Amersfoort en Omstreken TREKKINGLIJST 38 Jtawrs per jaar, franco per pst f3.38 ALGEMEENE RESTANTENLIJST Mmers per jaar,- franco psr pst fl,50, ONMISBARE VRAAGBAAK algemeene ifde Jaargang 1878 No. 318. VOOR Vrijdag1 25 Januari. Uitgever: A. Hl. Slothouwer, Uren van vertrek rlef algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. „Dat een Jezuiët en een Liberaal bijvoorbeeld precies gelijk staan." Bovenstaande zin komt voor in het hoofdartikel van Maandag 14 Januari 1878 van het Nieuws van den Dag, getiteld: „Weest niet al te wijs." Onze lezers zullen hoogstwaar schijnlijk nieerendeels bekend zijn met gezegd opstel: zoo niet dan ver wijzen we er hun naar; we nemen derhalve bekendheid aan met het geheel. De geachte hoofdredacteur van het veelgelezen blad meene niet dat we dezen zin uitknippen en er onze modulatiën op gaan maken. Het spreekt van zelf dat een zin met het geheele artikel in verband moet be schouwd worden; en met de strek king van het geheel zijn we het vol komen eens. Hoeveel vroolijker zoude het leven zijn indien in de maatschappij wat minder alsem en wantrouwen aanwezig ware en wat meer waar achtige oprechtheid, warmte van ge- VICTOR EMMANUEL II eerste koning van Italië. voel voor d zich kiest, meer ideali Maar ze! onloochenl we toch d van deze niet zonde) De schri en in St dat in „misbruik den" een bijvoorbec staan. Nu ge' knoeien b gevonden misbruik den; dat d bij andere middelen Bestaat 1 kwade tr< zins. De meerdere welke lie den der maatsch; voor ben die EFFECTEN bezitten, Binnen- en Buitenlandsche EFFECTEN SPOOK WEG-AAN DEEL ENLOTERIJ - LEENÏNGEN, enz. «ns. van Jaargang bevattende aüe nitgeloote nummers welke ter betaling zijn aangeboden, alsmedi van nog Diet Abonnementen worden aar-genomen by ajfe JWkbr ion- igen een gen, hien elsel 1 een ïaat- Isge- >aar- loofd pun- ichen ojiderseleekende verlangd 4r,ar tnsscheakorost van :s overtuiging van beginselen voort vloeien, dan vergist ge u schromelijk, en toont onbekendheid met de in richting der orde. Het is de slaaf die spreekt, schimpt, raast, huichelt, knoeit, prijst of leemt, alles op be vel van zijn hoogeren. Het eigenbe lang te sterk op den voorgrond tre dend zoodat het in egoïsme ontaardt, is leelijk, maar verbergt ten minste nog een menschelijke hartstocht; de slag in het sociale leven door het zich tot werktuig gemaakt hebbend individu toegebracht is de bevolen beet. Men kan alle politieke knoeierij verachtenmaar de gekunstelde knoeierij van den jezuiet die zelfs in zijn huichelarij comedie speelt, is beneden onze verachting: zij boe zemt ons afschuw in. Het Jezuietisme is kortom zoo leert de codex van hare leerstellin gen en de driehonderdjarige schiedenis van haar bestaan - ge- de som van alle ondeugden van alle tartufferie tot een sl'elsel gemaakt en als een ideaal van deugd en zedelijkheid aangeprezen. WEEKBLAD Di l I lad verschijnt des Vrijdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. F. anco door het gcheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertcntiën van 15 regelsf 0,50. Iedere regel meer0,07- Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Hilversum: Vertr. Amersfoort Naar XJtrecht: Aankomst te Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnhem Vertr. Amersfoort 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,1 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 9,45 11,0 (lc. en 2c. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 1,36 2,28 3,15 4,45 5,— 5,23 6,13 (le en 2c kl 5,47 6,23 7,20 7,32 9,45 8,59 8,23 9,— 10,17 10,25 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amei Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 nur. Van Maarsbcrgen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laa Aankomst te T^pnwarden Groningen Aankomst te Baarn Hilversum Utrecht Amsterd, a ao g 33 9 32 FEÜILLËTON. I. Op den 23sten Maart 1849 deed Karei- Albert, koning vnn Sardinië, afstand van den troon ten behoeve van zijn zoon Victor-Emmanuel-Marie-Albert-Euge- nius-Ferdinand-Thomas van Savooie, die op den 3den April daaraanvolgende het bewind aanvaardde. De