En daarom en terwijl voor iedere politieke partij nog eenige verzach tende omstandigheid in hare af dwalingen te pleiten zij, voor het Jezuietisme zijn louter verzwarende omstandigheden aanwezig en ge schiedt al wat het verricht door afgerichte wezens met lang te voren voorbedachten rade van superieu ren. Er bestaat dus bij onderlinge vergelijking van de handelingen van den liberaal en den jezuiet een principieel verschil zoowel in per soon als in fëiten, en geen op een lijn stellen is in de verste verte mo gelijk. Overzicht der week. BUITENLAND. Adrianopel door de Russen bezetIn derdaad dit bericht is misschien wel een van de gewichtigste welke we in den laat- sten tijd konden bespreken. Zal de diplo matie nu alleen aan het woord zijn, of zal nog meer menschenbloed worden vergo ten.? Het schijnt ons toe dat het belang van Rusland op dit oogenblik medebrengt inschikkelijk te zijn, althans niet te veel te eïschen. Dat het een flinke vergoeding eischt voor de moeiten en gevaren die het doorstond om aan een langer onbestaan bare onderdrukking en uitzuiging een einde te maken, is niets meer dan billijk, maar niet alleen de Engelsche belangen, die van geheel Europa kunnen thans ter sprake komen. Wel beweerde indertijd Noorman in den Tijdspiegel, dat Rusland van zelf beheerscher der Zwarte Zee wil en zal worden, en hiervoor valt veel te zeg gen, maar we gelooven niet dat ditoogen blik nu reeds is aangebroken. Hoe dit zij, weldra zal de diplomatie hare eischeu doen hooren en zal Europa weten welke gebeurtenissen ons al dan niet te wachten staan. In Frankrijk zijn de kamerzittingen tegenwoordig erg vervelend; toch ge schiedt een hoogst noodzakelijk werkde knoeierijen bij de verkiezingen, of liever die verkiezingen zelve maken den hoofd schotel uit en wordt steeds nagegaan wel ke goed- welke afgekeurd moeten worden. Onlangs is die van Larochefoucauld ver nietigd, hetwelk hem deed uitroepen dat het hem een eer was zulk een vergadering te kunnen verlaten, waarna hij totafscheid nog even tot de orde werd geroepen. Of de heer Larochefoucauld met Fontaine's fabelen bekend is en daarin wel eens iets van vossen en druiven heeft gelezen, weten we niet. In den Senaat is men druk met de ver kiezing van een levenslang senator in de plaats van wijlen den generaal Aurelles de Paladine. Er is zooveel babylonische ver- sen van Duitschland ging met haar lo ven en bieden; treuriger staatskundige samenkoppeling van heterogene be- standdeelen dan toen in de Pruisische hoofdstad was waar te nemen is zelden meer gezien. Ook den held van Novara werd een lokaas voorgehouden. Zweer uw grondwet af en ge ontvangt Parma tot loon" floot Oostenrijk;doe het of ik tref u met mijn banbliksem" bromde Rome. Maar wie wijken mocht Victor Emma nuel niet. Het statuto fundamentals (grondwet), door zijn vader en ook door hem bezworen was hem heilig. Als ant woord aan Oostenrijk en den Paus diende dat de rechten van den staat werden te genovergesteld aan de voorrechten van de geestelijkheid; dat de verkoop der na tionale goederen door Cavour werd voor gesteld en uitgevoerd; dat eindelijk het monopolie van het onderwijs aan de geestelijke orden werd ontnomen. Rome liet niet op zich wachten; met veel vertoon werd den volken verkondigd dat Victor- Emmanuel was in den ban gedaan. Gelijk eens Willem de Zwijger zijn verweêr- schrift schreef, toen hij tot rebel tegen Spanje was verklaard, zoo antwoordde warring in de rechterpartijen dat de can- didaatderlinkerzijdehoogstwaarschijn lijk de admiraal Jaureguiberry zeer veel leans heeft gekozen te