Gevonden op de straat te Amers foort Een sleutelring met sleutels en een portemonnaie waarin eenig geld. Rechthebbenden vervoegen zich aan het bureau van politie alhier. Zitting van den Gemeenteraad van Amersfoort van 26 Februari 1878. Rusland een prijzenswaardig ondernemen met den zet van een eenvoudig verove raar dan verdient Moscovië niet meer het vertrouwen van Europa en wordt het tijd voor een geduchte en gedecideerd handelende coalitie. En Duitschland zou de zich al mocht ook Bismarck weife len hierin niet onbetuigd laten. De Duitschers zijn geen volk dat tegen zijn wil tot een oorlog kan gedreven worden, ten minste niet zoo zeer gemakkelijk gelijk Bismarck zelf opmerkte een oor log moet in Duitschland populair zijn hoe kan er zulk eene voor Rusland ont staan als Rusland tegen alle usantiën van het bestaande volkenrecht in de sleu tels van den Donau eischt, en zijn vang armen om Oostenrijk heen slaat, ten einde straks misschien vlak tegenover Duitschland te staan Laat ons het beste hopen, en verwach ten dat de Russische diplomatie niet door onhandigheid bederft wat de Russische wapenen zoo flink hebben tot stand ge bracht, nl. de vernietiging van het Turksch barbarisme in Europa. In den loop dezer week heeft Lord Derby aan het Engelsch Hoogerhuis me- dedeeling gedaan van allerbelangrijkste stukken, vroeger gewisseld tusschen Pe tersburg en Londen. Hieruit blijkt dat b. v. de afstand van Bessarabië door Ru- menië aan Rusland reeds terstond in het programma van Rusland stondook eenige andere punten waren toen vastge steld met verzoek aan Engeland om Tur kije tot den vrede te bewegen, en dit alles vóór den val van Plewna, ja voordat de Russen den Donau waren overtrokken. Had Engeland toen den toestand willen bëheerschenhet had Turkije moeten dwingen den oorlog te staken en de rege ling van Bulgarije benevens zijn bevrij ding en die der Hellenen uit de Turksche slavernij, op zich moeten nemen. Thans is misschien Rusland minder handelbaar geworden. Indien we het rampzalig feit moeten beleven van een Europeeschen brand, dan valt de bloed schuld daarvan op het Engelsch conser vatief kabinet. Alweder een bewijs hoe juist de ware geschiedschrijvers oordee- len, voor wien het vaststaat, dat de be hoeften der volken en de ontwikkeling en vooruitgang der staatkundige gemeen schappen verre verheven zijn boven alle mogelijke berekeningen der diplomaten. In Frankrijk houdt de linkerzijde de beurs vast, om tegen eventueele nieuwe pogingen van de Buffets, de Broglies e tutti quanti op hunne hoede te zijn. Het budget is dus gesplitst in uitgaven en in komsten die bij twee afzonderlijke wetten worden geregeldin den Senaat tracht de rechterzijde door vertraging répres- sailles uit te oefenen bij de behandeling van het reeds door de Kamer vastge stelde deel. Overigens zijn ook hier de meesten vol van de berichten omtrent Rusland-Tur- kijë, en betreffende de aanstaande ten toonstelling. Het schijnt dat de kabinet ten van Berlijn en Parijs op bizonder goeden voet met elkander staan. Hoe dit 5Bessie," zei Julian, zoodra ze in het bosch waren gekomen, »ik ga morgen voor goed weg en met een plukte hij een appel en ging onder een boom zitten. Wat, Julian! en daarover heb je vroe ger nooit gesprokenen de tranen kwa men haar in de oogen. Kom, kind, schrei niet, dat kan ik niet zien. Ik wist het zelf niet. Maar ik ga. 