliers, die ook voor hun winkel getroffen worden in de personele belasting niet betalen wegens alle inwo nende mannelijke en vrouwelijke werkbo- den, bedienden, gezellen eu leerlingen, die uitsluitend worden gebezigd voor de uit oefening van hun bedrijf? En zal men al deze personen naar evenredigheid veel meer laten betalen dan de meergegoeden, door het heffen van opcenten op den gronslag eener belasting, die op zichzelf reeds vicieus is? Zal men al diegenen, die op kamers le ven en waarvan velen tot de vermogenden behooren, vrijstellen van het naar evenre- redigheid bijdragen in de gemeentelasten, aangezien de meesten hunner niet door de personele belastingen derhalve ook niet door de opcenten kunnen getroffen wor den Zal men al diegenen, die wegens onver mogen niet op de kohieren van den hoof- delijken omslag kunnen voorkomen, doch indirect treffen omdat de Staat iets van hen eischt? en zalmen het bedragder non- valeurs voor de gemeente nog grooter maken Waarom volgt Den Haag niet het voorbeeld van zoovele andere aanzienlijke gemeenten in ons land, die zooveel moge- er naar streveu om de opcenten op de personeele belasting steeds te verminde ren, zoo niet geheel af te schaffen? Waar om wordt hier niet herzien de personeele huurwaarde? Waarom neemt niet hoofd der gemeente en de controleur van's Rijks directe belastingen daartoe het initiatief? Ons gemeente-belastingstelsel is door en door vicieus. Ieder deskundige is overtuigd, dat de wet op de personeele belasting tot in hart eu nieren toe verkeerd is geregeld en hoogst onrechtvaardig werkt. En wat doet men? Op de grondsla gen van die perniceuse belasting bouwt men twee andere belastingen. Ten eerste een door het heffen van opcenten en in de tweede plaats een door het invoeren van een hoofdelijken omslag, geheven naar de huurwaarde der perceelen; 2o. naar de waarde van het meublair en 3o. naar het aantal paarden der le klasse. Indien het fundament van de personeele belasting zwak i^, hoe zwak moet dan niet zijn de respectieve gebouwen, die op dezen grond slag rusten Zou 'tgeen tijd worden, dat de Haagsche gemeenteraad een inkomstenbelasting invoerde en het voorbeeld volgde van andere gemeenten, die daartoe misschien nog moeilijker konden overgaan dan de residentie?" Voortaan zullen alle officieren van het leger, die tot verandering van uniform verplicht zijn wanneer daarmede geen be vordering gepaard gaat, als tegemoetko ming in de daaraan verbonden kosten de volgende toelagen genieten, als: a. bij overplaatsing bij den Grooten staf of terugplaatsing van dien staf bij het wapen waarvan zij herkomstig zijn, offi cieren der cavalerie f 100, officieren van andere wapens f 250. b. bij overplaatsing bij den generalen staf terugplaatsing van dien staf bij een der andere staven of korpsen van het leger, officieren der cavalerie f 75, officie ren van andere wapens f 225. c. bij overplaatsing by de Intendance, officieren niet tot de administratie behoo- rende f175. d. bij overplaatsing bij het reg. grena diers en jagers: bij de bataljons grenadiers f 150, bij de bataljons jagers f 200. e. bij overplaatsing van een der batal jons grenadiers bij een der bataljons jagers of omgekeerd f 175. f. bij overplaatsing van artillerie-offi cieren bij de rijdende artillerie, of van dat reg. bij eenig ander gedeelte van het wa pen der artillerie f 225. g. bij overplaatsing bij de maréchaussee, officieren der cavalerie f 100, officieren van andere wapens f 200. li. bij overplaatsing van officieren der cavalerie van hét le of 3e naar het 4e regi ment huzaren f 50. Deze gelden zullen, als bijslag op het traktement, aan het Rijk worden in reke ning gebracht. Het Bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 14 JAN. e.k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 1 ure, terwijl belanghebbenden worden uitgenoodigd om hunne boekjes tot het bijschrijven der Renten, hetzij in die zitting, hetzij vooraf ten huize van een der-Commissarissen in te zenden. A. J. BOS, Secretaris. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAG, den 14. JANUARI aanst. 