Nationale Militie. zoo grif niet aannemen, we gelooven niet dat van Bismarck en Gortschakoff in de gegeven omstandigheden elkander in dagbladartikelen zulke afdoende wenken gevenhet schijnt ons eerder toe dat dit geschied is ter bevrediging der openbare meening. In Frankrijk zullen nieuwe verkiezin gen plaats moeten hebben wegens over lijden, ongeldig verklaring van vorige verkiezingen en hoogstwaarschijnlijk we gens uittreden van twee leden der uiter ste linkerzijde, wier gedrag door een raad van eer uit hunne partij gekozen - zeer streng is gegispt. In 't geheel zeven k negen plaatsenmen verneemt vol gens de laatste berichten dat zij in repu- blikeinschen geest zijn afgeloopen. Met overgroote meerderheid is aange nomen eene wet tot beschikbaarstelling van gelden ten einde meerdere en doel matige schoollokalen te bouwen. Som migen meenden het beheer hiervan voor een deel aan de gemeenten te moeten overlaten, dan de commissie en de rege ring achtten het doelmatiger de zaak in handen van het rijk te laten om later bij het invoeren van algemeenen leerplicht zekere moeielijkheden te voorkomen. Het voorstel der regering is aangenomen. De nieuwe koning van Italië, Humbert I heeft een besluit genomen, dat reeds terstond een goeden indruk heeft ge maakt hij heeft een landgoed laten aan slaan in publieke veiling tot gedeeltelijke afdoening der schulden van wijlen zijnen vader. Het voornemen bestaat de geheele schuld, bedragende circa achttien milli- oen gulden, te vereffenen. De koning van Spanje heeft gemeend aan een oud geliefkoosd gebruik der Spanjaarden te moeten toegeven; bij ge legenheid van zijn huwelijk toch zijn schitterende stierengevechten gehouden, waarbij eenige uitgelezen grandes in middeneeuwsch costuum zich heel moe dig en vaardig moeten betoond hebben. Als een aangename verrassing voor hou ders van Madridsche schuldbrieven be richt men dat de hoofdstad ettelijke mili- oenen voor deze en andere feesten heeft besteed; misschien dat er voor eerstge- noemden nu ook nog wel eens mettertijd een handjevol overschiet. Een Spaansch pastoor is door zijn aartsbisschop afgezet omdat hij zich heeft veroorloofd een zielmis voor Vic tor-Emmanuel te lezen. Canovas del Castillo schijnt dit wel niet zeer heilzaam voor zijn staatkundig stanpunt te vinden; maar de berichten uit Spanje bepalen zich tot de mededee- ling dat de liberale bladen opgemelde herderlijke beschikking afkeuren. In Italië schijnt de tweespalt tusschen de Katholieke geestelijken van ernstiger aard te zijn dan men aanvankelijk ver moedde. Het geld. zooals men weet, de zelfde kwestie, of er al dan niet zielmis sen voor Victor-Emmanuel mogen gele zen worden. Vooral in het noorden van Italië be ginnen zelfs de hoogste dignitarissen der volk veel leed bespaard en later schoone vruchten van hun werk geschonken. Dat Garibaldi later weder op zeer goeden voet met den koning was en dat deze hem bij zich ontving en zijn plan tot ver betering van de Tiberbedding en tot het droogleggen der moerassen bij Rome mede ondersteunde is bekend. Na den Pruisisch-Oostenrijkschen oorlog in 1866 verkreeg Italië ook Venetië terwijl Victor Emmanuel tijdens den Fransch-Duit- schen oorlog in 1871 Rome binnentrok en in bezit nam en alzoo den vurigen wensch der natie vervuldeRome hoofd stad van Italië. De groote verdienste van dezen eer sten vorst van het jeugdig koninkrijk was dat hij aan een oprechten trouwen en liefhebbenden inborst een ongewoon doorzicht paarde tot het kiezen zijner raadslieden en groote eenvoud. Zijn uit stekende gaven van verstand en hart waren bij hem onder een eenigzins ruw en krijgshaftig uiterlijk verborgen. Hij schijnt door gevatte koude koort- kerk op het eerst gegeven voorbeeld des Heiligen vaders een meer liberaal stand punt in te nemen. Naschrift. Aangezien de regering in Engeland de kwestie van vertrouwen heeft gesteld is de zitting op voorstel van Hartington en met goedvinden der regering tot Donderdag 31 Januarij verdaagd. KENNISGEVING. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gezien de aanschrijving van den Heer Commissaris des Konings in de provincie Utrecht van den 14 Januari 1878, No. 2 N. M. en S. (Provinciaalblad No. 9), Gelet op de artt. 27 en 28 der wet van den 19 Augustus 1861 (Staatsblad No. 72), benevens artt. 20 en 21 van hetkoninklijk besluit dd. 8 Mei 1862 (Staatsblad No. 46); Doen te weten, dat de loting der in het vorig jaar voor de militie ingeschrevenen, behoorende tot de lichting van 4878, in het gebouw AMICITIA, aan het Plant soen, tusschen de Utrechtsche en Slijk- poorten, alhier gelegen, zal geschieden op Donderdag, den 14 Februari 1878, aante- vangen des voormiddags te tien ure. En voorts dat op Donderdag, den 7. Februari aanstaande, van 's voormiddags 10 tot 3 uur des namiddags, door of van wege de lotelingen (gesteund door twee getuigen) bij den Burgemeester ten raad- huize aanvraag kan geschieden voor de getuigschriften, vermeld in de 2. en 3. zinsneden van 53 der wet, ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst of op grond van te zijn eenige wettige zoon (zouder een of meer halve broeders te heb ben) luidende voormeld art. 53 in zijn geheel als volgt: Om vrijstelling wegens eigen militai ren dienst of dien van broeders te verkrij gen, moet men overleggen een paspoort of ander bewijs van ontslag, of een uittrek sel uit het stamboek, of een bewijs van werkelijken dienst." Ter bekoming van vrijstelling wegens broederdienst moet men bovendien over leggen een getuigschrift van den Burge meester, waaruit het getal zonen, tot het gezin behoorende, blijkt." Vrijstelling als eenige wettige zoon wordt verleend op overlegging van een getuigschrift van den Burgemeester, waar uit blijkt dat men eenige wettige zoon is." En art. 21 van aangehaald koninklijk besluit Het bewijsstuk, vermeld in de eerste zinsnede van art. 53 der wet, wordt ten minste tien dagen vóór den dag (den twee den Maandag in Maart,) waarop de eerste zitting van den Militieraad wordtgeopend, ingeleverd bij den Burgemeester der ge meente, in welke de loteling, die vrijstel ling verlangt, wegens eigen militairen dienst of dien van eenen broeder of broe- sen te hebben gekregen die hem ten grave sleepten (betrekkelijk nog in de kracht zijns levens) op den leeftijd van 57 jaren. Dat hij op zijn sterfbed zijn staatkun dige beginselen zoude verlooehend heb ben is louter een van die gewone en las terlijke verzinselen der ultramontaansche pers. Hij is gestorven gelijk hij geleefd had als een trouw zoon der Kerk en als een eerlijk vaderlandslievend staatsbur ger, nadat met volle goedkeuring des Pausen hem de sacramenten waren toe gediend. Zijn gebalsemd stoffelijk overblijfsel is op verlangen van velen o. a. van den gemeenteraad van Rome en met toe stemming der koninklijke familie te Rome bijgezet. Zijn degen en zijn op het slagveld ver worven medaille zullen aan de stad Turin worden ten geschenke gegeven. Moge Italië zijn staatkunde voortzet ten en verder ontwikkelen, moge zijn zoon Humbert zijn voetstappen drukken! ders, voor de militie is ingeschreven." Amersfoort, deu 30. Januari 1878, Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, De SecretarisVAN PERSIJN. W. L. SCHELTUS. Amersfoort, 31 Januari 