BURGERLIJKE STAND. SPAARBANK. Mr. J. van der Leeuw, President. J. Apeldoorn, Penningmeester. J. C Leinweber, Secretaris. souvereiniteit streeft, maar omdat ze de diepe overtuiging heeft, dat de baud die Nederland aan zijn Vorstenhuis hecht, juist daarin, ook volgens de geschiedenis, hare kracht beeft, dat Oranje immer is voorgegaan, waar het op de verdediging van de regten zijns volks, waar het op zijne ontwikkeling aankwam. Juist het letten op de teekenen der tij den, het verzetten der bakens bij het ver anderen van het getij, heeft de Regering van ons Koninklijk huis bevestigd, heeft ons eenen Koning doen liefhebben die boven de partijen staat, heeftons zegen en vrede gegeven waar andere volken die door adel of geestelijkheid terug in plaats van vooruit werden gevoerd, aan de bitterste verdeeldheid en daarop gevolgde Rege ringloosheid ten prooi waren, of onder despotisch beleid zuchtten, Gelijkheid voor de wet, billijke verdee ling van lasten, deugdelijk en goedkoop onderwijs voor allen en overal, ziedaar wat de liberale partij in het algemeen bedoelt en ook onze Vereeniging, zij bet ook met aanvankelijk kleine krachten, bevorderen wil. De school moet de voor ieder toeganke lijke plaats zijn, waar liefde en verdraag zaamheid gekweekt wordt, ontwikkeling het hoofddoel blijft. Het daar veld trach ten te winnen voor godsdienstige leerstel lingen en bijgevolg het opleiden der kin deren tot haat jegens andersdenkenden, verandert de school van eene gezegende plaats tot een kanker der maatschappij. Trouwens de liefde die het Nederlandsche volk in bet algemeen, wanneer het zijne eigene meening en niet eene van buiten geleerde les uitspreekt, voor de openbare school toont is haar schoonste eerekroon. Zjj die zich schijnbaar vaak het meest in tegenovergestelden zin voorop plaatsen zouden als het op de zaak aankwam haar welligt het minst gaarne willen missen. In het algemeen, wij vatten het dus zamen, is de geest onzer Vereeniginggeene andere dan die, welke al onze staatsinstel- len heeft bezield, er de kern van heeft uit gemaakt, ware vrede, waren vooruitgang, ware welvaart bevordert. Welke pogingen men dikwijls in tegenovergestelden geest heeft aangewend, men heeft wel kunnen tegenhouden, maar niet afbreken, telkens heeft het gezond verstand van de nntie beslist. Wij zullen onze lezers zooveel mogelijk op de hoogte houden van den arbeid dezer vereeuiging, voor zoover die zich over ons geheele district uitstrekt. De kinderbewaarplaats is op Vrijdag Zaterdag en Zondag li. door een groöt aan tal belangstellenden bezocht. Thans zijn reeds eenige kinderen in die inrichting opgenomen. Tot ons leedwezen vernemen wij dat de begaafde schrijver van Emancipatoria, die op 14 Febr. a.s, als spreker in ons Nutsde- partement zou optreden, verhindert is die spreekbeurt waar te nemen. Op Zaterdag 16 Febr. a.s. wordt in de Sociteit Amicitia een kinderbal gegeven. Vele ouders zullen zeker gaarne gebruik maken van deze gelegenheid om hunne jongens en meisjes een prettigen avond te bezorgen. Door den Kantonrechter te Amers foort zijn op 30 Januari jl. de volgende veroordeelingen uitgesproken, als 1. tegen H. v. R. te Barneveld, wegens het opzettelijk schade toebrengen aan eens anders roerend goed tot f 5,50 boete of gevangenisstraf van 2 dagen 2. tegen G. v. H. te Garderen en 3. R. v. 't E. te Hoevelaken, wegens het zich met geladen schietgeweer in het veld be vinden, zonder jachtacte of buitengewone machtiging elk tot f 15 boete of 3 dagen gevangenisstraf 4. tegen C. v. d. L., 5. tegen J. S., 6. tegen W. v. 