Nationale Militie. Op Dinsdag a.s. van 9 tot 4 uur zal de verkiezing plaats hebben van een lid van den gemeenteraad, ter voorziening in de door het overlij den van Mr. A. G. Wijers ontstane vacature. De beide kiesvereenigingen hier ter stede hebben daartoe aanbevo len Mr. S. J. T. H. NEDERMEIJER RIDDER VAN ROSENTHAL. Gaarne vereenigen wij ons met deze aanbeveling. Want den Heer van Rosenthal ontbreekt het noch aan den t ij d om zich aan de behar tiging onzer gemeentebelangen te wijden, noch aan de kennis, die hem in staat stelt, dit op zelfstandige wijze te doen, noch aan den moed, om zijne overtuiging tegenover ieder staande te houden. Voor het lidmaatschap van den raad kunnen wij ons geen beter aan beveling denken. Velen zien in deze gewichtige be trekking slechts een eervolle onder scheiding, die hun geen ander lasten oplegt, dan het bijwonen van enkele vergaderingen. Wij meenen echter dat er veel tijd en inspanning noodig is, om door eigen onderzoek op de hoogte te komen van zaken, over welke men geroepen is eene beslissende stem uit te brengen. Van niemand mag men vergen, dat hij ter wille van het algemeen belang, zijn eigen zaken verwaarlooze. Ver standig is het daarom, de beharti ging van die algemeene belangen op te dragen aan personen, van wie men weet dat het hun aan tijd niet ontbreekt. Dat een raadslid zonder kennis eene povere figuur maakt, weet men hier en daar in ons gezegend vader land helaasbij ondervinding. Zulke personen worden of de speel bal van den eersten den besten, die hen door zijn hoogen toon of zijn radde tong weet te intimideeren, of zij sluiten zich angstvallig bij eene groep aan, waarin zij geestverwan ten meenen te zien, en die zij door dik en dun heen navolgen. Den can- didaat echter wiens kennis hem in staat stelt, een eigen oordeel te heb ben, kan men niet vooruit eene plaats aanwijzen in een der groepen of coterieën, die ook in onzen raad niet ontbreken. Hij alleen kan eer lijk zijn en blijven. En dat verwach ten wij van den Heer van Rosen thal. Er zijn menschen, wiens streven het is, met ieder op een goeden voet te zijn, en wien het moeielijk valt iets te weigeven, vooral als hunne toestemming geen offers van tijd of geld medebrengt. Zoo zij nl. eene persoonlijke overtuiging hebben, de moed dier overtuiging ontbreekt hun ten eenenmale. Op hen is de spreuk toepasselijk van den leeke- dichfer„Wees uzelf! - zei ik tot iemand. Maar hij kon niethij was niemand!" Wie den Heer van Rosenthal kent, is overtuigd, dat hij „zich zelf' zal zijn en blijven. Wij hebben het voorrecht niet, den Heer van Rosenthal in alle op zichten tot onze geestverwanten te mogen rekenen. Doch reeds meer malen wezen wij er op, dat bij ver kiezingen voor den gemeenteraad de politieke quaestie veilig iets meer naar den achtergrond mag worden verschoven. Met volle vrijmoedigheid noodi- digen wij daarom onze medekiezers uit, op Dinsdag aanstaande hunne stemmen uit te brengen op den Heer Mr. S. J. T. H. NEDERMEIJER RIDDER VAN ROSENTHAL. laat de minister zijn voorstel niet los. Naar aanleiding van een incident tij dens het uitbrengen van een rapport be treffende eene verkiezing door den rap porteur Wilson, is in hetFransch wetge vend Lichaam een schrikkelijk rumoer gemaakt door de Bonapartiston onder aanvoering van Rouher. Deze verlieten de zaal, maar gelukkig voor Rouher keerden ze terug; want op een dergelijke demon stratie voorafgegean door een soort van bevel, stelt het reglement ernstige bestraf fing. Een parlementair tweegevecht heeft toen tusschen Rouher en Gambetta plaats gehad, waarbij Rouher op zich genomen heeft de verdediging der capitulaties tij dens den oorlog van 1870. Het behoeft niet gezegd te worden dat de Kamer - zooals een Fransch berichtgever meldt - trilde van verontwaardiging. Velen zien met bezorgdheid dat de meerderheid het budget zoo snel afhan delt en zoodoende het krachtigst wapen tegen de reactie loslaat; anderen evenwel achten de stelling der republiekeinen daarvoor reeds sterk genoeg. De nieuwbenoemde Fransche gezant is te Berlijn door den Keizer zeer welwil lend ontvangen, hetgeen in Frankrijk een goeden indruk heeft gemaakt. De woor den van den gezant waren anderzijds zeer minzaam voor Duitschland. In Oostenrijk is het demissionnair Ka binet Auersperg door den Keizer herbe noemd; een krisis in de tegenwoordige gespannen tijden zou dan ook een ware ramp voor het land geweest zijn. Het denkbeeld der conferentie is van Andras- sy uitgegaan; op de conferentie zal Rus land hoogstwaarschijnlijk door Gort- schakofif worden vertegenwoordigd, het