RUSLAND LIQUIDATIE DER FIRMA M. van Gelder Zoon. GREEYE 0°. VOOR JONGE VOLKJE DRUIVEN-BORSTSIROOP ZALF HOLLOWAV. TESTAHBHT PETER DEN GROOTE. GRAVIN EN VROUW, Jtaiknlandacfte Coupons. De Verkoop der voorradige goede ren tot verminderde prijzen eindigt 5 FEBRUARIJ. TEER-CAPSULES DE GUYOT ADVERTENTIES. Griekenland, Servië Montenegro, Koemanie, of het van WERTROUWEN KAN EEN ZIEKE alleen in zulk een Ge neeswijze stellen die evenals Dr. Airy's, Natuurgeneeswijze, feitelijk getoond heeft goed te zijn. Dat door deze Geneeswijze buitengewoon gunstige zelfs verbazingwekken de Genezingen werden verkregen, blijkt uit de in het rijk geïllustreer de werk Dr, Airy's Natuurgeneeswijze EEN OORSPRONKELIJK BOEK. JULIA. Tegen 1 Februari a.s. wordt ge vraagd een nette ïïf NOODHULP, voor 4 k 5 dagen per week. Men vervoege zich in persoon of met franco brieven onder lett. P. bij den Boekhandelaar A. M. SLOT HOUWER alhier. L. S. HERZ, eenige agentuur JOH. KOOPMANS Co. te Amsterdam. k 75 Cent het pak, bij 5 k 10 pak met rabat, bij 25 pak tot winkeliersprijs. Te AMERSFOORT uitsluitend verkrijgbaar bij Dit Tijdschrift voor kinderen versierd niet 125 a 150 Plateu, is de aangenaamste en gezoclitste lectuur. lie verbalen wedijveren door afwisseling. De gedichtjes wor den gaarne gelezen en herlezen. De raadsels, annccdotcn, ka ïnerstukjes enz. enz. worden hcgcerig ontvangen. Iedere maand versehijnncn twee of drie Afleveringen vau 16 pagina's of 33 kolommen druks. lie prijs per nommcr is 12'/s cent of f3,25 voor den complee- ten jaargang. Uien abonneert zich bij den Boekhandelaar A. M. SLOTHOUWER. met Fenkelhomg'. Zuiverste medicinale Eene geschokte Gezondheid. RATIONNEELE BEHANDELING len, pakt de voorste hem met den bek vast, de overigen pakken ieder den staart van de voor haar staande koe en dan rukkenjze eenige'malen eer ze den gras halm los hebbener moeten drie of vier bij elkander staan om eenige schaduw te geven." Een jonge dochter te Akkrum, die bij eene liefhebberij-tooneelvoorstelling al daar de rol van een krankzinnige vervul de, is weinige dagen daarna werkelijk krankzinnig geworden. Het jaar 1878 zet zich voor België op treurige wijze in. De jongste bladen ma ken melding van niet minder dan vijf gevallen van moord of poging daartoe. Op één enkele uitzondering na ging de moord van diefstal vergezeld. Terzelfder tijd werd in Antwerpen een moord ont dekt, reeds in Augustus door een man op zijne vrouw gepleegd. Om zijne misdaad te verbergen had hij het lijk op afschu welijke wijze verminkt. Ook een paar brandstichtingen wor den gemeld. Dit gevoegd bij het spoor loos verdwijnen van sommige personen, verwekt een algemeen gevoel van onge rustheid. Die Effecten bezitten en op de hoogte willen zijn van de Oostersche kwestie worden aanbevolen zich aan te schaffen de navolgende werkjes: Prijs 1,25. Prijs 1 Iu beide werkjes vindt men hun ver schillend Grondgebied, Bevolking Re geringsvorm KrijgswezenGeldmid delen, enz. Nog bevelen wij ten dringendste aan' Prijs o,30. In dit werkje wordt duidelijk aange toond, wat Rusland wil. Bij alle solide Boekhandelaren ver krijgbaar. A. M. SLOTHOUWER. S^TV.TTT^ o 11 in afgedrukte talrijke ECHTE GE TUIGSCHRIFTEN, volgens welke zelfs die zieken nog genezen wer den, voor wie hulp niet meer moge lijk scheen. Elke zieke mag zijn toe vlucht tot deze beproefde Genees wijze, met te meer vertrouwen ne men, daar de leiding der genezing, wanneer dit verlangd wordtaan daarvoor opzettelijk aangestelde practische geneesheeren wordt toe vertrouwd. Nadere inlichtingen daar omtrent vindt men in het 500 blad zijden dikke boek: Dr. Airy's Na tuurgeneeswijze, prijs EEN Gulden, bij bijna alle boekhandelaren door het geheele Rijk te ontbieden, als mede door Richter's Boekhandel te Rotterdam, die het boek op aanvra ge en lranco toezending van 20 post zegels a 5 ct., dadelijk franco verzendt. Uitgaaf ran A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort. bladzijden uit een veel bewogen leven, DOOR Schrijfster van GESCHEIDEN" enz. Twee deelen. Prijs i 4. De ondergeteekeude geeft voor de Bui- teulaudsche Spaausche Coupons verschenen 1 Janua rij 1878, 84 cents per Piasters en heeft dit reeds sedert 1 December jl. uitbetaald. Ook andere vreemde coupons worden door hem ontvangen en direct uitbetaald. Coupons Russ. Spoor vaste cours f 5,90 worden met f 6,uitbetaald. Amersfoort, 10 Januarij 1878. adres: de Heer M. WOLFF, buiten de Utrechtsche poort. Kantoor dagelijks tusschen 912. 