zullen worden. Een brief van den generaal de Bressol- les betreffende de zaak te Limoges (uiarschvaardig makeu der troepen 11a de verkiezingen) wekt velen weder op, om op een nader onderzoek aan te dringen. Bressolies beweert dat hij van niets gewe ten heeft dan van een order die luidde maak de troepen zoo spoedig mogelijk marschvaardig; dat hij tot niemand iets gezegd heeft noch iets vernomen. Is dit juist clau is hij onrechtvaardig gestraft en valt een zonderling licht op den comman dant der divisie. In Spanje heeft de aanstaande koningin den President der Cortes, Posada Herrera ontvangen die H. M. zijne gelukwenschen overbracht. In een kort en hartelijk ant woord heeft ze gezegd te zullen trachten een goede vorstin voor haar volk te zijn. De rede van Lord Beaconsfield heeft niemand bevredigd. Hij had dan ook menige aanval in het Huis der Lords te verduren. Die rede zegt nietsze zet ueêr en beangstigt tegelijk. Een feit is dat de regering geld vraagt voor mogelijke oor logstoestanden. Bewolkt is dus nog steeds de politieke gezichtseinder. Maar de vraag is wanneer Constantiuopel door de Russen mocht belegerd worden, welke houding de staten aau de Middellandsche Zee zul len aannemen. Daar de publieke opinie in Engeland veel invloed op de staatkunde uitoefent en die meening bepaalt voor den vrede is, gelooven we niet dat er reden bestaat om zich vooralsnog de zaken don ker voor te stellen. Duitschland bewaart in de Oostersche kwestie voor 't oog steeds dezelfde neutrale stilte, terwijl ook Oostenrijk tot nog toe de zaken zeer rustig schijnt 3an te zien; want van al de onrustbarende dagbladar tikelen die telkens omtrent deze mogend heid in de wereld komen, moet veel ge schreven worden op rekening van de welbekende partij, die bij een Europeesch conflict in de tegenwoordige omstandig heden slechts kan winnen. De overleden koning van Italië is met een onafzienbaren stoet van allerhande hooge dignitarissen en corporation ten grave gebracht. Nederland heeft geen bui tengewone missie gezonden gelijk het ook niet doen zal bij het huwelijk van deD ko ning van Spanje, zoo zegt men. Waarom niet? Te Antwerpen en Brussel is men in rep en roer gebracht door een bende falsa rissen, waarschijnlijk Polen, waarvan reeds eenigen in handen der politie zijn. Het gold het aanbieden ter inwisseling van aanzienlijke sommen in valsche Russische bankbilletten. Verscheidene wisselkanto ren zijn de dupe geworden van deze bru tale oplichterij. Om nog op Italië terug te komen, is ook Victor Emmanuel den ban met een memorandum hetwelk zoo flink en kor daat was gesteld, dat ieder geloovige verbaasd was over zooveel koninklijke stoutmoedigheid tegen den Heiligen Vader. En toch dit was slechts het begin. De eenheid en onafhankelijkheid van Italië onder het huis van Savooie was het doel van Victor Emmanuel en Cavour en deze leus werd opentlijk op hun vaandel ge schreven. Het was 1855 geworden en de Ooster sche oorlog (Krimoorlog) van Keizer Alexander van Rusland tegen Turkije, Engeland en Frankrijk was uitgebroken. Naar het westen wees de vinger van Ca vour en Victor Emmanuel verboud zich met Engeland en Frankrijk. In het vol gend jaar begaf hij zich naar Parijs, al waar het vredescongres zetelde en het tractaat van Parijs werd gesloten; het was toen, dat voor het eerst de eenheid van Italië voor de vierschaar van het ver zameld Europa werd te berde gebracht. In het volgend jaar (1857) begaf de ko ning zich naar Engeland alwaar hij met uitbundige geestdrift werd ontvangen. De eenheid maakte vorderingen. men in en buiten Italië niet weinig inge- O O nomen met de waardige houding door verscheidene bisschoppen in acht geno men bij den dood des konings. Zij strook te geheel met de liberale houdiug des Pausen bij die gelegenheid, in wien' voor een oogenblik weder een opwelling te be speuren was van die humaniteit welke hij in 't begin zijner regering aan den dag legde, maar die later zoo schromelijk leed door de ultramontaansche invloeden. KENNISGEVING. Nationale Militie. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gezien de aanschrijving van den Heer Commissaris des Konings in de provincie Utrecht van'den 14 Januari 1878, No. 2 N. M. en S. (Provinciaalblad No. 9), Gelet op de artt. 27 en 28 der wet van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), benevens artt. 20 en 21 van het koninklijk besluit dd. 8 Mei 1862 (Staatsblad No. 46); Doen te weten, dat de loting der in het vorig jaar voor de militie ingeschrevenen, behoorende tot de lichting van '1878, in het gebouw AMICITIA, aan het Plant soen, tusschen de Utrechtsche en Slijk- poorten, alhier gelegen, zal geschieden op Donderdag, den 14 Februari 1878, aante- vangen des voormiddags te tien ure. En voorts dat op Donderdag, den 7. Februari aanstaande, van 's voormiddags 10 tot 3 uur des namiddags, door of van wege de lotelingeu (gesteund door twee getuigen) bij den Burgemeester ten raad- huize aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften, vermeld in de 2. en 3. zinsneden van 53 der wet, ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon (zouder een of meer halve broeders te heb ben); luidende voormeld art. 53 in zijn geheel als volgt Om vrijstelling wegens eigen militai ren dienst of dien vau broeders*te verkrij gen, moet men overleggen een paspoort of ander bewijs van ontslag, of een uittrek sel uit het stamboek, of een bewijs van werkelijken dienst." Ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst moet men bovendien over leggen een getuigschrift van den Burge meester, waaruit het getal zonen, tot het gezin behoorende, blijkt." Vrijstelling als eenige wettige zoon wordt verleend op overlegging van een getuigschrift van den Burgemeester, waar uit blijkt dat men eenige wettige zoon is." En art. 21 vanaangehaald koninklijk besluit Het bewijsstuk, vermeld in de eerste zinsnede van art. 53 der wet, wordt ten minste tien dagen vóór den dag (den twee den Maandag in Maart,) waarop de eerste zitting van den Militieraad wordtgeopend, ingeleverd bij den Burgemeester der ge meente, in welke de loteling, die vrijstel ling verlangt, wegens eigen militairen dienst of dien van eenen broeder of broe ders, voor de militie is ingeschreven." Amersfoort, den 24. Januari 1878, Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, De SecretarisVAN PERSIJN. W. L. SCHELTUS. De Burgemeester van Amersfoort, Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat het door den provin cialen Inspecteur van 's rijks directe belas tingen enz. in Noord-Holland en Utrecht executoor verklaard kohier van de Grond belasting over het dienstjaar 1878 aan den Ontvanger van 's rijks directe belas tingen alhier ister hand gesteld, aan wien ieder verplicht is zijnen aanslag op den bij de wet bepaalden voet te voldoen. Gedaan en op de daarvoor gebruike lijke plaatsen aangeplakt te Amersfoort, den 24. Januari 1878. De Burgemeester voornoemd VAN PERSIJN. Amersfoort, 24 Januari 1878. Het tooneelgezelschap onder directie van de Heeren Le Gras, vgn Zuijlen en Haspels zal hier ter stede Lodewijk Mul der's blijspel »de Kiesvereeniging vau Stellendijk" opvoeren op 28 