moeder van Victor Emmanuel was Maria Theresia, aartshertogin van Oos tenrijk en aartshertogin van Toscane. Hij werd geboren den I4den Maart 1820. Zijne opvoeding wordt zeer ge roemd. Veelzijdig ontwikkeld zoowel op het gebied der krijgswetenschappen als op dat van andere takken van kennis, heeft hij die opvoeding allezins eer aan gedaan. In 1842 huwde hij, nog hertog van Sa- 1) Tot nu toe had het feuilleton hoofdzakelijk novel len ten onderwerp; voortaan zullen ook andere onder werpen daarin worden opgenomen. Naar Zutphci: Aaukomsl tc (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zuiphcn 8,21 8,39 8,59 9,31 9,54 9.30 9,47 10,5 10,37 10,56 1,11 1.27 1.47 2,20 2,42 3,42 3,54 5,56 6,12 6,30 7,1 7,20 8,42 9,3 9,24 9,59 10,23 10,58 11,10 ui - w opgave ailc van den aanvang der reeoeetieve trekkinfl-sn uitgekomen Seriën. to^ ibe> dan ase- igde 1 fax. Aëffenieesee 1878. Atsf»m«ene Eestanienllju 187,9, Woonplaats .- J>ai, Naar. vooie zijr .tcy van Oost( nier aarts Reeds 1 Clllg liUU 4>V» ww digen hemel van Europa gerommeld en geweêrlichtvelen zagen den storm samenpakken toen hij in 1848 eindelijk met donderend geweld over ons wereld deel losbarstte en vorsten en volken on stuimig scheen mede te sleuren. Gelijk het huis van Oranje in Nederland zoo be greep ook het huis van Savooie in Sar dinië dat die beweging n: et tegengehou den niet losgelaten maar geleid moest worden: de zegenrijke gevolgen van die weldadige staatkunde zijn thans in beide landen zichtbaar. Victor Emmanuel was generaal der Savooische brigade toen de omwenteling losbrak. De hoofdleus der revolution- nairen was de eenheid van Italië. Maar een deel van Italië zuchtte nog onder het Oostenrijksch juk: en dat juk drukte zwaar. Een stelsel van de laagste bespie ding heerschte en zeer weinig was er noodig om als staatsmisdadiger aange klaagd en veroordeeld te worden. Het lijden en gemartel dezer ongelukkigen in de gruwelijkste hokken en holen die men «8 onbe- Italia- 1 tegen s tegen het wanbestuur in iNapci» Cll uc Pause lijke staten, welke beiden in gruwelen nog boven Oostenrijk de kroon spanden. De legers van Karel-Albert trokken de rivier de Tessino over welke de grens vormt tusschen Piemont en het Milanee- sche; de oorlog met Oostenrijk brak uit. Ingevolge een familieoverlevering in het huis van Savooie vergezelde Victor Em manuel zijn vader in den strijd. In den slag van Goito kreeg hij een wond aan de dij, in den slag van Novara was hij in de voorste rijen. Maar de uitslag was ongelukkig voor de piemionteesche wa penen en Karel-Albert na te vergeefs den dood in de gelederen gezocht te hebben deed afstand van den troon, in de hoop dat zijn zoon een voordeeliger vrede met den Oostenrijkschen veldheer Radetzky zoude kunnnen bedingen, welke dan ook tot stand kwam. Wél moet de toestand moeielijk heeten waarin de 28jarige vorst zich bevond. De 1) Silvio Pellico, mei prigioni; Orsini les prisons autrichiennes enz. ltaliaansche democratie woelde en wroet te en wilde terstond weder den strijd aan binden; bovendien beschouwde het volk hem als een leerling der jezuieten en wantrouwde hem als eehtgenoot eener Oostenrijksche. Maar zooals wij zeiden hij leidde de beweging zijns volks, en won het vertrouwen der natie door zijne ver standige keuzen van ministers. Het eerste wat Victor-Emmanuel deed was de benoeming van een der voor naamste vertegenwoordigers van de ltaliaansche nationaliteit Massimo d' Azeglio tot president-minister. Reeds spoedig daarna viel ook zijn oog op den graaf van Cavour die eerst onlangs zijn staatkundige loopbaan was begonnen, en maakte hem tot minister van land bouw en koophandel. Intusschen zat de geestelijkheid niet stil; het jaar 1848 had veel harer bereke ningen doen falen. Rome of liever de generaal der Eoyoliten zond zijn ecclesia militans (de vecht-geestelijkheid) in grooter getale de wereld in. De adel strekte haar vriendelijk de handen toe en ook op de tronen begon men van den schrik te bekomen. Ja zelfs de Protes- tantsche geestelijkheid in sommige plaat-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1