Amersfoort en Omstreken 1878. No. 323. VOOR Vrijdag-1 Maart. Uitgever: Al. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Staatkundige waardigheid van verkiezingskandidaten. Dat we schrijven onder den in druk van dingen die we zien en hoo- ren laten we in het midden, maar namen zullen we niet noemen. Wien de schoen past trekke hem aan. Toch voelen we ons gedrongen tot spre ken, nu we verschijnselen in onze li berale partij zien, die ons met vrees vervullen. Gelijk in een welbestierd leger zoo moet ook in een staatkundige par tij heerschen tucht; ieder lid moet voor zich daarvan doordrongen zijn. Zoo kan men b.v. zijn persoonlijke opvattingen verdedigen; loopt ech ter de eenheid der partij daarbij ge vaar dan dient elk de mannekracht te bezitten, om ten koste zjjner ijdelheid, maar ten bate van 1t ge heel, zjjn wijsheid voor 't oogenblik vóór zich te houden. Dit beginsel van tucht openbaart zicli eveneens wanneer meerdere kandidaten ééner partij op eene plaats tot verbrokkeling van stem men zouden aanleiding geven en voor een van hen, die de meeste kan sen schijnt te hebben, al de overigen zich terugtrekken. We zien het bijv. in de vast aaneengesloten republi- keinsche partij in Frankrijk keurig in toepassing gebracht. Heeft het tegendeel ergens plaats, dan staat in dat ergens' een deel van het leger niet in 't gelid en ver- toonen die geleaeren een allertreu- rigsten warwinkel; heeft het tegen deel plaats, zeggen we, dan schuilt bij een of meer kandidaten een on hebbelijke zuchtnaar een zetel in het vertegenwoordigend lichaamja maar niet alleen dit, ook ijdelheid en misplaatste eerzucht. En vergeten we het niet dit alles ten koste der partij en derhalve, in de oogen van die partij zelve, ten schade van het vaderland. Dringt bovendien in de verkiezin gen de liefhebberij van het staat kundig nepotisme binnen,dan loopt inderdaad de maat over; dan verkee- ren we in die terugstootenden, ver- stikkenden dampkring, welken ze kere politieke toestanden zoo eigen aardig met zich brengen. Waartoe kennen we zoo goed de meetings (openbare samenkom sten) om ze ten deze ongebruikt te laten? Vooral ook in aanmerking genomen de telkens gemakkelijker wordende gelegenheden om zich snel van zijne woonplaats naar elders en terug te begeven. Laat bij zulke treurige wrijvingen in de partij zelve, of wanneer de kan sen schijnen gelijk te staan, de ver- schillende gelijkkleurige kiesver- eenigingen in het hoofddistrict een centrale meeting beleggen van al de in het geheele district aanwezige le den der partij. Ja ieder lid der partij, hetzij kiezer of niet kiezer kan zelf tot zulk een meeting het initiatief nemen. Laat daar het voor en tegen der verschillende kandidaten rond borstig, maar vooraleerljjk be sproken worden. Laat daar ieder kandidaat zjjn denkbeelden ont plooien en laten hooren wat en hoe hij spreekt. Laat daar ook de intrek king van overbodige kandidaturen besproken wordenlaat ten slotte de meeting één kandidaat procla- meeren. Niemand is daardoor ge bonden; het is een vrije bespreking van en door vrije mannen; maar bijna niemand zal het indien hij eenig gevoel van staatkundige ei genwaarde heeft na zulk een de monstratie nuttig achten om aan eigen luim den teugel te blijven vieren. Het schouwspel dat thans op som mige plaatsen gelukkig ver van ons verwijderd vertoond wordt, kan niet anders dan tegenzin wek ken bij alle weldenkende partjjge- nooten. Overzicht der week. BUITENLAND. WEEKBLAD Dit I lail verschijnt des Vrijdags namiddags. Abonnementsprijs voor Ainorsfoort per 3 maanden 0,75. Fi anco door het gehcele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. B ickhsiidalaren en Postdirecteuren nomen bestellingen aan te Amersfoort. regels. 0,50. 0,07. Avdertentièn van 1 Iedere regel meor Grootc letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd°>26 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rottcrd. 'sHagc Arnnem 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2c. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,28 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7,32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Poetwagendienit (Onderneming A, Schimmel) tus9chen Amersfoort en Maanbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 nur. Van Maarsbergeti 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. tiaar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 (le en 2c kl.) 8,59 2,— 2,— 8,25 10,14 2.6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Bsarn Hilversum Utrecht Amstcrd. 