BURGERLIJKE STAND. SPAARBANK. Mr. J. van der Leeuw, President. J. Apeldoorn, Penningmeester. J. C Leinweber, Secretaris. gedaan om het voor de Kerk tegen den Staat op te nemen. Ofschoon zijn philip- pica rad van stapel liep, leed zij weder aan de gewone grofheid in taal van dezen afgevaardigde; Bousset van de uiterste linkerzijde heeft hem beantwoord, waar mede de algemeene beraadslaging over Eeredienst was gesloten. De regering is weder druk bezig met het opmaken der statistiek betreffende de godsdiei "tige corporatiën, welk werk door de mannen van 16 Mei was ge- schorscht. Van het conclave lekt nog niets verder uit. De paus is met vele ceremoniën bij gezet in een driedubbele kist, een van cypressenhout, een van lood en een van noteboomenhout. Voor de kerk waar het lijk was ten toon gesteld hebben nog eenige ongelukken, wegens de overgroo- te menigte volks, plaats gehad; het kwam voort uit het nemen van verkeerde voor zorgsmaatregelen een onderzoek is in gesteld. In Engeland is de wet op den invoer van vee uit het buitenland in behande ling, ter voorkoming van het overbren gen van besmetselijke veeziekten. De wet tot het verleenen van het cre- diet van 6 millioen pd. st. voor mogelijke oorlogskosten is in derde lezing aange nomen. In de arsenalen en op de werven wordt dag en nacht gewerkt. Toch beschouwt men den toestand als veel gunstiger voor den vrede. De Engel- sche vloot is altijd in de zee van Mor- mora een eind verder van Constanti- nopel aan de Aziatische kust bij de Mun- daniabaai geankerd, terwijl de Russen binnen de demorkatielijn zijn terugge trokken. Over Gallipoli wordt tusschen Engeland en Rusland onderhandeld. De interpellatie in Oostenrijk of liever hare beantwoordiging heeft niet veel nieuws aan het licht gebracht. In de Grieksche gewesten duurt de gisting steeds voort, waarover de Porte zich heeft beklaagd. KENNISGEVING. De burgemeester en Wethouders van Amersfoort Gezien art. 8 der wet van den 2. Juni 1875 (Staatsblad n°. 95), Brengen ter kennis van het publiek, dat door ben aan ANTOON SALET en zijne rechtverkrijgenden vergunning is verleend om een Spekslagerij opterich- ten in het perceel, alhier gelegen achter de Kamp, wijk C, n°. 223, bij het kadaster bekend onder Sectie E, n°. 1453. Amersfoort, den 18. Februari 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester De SecretarisVAN PERSIJN. W. L. SCHELTUS. Amersfoort, den 21. Februari 1878. Rome20 Febr. Kardinaal PECCI is tot Paus verkozeu. Hij heeft den naam aangenomen van LEO XIII. De 61ste verjaardag van Z. M. de Ko ning is hier ter stede gevierd door het be spelen van het carillon en het uitsteken van vlaggen. Gelijk elders bleven ook hier, overeenkomstig het uitdrukkelijk verlan gen van Z. M.de gewone parades, assauts en verdere festiviteiten achterwege. Tot leden der Commissie, welke hier ter stede de feestelijke herdenking der Unie van Utrecht zal voorbereiden, zijn aange wezen de Heeren Mr. F. II. van Persijn, W. A. Croockewit, W. L. Scheltus, F. F. Steenberghe, Jhr. G. K. van den Santheu vel en Mr. S. J. T. H. Nedermeijer Ridder van Rosenthal. De Heer van Rosenthal heeft zijne bc- noaming als lid van den raad dezer ge meente aangenomen. Bij besluit van 14 Febr. 1878, no. 29, is door Gedep. Staten der prov. Utrecht aan den heer B. E. Mater alhier, vergun ning verleend tot het bekleeden der be trekking van Voorlezer en Voorzanger der Herv. Gemeente te Amersfoort. In de vergadering