Amersfoort en Omstreken 1878. No. 320. VOOR Vrijdag- 8 Februari. Uitgever: A. Af. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeen e Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winter dienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. De Unie van Utrecht. In het volgend jaar zal het slui ten der Unie dhn drie eeuwen geleden feestelijk herdacht wor den, en dat wel in de stad die op een half uurtje sporens van ons verwij derd ligt, in Utrecht. Het kan aan geen redelijken twijfel onderhevig zijn dat ook Amersfoort een talrijk contingent feestvierenden zal leve ren. Dat deze herdenking of liever het vooruitzicht daarop ons allen blij moedig stemde ligt voor de hand maar welke vreugde is onvermengd Een der Katholieke woordvoerders heeft gemeend te moeten beweren dat het hem als Katholiek bedenke lijk voorkwam opgemeld feest mede te vieren. Dat deze mededeeling ve len en ook ons weemoedig stemde, was het natuurlijk gevolg. Men vraagt zich ernstig af: is dan de klove reeds zóó wijd en zóó diep dat men zulk een feest niet meer samen kan vieren? Is men reeds dermate onderworpen aan de maar laat ons niet bitter zijn. Van zelf bracht de tijding ook vele welversneden pennen in beweging. Werd evenwel die polemiek weer op algemeen terrein gevoerd, er is op het punt der akte van het verbond zelf den 5den Februari 1.1. in de Nieu we Rotterdamsche Ct. een belang rijk opstel verschenen van de hand' van den Heer W. Th. Griethuijzeu te Rotterdam. We achten ons ver plicht dit. opstel ter kennisse te brengen van diegenen onzer lezers welke het nog niet lazen. „Voor eenige jaren" zoo meldt de schrijver „kocht ik hier (te Rot terdam) op eene belangrijke veiling de gewaarmerkte kopie van deaktenderUnie.de kopie die nooit in den handel is geweest, maar als meesterstuk van druk en uitvoe ring (met al de facsimilés hand schriftafdrukken in koper ge bracht) bij de kunstvrienden niet onbekend is." Die aktestukken heeft de heer Griethuijzen nauwkeurig doorgelezen en in den tekst der do cumenten de bevestiging gevonden van hetgeen de geschiedenis leert, dat nl. de toenmalige bewoners als een éénig man optraden tegen de Spaansche geweldenaars. Men was doordrongen van het besef dat het hier gold de gewetensvrijheid van allen, de vereeniging van allen tegen Spaansche onduldbare dwin gelandij. En wie hebben nu dit do cument onderteekend? De Protes tanten? Zeer zeker; maar slechts voor een deel. Een aantal ondertee kenaars waren Katholieken; „min stens een derde deel dier on derteekenaars was Roomsch- Katholiek," blijkt uit het stuk en de Amsterdamsche dichter van heden beweert dat het voor den Katholiek bedenkelijk is het feest mede te vieren. Uit deze prae- misse, getoetst aan het document, zoude men moeten afleiden dat de Katholieken van heden geheel an dere opvattingen hebben dan toen maals, iets dat juist van die zijde steeds ontkend wordt. Men moet dus tot de gevolgtrekking konjen, dat de Katholiek, die zich eensden kend beschouwt met zijne geloofs- genooten uit den jare 1579 mede zal feestvieren, terwijl zij die thans een nieuw opgetrokken gebouw bewo nen, t' huis zullen blijven. We vertrouwen dat ter wille van geheel Nederland dit laatste gedeel te niet zal bestaan, of zich tot een zeer klein groepje zal bepalen. We hopen dat de begaafde dichter wel dra zal inzien dat hij zich vergiste. We wenschen ook daarom unie, omdat we zoo gaarne weder den handslag van vriendschap, van houw en trouw aan elkander vernamen, die vooral in een klein land den staatsburger zoo oneindig sterk maakt tegen alles wat van buiten- landsche zijde te eeniger tijd mocht dreigen. Daarom,Katholieken, neemt ken nis van geschiedenis en documen ten, bezadigd en nauwkeurig, en laat, ons, ook thans geünieerd, het verbonduitden jare 1579, dat allen Nederlanders heilig moet zijn, in 1879 als een vredefeest van verle den, heden en toekomst vieren! Overzicht der week. BUITENLAND. WEEKBLAD Dit I lad verschijnt des Vrijdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Fi anco door het geheele Rijk 0,85, Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regels0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnhem 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2e. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,28 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7,32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maanbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 (le en 2c kl.) 8,59 2,- 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr .Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 8,35 9,20 11,15 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar ZutphenAankomst te (V. Baarn) V. Amersf. Barneveld Apeldoorn Zutphen 8,21 9,30 1,11 3,42 5,56 8,42 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 6,30 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 10,56 2,42 7,20 10,23 „Mids dat een yder particulier in sijn religie vry sal moghen blijven, cnde dat men nyemand ter cause van religie sal mogen achterhalen, of te ondcrsoecken." Art. 13 der Unie. Gelijk we reeds opmerkten, zijn de vredespreliminairen tusschen Rusland en Turkije geteekend. Het geschiedde te Adrianopel, den 3 i9ten Januari. De voor waarden schijnen hoogstwaarschijnlijk te zijn: oprichting van een vorstendom Bul garije; oorlogsvergoeding in geld of scha deloosstelling door afstand van grond gebied; onafhankelijkheid van Rumenië, Servië en Montenegro met gebiedsver- grootinghervormingen voor Bosnië en de Herzegowina; latere overeenkomst over de kwestie der zeeëngten; ontrui ming de Donauvestingen. Dat vele de zer grondslagen ook door andere mo gendheden moeten overwogen worden is duidelijk, maar Rusland heeft reeds vroeger verklaard dat het zich niet ver zette tegen eene gemeenschappelijke be handeling der kwesties, het algemeen be lang rakende. Het schijnt dan ook dat men eene conferentie zal houden. Als plaats van samenkomst zijn genoemd Berlijn, Weenen en Brussel; vooralsnog wordt over Weenen het meest gedacht. De vijandelijkheden zijn gestaakt, maar generaal Strukoff is tot Rodosto aan de Egeische Zee doorgedrongen; hij be weert dat hem de consul aldaar te hulp riep ten einde de ongeregeldheden tegen de ongelukkige vluchtelingen van de zijde der Turksche soldaten te voorko men en de valschelijk verontruste bewo ners aan te zetten bedaard naar hunne woonplaatsen terug te keeren. Zij die nu eenmaal tegen Rusland een wantrouwen hebben opgevat dat alles wat dit land doet, afkeurt of verkleint, verklaren deze mededeeling en tocht als een looze streek van Strukoff om zich nog snel in het be zit van een kustplaats te stellen. Maar al ware dit zoo, dan zoude zulk een stel ling bij het aannemen der voorwaar den door de mogendheden alleen dit uitwerken dat Turkije terjconferentie te beter zal begrijpen dat thans diploma tieke uitvluchten en misplaatste hoog hartigheid, als op de conferentie te Con- stantinopel gezien werden, niets meer kunnen baten. Wat de conferentie zal uitwerken is natuurlijk nog een raadsel, maar dat Pruissen zooals waartoe het bij vroegere jaren geneigd scheen en zooals sommigen wanen dat het nu doen zal aan Rusland een oppermachtigen door niets opgewogen invloed in het Oosten zouden laten, dit betwijfelen we. Tusschen Rumanië en Rusland is ver schil ontstaan over Bessarabië, dat door Napoleon aan Rusland ontnomen, thans teruggeëischt wordt in ruil voor de moe rassige Dobrudscha: Rumenië wil hier van niets wetenzoo althans luiden de berichten; ook dit zal een punt van be spreking opleveren. Griekenland heeft ten slotte de mobiel- making van zijn leger gelast, en 45 dui zend man in de Grieksché wingewesten van Turkije, nl. Thessalië, Macedonië en Epirus geworpen. Aldaar woedt de op stand terwijl -de Turksche bezetting 15 duizend man sterk zoude wezen. Opmer kelijk zijn de uitingen van Derby omtrent Griekenland. Hij prees dit land om zijn voortdurende gematigdheid en zijn ge duld; maar tevens bleek uit zijn woorden dat alles wat Engeland tot nu toe tegen het Turksch wanbestuur en de Turksche onderdrukking gedaan had, had bestaan in protesteeren bij de Porte. Vruchtbaar protectoraat 1 Hij beweerde verder dat Griekenland zeer zeker ter conferentie ge hoord moest worden. Anderen integen deel bespotten de houding van dit land; maar als men nagaat dat de kuststeden alle op een pleziertochtje om zoo te zeg gen van de Turksche vloot vernield kon den worden, dan zal men minder verhard oordeelen. Lust tot vrijmaking van het helleensch element uit de Turksche boeien was er genoeg, maar de moge lijkheid ontbrak. Thans nu de erfvijand moet wijken en de Grieksche wingewes ten in opstand zijn, kan eerst Grieken land met eenige meerdere kans van suc- cès handelend optreden. Intusschen meldt men dat Hobart Pacha met de Turksche vloot in aantocht is, hetgeen veel ontsteltenis heeft veroor zaakt. Griekenland schijnt een beroep op de mogendheden te hebben gedaan. In Engeland heeft de hartstochtelijk heid een ongewoone hoogte bereikt. Een minister maakte de opositie voor Russen vrienden uit, hetgeen in betrekking tot het standpunt waarop de regering zich geplaatst heeft, een diepgaande beschul diging was; het woord werd terugge trokken maar was gesproken en heeft de stemming er niet op verbeterd. Het opgewonden grauw vertoont ma nifestaties; de handel en het verlichte deel der bevolking blijft op weigering van het krediet en op vrede aandringen; de con servatieven stemmen op hun meetings natuurlijk de politiek der regering. Hoe zal nu de houding van Beaconsfïeld om trent zijne aanvrage zijn, terwijl de wa penstilstand is gesloten? Vooralsnog

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1