BURGERLIJKE STAND. Zondag e. k. zal de godsdienstoefening bij de Remonstrantsch-Geref. gemeente alhier geleid worden door Dr. J. van den Bergh, Jr. predikant te Zaandam. Z. M. de Koning heeft de wet tot her ziening der kiestabel bekrachtigd. Men verwacht dat de verkiezingen in de laatste week van Februari zullen plaats hebben. Naar de N. R. Ct. uit den Haag ver neemt, is een ontwerp tot herziening der wet op het lager onderwijs reeds bij den Raad van State ingekomen. Voorts is ook een wetsontwerp nopens het aangaan eener geldleening bij dat college inge diend. Bij Kon. besl, is M. J. Heugeveld, te Utrecht tijdelijk aangesteld tot buitenge woon districts-veearts, onder toekenning van eervol ontslag uit zijne tijdelijke be trekking van assistent aan 's Rijks veeart senijschool. De minister van oorlog heelt maatre gelen genomen, opdat bij het overlijden of bij ernstige ziekten van militairen, zoodra mogelijk kennisgeving aan hunne naaste familiebetrekking plaats hebbe. De Minister van oorlog heeft bepaald, dat van de miliciens der lichting 1877 bij elk der regimenten Infanterie niet meer dan 500 (alzoo 20 per compagnie) onder de wapenen gehouden en de overigen in 't genot van groot verlof zullen worden ge steld. Het »Hbl." verneemt, dat bij de reorga nisatie van het leger de betrekking van plaatskommandant zal vervallen en diens functiën opgedragen zullen worden aan den oudsten hoofd-officier van 't garnizoen. De heer mr. N. P. J. Kien, sedert 39 ja ren burgemeester van Utrecht, heeft thans om redenen van gezondheid zijn ontslag als zoodanig aan Z. M. den Koning aan gevraagd. Men schrijft in de Nijierker Gt. De heer Kalff, uit Amersfoort, trad Donder dag 11. als spreker op in onze Nutsverga- dering. De vrg goed opgekomen Leden met hun dames hadden gelegenheid, om uit de zeer goed bewerkte rede van den geachten Spreker, zoo vóói als na de Pauze, een en ander te vernemen van den grooten Gali- leï den beroemden Italiaanschen natuur- en sterrekundige der 16e en 17e eeuw. Met vrijmoedigheid kon dau ook de waarnemende President den Heer Kalff, bedanken voor zijn nuttige en leerrijke lezing. Aan de diaconie der gemeente Nijkerk o/d Veluwe is een gift van f 1500 ver maakt door wijlen douairière jhr. v. W, geb. baronnesse d'H. d'Y. Te Soest is Vrijdagavond de woning van den arbeider v. L. afgebrand. Eenige naburige hooibergen, die groot gevaar lie pen, bleven gespaard. De postbode van Doorn op Driebergen die in een herberg zijn tijd had doorge bracht en zijn brieventasch met den aan zijn zorgen toevertrouwden inhoud aan een ander had ter hand gesteld, is de wege ontslagen. Onlangs had in de nabijheid van Bus- sum aan de zanderij van het Oosterspoor een treurig ongeval plaats. Bij het losma ken van een klomp zand stortte deze on verwachts naar beneden, een der arbeiders in zijn val medeslepende, juist op het oogenblik dat de zandtrein passeerde. De ongelukkige viel op de rails en werd zoo danig verminkt, dat hij eenige uren later bezweek. De eerste vergadering der regelings commissie van de in Juni e. k. te houden landbouw-tentoonstelling te Apeldoorn heeft plaats gehad. Die expositie zal, met 't oog op de ruime middelen, waarover men te beschikken heeft, zeer luisterrijk wor den. De Raad der Gemeente Utrecht heeft tot de oprichting van een abbatoir beslo ten. Ds. Lütge te Nederhorst den Berg wei gerde in den loop van het jaar 1877 het kind te doopen van Name Bobbeldijk en Oukje Mantel, omdat de vader die zich met den kleine aanmeldde, bezwaren had tegen de beantwoording van vraag 2 van het doopformulier. Nadat