1878. Dinsdagavond vergaderde het nieuw opgerichte district Amersfoort" van de vereeniging Eigen Hulp in het lokaal van den Heer Maters. De commissie, die in eene vorige vergadering met de samen stelling van een reglement was belast, had zich niet slechts met grooten spoed, maar ook met veel succes van hare taak gekwe ten. Dit laatste bleek duidelijk uit het feit, dat het door haar ontworpen concept reglement, zonder eene enkele noemens waardige wijziging, met algemeene stem men werd aangenomen. Zeer terecht werd dan ook door de Heeren J. P. Helmont en Wolff aan de commissie voor hare be moeiingen een woord van bijzouderen lof gewijd. Het reglement laat de gelegenheid open tot de oprichting van allerlei nuttige za ken: spaarbanken en voorschotkassen, zieken- en begrafenisfondsen bevordering van onderwijs en beschaving, volksbiblio- theeken en volksvoordrachten, winkel- vereenigingen kortom alles, wat met den geest der vereeniging strookt. Na in gewonnen inlichtingen van het Hoofdbe stuur kon aan het districtsbestuur volle vrijheid worden gelaten in het aannemen van leden, zoodat de vereeniging niet uit sluitend voor ambtenaren blijkt bestemd te zijn. Met het oog op de omstandigheid, dat ieder kan deelen in de voorrechten, door de vereeniging aangeboden, verwonderden zich enkele leden over de reden, die de commissie hadden doen besluiten om niet onmiddelijk eene winkelvereeniging op te richten. Dit zou, volgens de commissie, niets anders zijn, dan tegenover het be staande monopolie der winkeliers, een an der monopolie stellen. Tegen eene winkel vereeniging zou, volgens de comm. geen winkelier met eenige kans op succès kun nen concurreeren, omdat zij slechts op enkele tijden behoeft te verkoopen, en dus minder personeel noodig heeft en weinig onkosten behoeft te maken, terwijl zij verder geen risico heeft en het voorrecht van contante betaling geniet. Volkomen waar maar hoe kan men van monopo lie spreken, waar ieder in de voordeelen van zulk eene associatie kan deelen? De kleine winkeliers, wellicht ook enkele grootere beweerde de comm. verder, zouden door de concurrentie der vereeni ging genoodzaakt worden de stad te ver laten en de overblijvende burgers zouden dan hun aandeel in de belasting moeten bijpassen. Wij hopen met de commissie, dat de winkeliers de oprichting eener consump- tie-vereeniging overbodig zullen maken, door hunne, in 'tbesef van hun monopolie, thans vaak buitensporig hooge prijzen te verlagen en zich met een redelijke winst te vergenoegen. Doch indien zij daartoe niet genegen mochten zijn, begrijpen wij volstrekt niet, hoe hun vertrek voor de burgerij schadelijk kon wezen. Stel dat een winkelier jaarlijks f 3000,verdient en 500,aan belasting en patent betaalt, waarbij wij de laatste som opzettelijk zeer hoog stellen. Verliest hij zijne klanten aan eene winkelvereeniging, en verlaat hij dientengevolge de stad, dan zal door de burgerij (mogelijk) de f500.ontbre kende beiastiug moeten worden opge bracht. Maar de winkelvereeniging be hoeft geen winst te behalen, en berekent slechts administratiekosten. Stel die, ook weer ruim genomen, over de door den winkelier verloren klanten op f 1000. dan blijft toch bet netto voordeel voor de consumenten nog min f 1500 Intusschen, al hebben wij eenige be denkingen tegen den door de commissie van redactie ontwikkelde theorie, met haar praktijk zijn we het geheel eens. Eerst dient de weg van overtuiging en overre ding te worden beproefd, en op vele plaat sen is die reeds met goed gevolg ingesla gen. Daarenboven betwijfelen wij, of er van eene winkelvereeniging sprake zou kunnen zijn, zoolang