SCHOUWBURG TWENTHE DERDEMEID, DRUIVEN-BORSTSIROOP VOORSTELLING STELLENDIJK, HET TESTAMENT OE KIESVEREENIGING Iflffnttlumcnijjitti. êmMiifkji tour JWkmt m iirmdlitmdt ZALF HOLLOWAY. GRAVIN EN VROUW, te Utrecht. Geïllustreerde Aglaja, TEER-CAPSULES DE GUTOT in AMICITI A TE AMERSFOORT. Le Gras, Van Zuylen Haspels. Donderkag 28 February 1878 Prijzen der plaatsen: (buiten intee- kening) le Rang f 1.99; 2e Rang f0.99; 3e Rang 1 0.75. Het bespreken der plaatsen a 10 cents door Ileeren Inteeke- naren zal geschieden bij loting op Don derdag 28 February te één uur precies. Aanvang halfacht ure. AMERSFOORTSCHE Heeren Leden, die voor de Tooneel- voorstelling op 28 Februari plaatsen wenschen te bespreken, worden uitgenoo- digd zich daar Maandag 25 Februari des namiddags te één ure in het lokaal »AMICITIA" aantemelden. Het Bestuur. Diverse Meubelen, EEN OORSPRONKELIJK BOEK. door Afdeeling1 Amersfoort. Lezing van den Heer G. J. HENGE VELD over paardenkennis en paardenfokkerij, op Vrijdag 1 Maart a. s. des namiddags te half twee ure in het Valkje te Amersfoort. NIET-LEDEN hebben toegang tegen betaling van 25 cent. Op VERZOEK van onderscheidene leden zal na afloop der lezing eene verloting van Landbouwwerktuigen enz. onder de aanwezige Leden plaats hebben. ADVERTENTXÈN voor en Omliggende Plaatsen, worden met succes geplaatst in de te HENCELO (O.) verschijnende NIEUWE COURANT, Algemeen Advertentieblad. Abonnements-prijs Per jaar f 1. franco p. post f 1.40 Advertentien Slechts 4 cent per regel bij abbonne- ment 3 en 2"'/2 Ct. Algemeene deelneming door neutrale richting en lagen abbonne- ments- en advertentie-prijs. Ongetwijfeld geeft men in deze Courant grooter publiciteit, dan in eenig ander blad in Twenthe, omdat zij zoowel in den aanzienlijken stand als in de volksklasse ALGEMEEN wordt gelezen. J. KLAASESZ Mevrouw VAN WALCHREN, van ^7TT71Z"T7AT vLiden vertrouw- Zil EJVil/lN baren raad iu het beroemde werk: Dr. Airy's Natuur geneeswijze, prijs één Gulden, bij alle Boekhandelaars te ontbieden, of rechtstreeks bij Richters Boekhan del, tegen franco toezending van 20 Postzegels a 5 Cents, die ook vooraf op franco aanvrage een uittreksel daarvan franco en gratis verzeudt door het geheele Rijk en naardeOverzeesche Bezittingen. Dit voortreffelijke werk moest in geen huisgezin ontbreken. is het beste en meest g-elezen Modetijdschrift voor Dames. Prijs per 3 maanden (6 nrmniers) fI.37'/:> Voor het tweede kwartaal No. 7—13, waarvan drie nummers versche nen zijn worden bij alle Boekhandelaars bestellingen aangenomen, zoome de voor het derde kwartaal (No. IC—18), waarvan in de tweede helft van Maart het eerste nummer zal worden uitgegeven. Leiden. A. W. SIJTHOFF. met Fenkelhomg'. T Twr-T PTrprt vaan Hefc is van algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar be- standdeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveel heid voorhanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzerprmparaten is deze oplossing de geschiktste. Één eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm. De flacon kost 50 cents. De Groote Vereischten. RATIONNEELE BEHANDELING van het Tooneelgezelschap van de Nieuwe Rotterdamsche Schonwburg- Vereeniging, Bestuur: van Blijspel in 4 Bedrijven door LODEWIJK MULDER. (Aan dit stuk werd, bij de door ons uitgeschreven prijsvraagdoor de Jury de prijs toegekend.) Het stuk speelt in het dorp Stellendijk, in eene kamer van het Logement: »DE KLIMMENDE TORTEL." De Ondernemer, W. BOTHOF. De volgorde wordt door het lot bepaald. Op Dingsdag den 26. Fe bruary 1878, des voormiddags ten 10 ure, zal te Soest, in de Herberg tde Drie Ringen'' bewoond door A. VAN HERWAARDEN, publiek worden verkocht, om contant geld. bestaande in Kasten, Tafels, Chiffonnière, FauteuilSchilderijen Kamferhouten Koffers, enz. Verschillende Gouden en Zilveren voor werpen, bestaande in Horloges, Kettin gen, Oorbellen, Broche, Gouden ringen metSteenen, diverse lepels, Tabaksdoos, Sigarenkoker en verder klein Goud eD Zilver. Verder een paar Juweelen Oorbellen, dito Broche, Ringen met Juweelen en dito Speld. Eene partij Boeken. Alles daags vóór den verkoop, ter ver koopplaats te zien, van des voormiddags ten 10 ure tot des namiddags ten 2 ure. Nadere inlichtingen zijn te bekomen ten kantore van den NotarisS. CAMBIER VAN NOOTEN, gevestigd te Soest. Uitgaaf van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort. bladzijden uit een veel bewogen leven, JULIA. Schrijfster van GESCHEIDEN" enz. Twee deelen. Prijs f 4, Het Bestuur J. B. DE BEAUFORT, Voorz. J. ZANDIJK, Jr., Secret. Uitgever: te Heugelo O) huize >Nimmerdor" bij Amersfoort, vraagt 1° Mei a. s. eene bekwame P. G. Adres in persoon of met franco brieven. Uitg. van A. M. Slothouwer