van de Amersfoorf- sche afdeeliug der Vereeniging tot bevor dering van Fabrieks- en Handwerksnij- verheid in Nederland, Woensdag, avond gehouden, waren behalve eenige huishou delijke zaken verschillende belangrijke onderwerpen aan de orde gesteld, waar van evenwel door gebrek aan tijd slechts de twee eerste, namelijk »de invloed van den arbeid in tuchthuizen op de indu strie," en »de door sommigen verlangde regeling der passagierstarieven op de spoorwegen door de regering" konden worden behandeld. Na langdurige discussie sprak de verga dering hare meening omtrent punt 1 in dier voege uit dat wel is waar eenige con currentie door den arbeid in gevangenis sen wordt uitgeoefenddoch dat deze ruimschoots opgewogen wordt door het voordeel van geregelden arbeid der ver oordeelden. Met betrekking tot de passagierstarie ven bleek dat aan de leden zeer weinig onregelmatigheden daarin bekend waren, maar werd de wenschelijkheid betoogd van bij de spoorweg-directien aan te drin gen op de noodzakelijkheid van het uitge ven van directe billetten van alle naar alle stations hunner lijnen. Het concert door den heer Schweins- berg met een tiental zijner leerlingen 11. Woensdag in Amicitia gegeven, schonk algemeen genoegen. De orkestnummers waren allerliefst gezet en lieten de ver schillende instrumenten, piano, violen, cello, fluit en klarinet, overeenkomstig de krachten der jeugdige bespelers, aardig uitkomen. Ook de solo-nummers, geluk kig gekozen salonstukken, werden flink voorgedragen zoodat het publiekdat door vrij talrijke opkomst zijne belang stelling in de toonkunst bewees, aange naam werd beziggehouden. Een woord van lof komt toe aan de jeugdige dilet tanten, die een deel van hun vrijen tijd aan eene zoo ernstige beoefening der mu ziek wijden, maar niet minder aan den heer Schweinsberg, die zijne leerlingen op verschillende instrumenten tot zulk eene hoogte weet te brengen en zelfs in hun ensemble-spel zooveel nauwkeurigheid en kleur weet te leggen. Door den Heer A. J. Cost Budde is uit Amersfoort ontvangen en aan de Commis sie in Vlaardiugen overgemaakt eene som f 79.10, voor het fonds voor de weduwen en wezen van verongelukte zeelieden. De Heer Dr. E. D. Pijzei alhier is be noemd tot lid van het Historisch Genoot schap te Utrecht. Nu hier ter stede eene afdeeling van de Vereeniging Eigen Hulp" is geconsti tueerd, kan het van belang zijn eenige ar tikelen uit de algemeene statuten dier Vereeniging ter kennis van onze lezers te brengen. Art. 2. Haar doel is: om de bezwaren, aan eigen onderhoud en de verzorging van het gezin verbonden, zooveel doenlijk te verlichten, en de zedelijke en verstande lijke ontwikkeling der gezinnen te be vorderen, a. door oprichting eener onderlinge vereeniging van levensverzekering, pen sioen- en weduwenfondsen ondersteu ning van pogingen tot verkrijging van een doelmatig weduwen-pensioenfonds voor bijzonder aangewezen categoriën van amb tenaren en beambten b. door oprichting van coöperatieve spaar- en voorschotbanken c. door oprichting of ondersteu ning van scholen of vereenigingen tot bevordering van de zedelijke en verstandelijke oplei ding van kinderen d. door bevordering van onderlinge winkelvereenigingen en vereenigingen tot aankoop van levensmiddelen en levensbe hoeften in den meest uitgestrekten zin, van hulpmiddelen tot beoefening van kunsten en wetenschappen, en in het al gemeen in het aanschaffen der daartoe dienende voorwerpen behulpzaam