1 De Uitgever JOH, IJKEMA, 'sHage, heeft verzonden Aflevering I, Derde jaargang Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; bet bestaat uit druivensuiker en Zwitser- scken honig met een aftreksel van mout, orange-bloesem en fenkel. Het werkt spoedi ger en is aangenamer in het gebruik dan de andere midelen, die tegen de borstaan. doeningen aangewend worden, als borstthee, drop, malz-extract, borstbonbons, enz, Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, heeschheid, hoest, pijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. De flesch met gebruiksaanwijzing Go ct. en f r traan bij oorstkwalen, kliergezwellen, bleekzucht, enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan, die aan een meer algemeen gebruik iu den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen en een goeden smaak beeft., daar ik de verschetraan aanstonds filtreer, op fiesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs iu de beste apotheken, moet de lever traan ranzig worden, wanneer zij langzamerhand, weken en maanden lang, van die dat afgetapt wordt. In fiesschen van 30, 50 en 90 ets. T IVo r-T M7W+ ri a n Het is van algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar be standdeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveel heid voorhanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzerpraeparaten is deze oplossing de geschiktste. Eén eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm. De flacon kost 50 cents. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen te Amersfoort, Ph. Meijers. Aruhem, G. J. de Waal. Barneveld, Weduwe P. A. Menger. Elburg, C. C. Hengeveld. P. Bronsveld. Hilversum, E. M. de Zoete. Nijkerk, J. H. Nijland. Scherpenzeel. A. J. Vosselman. Veenendaal, Wed. J. Klomp. Wageningen, J. H.Stöcker. Emmerich II. von Cfimborn. Beklagenswaardig is het, wanneer men rondom zich zoo velen ontdekt die door onwetendheid, onachtzaamheid, of val- sche kieschheid, aan eene slepende ziekte lijden. Niets toch is verstandiger en niets gemakkelijker in zulke omstandigheden, dan op eene onpartijdige wijze de proef te nemen met deze vorstelijke zuiverings middelen en beste maagversterkers. De kracht van het bloed kan alleen onder houden worden, wanneer men in het be zit is van eenen goeden eetlust en eene goede spijsvertering, en de zuiverheid van dat vocht is de onmiddellijke maat staf van ligchaams en geestkracht. Hol- loway's Pillen bereiken beide deze doelen zonder dat de zieke zich aan moeijelijk- heden of kwellende onthoudingen be hoeft te onderwerpen. Deze het gestel trapsgewijze genezende Pillen, zijn bij- nonder van nut gedurende het zomersai- soen. en in heete klimaten en ongezonde koortsachtige streken. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f i,85 f3,—, f 6.75 f i3,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BR0NCHITES. TEERING. DOOR DB Apotheker te Pariji Deze capsules ter grootte van een ge wone pil, bevatlen teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteit. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. Het dagelijksch gebruik der teer is zeer aan te bevelen voor herstellenden en zwakke o personen. Het is tevens een zeer goed praeservatief voor eene menigte ziekten, vooral in tijdeD dat Epidemiën heerschen. {Annuaire de thérapeutique du professeur Bouchardat.) De teer zegt M' M. A. Casenave, wordt met bijzonder succes gebruikt tegen, huid- uitslag en longteering. Het is klaarblijke- lijk door de ervaring bewezen, dat de teer een stimuleerenden invloed heeft, en dat bij matig maar geregeld gebruik, de teer de organen der spijsverteering zacht opwekt, u en den goeden bloedsomloop bevordert. (Dictionnaire de médecine du docteur Fabre.) <1 De werking der teer inwendig is als volgt. Zij vermeerdert de urine afscheiding, wekt de eetlust op en bevordert de spijsvertee- ring. Men schrijft de teer vooral voor, bij chronische catharren van de blaas en a longen. Traité de pharrnacie du professeur Soubbiran.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dat men gaateeten, werkt de teer hoogst merkwaardig in de vol gende gevallen BRONCHITES. ASTHMA. LONGAANDOENING. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. LONGONTSTEKING EN TEERING. KEELPI3NEN. SLECHTE SPIJSVERTEERING. KOUDE OP DE BLAAS. en in 't algemeen tegen alle aandoenin gen der slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat 60 cap sules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe weinig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 4 /2 cent per dag. Om zich tegen 't koopen van namaaksel te hoe den, moetmenvooral letten op 'l witte etiquette, waarop de tekst met zwarte leltersss afgedrukt en de onderteekening van GUYOT in drie kleuren. Hier tegenover bevindJ, zichhetfac- simile der handteeke- ning. Te verkrijgen te Amersfoort bij Sander en in de meeste apotheken. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4