Amersfoort en Omstreken 1878. No. 317. VOOR Vrijdag-18 Januari. U Itgevcr: A. JM. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. De Amersfoortsche kinder- bewaarplaats. Op den eersten Februari 1878 wordt de Amersfoortsche kinder bewaarplaats geopend. Toen de ondergeteekende, in Sep tember 1876, in dit blad de aandacht vestigde op het groote belang en de heilzame werking van zulk eene in richting, durfde hij zich de uitkomst, die thans bereikt isnauwelijks voorstellen. De verwezenlijking van dit denk beeld heeft onze gemeente in de eer- ste plaats te danken aan de krachti ge ondersteuning der Maatschappij tot Nut van 't Algemeen, en aan de jjverige bemoeiingen van een aantal dames, die met groote bereidwillig heid de vaak weinig dankbare taak op zich namen, om van de in gezetenen, door persoonlijk bezoek, giften of contributiën te verkrijgen. Een woord van bij zonderen lof komt hierbij toe aan onzen voormaligen stadgenoot, den Heer Keyser, in wien zoovele philanthropische inrichtin gen hier ter stede een onvermoeid medewerker en een milden gever hebben verloren. Sedert dien tijd hebben de voortdurende pogingen der Dames- en Heeren bestuursleden de plannen tot rijpheid gebracht. Het zelfde ruime en flinke gebouw, waar zoo velen onzer stadgenopten, Meester Bol's gouden feest. onder de leiding van den verdienste lijken hoofdonderwijzer Versloot hunne opleiding ontvingen, zal nu binnen weinige dagen worden be stemd voor de verpleging en ver zorging der kleinen van onze arbei dende klasse. Van onze arbeidende klasse. Daarop dient met nadruk te worden gewezen. Volgens het reglement toch der Kinderbewaarplaats is het doel der Vereeniging „aan ouders, die ter voorziening in het onderhoud van hun gezin verplicht zijn, den geheelen dag, of een gedeelte daar van buitenshuis werkzaam te zijn, de gelegenheid te geven, om aan hun ne jeugdige kinderen eene liefderijke behandeling, eene gezonde verblijf plaats, en eene goede voeding te verschaffen." De ouders zullen voor de verzor ging hunner kinderen eene kleine som betalen. Uit het voorgaande blijkt, dat er hier geen sprake is van aalmoezen veel minder nog van eene bevor dering van luiheid en gemakzucht. Zeer terecht werd in eene circulaire van het comité aan de ingezetenen opgemerkt „De bewaarplaats is vooral be stemd voor de kinderen van die tal rijke min gegoede huisgezinnen, in- welke, behalve de vader, óók de moeder werken moet en werkt, om het brood voor hare kinderen te verdienen. „Thans is menig huishouden van die onmisbare bron van inkomsten verstoken, omdat de moeder door hare kleine kinderen aan hare wo ning wordt gebonden. „Veelal echter geldt ookhier: nood breekt wet. De kinderen worden dan „uitbesteed" of toevertrouwd aan dezorgen van broertjes of zusjes, weinig ouder slechts dan zij zeiven zijn. „Gebrek aan zorgvuldige verple ging en aan behoorlijke voeding is op dien teederen leeftijd eene groote oorzaak van sterfte. In onze stad komen gemiddeld onder elke hon derd overledenen acht en twintig kinderen beneden het j aar, en n e g e n en der tig kinderen beneden de drie jaar voor. „En wie zal het aantal begrooten van hen, die door een kommervol leven van ziekte en zwakheid moe ten boeten voor het gemis aan ver zorging inhunu e eerste le vensj aren? Onbekend maakt onbemind. Het bestuur der Kinderbewaarplaats hoe dankbaar ook voor de tot nu toe genoten ondersteuninghoudt zich overtuigd, dat velen, in wier medewerking het zich tot heden toe nog niet mocht verheugen, weldra bekeerd zullen worden tot warme voorstanders der, naar zijne mee- ning, zoo nuttige inrichting. Dat vertrouwen grondt zich óók op het toenemend succès van der gelijke inrichtingen inandere steden. In Dordrecht bij voorbeeld zijn in de negen laatste maanden van het jaar 1877 elfhonderd kinderen meer in de kinderbewaarplaats verpleegd dan in dezelfde maanden van het jaarl876. Eene aanprijzing van het werk dei- commissie, van welkehij deeer heeft deel uit temaken, ligt natuurlijkniet in de bedoeling van den ondergetee kende. Doch met den meesten aan drang vraagt hij, namens zijne mede bestuursledenalle belangstellen^ den: komt en ziet! Bewijzen van toegang tot de kin derbewaarplaats zijn bij alle leden van het bestuur verkrijgbaar. Het bestuur hoopt, dat daarvan in de eerste plaats zal gebruik worden gemaakt door hen, die hunne kinde ren aan de inrichting willen toever trouwen. In de tweede plaats door hen, die de oprichting door hunne bijdragen hebben mogelijk gemaakt. Maar óók door hen, die zich tot nog toe aan de deelneming hebben ont trokken. Hunne bijdragen zullen dubbel welkom zijn, wanneer die het gevolg zijn van de overtuiging, dat de kinderbewaarplaats inderdaad goed en nuttig werkt. Nog eene vraag ten slotte. Zullen WEEKBLAD Dil i.lad verschijnt des Vrijdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. F.nnco door het gcheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandclarcu en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertcutiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen Naar TJlrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rottcrd. 