geen door velen als een bewijs wordt be schouwd, dat de driekeizersbond nog even hecht is. Rusland schijnt echter vooraf een bepaalden vrede, die alle pun ten regelt, met Turkije te willen sluiten, onder voorbehoud van latere bespreking met de mogendheden. Indien dit bericht waar is dan zoude de conferentie moge lijk nog wel wat uitgesteld worden. Of dit evenwel Engeland naar den zin zal wezen is de vraag. In Portugal is een nieuw ministerie be noemd. In Noord-Amerika wordt de aandacht beziggehouden met het vraagstuk der aanmunting van zilveren dollars en met een nieuw toltarief voor inkomende goe deren. KENNISGEVINGEN. De Burgemeester en Wethouders vau Amersfoort Gelet op art. 6 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad n°. 95) Brengen ter kennis van het publiek, dat een door ANTOON SALET, ingediend verzoek, met bijlagen, om vergunning tot het oprichten van eene Spekslagerij in het perceel alhier gelegen achter de Kamp, wijk C, n°. 223, bij het kadaster bekend onder sectie E, n°. 1453, op de Secretarie der gemeente ter visie ligt, en dat op Maandag, den 18. Februari aanstaande, des voormiddag3 te elf ure, gelegenheid ten raadhuize wordt gegeven om, ten over staan van het gemeentebestuur of van een of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting intebrengen. Amersfoort, den 4. Februari 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester, De Secretaris, VAN PERSIJN. W. L. SGHELTUS. De Burgemeester van Amersfoort Gelet op art. 15 der wet van den 26. Mei 1870 (Staatsblad n°. 82), betrekkelijk de grondbelasting; Brengt ter kennis van de belangheb benden, dat eene opgave der uitkomsten van de meting en schatting, bedoeld bij de artt. 15, 23 en 43 der aangehaalde wet gedurende dertig dagen, te rekenen van heden, op de Secretarie der gemeente ter inzage ligt van 's voormiddags 10 tot 1 uur des namiddags. Amersfoort, den 4. Februari 1878. De Burgemeester voornoemd, VAN PERSIJN. De Burgemeester van Amersfoort Gelet op art. 7 der wet van den 4. Juli 1850 (Staatsblad n°. 37), regelende het Kiesrecht Noodigt de inwoners dezer gemeente uit, om, zoo zij elders in de rijksdirecte belastingen over het ioopend dienstjaar zijn aangeslagen, daarvoor vóór den 15. Februari aanstaande te doen blijken, door overlegging van de aanslagbiljetten ter Secretarie, waartoe hun alle werkdagen van 's voormiddags 10 tot 1 uur des na middags de gelegenheid is opengesteld. Amersfoort, den 4. Februari 1878. De Burgemeester voornoemd, VAN PERSIJN. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort Gelet op art. 264 der gemeentewet, Doen te weten, dat het kohier der plaat selijke directo belasting (Hoofdelijke Omslag) over het dienstjaar 1878 voor- loopig vastgesteld is en met de schattings- lijsten gedurende veertien dagen, te reke nen van heden, alle werkdagen van 10 tot 1 uur, op de Secretarie der gemeente voor eenieder ter lezing zal liggenbinnen welken termijn elk op het kohier aange slagene bij den Raad bezwaren tegen zij nen aanslag kan inbrengen. Amersfoort, den 4. Februari 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester. De SecretarisVAN PERSIJN. W. L. SCHELTUS. De Burgemeester van Amersfoort, Gelet op het koninklijk besluit van den 17. October 1820 (Staatsblad No. 22); Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat tot het uitgeven van de PATENTBLADEN aan hen die in het jongstverloopen kwartaal van het dienst jaar 1877/78 (van den 1. November 1877 tot en met den 31. Jauuari 1878) aangifte voor patentrecht hebben gedaan, ten raad- huize zal worden zitting gehouden op Maandag, den 11. Februari aanstaande, van 's voormiddags 10 tot 1 uur des na middags, en dat de n iet-afgehaalde pa tentbladen door den deurwaarder van 's rijks belastingen zullen worden bezorgd, tegen betaling van tien cents. Amersfoort, den 5. Februari 1878. De Burgemeester voornoemd, VAN PERSIJN. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort Gezien de art. 9 en 11 van het konink lijk besluit d d. 17 December 1861 (Staats blad No. 127) en de artt. 11 tot en met 14 der wet van den 19. Augustus 1861 (Staatsblad No. 72) Roepen de ingezetenen, die verlangen als Vrijwilligers bij de militie optetreden, bij deze op, om zich daartoe bij hen ter Secretarie, op Maandag, den 11. Februari aanstaande, van 's voorraiddags lOtotl uur 's namiddags aantegeveu, onder over legging van de navolgende bewijsstukken: a. Het getuigschrift vermeld in art. 11 der wet, tot welks afgifte ter Secretarie zal worden zitting gehouden op Zaterdag den 9. dezer maand, van 's voormiddags 1.0 tot 