Amersfoort en Omstreken. PIUS IX. 1878. No. 321. VOOR Vrijdag' 15 Februari. Uitgever: A. M. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middel en voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. WEEKBLAD Dit Llnd verschijnt (les Vrijdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fianco door het geheclc Rijk0,85. ■A f«mderlijkc nummers10 Cent. B ekhandelarcn en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertcnticn van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Grootc letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rottcrd. 'sHage Arnhem 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2c. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,28 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7,32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 (le en 2e kl.) 8,59 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baaru Hilversum Utrecht Amsterd. Postwagendienst (Onderneming A, Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. 8,35 9,20 11,15 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar Zutphci:Aankomst te (V. Banrn) V. Amcrsf. Barnevcld Apeldoorn Zntphen 8,21 9,30 1,11 3,42 5,56 8,42 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 0,30 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 10,56 2,42 7,20 10,23 Het is alsof eene geschiedkundige tijd ruimte zich begint af te sluiten en een nieuwe zich te vormen. Ontviel aan Frankrijk in het vorig jaar Thiers, de man die bij uitstek de geschiedenis van dit land in de laatste tijden vertegen woordigde en van zijn tegenwoordigen toestand de grondlegger is, niet lang ge leden stierf de eerste koning van Italië nieuwe toestanden in Frankrijk, nieuwe plannen voor Italië. En terwijl we daar in het oosten het rijk van Osman zien ineenstorten, een val die men vroeger meende dat vóór alle dingen moest worden voorkomen of het zoude met Oostenrijk gedaan zijn, een val die na de zoowel bekende als toenmaals geheime en nog voor een deel onbekende akten van het congres van Weenenini8i5 en na het onrechtvaar dig en onstaatkundig tractaat van Parijs in 1857, voor zeer langen tijd verschoven scheen aan hem die de geschiedenis lou ter als een opeenstapeling van feiten, na men en jaartallen opvat, op die slechts op de berekeningen der diplomaten let, zon der de levende voorwerpen dier berekenin gen, nl. de volken met hunne behoeften, scherp in 't oog te houden terwijl onze blikken, zeggen we, op die gebeurtenis FEUILLJETON. I. Giovanni Maria, graaf van Mastaï Fer- retti werd geboren te Sinigaglia, in de provincie Urbino en Pesaro, den 13 Mei 1792. Hij werd den 16 Juli 1846 tot paus gekozen, nam als zoodanig den naam aan van Pius, den negenden van dien naam, en stierf op den 7 Februari 1878, ten 58/4 ure des namiddagsdus op zijn 85ste jaar na eene regering van 32 jaren. Hij ontving zijn eerste opleiding in het collegium Volterre en trad opzijn i8<k jaar in de pausselijke garde van zijn bloedverwant Pius VII. Eene zenuwziek te evenwel maakte hem ongeschikt voor den militairen standhij leed in dien tijd aan vallende ziektehij trad in den gees telijken stand. Na zijne theologische studiën en de di rectie van een weeshuis werd hij in 1818 tot priester gewijd. Hij begaf zich op eene missie naar Chili; daarvan teruggekeerd werd hij gevestigd zijn, schiet alweder een nieuwe vuurstraal langs den staatkundigen he mel, encore une étoile qui filePius IX heeft het tijdelijke met het eeuwige ver wisseld. De ruimte in ons overzicht ge doogt niet dat we zijn leven uitvoerig na gaan we verwijzen onze lezers naar het feuilleton; toch veroorloven we ons een enkele vraag. Is de clericale politiek onder dezen paus »auf derSpitze getrieben" zooals de Duitschers het noemen, wordt deze voor malige vorst door een Veuillot en de zij nen als »de eenige man op aarde" getee- kend, is het den ultra's gelukt onder de zen paus al die punten in de Kerk door te drijven, welker verkrijging tot nog toe slechts als in een schemer door hen ge droomd werd, ja, wordt door Veuillot zelfs reeds op een pasklaren opvolger in den geest van dezen publicist gewe zen Velen, Katholieken zoowel als anderen, vragen zich af: heeft de politiek van aanval tegen den Staat thans een einde genomen, of gaan we een nieuw tijdvak van strijd te gemoet? Het concla ve zal ons daarop spoedig het antwoord geven. Volgens een kort testament van Pius moet het conclave (de samenkomst der kardinalen tot verkiezing van een nieu wen paus) te Rome samenkomen. De je zuïeten partij verkiest Malta, omdat in door Leo XII benoemd tot bisschop van Spoleto en later door Gregorius XVI overgeplaatst naar het bisdom Imola. Acht jaar later benoemde Gregorius hem tot kardinaal in petto, terwijl hij tot kardinaal werd benoemd na het conclave van 14 December 1840. Hij trad als zoo danig in het collegium Sacrum en werd in 1846 (16 Juni) na den dood van Grego rius tot paus gekozen. Tijdens zijne verkiezing waren onder de kardinalen die het collegie vormden, twee stroomingen krachtig werkzaam; de eene partij wilde naar de middeleeu wen terug, haar candidaat was kardinaal Lambruschinide andere wenschte met den tijd mede en