EEN HUIS VOOR 'T JONGE VOLKJE L. S. HERS. LIQUIDATIE DER FIRMA M. van Gelder Zoon. DRUIVEN-BORSTSIROOP 1878. TWEEDE MEID, DROOGE T AKEEBOSSEN GRAVIN EN VROUW, Alle soorten BUITENLANDSCHE COUPONS worden BOVEN den offi- cieelen koers ingewisseld ten kan tore van den Heer M. WOLFF Mz., buiten de Utr. barrière te AiVIERS- FOORT, des morgens van 9 tot 12 uren, UITGEZONDERD ZATURDAGS EN ZONDAGS. De Verkoop der voorradige goede ren tot verminderde prijzen eindigt 5 FEBRUARIJ. T ADVERTENTIE N. verkoopen EIKEN- en ELZENHAKHOUT 14 perceelen EIKEN- en ELZENHAKHOUT, koop gevraagd tegen 1 MEI te Amersfoort Dit Tijdschrift voor kiudereu versierd met 125 a 150 Plateu, is de aangenaamste en gezoclitste lectuur. De verhalen wedijveren door afwisseling. De gediehtjes wor den gaarne gelezen en herlezen. De raadsels, annecüoten, ka merstukjes enz. enz. worden bcgcerig ontvangen. Iedere maand versehijnuen twee of drie Afleveringen van 16 pagina's of 32 kolommen druks. De prijs per nommcr is 12V2 cent of f3,25 voor den complee- ten jaargang. Men abonneert zich bij den Bockhandelaar A. M. SLOTHOUWER. EEN OORSPRONKELIJK BOEK. JULIA. met Feïikelhomg. Zuiverste medicinale Levertraan. De Amersfoortsche J... Gratis en franco Dr. Airy's Natuurgeneeswijze. Oude Wonden, Zweren en Etter builen, door een paar personen op verregaande wijze mishandeld en daarna toen de levens geesten schenen geweken te ziin, in een put, dien men daar veelal buitenshuis aan treft, geworpen. K. is echter, misschien door't koude bad, tot bewustzijn gekomen, heeft zich in de hoogte gewerkt en heeft door her haald kermen en roepen hulp gekregen van de bewoners van 't huis, die ter ruste lagen. Zijn toestand moet zorgvol zijn. Te Wijhe had een 60-jarige, zwaarge bouwde vrouw, die naar haar man over een vonder ging, het ongeluk er af te val len eu werd, ofschoon de man onmiddellijk ter hulp snelde, levenloos uit de sloot op gehaald. De werkzaamheden aan de spoorweg brug te Nijmegen worden met kracht voortgezet. De houten stelling van de derde groote overspanning is, wat het bovengedeelte betreft, weggenomen, zoo dat het ijzeren gevaarte geheel is afge werkt. Voor de zevende of laatste over spanning is de houten onderstelling reeds geplaatst en zijn de ijzeren onderliggers reeds aangebracht. Het justicieel onderzoek in zake den dood van den heer Kets, op de Brouwers gracht, te Amsterdam, is thans geheel gestaakt. De meeste duistere omstandigheden in deze geheimzinnige zaak hehben zich gaandeweg opgehelderd. Elk spoor dat, zoo er moordenaars wa ren, tot de ontdekking had moeten leiden, is ingeslagennagespoord en tot in de kleinste bijzonderheden doorzocht. Niets, zelfs geen zweem van vermoeden dat de dood van den heer K. aan een anderen ge- weldadigen oorzaak dan zelfmoord mag toegeschreven worden, is ontdekt. De slotsom van het onderzoek luidt, dat niets anders dan zelfmoord gepleegd is onder buitengewone omstandigheden. De Notaris A. 19. DRIJFHOUT VAUf HOOFF te Amersfoort, zal op DINGSDAG den 29. JANUARIJ1878 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhuize van den HoogÉdelGestrengen Heer A. von kellner in de Nieuwstraat wijk B no. 168 te Amersfoort, in het openbaar om contant geld, Eenen netten en goed geconser veerden INBOEDEL, bestaande in mahonijhouten SALON-, SPEEL-, 1 SCHRIJF- en an dere TAFELS, SALON- en andere STOELEN, CANAPÉ'SSPIEGELS, mahonijhouten LINNENKASTdito BOEKENKAST, dito SPIEGELKAST- JE, PENDULES, HANG- en andere KLOKKEN, LAMPEN, antiek Blaauw- en ander PORCELEIN, MEUBEL- en andere GORDIJNEN, een PERS, SCHILDERIJEN, waaronder twee van denKunstschilderToM, LEDIKANTEN, BEDDEN met toebehooren, VLOER- en andere KLEEDEN, TAPIJTEN, waaronder een geheel nieuw, KAG- CHELS, FORNUIS, VOORTS: ZILVERWERK waaronder 2 antiek zilveren SUIKERSTROOIJERS, 15 paar TAFELZILVER, 12 paar DESERT- ZILVER, een zilveren SOEPLEPEL, een dito THEEPOT, MELKKAN en THEEBUS, een dito PEPERBUS, een dito INKTKOKER, 3 zilveren ZUUR- VORKJES, 12 zilveren THEELEPEL TJES, een engelsch zilveren SOESEN- MAND, 2 dito PRESENTEERBLAAD JES, 2 dito TROMMELTJES, een dito SUIKERVAAS met 12 engelsch vergul de LEPELTJES, een dito MOSTAARD POTJE, 6 dito KANDELAARS, 6 dito FLESCHENBAKJES. VERDER: KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AAR DEWERK en hetgeen verder te voor schijn zal worden gebragt. Daags te voren te bezigtigen. De Notaris DRIJFHOUT VAM HOOFF te Amers foort zal op VRIJDAG den .,.9^-,^. 