SPAARBANK. Mr. J. van der Leeuw, President. J. Apeldoorn, Penningmeester. J. C Leinweber, Secretaris. BURGERLIJKE STAND. 11. tegen A. S. de V. te A., wegens het als bestuurder vau eeu hondenkar zich on der het rijden plaatsen op dezelve, en we gens het bezigen van die kar tot vervoer van personen, tot 2 boeten elk van f 3 of gevangenisstraf van 1 dag voor elke boete. 12. tegen W: M. te A.wegens het als bestuurder van een hondenkar zich onder het rijden plaatsen op dezelve, bij herha ling van overtreding gepleegd, en wegens het niet kunnen vertoonen van het ver- eischte consent tot eene boete van f 5 en eeue boete van f 3 en gevangenisstraf van 1 dag voor elke boete 13. tegen J. M. te A.wegens gelijke overtredingen, en wegens het bezigen der hondenkar tot vervoer van personen, tot 3 boeten van f 3, of gevangenisstraf van 1 dag voor elke boete 14. tegen J. G. R. te B.wegens het zich met geladen schietgeweer in het veld bevinden, zonder voorzien te zijn van van jachtacte, tot eene boete van f 15 of gevangenistraf van 4 dagen. 15. tegen B. v. d. G. te A., wegens het zich in het veld bevinden met een af- draaijer, terwijl deze overtreding is begaan bij feitelijk verzet tegen de beambte, tot eene boete van f 30 of subsidiaire gevan genisstraf van 5 dagen, en tot gevangenis straf van 3 dagen; 16. tegen G. v. d. K. en H. B. te V., wegens gelijke overtreding, zonder verzet, tot eene boete van f 20 of eene gevange nistraf van 5 dagen. 17. tegen W. V. te B., wegens het aan wenden van pogingen om wild te be machtigen door middel van wildstrikken, tot eene boete van f 30 of eene gevange nisstraf van 5 dagen; 18. tegen H. K. te A., wegens gelijke overtreding tot dezelfde straffen; 19. tegen R, van N. te S. wegens het zich in het veld bevinden met een wild strik, door dezen, hoewel beneden de 16 jaren, met oordeel des onderscheids ge pleegd, tot eene boete van f 10 of gevan genisstraf van 3 dagen 20. tegen A. B. te B., wegens het jagen op Zondag zonder acte of vergunning, tot 2 boeten van f 15 of gevangenisstraf van 4 dagen voor elke boete; 21. tegen G. W. te S., wegens het bij nacht aanwenden vau pogingen om wild te bemachtigen tot eene boete van f30 of gevangenisstraf van 5 dagen. Het Bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 28 JAN. e.k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 1 ure. A. J. BOS, Secretaris. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van qelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAG, den 28. JANUARI aanst. 's namiddags van halftwee tot hal/drie, zitting houden in een der localen van het raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, en bij de verdere leden van het bestuur, de heeren B. E. Herschel, W. A. Croockewit, M. van Beek en Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt. Geboren: 18 Jan. Petrus Johan nes, z. van Izak van Kalleveen en Jacoba van Doorn. 19. Petrus Theodorus Cornelus, z. van Petrus Helmerhorst en Theodora Hendrika Boomhouwer. 20. Jan, z. van Albertus Holtman en Mietje Volmeijer. Johanna, d. van Cornelis Geijtenbeek en Cornelia de Groot. 22. Gerrit, z. van Hendrika van de Beek Gijsbartha Bernardina, d. van Petrus Jacobus Bosselaar en Gijsbertje Uijlen- broek. Pieter Joseph, z. van Antonius Aloijsius Hamers en Dorothea Johanna Albertina Mechtilda Geerligs. 