vooruit te gaan, zij werkte voor den kardinaal Gizzi. De strijd werd zoo hevig dat men besloot op aanraden van pater Ventura, generaal van de orde der theatijnen een neutraal persoonbuiten de partijen te kiezen zijn vriend Jan van Mastaï was de aange wezen persoon. De geschiedenis der regering van Pius IX kan gevoegelijk verdeeld worden in twee tijdvakken; het eerste loopt van 1846 tot 1859; het tweede van 1859 tot het eerste geval, de bestaande toestanden in Italië volgens hare meening zouden worden erkendkoning Humbert toch heeft op zich genomen het conclave met zijn troepen te beschermen. Maar Frank rijk schijnt verklaard te hebben dat het niemand als paus zoude beschouwen die buiten Rome gekozen werddeze krasse uiting en het testament van Pius, hebben op de geestelijke heeren veel indruk ge maakt. Onder de kardinalen is beslo ten - maar niet dan na hevigen strijd, zoodat zelfs de woorden Kerkelijke scheuring vernomen werder, en slechts met drie stemmen meerderheid dat het conclave feitelijk de Rome zoude ge houden worden. Dit zal dan geschieden negen dagen na den dood des pausen (de zoogenaamde novendiali), terwijl Saterdag de begrafenis zoude plaatsheb ben, in welker stoet koning Humbert eene eereplaats heeft verzocht, welk aan bod evenwel tot nu toe nog niet schijnt aangenomen te zijn. Intusschen is het lijk gebalsemd en in het koor der St. Pieters kerk op een praalbed ten toon gesteld het balsemen der pausen is regel gewor den sedert den dood van Gregorius XV (8 Juli 1623); vóór dien tijd hadden was- schingen van het lijk plaats met warmen witten wijn. Treurige geruchten zijn in omloop be treffende den gezondheidstoestand van op zijn dood in 1878; terwijl de verkla ring der verschijnselen in deze regerings ruimte eenvoudig te vinden is in het ka rakter van den hoofdpersoon. Deze paarde nl. aan veel zachtheid en inne mendheid nu en dan vooral in de latere tijden afgewisseld door toorn, eene ze kere gemakkelijkheid van overgang in denkbeeldenzoodat het niet moeielijk viel aan zijne omgeving veel invloed op hem uit te oefenen. Van daar dat deze kerkvorst als mensch zoo goedig, gemoe delijk en minzaam, door zijne oorlogs zuchtige besluiten en bullen als Paus naast een Gregorius VII en een Innocen- tius kan geplaatst worden. Hij besteeg dan op den 16 Juli van het jaar 1846 d. i. driejaren vóór de troonsbestijging van Victor Emmanuel, den pausselijken stoel en liet zich vijf dagen daarna kroonen. Hij begon met velerlei hervormingen in het bestuur zijner staten vooral ook met het oog op de gisting die overal heerschte. Zijn ministerie evenwel was vijandig aan deze hervormingen, en wel dra bespeurde men dat de verwachtingen wat al te hoog gespannen waren geweest. Zijn wet op de vrijheid van drukpers be- koning Humbert en Garibaldilaat ons hopen dat het canards zijn. De Duitsche troonrede heeft weinig nieuw licht doen opgaan; Duitschland beweert veel tot den vrede te hebben bij gedragen en te zullen medewerken. We zien vooralsnog het voordeel niet in voor Duitschland om met Rusland door dik en dun te gaan; de tijden sedert Muffling, Diebitsch en het tractaat van Adrianopel zijn veranderdDuitschland behoeft op sleeptouw te gaan van niemand. Intus schen is eene interpellatie aangekondigd misschien heeft ze reeds plaats gehad in het huis der afgevaardigden. De kwestie van een vice-rijkskanselier schijnt door Beijeren eenigermate moeie lijk gevonden te worden; een Beijersch minister is ter fine van onderzoek naar Berlijn gezonden. In deze hoofdstad heerscht tegenwoor dig veel spanning tusschen de zich noe mende Socialisten, onder aanvoering van Most en de behoudende predikanten; zelfs vrouwenvergaderingen hebben plaats gehad, waarbij sommige amazo nen zich duchtig hebben geweerd. Het schijnt dat kerkelijke vraagstukken aan veel menschen tegenwoordig het leven moeten vergallen, en soms waant men zich in de i6dt eeuw verplaatsthet is de strijd tusschen oud en nieuw die overal knetterend opvlamt; mocht hij spoedig zat slechts den schijn van vrijheid; reeds een jaar later werd het recht van vereeni- ging door den staatssecretaris vernietigd. De paus gaf toe aan de opgewondenheid des volks en stelde in zijn bekend mani fest van 12 Juli 1847 eene nationale garde in. De reactionairen hierdoor ongeduldig geworden maakten eene zamenzwering om hem op te lichten. Maar in Weenen was iets uitgelekt en het Oostenrijksche leger bezette op den 17 Juli Ferrara. De staatssecretaris Ferretti protesteerde te Weenen en de generaal Auersperg ont ruimde spoedig daarop Italië, De revo lutie van 1848 brak uit, de bevolking eischte eene grondwet. Bonfonti werd aangesteld als staatssecretaris hetgeen de gisting nog meer deed stijgen. Pius gaf toe, plaatste Antonelli, die toen in schijn liberaal was, aan het hoofd des bestuurs en liet de beloofde grondwet op den 14 Maart afkondigen. Zij werd met geest drift begroet, ofschoon ze op den naam van vrijzinnig geen aanspraak mocht ma ken. Intusschen begon noordelijk Italië tegen de Oostenrijkers op te staan, het geen op Rome terugwerkte alwaar het weder onrustig werd. De paus zond

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1