KEUKENMEID. MAATSCHAPPIJ Nieuws uit verschillende plaatsen. ADVERTENTIE N. tot Nut van 't Alg emeen. C. L. DE BEVEREN. Naar men verneemt is op het verzoek van voor de laatste wetswijziging gepen sioneerde onderofficieren en militairen van minderen graad, die zich tot den Mi nister van Oorlog gewend hebben, met het verzoek, om wat hun pensioen betreft, in 't genot te mogen deelen van de betere bepalingen der nieuwe wet, afwijzend be schikt: de Minister heeft echter beloofd, deze militairen zooveel mogelijk nog in rijksintellingen te plaatsen. Naar aanleiding van herhaaldelijk ge rezen bedenkingen tegen de bestaande regeling der jaarwedden van de ambtena ren op de provinciale griffiën, heeft de Minister van Binnenlandsche Zaken aan de Gedeputeerde Staten der provinciën o. a. doen opmerken, dat het zijne aan dacht heeft getrokken, dat het aantal af- deelingen op de eene griffie zeer verschilt van dat op de andere, ofschoon de wette lijke werkkring dei werkzaamheden van de provinale Besturen overal dezelfde is. De vraag heeft zich alzoo voorgedaan of verbetering van den toestand, waar die noodig mocht zijn, niet kan worden tot stand gebracht door eene veranderde rich ting der griffien. Ten einde de zaak met grond te kimnen beoordeelen vraagt de Minister voor 15 Maart mededeeling op welk beginsel de verdeeling van de griffie berust. Mocht zulk beginsel ontbreken en wijziging der verdeeling in de bedoe ling van Gedeputeerde Staten liggen; dan wordt ook daaromtrent inlichting ver zocht. Voorts verlangt de Minister een uitvoerige opgave van de werkzaamheden, die bij elke afdeeling der griffie worden verricht. De Minister van Waterstaat enz. brengt ter kennis van belanghebbenden, dat van af 15 dezer de paaljukken uit de noorde lijke rivieropening van de spoorwegbrug over de Waal bjj Nijmegen zullen zijn op geruimd, en dat, met ingang van dien dag de sleepdienst geëindigd en de waarschu- wingspost aan de Waalkade te Nijmegen is opgeheven. De archivaris van Rijk, in aanmerking nemende, dat nog vele papieren, afkom stig van het oud-archief der admiralitei ten, dat bij den brand van het departe ment van Marine in 1844 deerlijk geleden heeft, steeds onder particulieren berusten en soms op openbare auctien geveild wor den, noodigt in de St.-Ct., no 41, de be zitters van dergelijke bescheiden uit, die aan het rijksarchief ter completeering van het geredde gedeelte af te staan, des noods tegen billijke schadeloosstelling. Hij durft vertrouwen, dat deze uitnoodiging, in het belang van 'slands geschiedenis gedaan, algemeen gehoor zal vinden. Door de Gooische kiesvereeniging Eendracht maakt macht" is tot candi- daat gesteld, voor lid der Tweede Kamer in het hoofd-kiesdistrict Hilversum, de heer A. L. van Tienen, lid der prov. Sta ten van Noord-Holland. GisterenDonderdagis de boeren hofstede gelegen aan de Kromme Rijn te Utrechtbuiten Tolsteegbewoond door den landbouwer de Grootgeheel afgebrand. Vier paarden, een veulen en een koe zijn daarbij omgekomen; plaats en inboedel waren verzekerd, oorzaak van het onheil onbekend. De kiesvereeniging iNederland en Oranje, te Amsterdam, heeft den heer mr. L. W. C. Keuchenius candidaat voor de Tweede Kamer gesteld. Te Hilversum zal A. baron Schimmelpenninck van der Oye door de antirevolutionairen gestemd wor den. De conservatieven aldaar hebben hun keus gevestigd op Jhr. C. Hartsen. De liberalen vereenigen zich meer en meer op mr. L. G. Greeve te 'e Hage. Ook de kies vereeniging Pro patria. te Abcoude, stelt dien candidaat, terwijl de heer Penn