te Amersfoort: PETER DE u. Prijs 30 Ceuts. De Gracieuse, Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat uit druivensuiker en Zwitser- schen honig met een aftreksel van mout, orange-bloesem en fenkel. Het werkt spoedi ger en is aangenamer in het gebruik dan de andere midelen, die tegen de borstaan. doeningen aangewend worden, als borstthee, drop, malz-extract, borstbonbons, enz, Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, heeschheid, hoest, pijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. De flesch met gebruiksaanwijzing 6o ct. en f r Znivprstp mpdinnslp Lpvpr+rsan Het is overbodig noS meer te zeggen zuiverste meaicmaie Levertraan. over de algemeene aanwending van lever traan bij oorstkwalen, kliergezwellen, bleekzucht, enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan, die aan een meer algemeen gebruik iu den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen en een goeden^ smaak heeft, daar ik de verschetraan aanstonds filtreer, op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. Iu elk magazijn zelfs in de beste apotheken, moet delever traan ranzig worden, wanneer zij langzamerhand, weken en maanden lang, van die dat afgetapt wordt. In flesschen van 30, 50 en 90 ets. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen te Amersfoort, Ph. Meijers. Arnhem, G. J. de Waal. Barneveld, Weduwe P. A. Menger. Elburg, C. C. Hengeveld. P. Bronsveld. Hilversum, E. M. de Zoete. Nijkerk, J. H. Nijland. vScherpenzeel. A. J. Vosselman. Veenendaal, Wed. J. Klomp. Wageningen, J. H. Stöcker. Emmerich 11 vod Gimborn. Niemand zal de bewering ontkennen, dat voor 's menschen genot eu geluk zui ver bloed en eeue gezonde maag, onder de eerste vereischten moeten gerangschikt worden. Beide kunnen veilig en onkost baar door deze uitmuntende Pillen ver kregen worden die zacht op het zwakste ligchaam werken en geenen geweldigen schok aan het gevoeligste gestel veroorza ken. Holloway's Pillen zijn bewezen in staat te zijn om stelselmatig te werken op zulke ziekten, die van ouder op kind over erven, die dikwijls de schoonste vooruit- zigten bederven en eene bestendige zwaar moedigheid over de jeugd werpen. Deze Pillen zuiveren zoowel de vaste bestand- deelen als de vochten des ligchaams, en door deze heilzame handeling wekken zij ieder orgaan op, om op eene natuurlijker wijze deszelfs bijzondere werking te vol brengen, en geven iedere zenuw de kracht tot bet volvoeren van hare eigene pligt. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f i,85 f3,—, f 6.75 f i3,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers iu Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. VERWAARLOOSDE VERKOUDHEID CHRONISCHE BR0NCHITES. TEERING. door db Apotheker te Parij* Deze capsules ter grootte van een ge wone pil, bevatten toer uit Noorwegen geheel zuiver en van de éérste qualiteit. De capsule smelt in de maag en de teer wordt gemakkelijk opgenomen en werkt spoedig. Het dagelijksch gebruik der teer is teer aan te bevelen voor herstellenden en zwakke personen. Het is tevens een zeer goed praeservatief voor eene menigte ziekten, vooral in tijden dat Epidemiön heerschen. (Annuaire de thérapeutique du professeur Bodchardat.) De teer zegt M' M. A. Casenave, wordt met bijzonder succes gebruikt tegen, huid- uitslag en longteering. Het is klaarblijke- lijk door de ervaring bewezen, dat de teer e een stimuleerenden invloed beeft, en dat a bij matig maar geregeld gebruik, de teer de organen der spijsverteeriDg zacht opwekt, en den goeden bloedsomloop bevordert. Dictionnaire de médecine du docteur Fabre.) De werking der teer inwendig is als volgt. Zij vermeerdert de urine afscheiding, wekt de eetlust op en bevordert de spijsvertee- ring. Men schrijft de teer vooral voor, bij chronische catharreu van de blaas en longen. Traité de pharmacie du professeur soubbiran.) Bij 't gebruik van één of twee capsules op 't oogenblik dat men gaateeten, werkt de teer "hoogst merkwaardig iu de vol gende gevallen bronchites. asthma. longaandoening. verwaarloosde verkoudheid. longontsteking en teering. keelpijnen. 8lechte spijsverteering. koude op de blaas, en in 't algemeen tegen alle aandoenin gen der slijmvliezen. Jedere flacon van fr. 2. 50 bevat 60 cap sules. Dit is genoeg gezegd om aan te toonen hoe weinig deze geneeswijze kost van 5 tot 7 4/2 cent per dag. Omzich tegen't koopen van namaaksel te hoe den, moet men vooral lettenop 't witte etiquette, waarop de tekst met zwarte lettersts afgedrukt en de onderteekening van GUYOT in drie kleuren. Hier tegenover bevindt^ zichhetfac- simile der handteeke- ning. Te verkrijgen te Amersfoort bij Sunder en in de meeste apotheken. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4