Februari aanstaande. Heden (Donderdag) wordt door een aan tal stedelijke autoriteiten aan Mr. M. H. van Persijn, als burgemeester, een diner aangeboden in de zaal der Sociëteit Ami- citia alhier. Het bestuur der vereeniging Volkson derwijs is thans samengesteld als volgt: de Heer Hakkert, voorzitter, de Heer van Ketwich, onder-voorzitter, de Heer Drijf hout van Hooff, penningmeester, Dr. Burger, le Secretaris ende HeerRolandus Hagedoorn, 2e Secretaris. Den 21 Jan. werd het nieuwe Collegie van toezicht, over het alhier opgerichte Kantonaal Huis van bewaring, geïnstal leerd, bestaande uit de H.H. Mr. H. Croockewit Vice-Pres., Mr. H. vau Persijn, Burgemeester, Mr. S. J. A. van Walchren, Baron Mollerus, Burgemeester van Baarn en Eemnes, en Martini van Geffen, Burge meester te Soest. Heden (Donderdag) avond zal de Heer Prikken zijn Volksvoorlezingen over Armoede" voortzetten in de zaal van den Heer Maters. Het Onderwijzers-Zangge zelschap zal bij die gelegenheid eenige stukken uitvoeren. Donderdag den 17den Januari 1.1. trad de heer N. C. Balsem op als spreker in eene vergadering met dames van het de partement Amersfoort" der M. t. N. v. 't Algemeen. In eene keurig gestileerde hier en daar geestige rede gaf de geachte predi kant van Langezwaag eene schets van een gesprek tusschen twee academie-kennissen die elkander op den Drackenfelsontmoe ten. De een, pessimist geworden door zijne omgeving, bekijkt alles door een don keren bril, ofschoon niet altijd aan zijne sombere denkbeelden een grond van waarheid ontbreekt. De ander (mogen wij hem optimist noemen wijst op den vooruitgang der beschaving in dikwijls juist gekozen beelden. De geheele rede gaf doorslaande bewijzen van des sprekers groote belezenheid, en zou zeker nog meer indruk op de grootendeels aandachtige hoorders gemaakt hebben, als zij het voor recht hadden gehad aan de min of meer onduidelijke uitspraak van den heer Bal sem gewend te zijn. Het genootschap voor landbouw en kruidkunde te Utrecht, (afdeeling Amers foort) zal op Vrijdag 25 Januari in den Arend alhier eene vergadering honden, waarop de Heer Boomkamp uit Noordwijk zal spreken over nuttige en schadelijke planten in den landbouw. Na afloop zal eene kleine verloting tusschen de aanwe zige leden plaats hebben. De opening der Amersfoortsche Kin derbewaarplaats is nader bepaald op Maan dag 4 Februari a. s. Belangstellenden en belanghebbenden kunnen de inrichting, tegen toegangsbewijzen, bij de leden van het bestuur verkrijgbaar, bezichtigen op Vrijdag en Zaterdag, 1 en 2 Februari. Door den Kantonrechter te Amersfoort zijn op 16 Januari jl. de volgende veroor deelingen uitgesproken, als: 1. tegen A. v. S. te E.2. tegen J. M. te A.3. tegen J. v. d. L. te L.4. tegen M. v. d. L. te A.en 5. H. B. te R.allen we gens het als bestuurders van eene honden kar zich onder het rijden plaatsen op de zelve, tot f3 boete of 1 dag gevangenisstraf; 6. tegen S. M. te B.wegens gelijke overtreding bij herhaling gepleegd, tot f 5 boete of subsidiaire gevangenisstraf van 2 dagen, en tot 2 dagen gevangenisstraf 7. tegen A. v. A. te A., 8. tegen II. de F. te S.en 9. tegen H. M. te W.wegens gelijke overtreding en het niet kunnen vertoonen van het vereischte consent, allen tot 2 boeten van f 3 of gevangenisstraf van 1 dag voor elke boete 10. tegen J. M. te A., wegens gelijke overtredingen, door dezen, hoewel beneden de 16 jaren, met oordeel des ouderscheids gepleegd, tot eene boete van f 3, en eene van f 1, of gevangenisstraf van 1 dag voor elke boete;

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2