II 1878. LIQUIDATIE DER FIRMA M. van Gelder Zoon. VOOR'T JONGE VOLKJE DRUIVEN-BORSTSIROOP K: ZALF HOLLOWAT. EE1 CIPIER. De Verkoop der voorradige goede ren tot verminderde prijzen eindigt 5 FEBRUARIJ. TEER CAPSULES DE GUYOT A DVERTENTIËN. De Amersfoortsche verkoopen 7TW11AT vinden vertrouw- Zll JCi JA-JLj1N baren raad in het beroemde werk: Dr. Aily'sNatuur geneeswijze, prijs één Gulden, bij alle Boekhandelaars te ontbieden, of rechtstreeks bij Richter's Boekhan del, tegen franco toezending van 2© Postzegels a 5 Cents, die ook. vooraf op franco aanvrage een uittreksel daarvan franco en gratis verzendt door het geheeleRijken naardeOverzeesche Bezittingen. Dit voortreffelijke werk moest in geen huisgezin ontbreken. lilt Tijdschrift voor kinderen versierd met 125 a 15© Platen, is de aangenaamste en gczochtste lectuur. 11c verhalen wedijveren door afwisseling, lie gedichtjes wor den gaarne gelezen en herlezen. De raadsels, aunecdoten, ka merstukjes enz. enz. worden begeerig ontvangen. Iedere maand verschijnnen twee of drie Afleveringen van 1© pagina's of 32 kolommen druks. Mc prijs per nonnner is 12'/2 cent of f3,25 voor den eomplee- ten jaargang. Men abonneert zich bij denBoekhaudelaar A. M. SLOTHOUWER. met Fenkelhonig1. RATiONNEELE BEHANDELING Belangrijk voor Zieken. doch, telkens keerde de kwaal terug en ten laatste zoo herig, dat zijn dood onver mijdelijk scheen. Dr. Fonlis besloot toen den zieke den strot te lichten en deze door een kunstmatige te vervangen, dit gelukte nadat eerst de slagader gestopt was, ten einde bloedstorting in de longen te voor komen, Daarna was dr. Fonlis twee en een half uur bezig met het verrichten der operatie; gedurende dezen tijd was de patient gechloroformiseerd. De kunststrot bestaat uit twee buizen, een die naar de slagader en een die naar den mond voert. Zij hindert den zieke volstrekt niet in het sprekenklank en articulatie van de woorden laat niets te wenschen over; de zieke is vrij wel. Het denkbeeld om kunststrotten aan te bren gen is het eerst in 1873 door de doctoren Billroth en Gussenbauer te Weenen toe gepast. Vele menschen beklagen zich, dat ze des morgens bij 't wakker worden eene groote belemmering gevoelen in de bron- ches, een zeker gevoel van benauwdheid in het achterste gedeelte van de keel, ver oorzaakt door min ot meer dikke slijm- deeltjes. Men wendt dan heftige pogingen aan om ze kwijt te geraken waarvan hoesten en soms misselijkheid dan dikwijls het gevolg is, terwijl men er menigmaal eerst na veel moeite en eenige uren van onpasselijkheid in slaagt, om de stofjes te verwijderen, die de ademhaling belemme ren. Allen die aan deze onaangename kwaal lijden bewijst men eeu waarachtigen dienst door hun 't middel aan te wijzen om er van verlost te worden. Dit middel nu is de teer, waarvan het gebruik zoo heilzaam werkt op alle aandoeningen van de bran ches. Het is voldoende om bij enkelen maaltijd twee of drie kapsnles te nemen, om spoedig een gevoel van verlichting te krijgen, dat men dikwijls te vergeefs zocht in een me nigte zeer samengestelde en dure genees middelen. Tienmaal van de twaalf gevallen zal dat gevoel van onpasselijkheid des morgens geheel verdwijnen, wanneer men geregeld gedurende eenigen tijd de teerkapsules ge bruikt. Het is genoeg om te herinneren dat elke flacon zestig teerkapsules bevat om de goedkoopte van dit geneesmiddel te be wijzen. Deze behandeling kost den gerin gen prijs van zes a acht centen daags. Heeft dit geneesmiddel, door zijn ver bazend succes en debiet, talrijke namaak sels in het leven geroepen, de heer Guyot kan echter alleen instaan voor de goede werking der kapsules in die flacons, op