't Spijt me natuurlijk, maar vader wil het hebben. Ik heb nu bij jonker Gold- thwaite heel wat geleerd en nu moet ik naar New-York. Als het niet om mijn kleine Bessie was, dan zou ik er heel blij om wezen, want de jonker is een streng oudheer. Ik zal je wel eens schrijven en ik kom af en toe over." Met volkomen zelfbeheersching at hij vergenoegd zijn appel opten teeken hoezeer hem het afscheid ter harte ging terwijl Bessie als het toonbeeld van smart haar gelaat in de handen verborg. Och, Julian, ik kan je niet laten gaan. Ik zal me zoo eenzaam en verlaten voe- zij het orgaan van Gambetta trekt niet weinig heftig los tegen den eisch van Rus land, welke strekt tot betaling van 2'/„ milliard door Turkije. In Duitschland is de belasting op de tabak aan de orde, welke een lievelings denkbeeld van Bismarck isja zelfs heeft deze staatsman verklaard dat'hij voor stander was van een tabaksmonopolie van den Staat. Natuurlijk dat de natio- naal-liberalen hierover anders denken. Men meent dat de minister van finan- tiën Camphausen zal aftreden. De onder handelingen tusschen Bismarck en von Benningsen zijnofschoon op heusche wijze, toch bepaaldelijk afgebroken. Tot nieuwen paus is dan gekozen de kardinaal Joachim Pecci. Sommigen meenen dat hij meer dan zijn voorganger met de eischen der tegenwoordige maat schappij zal rekening houden, anderen daarentegen gelooven dat ofschoon vreedzaam in schijn, de staatkunde ge heel dezelfde zal blijven als zij geweest is. Veel of liever bijna alles zal afhangen van de vraag of de paus de meester of wel de dienaar zal wezen der geestelijke orden. Hij heeft reeds dingen gedaan die van milderen geest getuigen, maar is dit geen diplomatie? OokPiusIX is liberaal op getreden. Sommige vijandige uitvallen van ultramontaansche zijde hebben ook verrastmaar zijn ze gemeend Op deze en honderden andere desbetreffende vra gen is het moeielijk thans antwoord te geven. Het zal zaak zijn geduldig af te wachten en intusschen de oogen goed open te houden. Tusschen de Spaansche regering en de insurgenten op Cuba zal het eindelijk tot toenadering komen. Cuba zoude zelfs een eigen parlement krijgen. De vreugde te Madrid is zeer groot en Martinez Cam pos de bemiddelende opperbevelhebber wordt zeer geprezen. In de Vereenigde-Staten van Noord- Amerika is de zilverwet door Kamer en Senaat beide aangenomen. De President Hayes zal haar nu nog moeten teekenen, tenzij hij haar tien dagen laat liggen; dan heeft zij eveneens kracht van wet. In Oostenrijk zijn de gemoederen zeer gespannenmen spreekt van een credit- aanvrage van honderd millioen voor mo gelijke oorlogskosten. In Engeland is men zelfs zeer oorlogs zuchtig, en trekt elkander bij voorbaat bij de haren, tegen het tijdstip dat men met de Russen hoopt slaags te raken. KENNISGEVINGEN. De Commissaris des Konings in de pro vincie Utrecht, Gezien het besluit van heeren Gedepu teerde Staten der provincie Utrecht, dd. 14 Februarij 1878, n°. 41 Gelet op art. 11 der wet van 13 Junij 1857 (Staatsblad n°. 87), Brengt bij deze ter kennis van de be langhebbenden 1°. Dat de Visscherij in de binnenwa teren, waaronder ook worden verstaan, rivieren, door sluizen afgesloten, binnen deze provincie wordt gesloten van 17 Maart len. Ik had sedert moeder's dood geen oogenblik genot totdat ik je bij me had. Ik kan niet zonder je leven »Kom, kindlief, dat zal best gaan. Grootmama blijft bij je/" En hij begon zijn tweeden appel. s Neen," Julian, je kunt het niet voe len zoo als ik. Mijn leven zal zoo akelig eenzaam worden." Wel, ik heb hier ook achtmaanden zitten mopperen. En was jij hier niet geweest, dan had ik me even goed van kant kunnen maken." Bessie voelde iets van een steek in haar hart, maar ze begreep zelf niet recht wat haar zoo heel ongelukkig maakte en wat haar zoo bitter deed schreien. »Nu, dag Bessie. Huil nu maar niet om mij, ik zal het best hebben in New-York, en ik kom over een poosje eens weer en breng je wat moois mee. Dag, beste meid. En weg was hij. (Wordt vervolgd.) aanstaande tot en met 31 Mei daaraan volgende, met uitzondering: a. van de Visscherij door middel van palingfuiken, aalkorven en aaldobbers, van die met het schepnet of de gebbe, om klei ne visschjes te vangen tot aas voor de aal dobbers; b. van de visscherij op spiering met het kruisnet, welke geoorloofd blijft tot den 1Mei aanstaande, doch slechts zal mo gen worden uitgeoefend buiten de Waard- barrière to Utrecht, tusschen de Groote sluis en de Roodebrug, en te Amersfoort, van de Koppelpoort tot aan het gebouw, genaamd de Spijker, van des middags 12 tot des avonds 10 ure. 2°. Dat de jagt op eenden voor dit jaar zal worden gesloten op 16 Maart e. k. met zons-ondergang, na welken tijd ook het kooijen niet meer zal mogen worden uitgeoefendzullende de kooieenden op gesloten of gehokt moeten zijn tot 1 Mei aanstaande. 