8,35 9,20 11,15 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12.17 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar ZutphccAankomst te (V. Banrn) V. Amersf. Barneveld Apeldoorn Zutphen 8,21 9.30 1,11 3,42 5,56 8,42 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 6,80 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 10,56 2,42 7,20 10,23 FEUILLETON. Bessie's echtgenoot. De zomerzon begon reeds te dalen en kleurde het witte huis rood en vergulde de ruiten van de zindelijke keuken, waarin Bessie Palmer nog druk bezig was met appelen schillen. Haar krullen had ze in een netje opgebonden, de mou wen van haar japon waren hoog opge schoven en ze droeg een coquet keuken schortje. Bessie," zeide haar grootmoeder, »je wordt een zorgeloos, lui meisje. Dit werk had lang klaar moeten wezen. Je hebt dengeheelen middag verpraat met Jon ker Goldthwaite en verder niets uitge voerd. Wat had hij te vertellen?" »Zoudt u dat nu zoo heel graag eens willen weten?" vroeg Bessie, terwijl ze haar grootmoeder ondeugend aankeek. Natuurlijk. Ik begrijp er niets van. Ik heb den jonker in geen jaren ontmoet." sWel, grootmoeder, hij kwam uw plaaggeest van een kleindochter ten huwelijk vragen." Grootmoeders breiwerk zonk op haar schoot. De kluwen rolde in de ko lenbak. Grootmoeder nam de bril af, wreef dien met een punt van haar zak doek schoon; zette hem weer op, maakte de banden van de muts los en bleef toen in sprakelooze verbazing recht op zitten. Wat heb je gezegd, kind Ik zei: dankjewel; meer niets." »Daar ben ik blij om." Bessie was nu aan de beurt om groot moeder verbaasd aan te staren. Daarop keek ze naar buiten, waar door de boo- men heen het huis van den jonker te zien was en was verwonderd over zich zelf dat het schoone landgoed en al het geld van den jonker haar geen ja hadden doen zeggen. Bessie had verwacht dat groot moeder haar beknorren zou en haar best zou doen haar uit te huwelijken aan den niet meer jongen buurman, vooral omdat de oude vrouw wel wat inhalig was en ver bazend op de penning, waaronder het ge heele huishouden soms veel te lijden had. Ja, ja, kind I Je vindt het vreemd dat ik niets van dien man houd. Maar hij is de grootste vijand, dien ik ooit had. Ik ben verbluft er over dat hij om je durfde komen. Het is al te erg. Je weet toch zeker dat je neengezegd hebt." Werkelijk waar heb ik neen I gezegd, 't Is nog geen drie maanden geleden dat ik ja l zei tegen Julian Rich." Dat was ook al een dolle streek van je. Hij zal wel niet veel te vertrouwen wezen. Stel geen geloof in zoo'n stads heertje." Bessie antwoordde niet, maar ze schil de en snipperde met ongeloofelijken haasttotdat in eens een schaduw door de ruiten viel en het voorwerp harer ge dachten voor haar stond. Het heeft deze week letterlijk berich ten geregend, betreffende de punten wel ke door Rusland van Turkije zouden geeischt zijn, tot het tot stand komen van het vredesverdrag. Men zegt dat Rus land de grens van Bulgarije wil trekken langs den Balkan, zoo dat Adrianopel daar buiten zoude vallen, maar toch slechts eene kleine strook gronds met Constantinopel aan Turkije zoude ver blijven. Voorts zoude Bulgarije onder een eigen bestuur komen, maar Rusland zoude er gedurende twee jaar vijftig dui zend man legeren. De Dardanellen zou den voor alle oorlogsschepen gesloten blijven behalve dus voor de Russische. Bessarabië zoude aan Rusland komen. Turkije zoude een oorlogsschatting van twee en een half milliard guldens betalen, tot waarborg waarvan zouden strekken o.a. de schattingen van Egypte en Bul garije enz. In Klein-Azië zouden Batum en Erzerum met de tot die linie behoo- rende grondvlakten aan Rusland komen, en bovendien zes Turksche pantsersche pen. Van de Grieksche gewesten zoude geheel gezwegen zijn. Zijn die berichten laster Of tracht Rusland door te over vragen, datgene wat het verlangt, en dus minder dan de berichten opgeven, te ver krijgen? Vooralsnog is niets met zeker heid te zeggen. Zooveel staat vast dat die berichten het karakter dragen om alle gemoederen tegen Rusland te stemmen mochten ze waarheid behelzen, dan be kroont, zooals we onlangs opmerkten, Hij was verhit door zijn wandeling en zag er met zijn krullende haren, zijn fijn gezicht en zijn donkere oogen uit als iemand, precies geschikt om een meisjes hoofd op hol te brengen. De hand die hij Bessie reikte was witter dan de hare, en de ring om zijn pink had meer waarde, dan al wat zij bezat. En toch had het hem behaagd zich neer te buigen tothet dorps meisje, wier donkere lokken en blauwe oogen hem hadden veroverd. Ze keek hem schuw aan, bloosde en zei glimlachend Wat kom je doen, Julian »0, ik ben in een verbazende hurry maar ik moet je dadelijk spreken. Dag, grootmama l Is de breikous nog niet af? Bessie, je grootmoeder is precies een brei machine. Kom, zet die appelhistorie nu maar weg en ga mee in den tuin." Bessie pakte alles op, waschte haar handen en volgde hem zwijgend naar buiten.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1