24. Gerritje, d. van Peter van Eldert en Hen drika Terbeest. Ondertrouwd: 24Jan. Theodo rus Johannes van Stokkum en Grietje Helderman. Mijndert Hagenbeuk en Johanna van Vonno. Herman Frede- rik du Moulin en Christina Antonette Jens. Gehuwd: 23 Jan. Johann Heinrich Conrad Thiele en Willemtje Takens. Overleden: 17 Jan. Maria Alijda van den Bos, 5 w. 18. Maria Elselina van Aggelen,6 w. 21. Christina Maria Geertruida Thien, 3 m. 23. Elisabeth Jansen, 88 j., ongeh. GEMENGDE BERICHTEN. Bij Kon. besl. is benoemd totschool- ppziener in het derde schooldistrict der prov. Utrecht, mr. F. A. R. A. baron van Ittergum, te Utrecht. De Koninklijke bewilliging is verleend aan de statuten van het genootschap »Charitas", te Hilversum, ten doel heb bende weldadigheid te oefenen zonder on derscheid aan belijders van eiken erkenden godsdienst, en welten eerste, door het jaarlijks uitloven van premiën aan kinde ren der minbevoorrechte standen en het uitoefenen van patronaat over die kinde ren; ten tweede, zoodra de kas het toelaat, tot het ondersteunen van weduwenen ten derde, tot het aanwenden van een deel van het inkomen om aan brave, verdien stelijke en veelbelovende jongelingen, die onbemiddeld zijn, de middelen te verschaf fen, ten einde tot een of ander beroep of betrekking te worden opgeleid, met uit zondering van alle hooge studievakken. Bij Zr. Ms. besl. zijn benoemd tot voor zitters en burgerlijke leden en hunne plaatsvervangers in den militieraad (prov: Utrecht) voor de lichting der nationale militie: tot voorzitter mr. W. J. M. Bosch; tot plaatsverv. mr. S. J. van Geuns; tot lid jhr. mr. J. L. A. Martenstot plaatsverv. dr. J. C. van Eeten. Met den lsten September dezes jaars zullen 8 jongelingen worden bestemd om onder oppertoezicht van dr. H. Wefers Bettink, hoogleeraar aan de hoogeschool te Utrecht, te worden opgeleid tot militair apotheker voor den dienst in Oost-Indië. Het vergelijkend examen zal plaats hebben te Utrecht, in het pharmaceutisch labora torium, op Dinsdag 4 Juni a. s. en volgen de dagen. Adres op zegel vóór 1 Mei a. s. aan het Ministerie van Koloniën. (Zie verder St.-Ct. no. 16). De Synode der Nederl. Hervormde Kerk heeft benoemd tot professoren in de theo logie aan de Universiteit te UtrechtDr. Gunning, pred. te 's Gravenhage, en Dr. Lasonder, pred. te Leeuwarden; te GroningenDr. Hofstede de Groot, predi kant te Kampen, Dr. Kruyff, pred. te Leeuwarden; te Leiden: Ds Goossen, pred. te Schiedam, bij loting tegen Dr. Koek, pred. te 's Bosch, en Dr, Acquoy, pred. te Zalt-Bommel. Benoemd tot hoofdonderwijzer aan de school voor uitgebreid 1. onderwas te Hil versum YSlv. d. Spek, hulponderwijzer aan school no. 8 te Haarlemmermeer. In plaats van wijlen den heer Schouw SaDtvoort is de luitenant ter zee le klasse Cornelissen door het Aardrijkskundig Ge nootschap, in overleg met den Minister van Marine, tot chef der Sumatra-expedi- tie benoemd; hij vertrekt den 9n Maart e. k. naar Indië. Sedert 1 Nov. jl. is nog f 14 000 voor de expeditie ingekomen en f 10 000 subsidie door de Regeering toegezegd, zoodat de zaak uit een finaneiëel oogpunt niet on gunstig staat. Men meldt uit Loenen a/d. Vecht, dat in het kiesdistrict Hilversum, aangeno men dat de Eerste Kamer zich vereenigt met het votum derTweede tenaanzien van de Kiestabel velen hetplan hebben om den heer mr. L. G. Greeve, kantonrechter al daar, te stellen tot candidaat voor het lid maatschap van de Tweede Kamer. Men schrijft aan de Standaard", dat van liberale zijde als candidaat voor de Tweede Kamer in het nieuwe kiesdistrict Zevenbergen wordt genoemd mr. R. Van de Werk, subst.