't R. en 7. tegen G. d. B. allen te Amersfoort, wegens het vervoeren van mest aldaar op verboden tijd, elk tot f 3 boete of gevangenisstraf van 1 dag; 8. tegen J. v. A. te Amersfoort, wegens het vervoeren van mest aldaar op verbo den tijd, tot verontreiniging der straat, en het rijden met een kruiwagen op het klinkerpad tot drie boeten van f 3, of ge vangenisstraf van 1 dag voor elke boete 9. tegen M. v. E. te Amersfoort, we gens het vervoeren van mest op verboden tijd tot f 5 boete, of gevangenisstraf van 2 dagen 10. tegen D. V. en 11. T. V. te Amers foort wegens het vervoeren van mest op verboden tijd en het verontreinigen der straat aldaar tot twee boeten, elk van f 3, of gevangenisstraf van 1 dag voor elke boete; [2. tegen J. v. 't R. te Amersfoort, we gens het vervoeren van mest aldaar op verboden tijd drie keeren gepleegd, tot drie boeten, elke van f 3, of gevangenis straf van 1 dag voor elke boete 13tegen J. v. S. te Amersfoort, wegens het met een onaangespannen paard rij den daar anders dan stapvoets tot f 3 boete of gevangenisstraf van 1 dag 14. tegen A. O.15. J. V., 16. J. B. en 17. C. A. V. allen te Soest, wegens het zich op verboden tijd ophouden in eene herberg aldaar, ieder tot f 3 boete of ge vangenisstrafvan 1 dag; 18. tegen C. W. te Soest, wegens het niet sluiten eener tapperij aldaar op den daaitoè bepaalden tijd, tot f3 boete of gevangenisstraf van 1 dag 19. tegen H. H. wed. S. te Amersfoort, wegens het maken van nachtelijk buren gerucht tot f 5,50 boete of 2 dagen ge vangenisstraf 20. tegen J. v. B. en H. H. te Barne veld, wegens het aanwenden van pogin gen om wild te bemachtigen zonder jachtacte, en wegens het delven van ko nijnen zonder vergunning, ieder tot twee boeten elke van f 10 of gevangenisstraf ven 3 dagen voor elke boete; 21tegen D. W. te Stoutenburg, we gens het zich in het veld bevinden met een wildstrik, en zulks gepleegd door iemand beneden den leeftijd van 16 ja ren, tot eene boete van f 9 of gevange nisstraf van 2 dagen 22. tegen H. H. te Leusden, wegens het bemachtigen van een haas door mid del van een wildstrik, tot eene boete van f 30 of gevangenisstraf van 5 dagen; 23. tegen v. W. te Baarn, wegens het zich in kennelijken staat van dronken schap bevinden buiten zijne woning al daar, tot f 10 boete of gevangenisstraf van 3 dagen 24. tegen W. v. d. G. te Hoevelaken, wegens het gaan over eens anders bezaai den grond tot eene boete van f 2,50 of gevangenisstraf van 1 dag; 25. tegen H. M. te Scherpenzeel, we gens het aanwenden van pogingen om wild te bemachten door middel van een wildstrik tot f 30 boete of gevangenis straf van 5 dagen. Geboren; 1 Feb. Everarda, d. van Peter Hagenbeuk en Jacoba Veenen- daal. 2. Pieter, z. van Andries van den Berg en Gijsberta Gijtenbeek. Frede- rika Wilhelmina, d. van Johannes van der Wilde en Anna Maria Hagemeijer. 3. Johanna Jacoba, d. van Jan Tommei en Johanna van der Last. Frederik, z. van Hendrik van Bekkum en Hillegouda Wil- lernina Wilker. 4. Clasina, d. van Her manns Pouwen en Alijda van Keeken. Hendrika, d. van Adrianus Brandt en Ge- zina Engel. 6. Jacomina Agnita, d. van Joban Gerrit Kilian en Louisa Maria Hendrika Laffra. 7. Johannes, z. van Frans Anton Tesson en Theodora van Nieënburg. Ondertrouwd. 