te zijn e. door vereenigingen en contracten tot verkrijging van geneeskundige hulp, zie ken- en begrafenisgeld f. door zorg voor geschikte woningen, waar de middelen der vereeniging en de omstandigheden dit mogelijk en wensche- lijk maken g. door andere behoorlijke middelen. Art. 3. Allen, zonder ouderscheid van geslacht, die geheel of gedeeltelijk hun bestaan vinden in de belooning van per soonlijke diensten, door aanwending hun ner verstandelijke vermogens en bekwaam heid pan de maatschappij bewezen, knnuen tot leden der Vereeniging worden aange nomen. Daartoe behooreu openbare ambtena ren en beambten, officiereu, onderofficie ren en beambten bij het leger en de mari ne, godsdienstleeraren, onderwijzers, let terkundigen, geneeskundigen, beambten van bijzondere vereenigingen, van alle handels- en nijverheidsonderuemiugen. Art. 7. De leden betalen jaarlijks eene contributie van f 2.50, die voor het ge- heele of voor het gedeelte van het jaar, waarvoor men lid is, moet worden voldaan. Art. 8. Het lidmaatschap van eender districten of afdeelingen ontheft van de verplichting tot betaling der bovengemel de contributie voor de algemeene Ver eeniging. Zoo als onzen lezers bekeud is, zal op Donderdag 28 Februari a. s. Lodewijk Mulder 's Kiesvereeniging van Stellendijk hier ter stede worden opgevoerd. Van harte hopen wij, dat onze stadgenoten de eerste poging van de Amersfoortsche Tooneelvereeniging zullen steunenen haar daardoor in staat zullen stellen, om aan het publiek vele nuttige en aangena me avonden te bezorgen. De keuze van het stuk juichen wij zeer toe. Volgens het eenparig oordeel van alle bladen, die ons onder de oogen kwamen is het van het be gin tot het einde onderhoudend en boe iend, vol gezonden humor en fijne ironie. Daarbij zal de vertolking ongetwijfeld uitnemend zijn. Moge een ruime opkomst getuigen voor den goeden smaak van ons publiek Door den Kantonrechter te Amersfoort zijn op 13 Februari de volgende veroor deelingen uitgesproken, als: I. tegen H..v. G., 2. tegen L. H., beide te Amersfoort, 3. tegen G. V. te Leersum, 4. tegen J. v. d. H. en M. M. te Soest, 5. tegen W. v. B. en J. H. mede te Soest, 6. tegen A. B. te Woudenberg, allen wegens diefstal van hout, tot gevangenisstraf van vier dagen 7. tegen E. v. E. te Soest, wegens gelijk wanbedrijf, tot gevangenisstraf van zes dagen 8. tegen G. W.J. v. d. B. en N. v. d. B. te Nijkerk, wegens gelijk wanbedrijf, ieder tot gevangenisstraf van drie dagen 9. tegen M. D. huisvrouw van K. K. en C. J. te Nijkerk, wegens gelijk wanbedrijf, de eerste tot gevangenisstraf van vier da gen en de tweede van een dag; 10. tegen H. B.G. v. d. A. en F. v. d. A. te Nijkerk, wegens gelijk wanbedrijf, ieder tot gevangenisstraf van vier dagen II. tegen A. v. R. te Zeijst, wegens diefstal van plaggen, tot gevangenisstraf van vier dagen 12. tegen G. v, D. te Hoevelaken, we gens diefstal van bladeren en gras, tot ge vangenisstraf van drie dagen 13. tegen C. v. d. B. te Soest, wegens diefstal van heide, tot gevangenisstraf van vier dagen 14. tegen C. H. te Stoutenburg, wegens diefstal van bladeren en gras, tot gevan genisstraf van vier dagen 15. tegen G. K. te Amersfoort, wegens het zich, bij een volksoploop, niet op bevel der politie verwijderen en wegens het af steken vpu vuurwerk tegen het verbod der politie, tot eene boete van f 10 en eene van f 2,50 of gevangenisstraf van drie dagen voor elke boete, en tot gevangenis straf van