-officier van justitie te Rotterdam. Tot chef van het station Nijkerk is benoemd de Heer Hoefstnit, agent der Ned. Centraal Spoorwegmaatschappij te Zwolle. Bedankt voor Amersfoort, Ds. P. Kap- teijn, te Amstelveen. Naar men uit goede bron aan de Nieu we Bredasche Courant verzekert, zal de krijgsschool óf met Mei óf met November e. k. van Breda maar de residentie worden overgebracht. Aan de Arnli. Ct. wordt uit den Haag bericht, dat uiterlijk tegen Mei a. s. eenige hoofdofficieren van de genie gepension- neerd zullen worden. Omtrent wijlen Dr. J. J. Hoffmann, bui tengewoon hoogleeraar in de Chineesche en Japansehe talen aan de Leidsche uni versiteit, ontleenenwijnogaan hetL.Dbl:. Hij bereikte den ouderdom van bijna 73 jaren. De wetenschap verliest in hem een harer meest beroemde beoefenaars op het gebied van Chineesche en Japansehe letterkunde. Z. M. de koning, zijn ver diensten erkennende, begiftigde hem met het ridderkruis van de orde van den Ned. Leeuw, en hoe ze ook buitenslands wer den gewaardeerd, blijkt uit zijn lidmaat schap van onderscheiden buitenlandsche geleerde genootschappen, ook uitde onder scheiding hem nog onlangs te beurt ge vallen, toen, Z. M. de Koning van Saksen hem met het ridderkruis lekl. van de orde van Albrecht den Moedige vereerde. Hoff mann was schrijver van verschillende gun stig bekende werken, waaronder vooral uitmunt zijn voor eenige jaren in het Hol- landsch en Engelsch verschenen Japan sehe spraakleer," die eenige jaren vroeger werd voorafgegaan door zijnproeve eener Japansehe spraakkunst" "van Donker Curtius, toegelicht, verbeterd en met uit gebreide bijvoegselen vermeerderd en wel ke werd uitgegeven op last van den toen- maligen Minister van Koloniën. Eveneens bezorgde hij werken over de Physiologie in de Japansehe hulpwerkwoordende trappen van vergelijking in de Japansehe taal, een beknopt overzicht van de maten, gewichten en muntspeciën van het Japan sehe rijk, alsmede o. a. een overzicht van de in het Japansehe cursief schrift Firagn- na meest gebruikelijke vormen, met opga ve der Chineesche karakters waarvan zij zijn afgeleid. Toen in Juni 1862 hetJa- pansch gezantschap het van ouds bevriende Nederland bezocht, was hij in de bijna dagelijksche omgevingden vreemdegasten en gaf eeu sierlijk uitgevoerde naamlijst van hen in het licht. Ook betreffende de Chineesche taal verschenen eenige werken en geschriften van zijn hand. Gaarne wijzen we op eene nieuwe uit gave van den Hëer J. L. Beijers te Utrecht, waarvan ons het prospectus werd toege zonden, getiteld; de beginselen van het ornament elementair klassikaal teeken- onderwijs in 100 voorbeelden door Anth: Grolman." De teekeningen welke we za gen laten aan uitvoering en aesthetische opvatting onzens inziens niets te weu- schen overig. Eene aanbeveling door den kundigen aestheticus Prof. Gugel te Delft wiens keurig werk over de bouwstijlen on zen lezers ongetwijfeld bekend is, verhoogt nog de belangstelling met welke we de verschijning der verschillende teekenin gen te gemoet zien. (red.) De Maatschappij van Landontginning te Apeldoorn is tegen haar failliet-verkla ring door de rechtbank te Zutfen is verzet gekomen, op grond dat zij niet is koopman en zich niet, bij wijze van gewoon beroep allermeest, met daden van koophandel of handelszaken, maar alleen met burgerkan- del bezighoudt. De bekende Vlaamsche schrijver Frans De Cort is Vrijdagavond plotseling te Brussel overleden. Door de benoeming van den Heer M. G. L. Jorissen als notaris te Winschoten, nu procureur bij dearrondissements-recht- bank aldaar, wonende te Veendam, zal laatstgenoemde gemeente, ruim 10,000 inwoners, omgeven door rijkbevolkte dor pen, verstoken zijn van een praktiseerend Mr. in de rechten, 'tis in 't