Nieuws uit verschillende plaatsen. Financiën mededeeling van het gevoelen van de ontvangers der registratie heeft gevraagd omtrent eeue eventueele ver- meerdering van het getal notarissen bin- O 0 nen den kring van ieders kantoor. Onlangs is door Z. M. den Koning in een bizoDder gehoor ontvangen de Heer A. Bartholdi, ten einde zijne geloofsbrie ven te overhandigen als buitengewoon gevolmachtigd minister van de Fransche republiek. De Staats-Ct. bevat nalatenschappen, afkomstig van militairen der landmacht in Ned.-Indië. Daaronder behoort Johan nes Coenraad Salra, geboren te Amers foort, kann. 2e ld. f 0,50. Naar men de N. R. Ct. verzekert, zou het door den minister van Oorlog bij de behandeling zijner begrooting toegezegde dislocatieplau reeds naar den Raad van State zijn verzonden. De min. van Binnenl. Zaken, gelet op art. 99, laatste lid, der wet van 4 Juli 1850 Stbld no. 37); Gedept. Staten ge hoord, heeft goedgevonden: in de hoofd kiesdistricten Leiden, Gouda, Delft, Rot terdam. Brielle, 'sGravenhage, Dordrecht, Haarlemmermeer en Zierikzee de onder kiesdistricten aan te wijzen, welke zijn omschreven in de staten, voorkomende in de St.-Ct. van heden, no. 33. De pauselijke nuntius, mrg. Capri, zich tijdelijk te Sittard bevindende, wordt te rug verwacht tengevolge van het overlij den van den Paus. De Vereeniging voor Suriname heeft bij de Tweede Kamer een adres ingediend ten behoeve eener krachtdadige en duur zame ondersteuning van die kolonie. De minister van Binnenl. Zaken heeft aan de gemeentebesturen doen mededee- len zich niet te kunnen vereenigen met en daarom in te trekken de cirkulaire van zijn ambtsvoorganger dd. 12 Juli 1877, no. 14, waarbij, bij analogie van art. 71 der gemeentewet, werd afgeleid, dat de burgemeester bij het sluiten van overeen komsten namens de gemeente moet op treden. De min. van Waterstaat zal op Vrijdag 22 Feb. ten half twaalf ure, in een der za len van Artis, te Amsterdam, plechtig de bekroningen uitreiken, verworven op de Internationale Tentoonstelling van Kunst toegepast op Nijverheid, in het vorig jaar gehouden. Bij kon. besluit is eene wijziging go- braebt in de organisatie van het wapen der artillerie, hoofdzakelijk tot het verkrij gen van meer overeenstemming tusschen de indeeliug van dat wapen en de regeling van het hooger toezicht over de onderdee- len. Bij kon. besluit is bepaald, dat onderof ficieren der artillerie, die tot magazijn meester bij dat wapen worden opgeleid, kunnen worden vervangen en overcom pleet bij het korps worden gevoerd. De sergeants Heesbeen en Sprong, van het bataljon mineurs en sappeurs, zijn aan gewezen om tijdelijk gedetacheerd te wor den bij de internationale tentoonstelling te Parijs. Aan 's Rijks Veeartsenijschool te Utrecht kunnen, na afgelegd examen, ge plaatst worden drie kweekelingenom voor rekening van het dep. van oorlog te wor den opgeleid tot paardenarts bij het leger hier te lande, en twee kweekelingen om voor rekening van het dep. van kol. opge leid te worden voor den militairen veteri- nairen dienst in Oost-lndie. Nadere bij zonderheden vermeldt de Staats.-Ct. van heden (no. 34.) Het Internationaal geneeskundig Con gres zal vermoedelijk in 1879 te Amster dam worden gehouden, en wel van 815 Sept. Er heeft zich hier te lande daartoe een comité gevormd. Evenals in de residentie, zijn ook in de hoofdstad ongunstige geruchten in om loop betreffende den gezondheidstoestand van den Prins van Oranje. Deze geruchten schijnen van allen grond ontbloot; al thans volgens berichten van zeer recenten datum, bevindt Z. K. H. zich te Monato. Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlan den zal zich ter gelegenheid der aanstaan de huwelijksverbintenissen der beide prin- cessen van Pruisen naar Berlijn begeven, ten einde aan den Keizer van Duitschland en de verdere leden van het Duitsche Hof 's Konings gelukwenschen over te bren gen. Het heeft Z. K. H. prins Hendrik be haagd om, in zijne hoedanigheid van eere voorzitter der Nederlandsche hoofdcom missie voor de aanstaande Parijsche ten toonstelling, de opdracht te aanvaarden van het door den heer A. van Oosterzee uit te geven geïllustreerde werks De Pa rijsche Wereldtentoonstelling van 1878." De eerste aflevering verschijnt 1 Maart e. k. en zal o. a. bevatten het portret van prins Hendrik, naar het laatste bestgelij- kende photographische portret, en een plaat, voorstellende den Nederlandschen gevel, door den architect van den Brink ontworpen, die op het tentoonstellings terrein wordt opgetrokken. Beide platen worden afzonderlijk voor de Nederland sche editie van het werk vervaardigd. Met betrekking tot de benoeming van officieren tot burgerlijke betrekkingen luidt de circulaire van den Commissaris des Konings in Zuidholland aan de ge meentebesturen in die provincie als volgt: De heer Minister van oorlog heeft den wensch te kennen gegeven, dat officieren van het leger niet tot eene burgerlijke be trekking worden benoemd, noch hun eenige opdracht door eene burgerlijke autoriteit worde gedaan, dan nadat daar over te voren het welmeenen van Zijne Excellentie zij gevraagd. Hierdoor zullen moeielijkheden wor den voorkomen, die anders allicht ont staan. Voldoende aan het verzoek van den heer Minister van binnenlandsche zaken, heb ik de eer hierop uwe aaudacht te ves tigen, metuitnoodiging aan het verlangen van den Minister van oorlog in voorko mende gevallen wel te willen gevolg ge ven." Volgens de wet van 26 Januari 1878 Stbl. no. 5 bestaat het Rijkskiesdistrict Amersfoort uit de gemeenten: Amers foort, Leusden, Soest, Baarn, Eemnes, Bunschoten, Stoutenburg, Hoogland, ScherpenzeelMaarn, Renswoude, Vee- nendaal, Ede, Barneveld, Apeldoorn, Har derwijk, Ermelo, Putten, Nijkerk, Hoeve laken en Woudenberg. Twee leden der 2e kamer hebben voor dat district zitting. SCHOOL- EN KERKNIEUWS. Van Dr. Staring's Bibliotheek is dezer dagen een afzonderlijke catalogus versche nen. Terwijl Dr. Staring reeds bij zijn le ven het grootste gedeelte zijner kostbare verzameling boekwerken over landbouw aan de Rijks-landbouwschool ten geschen ke gaf, is na zijn dood van de familie ook het overige gedeelte ontvangen. Niet al leen door hare talrijkheid maar ook door haar gehalte is deze verzameling van groo- te waarde. De catalogus bestaat uit bijna 50Ö nummers, uitmakende ruim 1000 boekwerken, waaronder verslagen en bro chures, die zelden zoo volledig voorkomen en die eenig zijn in de geschiedenis van den landbouw. Op 8 Febr. 1.1. werd de stichting der Leidsche Universiteit herdacht door den floogleeraar R. J. Fruin, met het houden eener redevoering in het groot Auditorium van het Academiegebouw, over t de plaats die de geschiedenis in den kring der we tenschappen inneemt en die haar bij gevolg ook in het Hooger onderwijs toekomt." Dr. J. H. Gunning Jr., pred. te 's Gra- venhage, heeft voor de benoeming tot kerkelijk hoogleeraar te Utrecht bedankt. De heeren M. A. Gooszen en E. H. La- sonder hebben hunne benoeming, de een tot kerkelijk hoogleeraar te Leiden, de ander tot hoogleeraar te Utrecht aange nomen. K. Ct. Ook dr. J. G. R. Acquoy, predikant der herv. gemeente te Zalt-Bommel, heeft de benoeming tot kerklijk hoogleeraar te Leiden aangenomen. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Barne veld J. E. Steenbakker Morylion Loysen, te Bruchem en Kerkwijk. Bedankt voor Alblasserdani door P. J. Romijn, te Nijkerk; voor Nijkerk door H. A. J. Liitge, te Nederhorst den Berg. Met belangstelling zullen zeker velen vernemen, dat het na vele en onvermoeide pogingen van de heeren P. Langerhuijzen, van Huizen, en J. G. Koopman, van Am sterdam, gelukt is aan den wensch der doopsgezinde bewoners van het Gooiland te voldoen, om zich des Zondags in een eigen kerkgebouw, hoe eenvoudig dan ook, te Hilversum te vereenigen. Zijn wij goed ingelicht, dan is daarvoor een aller liefst plekje op den Bomberg, aangewezen en heeft menig belangstellende het zijne bijgedragen tot den opbouw van dat bede huis, waarvan de aanbesteding spoedig tegemoet gezien wordt. Een nieuw verwarmingstoestel der ge mengde rijtuigen 1. en 2. kl. der IIoll. ijzeren-spoorwegmaatschappij bestaat, vol gens de Del/sche Ct.in een van buiten onder aan de lange zijde der rijtuigen aan gebrachte soort kachel, waarvan de pijp rechtstandig langs het rijtuig loopt en daarboven uitsteekt. Onder de komparti- menten loopen buizen met de kachel in verbinding en door deze verwarmd. IJze ren roosters zijn als vloer aangebracht; daarutt stijgt de warmte op, die zeer vol doende is. In de doorgaande exprestreinen no. 7 en 86 zijn reeds rjjtuigen verwar- mingstoesttellen. Naar wij vernemen zullen de Directeu ren der voormalige Nederlandsche Suiker raffinaderij den 22sten dezer maand voor de Arrondissements-Rechtbank te Am sterdam terechtstaan. N. v. d. D. Te St.-Nikolaas viel den 2. jl. een aan het spoorwegstation aldaar sedert 25 jaren werkzaam voermandie met een paard ledige waggons moest verplaatsen, op de rails, toen er juist een trein aankwam. Hij werd in tweeën gesneden. Naar de Arnli. Ct. verneemt, zijn Burg. en Weth. der gemeente Apeldoorn in hoo ger beroep gekomen van de beslissing van den schoolopziener in het 3. distrikt, waar bij het schoollokaal op het Loo, wegens onvoldoende ruimte en gebrekkige lucht- verversching, is afgekeurd. In de vergadering van houders van ge stempelde obligatiën Nederl. Centraal- spoorweg, onlangs te Amsterdam gehou den, is na langdurig debat de volgende motie van den Heer Eyssel aangenomen, »De vergadering, van oordeel zijnde, dat het preleveeren van uitbreidingskos- ten in strijd is met het bestaande Regle ment van Gonversie, gaat over tot de orde van den dag." Van de door de aanwezigen voor zich zeiven en lasthebbers uitgebrachte 756 stemmen verklaarden zich 42 tegen de motie, die dus met bijna algemeene stem- meD weid aangenomen, terwijl de leden der commissie zich buiten stemming hiel den. Een aantal personen, te zamen ver tegenwoordigende ongeveer 2000 obliga tiën, hadden intusschen bij deze stemming de vergadering reeds verlaten. Het getal Obligatiën bedraagt 47,500. Er waren dus weinig belanghebbenden opgekomen. Door het Gerechtshof te Arnhem is Mr. D. J. C. van Lennep, directeur der Cen- traal-spoorwegmaatschappij. appellant en geapp. van een vonnis der rechtb. te Zwolle, waarbij hij ter zake wegens het als be stuurder van eenen spoorwegdienst niet naleven der wet, door het niet zorgen voor afsluiting van den spoorweg op de door den Koning bij besluit van 9 Juli 1876 (Stbl. no. 101) bepaalde wijze, was