VOOR 'T JONGE VOLKJE. DE BOEK- EN HANDELSDRUKKERIJ Wt. lüflii!ilt[;i, te §an«Lieli, BOEKDBTJKWEBK DRUIVEN-BORSTSIROOP LOCAAL AMICITIA. MAGIE ILLUSION! F. BASCH. O. E. DE BURLETT J ADVERTENTIE N. Opgeloste PERU-GUANÖ Chemische Mesten. Superphosphaten. Sïtótlt (iplJffliOHh O OPTISCHE VOORSTELLINGEN DE LEGENDE VAN DEN 00IJEVAAR. DOORNROOSJE! Dit Tijdschrift voor kinderen versierd met 125 a 150 Platen, Is de aangenaamste en gezochtste lectuur. De verhalen wedijveren door afwisseling. De gedichtjes wor den gaarne gelezen en herlezen. De raadsels, annecdoten, ka merstukjes enz. enz. worden begeerig ontvangen. Iedere maand versehijnnen twee of drie Afleveringen van 16 pagina's of 32 kolommen druks. De prijs per nommer is 12l/j cent of f3,25 voor den complee- ten jaargang. Men abonneert zich bij den Boekhandelaar A. M. SLOTHOUWER. TERING LONGZIEKTEN VERKOUDHEID HOEST TEER VAN GUYOT TEER CAPSULES VAN GUYOT BENE GEBRUIKSAANWIJZING IS BIJ IEDEBE FLACON BEVOEGD Talrijke Namaaksels01 Ieder, die het echte product van den uitvinder den heer Guyot, apotheker te Parys wil gebruiken, gelieve er vooral op te letten, dat de handteekening Gdyot ut drib kleuren op het etiquette moet zijn gedrukt. (l)De vergelijkende analyse heeft bewezen, dat de namaaksels van de echte verschillen door hunne zamenstelling en de hoeveelheid teer die zij bevatten. VAN met Fenkelhomg'. Zuiverste medicinale Levertraan. pen concierge en gaven hem den bijnaam van professor. Het is in Parijs gewoonte dat de con cierge optreedt als zaakwaarnemer van den eigenaar. Hij verhuurt het huis bij ge deelten en zorgt maandelijks of per kwar taal de huur te ontvangen van de verschil lende bewoners. Toen de geleerde concierge op een goe den dag den eigenaar 6000 francs kwar taalhuur kwam brengen, merkte deze met verbazing, dat dit hoofdzakelijk in goud geld betaald was en dat alle louis d'or zoo schraal en afgesleten waren. Hij ging aan het wegen entoen bleek het hem, dat het goud 10 pet. van zijn gewicht miste. Dat toevallig alle huurders, het waren er meer dan 30, zulk lichte goudstukken zouden gehad hebben, was ondenkbaar. Hij ver dacht dus den concierge met zjjn kolven en smeltkroezen. Het onderzoek bewees helaas, dat de man zijn chemische kennis, zoo verdien stelijk verworven, had aangewend om het goud een deel van zijn gewicht met sterk water te ontnemen. Tot diepe droefheid van zijn drie broeders, overige familie en vele vriend schapsbetrekkingen is het treurig bericht ontvangen, dat den 12^» December jl. is overleden de WelEd. Gestr. Heer W. WIJERSvan Amersfoort, Luitenant ter Zee 2e klasse aan boord van Z. M. St. Borneo ter reede van Edi, kust van Atjeh, in den ouderdom van ruim 22 jaren. Eenige en algemeene kennisgeving. van Ohlendorff Co. ad f17.50. Ruwe Peru-Guano dier zelfde firma ad f 15. van f 15.f 17 p. 100 Kil. franco aan wal. tegen concurreerende prijzen verkrijg baar bij TE TIEL. Vertegenwoordigd door A. daniels op den Tiggeloven te Wageningen. Kosteloos onderzoek aan 's rijks Proef station. Rheumatiek, Jicht, alle Maag- en Borstkwalen alsmede Koortsen Hardlijvigheid slechte Spijsvertee- ring, ook Zenuwzwakte en Bloedar moede, enz. enz., worden spoedig en zeker genezen door de wereldbe roemde Dr. Airy's specialiteiten. Een ieder die, alvorens een kuur te ondergaan, zich van de degelijkheid dezer Specialiteiten wenscht te over tuigen, ontvangt door Richter''s Boek handel te Rotterdam, op franco aan vrage, gratis en franco een 116 blad zijden dik Uittreksel uit Dr. Airy's Natuurgeneeswijze, waarin men onder anderen eene menigte getuig schriften van gelukkig genezen lijders zal vinden. Geen zieke geve derhalve de hoop op,'voordat hij ge noemd werkje heeft gelezen. van F. BASCH. MAANDAG 4 FEBRUARI EENE GR00TE VOORSTELLING met nooit alhier geziene Experimenten van