drie dagen 16. tegen A. J. M. te Bunschoten, we gens het op den openbaren weg onbeheerd laten staan van een hondenkar en wegens het maken van burengerucht, tot eene boete van f 3 en eene van f 5,50, of gevan genisstraf van 2 dagen voor elke boete 17. tegen A. v. d. V. te Hoogland, we gens het jagen zonder acte en zonder ver gunning, tot twee boeten elke van f 20, of gevangenisstraf van 5 dagen voor elke boete 13. tegen W. B. te Barneveld, wegens het maken van nachtelijk burengerucht, tot eene boete van f 5.50 of gevangenis- O O straf van twee dagen 19. tegen A. S. te Hoevelaken, lo. we gens het niet op een afstand van 25 meters afhouden van vee van een publiekeu over weg over den spoorweg, 2o. wegens het drijven van vee over zoodanigen overweg binnen 10 minuten vóór dat een trein dien overweg zal passeeren, en 3o. wegens het gaau over een openbaren overweg over den spoorweg, terwijl die overweg geslo ten is, tot drie boeten van f 10, of gevan genisstraf van drie dagen voor elke boete 20. tegen J. K. te Ouder Amstel wegens het gaau over een particulieren overweg over een spoorweg, terwijl een trein in aantocht is, tot eene boete van f 20 of ge vangenisstraf van vijf dagen. GEBOREN14 Feb. Jan, z. van Jan van Drie en Maria Kraan. Emerentia Hilaria Mariad. van Cornelis Henricus Vlek en Theresia Anta Luijckx. 15. Wil lem, z. van Cornelis van Asch en Gijsberta Maria Bakker. Teunis en Willem, 2 z. van Johanna van Bottenburg. Johannes, z. van Johannes Beijer en Geertruida Ro sier. 17. Catrina, d. van Hartog Abraham de Vries en Heintje Consenheim. Maria, d. van Willemina van Loevezijn. 18. Wille- minna, d. van Peter van den Heuvel en Ca- tharina Korudewal. Willem Lubbertus, z. van Gijsbertus Dulmus en Alijda Alberta van Loenen. ONDERTROUWD: 21 Feb. Francis- cus Joseph van Grol en Evertje van Beek. Andries Korte en Margaretha Pastoor. Jacobus van Wijland en Debora Groene- woud. Willebrordus van der Mast en Drika Wolters. OVERLEDEN14 Feb. Petronella van den Berg, 75 j., eebtg. van Dirk Knuivers Geertrui Langerhorst, 80 j., wed. van Mat- thijs van Barne. Gijsbertus van Zuilen, 3d,15. Gerrit van Dijk, 67 j., echtg. van Heiltje van Drie. 18. Jan Kool, 7 5 j., wed. van Susanna van Daal. Tieleman van den Dungen, 79 j., echtg. van Clasina de Jong. 19. Johanna Bokhorst, 77 j., echtg. van Johannes Mattheus de Groot. Het Bestuur zal zijne eerstvolgende zndng houden op MAANDAG 25 FEB. e.k. ten Raadhuize te Amersfoort, des namiddags van 12 tot 1 ure. A. J. BOS, Secretaris. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAG, den 2 5. FEBRUARI aanst. 's namiddags van lialftioee tot kalf drie, zitcing houden in een der localen van het raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, en bij de verdere leden van het bestuur, de heeren B. E. Herschel, W. A. Croockewit, M. van Beek en Jhr. Mr. HJ. L. van Sosse van Ysselt. BINNENLAND. Bij Zr. Ms. besluit is aan jhr. mr. E. van den Berch van Heemstede, op verzoek, eervol ontslag verleend als procureur bij het gerechtshof te Amsterdam en bij de arrondissements-rechtbanken te Utrecht en Rotterdam. Bij Kon. besluit is mr. A. M. van Oordt benoemd tot burg. der gemeente Ermelo. Men verneemt, dat de kolonel P. M. Netscher, chef van het bureau personeel en militaire zaken" bij het Ministerie van oorlog, de aangewezen hoofdofficier zou zijn tot gouverneur der Koninklijke Mili taire Academie.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2