ZALF HOLLOWAY. CONCERT, SOCIËTEIT „AMICITIA" Kinder-Bal. DRUIVEN-BOKSTSIBOOP F. J. SCHWEINSBERG. ER BEDT ZICH AAN ENTREE f 0.99. ADVERTENTIE KT. De 3e Volksvoordracht C. L. DE BEVFREN. KINDER- of WERKMEID, Gratis en franco Dr. Airy's Natuurgeneeswijze. op Woensdag" den 20sten Februari 1878, des avonds ten 7 ure, in de groote zaal der met medewerking van eene Instrumentaal-Afdeeling" onder directie van den Heer NB. Na afloop van liet Concert TERING LONGZIEKTEN VERKOUDHEID KOEST TEER VAN GUYOT TEER CAPSULES VAN GUYOT Talrijke Namaaksels0' Ieder, die het echte product van den uitvinder den heer Guyot, apotheker te Parys wil gebruiken, gelieve er vooral op te letten, dat de handteekening Guyot in drie kleuren op het etiquette moet zijn gedrukt. met Fenkelhonig*. Zuivpr^tp mprürinalp T.pwr+raan Ret is overbodig noS meer te zeSSen auiversie meaicmaie Levertraan. 0?er de algemeene aanwending van lever traan bij oorstkwalen, kliergezwellen, bleekzucht, enz. Het is alleen dc onaangename smaak van de gewone levertraan, die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen en een goeden smaak heeft, daar ik de verschetraan aanstonds filtreer, op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apotheken, moet delever traan ranzig worden, wanneer zij langzamerhand, weken en maanden lang, van die dat afgetapt wordt. In flesschen van 30, 50 en 90 ets. T.T7PT-T pvrpr+rasn *s van algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar be- oorlog ingetreden, en zal de Regeering het verstandigste doen met geduld te oefenen. Alleen voor het geval dat de vijand de/.e lankmoedigheid als een bewijs van zwak heid en vrees opneemt, eu blijft volharden in zijn weigering tot onderwerping moet het voorwaarts" nogmaals klinken, en den Groot-Atjehers de genadeslag toege bracht worden. Stellig zou deze maatre gel, in dat geval, te verkiezen zijn boven jaren lang een leger van p. m. 8000 man op voet van oorlog te onderhouden. De vraag, welke fiuancieele voordeden Atjeh in de toekomst zal opleveren, is nog moeielijkop te lossen. Van het voeren van monopolies kan in dezen tijd geen sprake meer zijn. Wordt Atjeh daarentegen, evenals Sin gapore, een vrijhaven, dan zullen de baten wellicht grooter zijn dan de lasteu, welke die kolonie ons oplevert. Het jaarverslag 1876/1877 der inrich ting voor spraakgebrekkigen en achterlijke kinderen te Amsterdam" vermeld o. a. het volgende: er waren in 1876/1877 44 leer lingen, waarvan 30 v. h. mannelijk en 14 van het vrouwelijk geslacht. Daarvan 5 boven den 20-jarigen leeftijd, 9 die door Corporatien en weldadige personeu waren geplaatst; 3 die privaat-onderwijs genoten: 3 doofstommen; 17 achterlijken, 14 stot teraars; 3 met gekloofd gehemelte en 2 die zich de leerwijze eigen maken. De leerwijze is gegrond op louter sten; daar toe worden gebruikt photogrammen of klankvoorstellingen, die zichzelven ver klaren. Deskundigen achten deze leer wijze zeer geschikt om doofstommen te leeren spreken. Vele gunstige resultaten werden verkregen. Onlangs verhaalde eene grieksche dame aan den correspondent van The Times de de volgende fabel Een knaapje zag in den tuin zijns vaders schoone appelen aan een boom hangen, en wilde er in klimmen, om ze te plukken. Een sterke man, die er bij stond, beknor de hem, zeggende: Indien gij er inklimt, zult gij uwen nek breken." »Help mij dan, zeide het knaapje." »Ik zal u niet helpen", antwoordde hij, sen indien gij het beproeft, zal ik u slaan", s Vindt gij het gedrag van die oppasser edelmoedig?" zeide de dame. Ik behoef nauwelijks te zeggen, dat de tuin Griekenland verbeeldt, de appelen Epirus, Thessalia, Creta enz., het knaapje het klein grieksche koningrijk, de oppas ser Engeland, of de engelsche regeering. Clio. Volgens sommige dagbladen heefteen wijnbouwer in het fransche departement der Gironde eindelijk een afdoend middel tegen de druifluis ontdekt. Men behoeft daartoe slechts zekere aardbeziënplant in de wijngaarden te poten, waarop zich een insekt pleegt te bevinden, hetwelk de gezworen vijand isder phylloxera en blij kens gedane proefnemingen den wijnstok volkomen voor deze parasiet beveiligt. Twee ot drio teer kapsules genomen bij den eten brengen spoedig verlichting te weeg en zijn meestal voldoende om de hardnekkigste verkoudheid en bronchitis te genezen. Men ziet zelfs dat het gebruik