den heer Dr. van Cappelle aanbeveelt. Blijkens mededeeling van den Russi- schen gezant aan ons Hof is, krachtens bevel des Keizers, ingetrokken het verbod tot uitvoer uit de Russische havens van ko ren en alle andere voedingsmiddelen, scha pen, huiden en alle dergelijke producren. Te rekenen van den 16den Februari jl. zal het opklimmend recht der aangetee- kende brieven met aangegeven geldswaar de, boven het port, in verhouding tot hun gewicht, f 0,025 voor elke honderd gulden of gedeelte van honderd gulden van de aangegeven waarde bediagen. Voor eene verzending onder een afzon derlijk adres wordt echter in geen geval minder dan vijftien cent geheven. Het geven vau een bewijs van ontvang voor aangeteekende brieven, 'twelk tot dusver geschiedde door het stellen der handteekening van den belanghebbende in een daartoe strekkend register, zal, me de te rekenen van den 16den Februari jl., plaats vinden door de onderteekening van een ontvangbewijs, voorkomende op het formulier van kennisgeving aan de gead resseerden. De onderteekening van dit ontvang-be- wijs geschied op het postkantoor in tegen woordigheid van den ambtenaar met de afgifte der aangeteekende brieven belast. Het is tevens volstrekt noodig dat de vol machten tot de afgifte van aangeteekende brieven, die op het bovenbedoelde formu lier van kennisgeving zijn afgedrukt voortaan met de meeste nauwkeurigheid door de lastgevers worden ingevuld, mits, bij gebreke daarvan, de afgifte der brieven moet worden geweigerd. Men verzekert ons. dat in het bij den Raad van State aanhangige successie-ont werp wordt voorgesteld, van alle kapita len bij successie in de rechte lijn een per cent te heffen behoudens het gewone aantal opcenten. De opbrengst der be lasting zou geraamd zijn op ruim twee millioen. Vad Volgens de Ned. Fin. wordt bij het wetsontwerp tot uitgifte eener Staatslee- ning, dat thans bij den Raad van State in onderzoek is, voorgesteld, een bedrag van 40 millioen gulden a 98 pCt. uit te geven, tegen een rente van 4 pCt., met aflossing a pari bij uitloting. Het is niet onmogelijk dat de Tweede Kamer iets later dan 4 Maart a. s. bijeen komt. De Raad van State wijdt aan de onderwijswet meer tijd dan waarop gere kend was. Het Vad. noemt 11 Maart. Vrijdagavond 15 Febr. kwam Prins Hendrik te Berlijn aan. De Keizer, de Kroonprins en andere leden van het Ko ninklijk Huis wachtten Z. K. H. aan het station op. Z. M. ontving den 19 Febr. te 121/9 uren de gelukwenschen der leden van de verschillende hofhoudingen, van de Mi nisters, behalve den Min, van Oorlog, die wegens lichte ongesteldheid verhinderd was. Na afloop der receptie boden de Prin sen Alexander en Frederik hunne felicita- tiën aan. Blijkens het antwoord van den Minister van justitie op het afdeelings-verslag over het ontwerp tot wijziging der wet op het notarisambt, neemt de Regeering het aan hangig onderwerp toch gewijzigd over, Algeheele herziening der wetgeving op het notarisambt komt den Minister voor alsnog niet noodzakelijk voor. Verscher ping van 't examen en verplichte stage worden als eisch van benoembaarheid, volgens het vorig ontwerp, gehandhaafd. Niet alzoo het vereischte van den docto ralen graad. Het examen vordert zekere mate van rechtskennis, die ook elders dan aan de academie kan worden, terwijl ver dere voor den notaris noodige kennis al daar niet kan verkregen worden. De ver scherping van het disciplinair toezicht handhaaft de minister, en breidt het zelfs eenigszins meer uit, door ontzetting uit het ambt te bevelen ingeval van faillisse