'sHagc Arnhem 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (lc. en 2c. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,28 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7,32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 'savonds na aankomst van den laatsten trein. Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1.36 6,13 (lc en 2e kl.) 8,59 2,- 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Bnarn Hilversum Utrecht Amsterd. 8,35 9,20 11,15 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,- 9,41 Naar ZntphenAankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8,21 9.30 1,11 3,42 5,56 8,42 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 6,30 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 10,56 2,42 7,20 10,23 FEUILLETON. IV. (Slot.) Ik houd het er voor dat Geert Nijen- hof, de ondermeester, menig slapeloozen nacht heeft doorgebracht voor hij de schoone regels bijeen had, die den ouden meester werden toegezongen. En toen het vers klaar was, zat hij er mee, op welke wijze men het zou zingen. Een melodie componeeren was natuurlijk on mogelijk en daarom zocht hij er maar een psalm- of gezangwijze bij. Kort voor het feest waren wij zeer geheimzinnig uitgenoodigd om een repetitie bij te wo nen, alweer in de schuur van meester's Roelf. Het is mij altijd een raadsel ge bleven dat Anna en ik niet zijn uitgescha terd van lachen. Tien meisjes en tien boe- relummels allen even confuusonder meester op een kruiwagen met een grooten stok gewapend, om te dirigee- ren. Daar barstten ze allen los Welkom, welkom op den drempel, Vriend en leer onzer jeugd, Van d' aan God gewijden tempel Waar wij leeren van de deugd. etc. Dat zou nu goed geweest zijn als de woorden maar bij de melodie hadden ge past; maar aan den tweeden en vierden regel ontbrak telkens één sylabe en de klemtoon viel op de verkeerde letter greep. Gelukkig dat mijn vader zich goed hield en 't gezang prees; maar hij voegde er bij dat het hem speet dat men niet de wijze van een ander gezang had geno men, van meester's lievelingsgezang. Dadelijk waren allen bereid van nieuws af te studeeren en nu ging het prachtig. De oude meester was zeer tevreden over het gezang en glom van genot. Men zakte minder dan anders wel en zoo liep dat gedeelte van het feest goed van stapel. Mijn vader hield toen een korte aan spraak aan den waardigen grijsaard, waarop de man van uit het doophekje begon te antwetorden. Dat stond niet op 't programmal Hij sprak wel een half uur; de meesten verstonden er niets van. Ten slotte scheen hij den heer van het dorp aan te spreken. Deze wandelde ten minste ook uit zijn bank en begon een speech, die eindigde met handschudden en met de woorden:Meester ik dank u voor al het onderwijs, dat u hier aan de jeugd, ook aan mij hebt gegeven." Hierop begon de ondermeester, die pas een maand of drie op het dorp was en galmde: Meester ook ik zeg u dank voor hetzelvel" en dat gaf een handenge- schud en een: »dank u wel meester!" de geheele kerk door. Of we ons amuseer den, behoef ik niet te zeggen. En eer vader de gelegenheid vond om, zooals zijn plan was de gemeente te laten zin gen, riep meester: ïkom er nu maar af, dominé, en nu vooruit naar de presenten!" Vader kwam >er af' en daar stormden allen de kerk uit en naar school toe, waar alles gereed stond door de goede zorgen van Moeder, die niet mee naar de kerk was gegaan en met onze meid alles in orde had gemaakt. Meesters verbazing over alles was groot. Bij het zien van den grooten bijbel nam hij alweer de pet af en hijlas hard op wat Vader er voorin had geschreven. In den stoel ging hij dade lijk zitten en nam een snuifje uit de nieuwe doos. »Een beste zetel als ik oud word," zei de Sojarige. En met zijn klok was hij verbazend ingenomen, vooral toen hij begreep dat die niet voor de school, maar voor zijn eigen pronkkamer zou dienen. Nadat alles goed bekeken, betast en

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1