de predikant een gesprek met de echtelieden had, waar bij hem bleek, dat zij het durfden wagen, vrijzinniger te denken dan hij, heeft de kerkeraad met ds. Lütge aan het hoofd, de familie Bobbeldijk zeer officieel in den ban gedaan onder mededeeling dat hun kind niet zal gedoopt worden, dan tenzij er een getuige optreedt, om de vragen van het formulier te beantwoorden. Het stuk waarbij hen een en ander werd medege deeld was onderteekend door ds. H. A. J. Lütge, de ouderlingen B. Portengen en M. Oudshoorn en de diakenen W. Brou wer en B. Van de Beek. Vaderl De raad van onderzoek, samengesteld uit den luitenant-kolonel Kromhout, den majoor Hojel, den onderintendant Franz- mann en de luitenants Smallenbach, Smeets, Wirtz en van Hoek, eindigde gister zijne zittingen en heeft den 2. luite nant der infanterie V met algemeene stemmen schuldig verklaard aan de hem ten laste gelegde feiten, en dientengevolge geadviseerd hem uit den militairen dienst te ontslaan. Met zes stemmen tegen één werd verklaard, dat er verzachtende om standigheden waren. (Utr. Dagbl.) Geboren: 25 Jan. Wilhelmina, d. van Jan Meijer en Johanna van Dashorst. 28. Johannes Hendrikus, z. van Johan nes Everardus Huurdeman en Theodora Wellerd. Dirkje, d. van Gerrit van de Kraats en Antonia Veenendaal. Era Theodora, d. van Willem van Gelder en Willemijntje van Egkelenbnrg. Dirk Hendrik, z. van Hendrik Ockhuizen en Catharina Margaretha Ras. 29. Geer- truida Maria, d. van Anthonie Franciscus Maijer en Maria van der Veer. Willem, z. van Johannes Jekel en Leentje van Oostenrijk. 81. Geertruida, d. van Franciscus Souilljee en Gerarda Kwik. Ondertrouwd: 31 Jan. Barnar dus Smeeing en Roenolda Verheuvel. Geert Schimmel en Catharina Schuurink. Gehuwd: 30 Jan. Meuwis Raven en Geertruida van den Eshof. Christi- aan Theodorus Scholten en Dirkje van de Pol. Dirk Wesselsen en Everarda Dreuning. Overleden: 27 Jan. Timotheus Bernardus van Geenhuizen, 45 jr. echtg. van Anna Maria Vivié. 30. Cornelia van Asch, 5 jr. GEMENGDE BERICHTEN. Te Mont sur Marchienne heeft eene daad van moed plaats gehad, die wel der moeite waard is vermeld te worden. De held was een 15-jarige knaap. Een 10- jarige jongen wilde n.l. een emmer water uit een put ophalen toen hij, door de zwaarte overmand, met het hoofd voor over in den put viel. Zijn 15-jarige broe der zag dit, liet zich oogenblikkelijk langs het touw in den put zakken, haalt zijn broeder van een vijf meter diepte van on der het water, neemt hem op zijn rug en klimt door middel van zijne handen langs het touw weder naar boven. Dit alles ge schiedde in zeer korten tijd. Toen hij een meter hoog gekomen was, liet de dren keling, bijna geheel buiten zich zeiven, zijn broeder los en viel op nieuw in het water. De moedige knaap laat zich ten tweeden male naar beneden glijden en greep het kind. Maar zijne krachten wa ren uitgeput. Reeds was het vel van zijne handen geheel afgeschaafd. Hij hield zich echter met zijn broeder om het touw vast en riep om hulpdeze werd geluk- ■cig weldra verleend door de buren, die aeiden nog bij tijds naar boven brachten. Uit Breda schrijft men aan het Utr. Dagbl. dd. 22 Jan. Het in de N. Bred. Ct. voorkomende en door u opgenomen bericht omtrent de verplaatsing der krijgsschool met Mei of Nov. is onjuist. Er is niets daarvan be kend. Wél was de heer v. d. Star hier en had met de hoofden van onderwijs eene bijeenkomst ten aanzien van de applika- tieschool in verband met de krijgsschool, maar wat verder geschreven of verteld wordt, zijn louter on-dits. Op den trein tusschen Marseille en Lyon stond onlangs