de reeds eenigszins gevorderde teering geneest. In dat geval belet de teer de decompositie van de tuberkels, en met medewerking der na tuur is de genezing dikwijls sneller dan men had durven hopen. Men kan dit reeds zoo populaire genees middel niet geuoeg aanbevelen, zoo wel van wege zijne uitstekende uitwerking als om zijn goedkoopen prijs. Ieder flacon toch der teerkapsules bevat 60 kapsules. De geheele behandeling kost dus slechts zes a acht centen per dag en ontslaat van het gebruik van af kooksels, patés en siropen. Om zeker te zijn dat men de echte kap sules heeft, moet men op de driekleurige handteekening van den heer Guyot, op het etiquette letten. In de meeste goede apotheken zijn de kapsules te verkrijgen. De ondergeteekenden betuigen hun oprechten dank voor de vele en hartelijke belangstelling, die zij op 3 Februari j.l. hebben ondervonden. W. J. HAKKERT. A. L. HAKKERTEngbers. Amersfooic, Februari 1878. zal plaats hebben op Donderdag 21 Fe bruari e. k. des avonds te 8 uren in het lokaal van den Heer Maters, buiten de Slijkpoort. Toegang tegen 15 ets. of Inteekening- kaart. Namens het Bestuur van 't. Nut, Secretaris. een fatsoenlijke MEID, P. G. als voor noodhulp of voor vast. Onder Lett. S, bij den Boekhandelaar A. M. SLOTHOUWER alhier. verzendt Richter's Boekhandel te Rotter dam, op franco aanvrage, door het geheele rijk en naar de Overzee- sche Bezittingen een 116 bladzijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk Dit met vele echte getuigschriften van gelukkig genezen lijders voorziene werkje kan iederen zieke met volle overtuiging worden aanbevolen. Nie mand verzuime derhalve bovenge noemd uittreksel te ontbieden. Alle personen bezocht met zeere bee- nen, wonden, etterbuilen en huidziekten, die geene genoegzame middelen bezitten, of om andere redenen geene geneeskundi ge hulp kunnen bekomen, kunnen van hunne ongemakken genezen worden door het gebruik vau Hollo way's zuiverende, verzachtende en heelende middelen. Bij elk uitwendig ongemak geeft deze bewon derenswaardige zalf de heilzaamste uit komst, door het tegengaau van ontstekin gen, reinigen van verzwerigen en herstel len van alle ongezondheden der huid. In wendige pijnen, rhumatick en jicht, ge zwollen gewrichten kliergezwollenen zaamgetrokken spieren worden overwon nen en genezen door deze verkoelende zalf herhaaldelijk op de huid in te wrijven. In alle ongemeen ernstige of buitengewoon langdurige ziekten, moet men dc pillen gebruiken om de laatste zaden der onge steldheid volkomen uit te roeijen en daar door de verlangde genezing te bevorderen. Doosjes Pillen" en Potjes Zalf f 0,80, f i,85 f3,—, f 6.75 f i3,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederlaud, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. Geconcentreerde Likeur BBNB GEBRUIKSAANWIJZING IS BIJ IKÜKitE FLACON GEVOEGD Verkrijgbaar bij II. SANDERS te Amersfoort en in de meeste apotheken. (l)De vergelijkende analyse heeft bewezen, dat dc namaaksels van de echte verschillen door hunne zamenstelling en de hoeveelheid teer die zij bevatten. De heer Guyot kan slechts de bereiding waarborgen der van zijne handteekening voorziene producten. Dit is geen zoogenaamd geheimmiddelhet bestaat uit druivensuiker en Zwitser- schen houig met een aftreksel vau mout, orange-bloesem en fenkel. Het werkt spoedi ger en is aangenamer in het gebruik dan de andere midelen, die tegen de borstaan. doeningen aangewend worden, als borstthee, drop, inalz-extract, borstbonbons, enz, Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, heeschheid, hoest, pijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. De flesch met gebruiksaanwijzing 6o ct. en f i* standdeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveel heid voorhanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzerpneparaten is deze oplossing de geschiktste. Eén eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm. De flacon kost 50 cents. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen te Amersfoort, Ph. Meijers. Arnhem, G. J. de Waal. Barneveld, Weduwe P. A. Menger. Elburg, C. C. Hengeveld. P. Bronsveld. Hilversum, E. M. de Zoete. Nijkerk, J. H. Nijland. Scherpenzeel. A. J. Vosselman. Veenendaal, Wed. J. Klomp. Wageningen, J. B. Stöcker. Emmerich O. vou Gimborn.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4