7 Feb. Arie Zwij- nenburg en Maria Plat. Joseph Pieter de Jager en Jannetje van Laar. Gehuwd: 6 Feb. Theodorus Johan nes van Stokkum en Grietje Helderman Mijndert Hagenbeuk en Johanna van Vonno. Overleden: 31 Jan. Cornelia Ger- rebout, 66 j., wed. van Dirk de Wijs. 2 Feb. Maria Wilhelmina Stubenrauch, 81 j., wed. van Joseph Lodewijk Hendrik Gérard van Sijsen. 3. Willem Zegers, 66 j., wedr. van Jacoba Sas. 5. Een levenl. aang. kind vr. gesl. van Johannes Kraan en Elisabeth van Daal. Petrus Pal- land, 38 jr., wedr. van Johanna Panne- koek. 6. Anna Catharina Hasebroek, 58 j., ongeh. Het Bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op MAANDAG 11 FEB. e.k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 1 ure. A. J. BOS, Secretaris. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAG,den u.FEBRUARI aanst. 's namiddags van halftwee tot half drie, zitting houden in een der localen van het raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, en bij de verdere leden van het bestuur, de heeren B. E. Herschel, W. A. Croorkewit, M. van Beek en Jhr. Mr. H. J. L. van Sasse van Ysselt. BINNENLAND. Tot leden der commissie van het in de maand Februari a. s. te houden examen voor de betrekking van surnumerair der directe belastingen en van het kadaster, zijn benoemd de hb. W. van Konijnen burg referendaris bij het Departement van Financiën, tevens Voorzitter; Dr. N. F. van Aken, inspecteur van het lager on derwijs in ZuidhollandD. H. Monten- berg en E. C. Last, controleurs der directe belastingen en van het kadaster, respectie velijk te Zutfen en Zwolle. Bouwkundigen, geschikt en bereid zich te belasten met het toezicht van Rjjkswege op de gebouwen voor onderwijs, en met de verdere werkzaamheden betreffende de onder het Departement van Binnenland- sche Zaken ressorteerende Rijksgebouwen, kunnen zich vóór 15 Februari e.k. bij gezegeld adres tot dat Departement wen den, met overlegging van al zulke beschei den en gegevens als zij tot ondersteuning van hun verzoek of aanbeveling van hun persoon of werk dienstig zullen achten. Aan de betrekking is eene jaarlijksche toe lage van f 3000 tot f4000 verbonden, be nevens vergoeding van bureau-, reis- en verblijfkosten. De nieuwbenoemde Fransche gezant bij het Nederlandsche Hot, de heer Bart- holdy, is onlangs in de residentie aange komen. De gezant heeft voorloopig zijn intrek genomen in het Hotel de Bellevue. In Burgerplicht te Amsterdam zijn als kandidaten voor de nieuwe vakature inde Tweede Kamer, genoemd dehh.vanErp Taalman Kip, gewezen min. van marine, mr. A. S. van Nierop, lid van den raad en mr. G. van Tienhoven, wethouder van financiën. De tweede scheen de meeste kans te hebben. Door de reeders van de Friesland, de heeren Ruys Co.is, ten behoeve der nagelaten betrekkingen van genoemd schip, van Z. K. H. prins Frederik eene bij drage van f 300 ontvangen. Prins Hendrik heeft f 300 geschonken aan de nagelaten betrekkingen der omge komen bemanning van de Eiiesland. Aan de Bijdragen tot de algemeene sta tistiek voor Nederland, jaargang 1877, wordt de volgende opgave van de deelne ming aan de verkiezingen voor de Tweede Kamer ontleendDe districten volgen el kander in de orde van de opkomst der kie zers. Van iedere 1U0 kiezers namen aan de stemming deel, kiesdistrict Almelo (lste stemming) 88 (herstemming 89, Roermond 78, Deventer en Zutfen 77, Delft (lste stemming) 72, (herstemming) 79, Middelburg, Maastricht 72, Leiden, Zwolle 70, Sneek 67, Dokkura, Zierikzee 65, Tiel 63, Gouda, Gorinchem 61, Amersfoort 60, Nijmegen 59, Dordrecht, Alkmaar, Arnhem 57, Boxmeer, Breda 56, 'sGravenhage 54, rjtrecht 