een aardig meisje van vijfjaren tegen het portier te leunen, terwijl de trein in volle vaart was. Eens klaps schiet de deur open en het kind valt op den weg. Onmiddellijk daarop ver dwijnt nog eene gedaante door het por tier het was de moeder. De onthutste reizigers konden eerst aan het eerstvolgend station kennis geven van het gebeurde. Toen men aan het op sporen ging, vond men op de plaats waar de moeder uit den trein gesprongen was, slechts eenige bloeddroppelen, doch wel dra vernam men dat zij zich op een na burige hoeve bevond. Zij was bij den sprong deerlijk gekwetst geraakt en een uur tijds bewusteloos gebleventoen zij uit hare bezwijming ontwaakte, voelde zij de omhelzingen en kussen van haar kindje, dat volkomen ongedeerd was ge bleven. Dat de veiligheid in Palermo nog altijd te wenschen overig laat, werd dezer dagen gemeld, naar aanleiding van de oplichting van den heer Alexander Parisi, een jong- mensch /an welgestelde ouders. Daarom trent worden nu door den patiënt de vol gende bijzonderheden medegedeeld. Hg bevondt zich den 2. Januari des nachts te 12 uur bg de Parta Macqurda in de nabij heid zijner woning, en werd plotseling door vier met karabijnen gewapende lie den aangehouden. De jonge Parisi riep om hulp, waarop een der mannen hem zijn wapen op de borst zette en beval te zwij- gen. Zjjn makker kwam tusschenbeide en riep angstig: dood hem niet! Parisi, die nu begreep dat het niet om zijn leven te doen was, hield zich rustig. Men bracht hem naar een op dertig schreden afstands gereedstaand rijtuig, blinddoekte hem en ne een rit van anderhalf uur kwam men aan een nauwe grot waarin de gevangene gebracht werd. Men behandelde bem met de meeste voorkomendheidde roovers maakten vele verontschuldigingen, dat zij gedwongen waren, hem in zulk een enge gevangenis te bewaren: »de tijden zijn slecht, men moet toch leven en zich daar om tot lieden wenden, die 't betalen kun nen." Zij brashten hun gevaugene allerlei fijne ververschingen, sigarettes, in één woord, men zorgde dat het hem aan niets ontbrak, ook de dagbladen, vooral die waarin bgzondirhedcn over Koning Vic tor Emmanuel voorkwamen, werden hem verstrekt. Nadat de familie ten slotte een losgeld van 67.000 fr, had betaald, werd degevan- ge op de vroeger beschreven wijze naar Palerma teruggebracht. De gemeenteraad van Veendam heeft besloten concessie te verleenen aan de hee- ren Louis Moentack en Paul de Wit, te Antwerpen, voor het leggen van een tram way van af de grens van Wildervank door .Veendam en Muntendam naar Zuidbroek tot aan den toegangsweg van den staats spoorweg aldaar, onder verplichting dat er van af de Kerkelaan langs het Wester- diep tot aan den kruisweg te Muntendam een ommibusdienst tot aansluiting in 't leven geroepen worde. Bovendien zal bij de verklaring van aan neming f 10,000 aan geld of materialen worden gestortdit bedrag vervalt aan de gemeente, wanneer binnen 12 maanden na aanvaarding der concessie de geheele lijn van Zuidbroek tot Stads-kanaal niet in ex ploitatie zal zijn gebracht. De duur der concessie is 45 jaren. Wildervank en Muntendam verleenden reeds vroeger concessie. Het denkbeeld is opgevat om een ka naal BlokzijlGroningen over Steenwjjk, Vledder enz. tot stand te brengenmet andere woorden, een kanaal uit de Zuider zee naar 't noorden. Er is een voorloopige commissie benoemd, aan wier hoofd de burgemeester van Vledder, de heer Wij- noldij, staat. In een algemeene vergadering zullen middelen beraamd worden om te trachten dit plan te doen verwezenlijken, Het Hbl. meldt, dat uit de Surinaam- sche Gouddelverg