25 JANUARIJ 1878, des middags 12 ure in het koffijhuis »iiet Valkje" te Amersfoort, PUBLIEK VERKOOPEN: 41 perceelen EN onder de gemeente Amersfoort. Aanwijzer Jan van dam. EN op Steenenkamp onder de gemeente Hoogland. Aanwijzer cornelis van Dijk. Breeder bij billetten. Wordt te huur of te met omstreeks ZES kamers. Brieven met opgaaf van staud, prijs, enz. enz. wor den ingewacht onder No. 3324 aan het Advertentie-bureau van LAURENS VAN HULST te Kampen. De Uitgever JOH, I.JKEMA, 'sHage. heeft verzonden Aflevering I, Derde jaargang ervaren Er wordt tegen Mei te SCI! 0 VENH ORS T on der Putten verlangd, eene die goed kan strijken P. G. niet onder de 23 jaren. Franco brieven No. 338 bij DANNEN- FELSER en Co. te Utrecht, Uitgaaf van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort. bladzijden uit een veel bewogen leven, door Schrijfster van GESCHEIDEN" enz. Twee deelen. Prijs i 4. Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat uit druivensuiker en Zwitser- schen honig niet een aftreksel van mout, orange-bloesem eu fenkel. Het werkt spoedi ger en is aangenamer in het gebruik dan de andere midelen, die tegen de borstaan. doeningen aangewend worden, als horstthee, drop, malz-extract, horstbonbons, enz, Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend hij keelpijn, heeschkeid, hoest, pijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. De flesch met gebruiksaanwijzing 6o ct. en f i traan bij oorstkwalen, kliergezwellen, bleekzucht, enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan, die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen en een goeden smaak heeft, daar ik de verschetraan aanstonds filtreer, op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apotheken, moet de lever traan ranzig worden, wanneer zij langzamerhand, weken en maanden lang, van die dat afgetapt wordt. In flesschen van 30, 50 eu 90 ets. Het is van algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar be id ZGr-L6V6rLr3(3iIL standdeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveel heid voorhanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzerprseparaten is deze oplossing de geschiktste. Eén eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm. De flacon kost 50 cents. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen te Amersfoort, Ph. Meijers. Arnhem, G. J. de Waal. Barneveld, Weduwe P. A. Menger. Elburg, C. C. Hengeveld. P. Bronsveld. Hilversum, E. M. de Zoete. Nijkerk, J. H. Nijland. Scherpenzeel. A. J. Vosselman. Veenendaal, Wed. J. Klomp. Wageningen, J. H. Stöcker. Emmerich H. von Gimbora. Verschenen VOOR Kartonnen band prijs f 0,60. Uitgave van A. M. SLOTHOUWER. verzendt Richter's Boekhandel te Rotterdamop franco aanvrage, door het geheele rijk en naar de Overzee- sche Bezittingen een 116 bladzijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk Dit met vele echte getuigschriften van gelukkig genezen lijders voorziene werkje kan iederen zieke met volle overtuiging worden aanbevolen. Nie mand verzuime derhalve bovenge noemd uittreksel te ontbieden. De dagelijksche ondervinding bevestigt de waarheid die over allen tegenstand ge durende zevenentwintig jaren heeft geze gevierd, namelijkdat er geene middelen bekend zijn aan Holloway's middelen ge lijk iD het genezen van zeere beenen, zwe ren, wonden, huidziekten, roos, abscessen, brandwonden, hoofdzeer en in waarheid alle gevallen waar de huid beschadigd is. Het is van het grootste gewigt deze onge makkeu spoedig te genezen daar anders het verpligte in huis blijven de gezondheid verzwakt. De gereede middelen ter gene zing vindt men in Holloway's Zalf en Pil len, die de wonden heelen en derzelver oorzaken verdrijven. In de ergste gevallen is der zalf er in geslaagd eene volkomene genezing te bewerken, nadat ieder ander middel gefaald had, eenige verligting te geven. De ergste gevallen spreiden het best hare deugden ten toon. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f i,85 f3,—, f 6.75 f i3,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. Gedrukt bij G. W. Boonstra, Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4