53, Win schoten 52, Rotterdam 50, Eindhoven, Haarlem 46, Zuidhorn 41, Appingedam, Leeuwarden, Js Hertogenbosch 40, Am sterdam 37, Hoorn, 36, Assen 31, Til burg 29. In de kiesdistricten Haarlem mermeer, Brielle, Goes, Steen wijk en Gro ningen zijn geene verkiezingen geweest. Bij Kon. besluit is benoemd tot hoog leeraar in de faculteit der rechtsgeleerd heid aan de Rijks Universiteit te Utrecht mr. J. baron d'Aulnis de Bourouill, tot het geven van onderwijs inlo. de staat huishoudkunde; 2o. de statistiek3o.de staatkundige geschiedenis. Ingetrokken het Kon. besluit betreffen de de benoeming van den veearts A. Over- bosch te Amersfoort tot plaatsvervanger van den districts-veearts te 's Hage, zijnde hij als plaatsvervanger toegevoegd aan den districts-veearts te Utrecht. Dc verkiezingen voor leden der Tweede Kamer in de hoofdkiesdistricten Winscho ten, Hilversum, Arasterdam, Rotterdam, Goes en Zevenbergen zullen plaats hebben op Dinsdag 26 dezer; de herstemmingen, zoo uoodig, Dinsdag 12 Maart. SCHOOL- EN KERKNIEUWS. Uit den Groninger //Studenten-alma nak" blijkt, dat aan de universiteit aldaar studeeren 187 studenten, waarvan 125 lid zijn van het Groninger studentenkorps. De algemeene vergadering der Vereeni- ging van leeraren aan inrichtingen van middelbaar onderwijs zal dit jaar in de maand Augustus te Leeuwarden worden gehouden. De hoogere burgerscholen voor meisjes zullen op deze vergadering een der hoofdpunten van behandeling uitmaken. Het hoofdbestuur van de vereeniging Volksonderwijs'1 heeft aan den Koning een adres gezonden, verzoekende dat in een in te dienen voordracht tot wijziging der onderwijswet het beginsel van leerplicht opgenomen worde. Men verwacht de in voering niet dadelijk, maar toch binnen een vastte stellen ter mij n. De stichting van de Leidsche Hooge- school, zijnde de 303e gedenkdag, zal op den 8en Februari gevierd worden met het uitspreken eener rede door den hoogleer aar dr. R. J. Bruin, in het groot Auditori um van het Academiegebouw. Evang. Luth. Kerk. Zestal te Alkmaar: J. W. Beversen, te Dordrecht; G. T. Bruyn, te Zutfen; K. A. Gonlag, te BeverwijkC. H. Kinder man, te Helder; J. H. Helper, te Sess- brugger, te Amersfoort, P. van Veen te Zierikzee. Ned. Hero. Kerk Beroepen: te Hilversum S. Dijkstra te Hoogeveen. De Synode der Ned. Herv. kerk heeft besloten eeii adres aan Z. M. te richten houdende verzoek dat bij de herziening van de wet op het lager onderwijs de be voegde macht verplicht word om op ver zoek van de kerkelijke besturen, die in haren kring met de zorg van het gods dienstonderwijs belast zijn, geschikte uren aan te wijzen, waarin geen school onderwijs zal worden gegeven, maar waarin de schoolgaande kinderen gelegen heid zullen hebben 't zij in 't zij buiten de schoollokalen godsdienstonderwijs te ont vangen. Iedereen weet, hoeveel borstdranken, pates en siroopen men gewoonlijk ge bruiken moet ter'genezing van eene ver koudheid, catharre, of bronchitis. De nieuwe behandeling dezer ziekten door de teerkapsules van Guyot, kost slechts zes a acht centen daags. Men behoeft slechts twee kapsules bij eiken maaltijd te nemen en dikwijls doet de weldadige uitwerking zich reeds terstond gevoelen. Ten einde zich voor de talrijke na maaksels te vrijwaren, moet men de handteekening van den Heer Guyot, in drie kleuren gedrukt op elke flacon, eischen. In de meeste goede apotheken zijn de teerkapsules van Guyot te verkrij gen.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3