P. BASCH. De Japansche Present-ChatulleDe Punsch in de Lucht. Van Trier tot Parijs en terug in 3 minuten- Werkkiug der Eleetriciteit. Eene reis door Zwitserland. De Zee slag bij Navarino. Een Carnaval te Rome. Het schoonste tot heden bestaande Groot Fantastisch Tooversprookje. Badende Dames bij Scheveningen. CHARIVARI, ENZ. ENZ. Entree: le Rang 99 ets.2e Rang 60 ets.; Kinderen beneden 12 jaren 50 ets. In bovengenoemd locaal zijn van 12 tot 2 uren plaatsen te bespreken a 10 cents extra. Bureauopening 7 uren; Aanvang 8 uren. Hartklopping wordt dikwijls niet al leen gevoeld maar ook gehoord; zij ver hindert den slaap en veroorzaakt de ergste vrees voor dreigende verstikking. Deze Pillen worden bijzonder aanbevolen om die aandoening te verdrijven, omdat zij de zenuwachtigen en versterken, die veel vatbaarder zijn voor deze ziekte dan an dere personen. Holloway's Pillen verbe teren zoozeer de spijsvertering, vermeer deren zoo zeer de werking der lever en ge ven zooveel werkzaamheid aan de inge wanden, dat duizeligheid, hoofdpijn en misselijkheid verdwijnen zoodra de hart klopping vermindert, en de lijder onder vindt dadelijk de onbeschrijfelijkste ver- ligting van benauwheid. Holloway's Pil len vormen de beste genees en purgeer middelen in alle gevallen van herstelling van koortsen, ontstekingen, zenuwpijnen en alle langdurige ziekten, die het bloed en de hersenen hebben veramd. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f i,85 f3,—, f 6.75 f 13,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekersin Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. De Uitgever JOH, IJKEMA, 's Hage, heeft verzonden Aflevering I, Derde jaargang Geconcentreerde Likeur Verkrijgbaar bij H. SANDERS te Amersfoort en in de meeste apotheken. De heer Guyot kan slechts de bereiding waarborgen der van zijne handteekening voorziene producten. blijft zich beleefdelijk aanbevelen tot het leveren van allerlei soort van Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat uit druivensuiker en Zwitser- schen honig met een aftreksel van mout, orange-bloesem en fenkel. Het werkt spoedi ger en is aangenamer in het. gebruik dan de andere midelen, die tegen de borstaan. doeningen aangewend worden, als borstthee, drop, malz-extract, borstbonbons, enz, Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, heeschheid, hoest, pijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. De flesch met gebruiksaanwijzing 60 ct. en f i- traan bij oorstkwalen, kliergezwellen, bleekzucht, enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan, die aan een meer algemeen gebruik iu den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen en een goeden smaak heeft, daar ik de verschetraan aanstonds filtreer, op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apotheken, moet de lever traan ranzig worden, wanneer zij langzamerhand, weken en maanden lang, van die dat afgetapt wordt. In flesschen van 30, 50 en 90 ets. tj Tovert ra an Het is van algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar be- 1J Z6r~LcV6rLrRaIl. standdeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveel heid voorbanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzucht en .klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzerprseparaten is deze oplossing de geschiktste. Eén eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm. De flacon kost 50 cents. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen te Amersfoort, Ph. Meijers. Arnhem, G. J. de Waal. Barneveld, Weduwe P. A. Menger. Elburg, C. C. Hengeveld. P. Bronsveld. Hilversum, E. M. de Zoete. Nijkerk, J. H. Nijland. Scherpcnzeel. A. J. Vosselman. Veenendaal, Wed. J. Klomp. Wageningen, J. H. Stöcker. Emmerich II. von Gimborn. Gedrukt bij G. W. Boonstra, Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4