1 uur des namiddags; b. Het bewijs van aan de verplichtin gen ten aanzien van de Militie, voorzoover die te vervullen waren, te hebben voldaan. c. Het bewijs van ontslag en het getuig schrift, in art. 13 der wet vermeld, zoo de persoon wien het geldt, bij de zeemacht, bij het leger hier te lande of bij het krijgs volk in 's rijks overzeesche bezittingen heeft gediend d. Wat een minderjarige aangaat, een bewijs van toestemming van den vader, moeder of voogd. Om vrywilliger bij de militie te ziju, moet men ongehuwd of kinderloos we duwnaar en ingezeten wezen, voorts licha melijk voor den dienst geschikt, ten min ste 1,56 meter lang, op den 1. Januari van het jaar der optrediug als vrijwilliger het 208te jaar ingetreden en het 35st*jaar niet volbracht hebben, tot op het tijdstip der optreding aan zijne verplichtingen ten aanzien van de militie, voor zoover die te vervullen waren, voldaan en een goed ze delijk gedrag geleid hebben. Het bezit vau die vereischten, met uit zondering van de lichamelijke geschikt heid en van de gevorderde lengte, wordt bewezen door een, hierboven bij letter a bedoeldgetuigschrift van den Burge meester der woonplaats. Hij die voor de militie is ingeschreven, wordt slechts als vrijwilliger toegelaten voor de gemeente in welke hij ingeschre ven is, tenzij hij geene verplichtingen ten aanzien van de militie meer te vervullen hebbe. Hij die bij de zeemacht, bij het leger hier te lande, of bjj het krijgsvolk in 's rijks overzeesche bezittingen heeft gediend, wordt niet als vrijwilliger bij de militie toe gelaten, tenzij hij bij het verlaten van den dienst, behalve een bewijs van ontslag van den bevelhebber ouder wieu hij laatstelijk heeft gediendeen getuigschrift hebbe ontvangen, inhoudende dat hij zich gedu rende zijnen diensttijd goed heeft gedra gen. Hij kan, heeft hij dit ontvangen, tot dat zijn 40ste jaar volbracht is, als vrijwil liger bij de militie worden toegelaten. De vrijwilligers strekken in mindering van het aandeel in de lichting te dragen door de gemeente, voor welke zij optreden. Amersfoortden 4. Februari 1878. De Burgemeester. De SecretarisVAN PERSIJN. W. L. SCHELTUS. Amersfoort, 7 Februari 1878. Ons kiesdistrict is, gelijk ouzeu lezers bekend is, verminderd met een aantal ge meenten in het Gooi, waaruit een nieuw district Hilversum is gevormd, en ver meerderd door toevoeging van de gemeente Apeldoorn en Ede. In boeverre hierdoor hot politiek ka rakter van ons district is gewijzigd, kan moeielijk reeds nu met zekerheid worden bepaald. Met ingenomenheid echter kun nen wij wijzen op het verblijdend ver schijnsel, dat de liberale krachten in Apel doorn eene belangrijke aanwinst hebben verkregen. Dit bleek ons uit eene circulaire der Vrijzinnige Kiesvereeniging Veluwe" onderteekend door de Heeren 11. C. van der Houven van Oordt, F. H. Gallé, Jhr. Mr. J. F.' H. van der Feltz, W. P. Pook van Baggen en J. Schafer. In November 1877 telde deze vereeni- ging reeds zestig leden. Hare beginselen zal ieder vrijzinnig man in ons district gaarne onderschrijven. Zij blijken het dui delijkst uit de woorden van de circulaire, die wij hier laten volgen Een harer eerste beginselen is »Schei- ding van Kerk en Staat" niet omdat zij de eerste minnacht, maar omdat dit beginsel naar hare innige overtuiging de eenige mogelijke grondslag van gezond regerings beleid kan zijn. Daardoor alleen toch kan het regt voor allen in den waren zin des woords worden gewaarborgd: daardoor alleen kaD de vrijheid van geweten, een der vele zegeningen, die wij met hulp van het geliefde Oranjehuis hebbeu verkregen, worden gehandhaafd. De wet kent geen liberalen of orthodoxen, geen israëlieten of catholieken, geen afgescheidenen of remonstranten; de wet kent slechts bur gers, eu op het standpunt onzer wetten, moet de godsdienststrijd uit de school, uit de raads- en regeringszaal, uit iedere pu blieke zaak worden geweerd. De invloed der geestelijken op het wereldlijk bestuur heeft ten allen tijde jammer, strijd en ver bittering gebaard; maar bovenal, niets ontwijdt het heilig wezen der godsdienst meer, dan haar een wereldlijk karakter te geven, hare veelzijdige en verschillende opvatting uit de kerk en de binnenkamer op staatkundig terrein over te brengen; niets zal baar verder verwijderen van haar groote doel:de vrede des harten en on derlinge liefde te verzekeren." In het programma onzer Vereeniging staat ook geschreven het op prijs stellen van de grondwettige regten en vrijheden des volks, allerminst omdat ze naar volks-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2