het aantal leden van Eigen Hulp in Amersfoort niet eenige malen verdubbeld. Doch dit is maar eene quaestie van tijd, en waarschijnlijk van zeer korten tijd. Tot leden van het bestuur werden be noemd de Heeren van Ketwich, H..W. A. van den Wall Bake, Cost Budde, G. J. de Jongh, J. J. Jacobs. Dr. van Driel en Prikken. Als afgevaardigde ter algemeene vergadering werd aangewezen de Heer van Ketwich, en als diens plaatsvervanger de Heer Mr. S. J. T. H, Nederraeyer Ridder van Rosenthal. Dezer dagen werd hier de treurige tij ding ontvangen van het overlijden van den Heer W. Wijers, luitenant 2e klasse aan boord van de Borneo. In de nabijheid der kust van Atjeh had hij zich met 14 ande ren in eene sloep begeven, om een vastge raakt vaartuig weder vlot te maken. Bij het terugkeeren sloeg de sloep om, en de Heer Wijers, schoon een geoefend zwem mer, verloor het leven bp zijne pogingen om eenige zijner metgezellen te redden. Niet slechts voor de familie, die nog on langs door den dood van Mr. A. G. Wijers zooveel verloor, is deze gebeurtenis een zwaar verlies, maar ook voor de velen, die zoowel hier als elders den jeugdigen doode hoogachtten en liefhadden. Vrijdag avond 1.1. hield de begrafenis- vereeniging hier ter stede hare tweede al gemeene vergadering. Hierin werd onder anderen uitdrukkelijk bepaald, dat bij elke begrafenis van de vereeniging uitgaande, haar eigen dienstpersoneel moest worden gebruikt, en voor de begeerde volgkoetsen het tarief le of 2e klasse moest worden toegepast. Als bestuurslid werd verkozen de Heer J. C. Leinweber. Door den Kantonrechter te Amersfoort zijn den 23sten Januari jl. de volgende veroordeelingen uitgesproken, als: 1. tegen J. v. N. en I, v. N. te A.we gens diefstal van hout tot één dag gevan genisstraf; 2. tegen P. S., G. D. en R. d. B. te S. wegens gelijk wanbedrijf tot dezelfde straf; 3. tegen A. d. B., B. d. B. en P. R. te S.wegens gelijk wanbedrijf tot dezelfde straf 4. tegen H. K. te A.wegens gelijk wanbedrijf tot zes dagen gevangenisstraf; 5. tegen D. v. H. te B., wegens gelijk wanbedrijf tot twee dagen gevangenisstraf 6. tegen C. v. S. te N.wegens diefstal van veldvruchten tot één dag gevangenis straf 7. tegen A. v. D. te N., wegens gelijk wanbedrijf tot twee dagen gevangenisstraf 8. tegen R. v. 't E. te H., wegens gelijk wanbedrijf tot zes dagen gevangenisstraf; 9. tegen F. v. d. P. te A.wegens gelijk wanbedrijf tot twee dagen gevangenisstraf; 10. tegen P. K. te A., wegens gelijk wanbedrijf tot drie dagen gevangenisstraf; 11. tegen M. W., Wed. N. en D. K. te S.wegens diefstal van heide tot drie da gen gevangenisstraf; 12. tegen M. B. te B.wegens het laten loopen van schapen in eene zandverstui ving, tot f 3 boete of gevangenisstraf van één dag; 13. tegen H. J. v. d. B. te K.wegens het laten loopen van vee in een hakbosch tot f 3 boete of gevangenisstraf van één dag; 14. tegen L. L. te B.wegens het uit halen van een vogelnest tot f 1 boete of gevangenisstraf van één dag; 15. tegen G. v. S. te H.wegens het maken van nachtelijk burengerucht tot f 5,50 boete of gevangenisstraf van twee dagen 16. tegen D. S. te H.17. P. d. F. te D., 18. J. H. V. te B., 19. G. v. D. te B., 20. T. v. D. te A.allen wegens het zich in kennelijken staat van dronkenschap vertoonen buit(en hunne woning, teB., tot f 10 boete of gevangenisstraf van drie dagen 21. tegen G. v. d. H. te H., wegens het aanwenden van pogingen om wild te be machtigen door middel van wildstrikken, en het zich met wildstrikken in het veld bevinden, tot f 40 boete of gevangenis straf van zeven dagen.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2