ment of kennelijk onvermogen. Afschaffing van de verplichte tegen woordigheid van getuigen acht de minis ter niet raadzaam. De Minister van Financiën maakt be kend, dat het saldo van 's Rijks schatkist bij de Nederlandsche Bank, op 16 Febru ari jl., en de som der betaalmiddelen op dat tijdstip bij de betaalmeesters aanwe zig, te zaraen een bedrag uitmaakten van f 17,887,740,1 61/,. Door de Ned. Centraal Spoorweg- Maatschappij is bij de Regeeriug concessie aangevraagd tot exploitatie van de lijn AmersfoortNijmegen die voor rekening van den Staat wordt aangelegd. Voor de exploitatie van die lijn, waar van met prijzenswaardigen ijver door 's Rijks ambtenaren de aanleg wordt voor bereid, zou wellicht de Holl. IJzeren Spoorweg-Maatschappij in aanmerking kunnen komen; doch met het oog op de door de Volksvertegenwoordiging gewei gerde goedkeuring van de door den Minis ter Heemskerk met die Maatschappij ge sloten overeenkomst, betreffende de ver lenging van deu duur barer concessie, zou dit misschien minder wenschelijk zijn. (Ü.D.j Vele handelaars en winkeliers bieden geschenken van levensmiddelen en andere benoodigdheden aan den noordpooltocht aan. De hoofdcommissie verzoekt allen, die voornemens zijn dit voorbeeld te vol gen, per briefkaart inlichtingen in te win nen bij den commandant der expeditie A. de Bruyne, luit. t/z le ld. aan boord van het wachtschip te Amsterdam. De Nijmeegsche Nieuwsbo/ce zegt dat het bericht omtrent de bewapening der forten Boven- en Beneden Lent zijn oor sprong te danken heeft aan het overbren gen van eeuig oud krijgsniaterieel uit het arsenaal te Nijmegen naar die forten, we gens plaatsgebrek. Al ware dit niet het geval en al gold het nieuw krijgsmaterieel, dan beteekende de zaak nog niets. Van bevoegde zijde wordt ons medegedeeld dat het steeds voorhan den zijn van het zwaar geschut op de grens- forten eene conditio sine qua non is van een juist weerbaarheidsstelsel, (met het oog op de tegenwoordige wijze van oorlog voeren) ook in de meest kalme tijdsom standigheden. (Red.) SCHOOL- EN KERKNIEUWS. De examens voor het verkrijgen van akten van bekwaamheid tot het geven van lager school- en huisonderwijs zullen voor de eerste maal in het loopende jaar gehou den worden op Woensdag 24 April a. s. en volgende dagen. Zij, die een dezer exa mens wenschen af te leggen behooren zich uiterlijk vóór 3 April bevorens aan te melden bij den schoolopziener van het district waarin zij wonen, of, van buitens lands komende, voornemens zijn zich te vestigen, met opgave van de akte die zij verlangen en overlegging van een of meer getuigschriften vau hun goed zedelijk ge drag en van hunne geboorte-akte. Dag en plaats van het examert zullen hun door den schoolopziener worden bekend gemaakt. Onlangs aanvaardde Dr. E. Brusa, oud- hoogleeraar te Modena, het hoogleeraars- ambt in de faculteit der rechtsgeleerdheid aan de Amsterdamsche Universiteit met het houdeu eener rede in de Fransche taal over de wetenschap en hare scholen in het algemeen en de Italiaansehe strafrecht- school in het bijzonder, waarin het wijs- geerig standpunt ter bepaling van het be grip van vrijheid, misdrijf en straf werd aangewezen. Ned. Herv. Kerk. Beroepen te Elburg E. A. Lasonder, te Oldebroekte Zeist, O. C. Doornbos, te Meliskerkete Putten, P. Bartstra, te Klundert. Zestal: te 's-Gravenhage (vacature ds. Ruijtenschild)Baart de la Faille, te Leiden; Creutzberg, te Schiedam; dr. Van der Flier, te Delft; De Hoest, te Amers foort; Lütge, te Nederhorst den Berg, en dr. Schmeding, te Haarlem