weder te Amsterdam aangevoerd is voor eene waarde f 34,000, en dat zich eenig platina onder het gedol- vene bevindt. Als de koningen en Regeeringen rid derordes uitdeelen, waarom zouden dan ook de hotelhouders dit niet mogen doen Zoo althans begreep het de Vereeniging van Duitsche hotelhouders, die een eere- teeken instelde, dat zichtbaar zou gedra gen worden. Dit eereteeken was bestemd voor kellners en vrouwelijke dienstboden die gedurende drie achtereenvolgende ja ren in dezelfde betrekking waren en in dien tijd geen reden tot klachten hadden gegeven. Het eereteeken bestond voor het mannelijk personeel in eene, medaille en voor het vrouwelijk personeel in eene broce of medaille naar keuze. De laatste wordt gedragen aaneen lint met Dnitsche kleuren. Zondagmorgen is nabij Rouaan in den petroleumkelder, gelegen onder de rotsen van Dieppedalle, brand ontstaan. In de kelders lagen 1053 fusten petrolenm elk 170 liters inhoudende. Door een vreese- lijke ontploffing is de grond boven den kelder opengespleten en werden de stuk ken en brokken weggeslingerd. Men weet nog niets van het aantal slachtoffers door dit ongeval veroorzaakt, noch van de aan leiding. Woensdagavond is in een der buiten wijken van Parijs een bediende van het hoofdkantoor der Regie, die een som van 49,000 francs had opgehaald aan pacht van de tabaksverkoopers, brutaal aange rand. Voor alle zekerheid droeg de man het geld in een lederen zak onder zijn blouse en had reeds de Kerk St. Ambroise in de straat Lacharrière bereikt, toen drie mannen hem aanviellen, op den grond wierpen, en terwijl twee hem vasthielden wrong een derde hem een papieren prop in den mond. Toen sneed men zijn blouse open en slaagde erin, niettegenstaande zijn worstelen, den lederen riem af te snij den waarmede de zak met geld om zijn middel was gegespt. De man hield den zak met geld met zijn krachtige vuist zoo goed vast, dat zijn aanraders er niet in konden slagen hem die te ontrukken. Toen sneed het geboefte den armen kerel drie vingers af van de rechterhand, waar door hg niet meer bij machte was het hem toevertrouwde geld te verdedigen en de schurken verdwenen zoo spoedig mogeljjk met hun kostbaren buit. Na een tijd be wusteloos gelegen te hebben kreeg de kantoorknecht zijn bezinning terug en sleepte zich naar een wgnhuis, waar men de prop uit zijn mond haalde en de vreese- lgk bloedende hand verbond. De inmiddels geroepen politie vond op de plaats van de aanrading eene groote plek bloed waarin twee vingers lagen en een rol francstuk ken onder het worstelen uit den zak geval len. Een eind verder lag een schoenma kermes waarmee de misdaad is gepleegd. Wederom is een ongeluk voorgevallen door het afschieten van een geweer dat men niet geladen dacht te zjjn. Het ge beurde te Middelburg, nog wel door den vader uit het armen-weeshuis. Twee meis jes zijn vrij ernstig getroffen. Zaterdagnacht is te Zevenaar ingebro ken op het kantoor van den ontvanger der directe belastingen. Men heeft een kast opengebroken, waarin de dieven echter tot hunne teleurstelling niets vonden. Te Parijs is een concierge veroordeeld tot 5 jaar gevangenisstraf onder de vol gende eigenaardige omstandigheden. De man was zeer weetgierig, wist zich studie werken te verschaffen en bestudeerde die ijverig in zijn kamertje. Vooral trokken boeken over chemie hem bijzonder aan, en langzamerhand was zijn hokjen op een la boratorium gaan gelijken, zooveel potten, buizen en glazen kolven waren daarin bij eengebracht. De bewoners hadden schikinhun knap-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3