wier etiquette zijne handteekening in drie kleuren gedrukt is, welke flacons in de meeste goede apoth. te verkrijgen zijn. In het HUIS VAN BE- j|| WARING te Amersfoort zal worden aangesteld Sollicitanten naar deze betrekking vervoegen zich in persoon bij den Heer Kantonregter alhier. Er biedt zich aan eene NETTE voor iederen dag der week, van goede aanbeveling voorzien. Adres onder Lett. C. bij den Boekhan delaar A. M. SLOTHOUWER alhier. Verschenen VOOR Kartonnen band prijs f 0,60. Uitgave van A.. M. SLOTHOUWER. De Notaris A. II. MRI JFHOUT \AX HOOIT te Amersfoort, zal op DINGSDAG den 29. JANUARIJ1878 des voormiddags ten 9 ure ten sterfhuize van den HoogEdelGestrengen Heer A. von Kellner in de Nieuwstraat wijk B no. 168 te Amersfoort, in het openbaar om contant geld, Eenen netten en goed geconser- veerden INBOEDEL, bestaande in mahonijhouten SALON-, SPEEL-, SCHRIJF- en an dere TAFELS, SALON- en andere STOELEN, CANAPÉS, SPIEGELS, mahonijhouten LINNENKAST, dito BOEKENKAST, dito SPIEGELKAST - JE, PENDULES, HANG- en andere KLOKKEN, LAMPEN, antiek Blaauw- en ander PORCELEIN, MEUBEL- en andere GORDIJNEN, een PERS, SCHILDERIJEN, waaronder twee van den Kunstschilder Tom, LEDIKANTEN, BEDDEN met toebehooren, VLOER' en andere KLEEDENTAPIJTEN waaronder een geheel nieuw, KAG- CHELS, FORNUIS, VOORTS ZILVERWERK waaronder 2 antiek zilveren SUIKERSTROOIERS, 15 paar TAFELZILVER, 12 paar DESERT- ZILVEReen zilveren SOEPLEPEL, een dito THEEPOT, MELKKAN en THEEBUS, een dito PEPERBUS, een dito INKTKOKER, 3 zilveren ZUUR- VORKJES, 12 zilveren THEELEPEL TJES, een engelsch zilveren SOESEN- MAND, 2 dito PRESENTEERBLAAD JES, 2 dito TROMMELTJES, een dito SUIKERVAAS met 12 engelsch vergul de LEPELTJES, een dito MOSTAARD- POTJE, 6 dito KANDELAARS, 6 dito FLESCHENBAKJES. VERDER: KOPER-, TIN-, BLIK-, GLAS- en AAR DEWERK en hetgeen verder te voor schijn zal worden gebragt. Daags te voren te bezigtigen. Allen, die iets te vorde ren hebben van of ver schuldigd zijn aan wij len den HoogEdelGestrengen Heer A. C. W. L. J. F. VON KELLNER, overleden te Amersfoort den 18. December 1877, worden verzocht daarvan opgave of be taling te doen vóór of uiterlijk op den 15. Feb ru ar ij 1878 ten kantore van den Notaris A. H. Drijfhout van Hooff te Amersfoort. De Uitgever JOH, IJKEMA, 's Hage, heeft verzonden Aflevering I, Derde jaargang Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat uit druivensuiker en Zwitser- schen honig met een aftreksel van mout, orange-bloesem en fenkel. Het werkt spoedi ger en is aangenamer in het gebruik dan de andere midelen, die tegen de borstaan. doeningen aangewend worden, als borstthee, drop, malz-extract, borstbonbons, enz, Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, heeschheid, hoest, pijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. De flesch met gebruiksaauwijzing Go ct. en f i' Zvmrpre;+p mpflinnfilp IjPVP^tTflfiri 0ver^0(l'S noS meei te zeggen zuiverste meaicmaie Levertraan. over de aigemeene aanwending van lever traan bij oorstkwalen, kliergezwellen, bleekzucht, enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan, die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen en een goeden smaak heeft, daar ik de verschetraan aanstonds filtreer, op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apotheken, moet de lever traan ranzig worden, wanneer zij langzamerhand, weken en maanden lang, van die dat afgetapt wordt. In flesschen van 30, 50 en 90 ets. Tj,.r r OT-0T,.i.r-flri Het is van algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar be- ctetiL, s^jjj^gg] vau 011S bloed is. Waar het in te geringe hoeveel heid voorhanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzerpraeparaten is deze oplossing de geschiktste. Eén eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm. De flacon kost 50 cents. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen te Amersfoort, Ph. Meijers. Arnhem, G. J. de Waal. Barneveld, Weduwe P. A. Menger. Elburg, C. C. Heugeveld. P. Bronsveld. Hilversum, E. M. de Zoete.'Nijkerk, J. H. Nijland. Scherpenzeel. A. J. Vosselman. Veenendaal, Wed. J. Klomp. Wageningen, J. H. Stöcker. Emmerich II. von Crimborn. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID. CHRONISCHE BRONCHITES. TEERING. DOOR DE Apotheker te Parija Deze capsules ter grootte van een ge wone pil, bevallen teer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste- qualiteit. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. Het dagelijksch gebruik der teer is zeer a aan te bevelen voor herstel lenden en zwakke personen. Het is tevens een zeer goed praeservatief voor eeno menigte ziekten, vooral in lijden dat lipidemiën heersclien. (Annuaire de therapeutique du professeur Bouchardat.) <1 De teer zegt M' M. A. Casenave, wordt met bijzonder succes gebruikt tegen, liuid- uitslag en longteering. Het is klaniblijie- lijk door de ervaring bewezen, dat de teer een stiniulceienden invloed beeft, en dat bij matig maar geregeld gebruik, de teer de organen der spijsvcrtecring zacht opwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert. Dictionnaire de médecine du docteur Fabre.) 11 De werking der teer inwendig is als volgt. Zij vermeerdert de urine afscheiding, wekt de eetlust op en bevordert de spijsvertec- v ring. Men schrijft de teer vooral voor, bij a chronische catliarrea van do blaas en longen. Traité de pharmacie du professeur Soubeiran.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogcnblik dat men gaateolen, werkt de teer hoogst merkwaardig in de vol gende gevalkn BRONCHITES. ASTHMA. LONGAANDOENING. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID; LONGONTSTEKING EN TEERING. KEELPIJNEN. SLECHTE SP1JSVERTEERING. KOUDE OP DE BLAAS. en in 't algemeen legen alle aandoenin gen dor slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat 60 cap sules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe weinig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 Mi cent per dag. Om zich tegen't koopen vannamaaksel te hoe den, moet men vooral lettenop 'l witte etiquette, waarop de tekst met zwarte lettersts afgedrukt en de onderteekening van GUYOT in drie kleuren. I]ier tegenover bevindt zich het fac simile der handteeke ning. Te verkrijgen te Amersfoort bij Sander en in de meeste apotheken. Al is de geest neder gedrukt en het lig- chaam verzwakt door voortdurende onge steldheid, toch moet de lijder in dit jaar getijde eene laatste poging doen om zijne gezondheid te herwinneD, door Holloway's zuiverende pillen in te nemen, die terwijl zij het bloed reinigen, de verborgen oor zaak van het kwaad znllen opzoeken en de zaden van de meeste kwalen uitroeijen. Geen lijder kan te veel verzwakt zijn, om deze zachte behandeling veilig en met goed gevolg te ondergaanjong noch oud behoeft bevreesd te zijn, dat zij eenig na deel zullen ondervinden door het gebruik dezer pillen. Zij zijn onfeilbaar in maag ziekten, galaandoeningen, misselijkheid, gebrek aan eetlust, ongesteldheid der in gewanden, verstopping en de ongemak ken, welke voortspruiten uit eene ongere geldheid der spijsverteiingsorganen. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f i,85 f3,—, f 6.75 f i3,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Straiid. Gedrukt bij G. W. Boonstra, Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4