belang der be woners te hopen, dat dit niet van langen duur moge zijn, aangezien anders Gronin gen of Winschoten de aangewezen plaat sen zijn om rechtskundig advies in te win-, nen. (N. v. d. D.) De commissie van vijf leden der liberale partij, die tot bijstand strekt van den lei der", onvoltallig geworden door den over gang van Mr. De Vries naar den Raad van State en de verhuizing der hh. De Roo en Sraidt naar de ministerieele tafel, is thans aangevuld met de hh. Van Houten, Mirandolle en Idserda. Ruim 40 jaren geleden durfde Dumas, de beroemde scheikundige, voorspellen dat de waterstof beschouwd kan worden als een metaal. Thans heeft hij de zelfvol doening zijne voorspelling bewaardheid te zien. De heer Raoul Pictet, deZwitsersche scheikundige, is er thans in geslaagd wa terstof in vasten toestand te brengen onder een druk van 650 atmosfeeren 140 graden koude. Het gas is bjj de uitdamping vast geworden. De straal ontsnappende water stof kenmerkte zich door een intermittee- rende staalblauwe kleur, en zij maakte eeu geluid als een kletterende hagelbui. Naar aanleiding van deze mededeeling heeft de heer Dumas, in de jongste zitting van de Parijsche Société d'encouragement een belangrijke toelichtinggegeven, waar in de beteekenis van de ontdekking uit eengezet werd. Het was nu zeker dat de waterstof een metaal in gasvormigen toe toestand was en tot dezelfde klasse be hoorde als goud, zilver, platina enz. Het water dat men drinkt, uit waterstof en zuurstof bestaande, is dus niets dau een metaal-oxyde. Een Duitscher, te Rotterdam woonach tig, zond onlangs aan een vriend te Dres- sen eenige proefjes van Hollandsche Nij verheid, als daar zijnkaas, jenever, ta bak, pijpen, de leemten tusschen een en ander aanvullend met een eveneens echt nationaal productonze eenige onze ver maarde turf. Helaasniet zoo vermaard als men ver moedt. De afzender kreeg in het bericht van ontvangst. De volgende allerkoste lijke critiek, waaraan wij ons wel wachten zullen door vertaling geur en kleur te ontnemen »Der Kase ist vorzüglich, der Genever delicat, die eiue Sorte Taback ausgezeich- net. Der gepresste Taback (niemand an ders dan onze iets kwaads vermoedende turf!) will mir jedoch nicht schmecken; er stinkt gauz fürchterlich beim rauchen und ich glaube, derselbe muss erst zuber- eitet werden ehe man denselben raucht. Bitte mir mitzutheilen eto." Het mooiste volgde echter nog »Als Curiosum (alsof het vorige niet curieus was!) theile ich Dir noch mit, dass die Steuerbeambten hier beim öffnen der Kiste den Press-Tabaek fiir Pumpernickel (grof zwart brood) ansahen und kosteten natürlich allgemeine Kotzerei (2V. R. Gt.) Aan het einde van 1877 bedroeg het aantal leerlingen der Rijks-landbouw school te Wageningen 92, 2 zijn tus- schentijds vertrokken, terwijl een vijftal nieuwe leerlingen weldra de lessen zullen volgen om later aan het toelatings-exa- men deel te nemen. Aan het proefstation werden het eerste jaar door proffessor Mayer 353 onderzoekingen gedaan van zaden, meststoffen enz. In het geheel stelden zich tot 1 Jan. jl., 11 handelaars in zaden of meststoffen onder controle van het proefstation. Volgens de »Times" heeft dr. Fonlis, te Glasgow aan de Maatsch. van Genees kunde te Londen bericht gegeven van een even moeilijk als zeldzame heelkundige operatie, door hem verricht. Hij heeft nl. zekeren James Houston een kuuststrot in gezet; deze man leed reeds sedert gerui- men tijd aan een gezwel in den strothij had reeds herhaalde operatiën ondergaan.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3