Een ingezeten der hoofdstad heeft aan het bestuur der Vrije Gemeente kosteloos een stuk grond in een der nieuwe wijken aangeboden, ten einde daarop een kerkge bouw te stichten. Tot het instandhouden en uitbreiden der hoogst nuttige inrichting voor spraak- gebrekkigen en achterlijke kinderen van den heer Yutes Kingma, te Amsterdam, hebben de hceren R. J. Cohen, Dr. P. H. Hendriks, Prof. H. D. J. J. Hertz, Ds. M. A. Perk, Prof. C. B. Tilanus, J. P. Udink te Amsterdam; Dr. N, B. Donkersloot,-te Dordrecht; Dr. Dumontier, in den Haag; Prof. L. C. van Goudoever, te Utrecht; Dr. A. A. Gouwe, te Alkmaar; Dr. N. Meursinge, te Amersfoort, gezamenlijk het plan ontworpen, op verzoek van den tegenwoordigen directeur, deze school in eene philantropische vereeniging te her scheppen. Onlangs is te Utrecht eene meeting ge houden van vertegenwoordigers van een aan tal landbouwvereenigingen in ons land. Het onderwerp der bespreking washet ontwerp tot herziening van de belastbare opbrengst der ongebouwde eigendommen. Na breedvoerige gedachtenwisseling werd eene motie aangenomen, waarbij de wensche- lijkheid wordt uitgedrukt, dat van verschil lende zijden adressen omtrent deze wet zou den worden ingediend, waardoor het noodige licht over de wet zou opgaan. In den avond van den 14den jl. is het aan den rijksveldwachter A. R. Holshei- mer, bijgestaan door den rijksambtenaar H. S. Strijkers en de twee gemeenteveld wachters te Putten, met veel moeite ge lukt twee militairen (zijnde Bélgen)die van het koloniale werfdepot op de loop waren, te arresteeren. Door hun toedoen is het ook gelukt dat nog vijf andere deser teurs, die hun waren ontvlucht, te Nijkerk werden gearresteerd. Terwijl genoemde rijksveldwachter be zig was een dezer te arresteeren, kwam een ander en bracht hem een hevige slag met een stok op het.hoofd toe ten einde zijn kttraeraad te ontzetten, hetgeen hem echter niet gelukte. Toen kwam hij ander maal met een getrokken dolkmes op hem aan, waarna genoemde rijksveldwachter een revolverschot op hem loste en hem in de borst trof. De deserteurs kozen hierop het hazenpad. Alle eer komt genoemde ambtenaars toe en vooral den onverschrokken Rijks veldwachter. Reeds meermalen heeft hij voor zijne betrekking zijn leven in gevaar gesteld. Vele personen, die hunne bezigheden buitenshuis hebben, kunnen zich niet ge noeg verplegen, wanneer zij verkouden zijn of aan bronchitis, catharren of andere aandoeningen van de bronches of longen lijden. Niets is voor hen inderdaad beteren ge makkelijker dau 't gebruik der teerkapsu- les van Guyot die alle afkooksels, siropen, patés en borstdranken vervangen, 'lis voldoende om telkens wanneer men gaat eten twee of drie kapsules in te nemen. Daar elke flacon, zestig teerkapsules bevat, kost dit werkdadig geneesmiddel slechts den geringen prijs van zes a acht centen daags, terwijl bet ontheft van het gebruik van andere geneesmiddelen. Om zeker te zijn dat men de echte kap sules heeft moet men op de driekleurige handteekening van den heer Guyot, op het etiquette letten. In de meeste goede apotheken zijn de kapsules te verkrijgen. Tegen MEI a.s. wordt gevraagd eene FEU KEN MEID, P. G., die vlug en zindelijk is, goed kan koken en tevens huiswerk verrichten. Zich in persoon te vervoegen bij de boekhandelaars B. BLANKENBERG ZOON te Amersfoort. In de vergadering met DAMES, te houden den 14 Maart 1878zal de spreekbeurt vervuld worden door Mejuffr. A. J. GROOTE van Amsterdam. De Secretaris van liet Dept,

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3