ver oord. tot geldb. van f 100, subs, drie da gen gev.straf: dat vonnis vernietigd en beklaagde alsnu veroord. tot geldb. van f 200, subs, vier dagen gev.straf. Tot ons leedwezen vernemen wij, dat de gezondheidstoestand van den hr. Wi- chers, pres. van de arr. rechtbank alhier, in de laatste dagen groote bezorgdheid wekt. U. D. Wij vernemen, dat de heer Muuzen- broek zal worden verdedigd door mr. T. K. van der Breggen, en de heer Cruijs door mr. M. J. Pijnappel. Hbl. Door de raad der gemeente Leersum is in zijne vergadering van 6 Febr. besloten: Aan den heer de Koning, landmeter van het kadaster te Amersfoort, een grati- fikatie ad f 40 toe te kennen, voor de aan wijzing der grenzen tusschen deze en an dere gemeenten. Aan onzen laudgenoot, den heer P. J. Areudsen, te Amsterdam, is door de Aca démie royale des sciences, des lettres et des beaux-arts de Belgique" te Brussel opgedragen het vervaardigen eener reeks van gravures, voorstellende de portretten van de overleden leden der Akademie, te beginnen met de Grandgagnage. Ook heeft de heer Portaels onzen talentvollen landgenoot de gravures zijner uitstekende schilderstukken toevertrouwd. Te Harderwijk heeft zich op 8 Feb. vroeg in den morgen een gepensioneerd militair, zekere Privet, door een pistool schot van het leven beroofd, waarna het lijk door de bevoegde autoriteit voorloo- pig naar het lijkenhuis werd vervoerd. Naar men zegt, is ook hier weer 't mis bruik van sterken drank de oorzaak van dit droevig ongeval. In de gelaleening voor den Stichtschen tramway, van Utrecht naar Zeist, vice versa, is reeds voor een aanzienlijk bedrag ingeteekend; men hoopt, dat het kapitaal nog deze maand zal gevonden worden. D. Gedeputeerde Staten van Groningen hebben goedgekeurd het besluit van den raad der gemeente Veendam, waarbij kon cessie werd verleend voor den aanleg van een tramway van Wildervank naar Zuid broek. Eene vereeniging van Duitsche heeren heeft het voornemen tot aankoop van hei degronden, in de provinciën Gelderland en Utrecht gelegen. Deze heeren willen volgens een systeem, dat in Duitschland met het beste gevolg bekroond is, ook hier te lande heidegrond ontginnen. De groote jaarlijksche houtveilingen to Barneveld en omstreken zijn bijna geëin digd; voor duizenden guldens is door op- koopers gekochtgemiddeld tegen f 60 per voer voor de schors. Deze prijs is hoog te noemen, wanneer men nagaat, dat voor wit hout, zoogenaamd klompenhout f 6,50 a f 7,per vim wordt besteed, tegen f 10 in vorige jaren. Op een prijsvraag voor het ontwerp van een nieuw Sociëteitsgebouw te Apel doorn, zijn, naar men verneemt, 62 plan nen ingekomen. Aan een particulier schrijven uit Bata via, ontleent het Vad. het volgende De tuchtiging van Salamangan, het eenige rijk dat. Groot-Atjeh nog feitelijk ondersteunde, heeft, zooals te verwachten was, een overweldigenden indruk gemaakt ook op andere staten ter Noordkust. Do onderwerping van Merdoe, is o.a. daarvan het gevolg geweest. De geheele Noord- en Oostkust van Tameang af tot Pedir toe, staan nu onder Nederlandsch bestuur. Op de Westkust laat de stand van zaken nog iets te wenschen over, hetgeen een gevolg is van het échec, dat wij te Anala- boe, bij bet begin onzer vestiging, gele den hebben. In Groot-Atjeh zelf is de po litieke toestand niet slecht. Nachtelijke aanvallen op onze versterkingen hebben niet meer plaats. Volgens het gevoelen van den brief schrijver zijn wij de laatste phase van den

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3