's namiddags van kalftwee tot halfdrie zitting houden in een der localen van het raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, en bij de verdere leden van het bestuur, de heer.en B. E. Herschel, W.A. Croockewit, M. van Beek en Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt. Geboren: 3 Jan. Geertruida, d. van Arend Johannes Smith en Hermina Wil- lemina Veeuendaal. 4. Jacoba, d. van Hartog Abraham de Vrie3 en Betje de Rooij. 5. Gerrit, z. van Aaltje Willem- sen. Gerrit, z. van Hendrik van der Geld en Gerarda van der Flier. 6. Ger- dina, d. van Nicolaas Heilijgers en Elisa beth Scheepmaker. Meijer, z. van Mozes Salomon Aronson eu Adriana Preger. 7. Francina Heu'drika, d. van Jan van den Berg en Janna Jansen. 8. Janne tje, d. van Hendrik Barten en Elisabeth Winterswijk. 9. Antje, d. van Jacob Hendriks en Gerritje van de Berkt. Jacoba Hendrika, d. van Aart van Plate ringen en Johanna de Vries. Ondertrouwd: 10 Jan. Meuwis Raven en Geertruida van den Eshof. Christiaan Theodorus Scholten en Dirkje van de Pol. Johann Heinrich Conrad Thiele en Willemtje Takens. Gehuwd: 9 Jan. Fridericus Augus- tinus Nixdort en Teunisje van Loenen. Elbert Bouman en Teuntje van Ek. Overleden: 3 Jan. Govert Alber- tie, 69 jr. echtg. van Maria van de Klas- borst. 6. Maria Antoinette Elisabeth Hagedoorn, 2 jr. 7. Jacobus Henricus van Buul, 79 jr. ongeh. 10. Hendrik Ehrisman, 40 jr. ongeh. INGEZONDEN. De Turksche regeering zocht de ver overing van Plewna voor de bevolking van Constantiuopel te verbergen, maar een grieksche bankier te Parijs telegrafeerde aan zijn correspondent in Constantinopel: »Je vous annonce les fiancailles de Mile Plevnice avec M. Camaroff." Camaroff nu is de secretaris van Ignatief. De corres pondent begreep het telegram en als een loopend vuur ging het nieuws door Con stantinopel. Clio. GEMENGDE BERICHTEN. Men deelt aan de N. R. Ct. mede, dat de kapitein de Bas, die, zooals men zich zal herinneren, onlangs uit 's-Hage naar Arnhem werd verplaatst, tengevolge van een tusschen hem en zijn chef gerezen geschil over de vervulling van zijn man daat als lid van de commissie van toe zicht over het middelbaar onderwijs, in de residentie zal terugkeeren. Iemand, die de jongste vergadering van de Academie van Wetenschappen bijwoonde, deelt aan het Hbl. eenige bij zonderheden mede betreffende de mede- deelingen van prof. Bosscha over de mo gelijkheid om eens anders telcgraphische berichten af te luisteren. Eene gewone batterij, bij onze telegra fisten in gebruikt, bestaat uit 60 a 80 ele menten Daniell. Een enkel van die ele menten brengt een electrischen stroom voort, die nog een hoorbaar resultaat in de telephon levert, nadat hij in den ge- leiddraad een weerstand heeft overwon nen gelijk aan dien in een gewonen tele graafdraad van 4 mM. dikte en 5000 kilometer lengte. Niets is eenvoudiger dan de draden van eene gewone telephon aan een passeerenden telegraafdraad te brengen; dan wordt een zeer klein beekje van den electrischen stroom langs een omweg geleid, en wie de telephon aan het oor houdtverneemt duidelijk het getik, waaruit een geoefend telegrafist de depêche opmaakt zonder dat de wettige ontvanger er iets van bespeurt. Dat is niet enkel theoretisch voorgesteld, maar door prof. B. met proeven bevestigd. Nog meer; waar de telephon-leiding dicht bij een telegraafleiding komt, kun nen er inductiestroomingen ontstaan met hetzelfde effect. De chef van het technisch beheer van de Rijks-telegraaf inden Haag heeft een telephonleiding liggen van de Parkstraat naar het Binnenhof. Uit de Parkstraat sprekende met zeker onder- beamte op het Binnenhof, hoort hij tusschen het gesprek door het bekende getik en verstaat daaruit eene depêche, die bij navraag zooevendoor de telegraaf op het Binnenhof laags den gewonen weg ontvangen blijkt te zijn. En toen men eens telephon-proeven nam met eene leiding tot Rotterdam, had deze den invloed van zooveel telegraafdaden te ondervinden, dat er een geknetter ont stond als van eene pan met vet, die te braden staat. De redacteur van een Amerikaansch blad levert de volgende beschrijving van een naburige plaats, waar een concur- reerend blad werd gevestigdZelfs de koeien van dit uitgehongerde nest zijn boven alle beschrijving ellendig. Als eenige te zamen op een grashalm aanval-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3