3°. Dat de jagt op ander waterwild in de provincie Utrecht zal worden gesloten 20 April 1878, met zons-ondergang. 4n. Dat het Weispel van kwartelen met steekgaren of vliegnict zal mogen worden uitgeoefend van 1 Mei tot 6 Julij e. k. En, ten einde niemand eenige onwe tendheid hiervan voorwende, zal deze wor den afgekondigd en aangeplakt, waar zulks te doen gebruikelijk is. Utrecht, den 19. Februarij 1878. De Commissaris des Konings voornoemd VAN DOORN. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Brengen ter kennis van het publiek, dat een door WILLEM VAN ZALIN GEN ingediend verzoekmet bijlagen, om vergunning tot het oprichten van eene BROODBAKKERIJ in het perceel alhier gelegen aan de Varkensmarkt, wijk A, no. 28, bij het kadaster bekend onder sec tie E, no. 1840, op de Secretarie der ge meente ter visie ligt, en dat op Maandag, den 11. Maart aanstaande, des voormid dags te elf ure, gelegenheid ten raadhuize wordt gegeven, om ten overstaan van het gemeentebestuur of van een of meer zijner leden, bezwaren tegen het oprichten van de inrichting intebrengen. Amersfoortden 25. Februari 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Burgemeester De SecretarisVAN PERSIJN. W. L. SCHELTUS. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gelet op art. 265 der gemeentewet, Doen te weten, dat het oorspronkelijk kohier der plaatselijke directe belasting (Hoofdelijke omslag) over het dienst jaar 1878 door den Raad is vastgesteld en gedurende acht dagen, te rekenen van he den, alle werkdagen 's voormiddags van 10 tot 1 uur des namiddags, op de secreta rie der gemeente voor een ieder ter lezing zal liggen. Amersfoort, den 27 Februari 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. VAN PERSIJN. Amersfoort, den 28. Februari 1878. Tot lid van de Commissie van Toezicht op het Middelbaar Onderwijs hier ter stede is benoemd de Heer J. C. Rolandus Hage- doorn, en tot lid van de plaatselijke Schoolcommissie de Heer J. P. G. Kok. Tengevolge van het bedanken van Mr. F. H. van Persijn is Mr. A. Stheeman be noemd tot lid van het bestuur der spaar bank hier ter stede. Op Donderdag 14 Maart a.s. zal de spreekbeurt op de vergadering van het departement Amersfoort der Maatschap pij tot Nut van 't Algemeen vervuld wor den door Mejuffrouw Groote uit Amster dam. Omtrent de op heden (Donderdag) avond gegeven voorstelling van het Rot- terdamsche tooneelgezelschap hopen wij in ons volgend nummer een uitvoerig ver slag op te nemen. In de Remonstrantsche Kerk zal de Godsdienstoefening op Zondag c.k. geleid wordeu door Ds. W. J. Manssen, predi kant bij de Evangelische Luthersche ge meente te Zaandam. De verjaardag van Z. K. H. Prins Fre- derik der Nederlanden is heden alhier op de gebruikelijke wijze gevierd, door het uitsteken van vlaggen en het bespelen van het carillon. Door den Kantonrechter te Amersfoort zijn op 20 Februari jl. de volgende ver oordeelingen uitgesproken, als: I. tegen J. A. d. V., 2. tegen M. L. S., wed. K., 3. tegen G. R., 4. tegen M. K. wed. B., en 5. tegen J. v. D„ allen to Amersfoort, wegens het in hunnen winkel voorhanden van een niet geijkt gewicht, ieder tot eene boete van f 1 of gevangenis straf van één dag; 6. tegen J. H., wed. P., 7. tegen H. S. en 8. A K., allen te Amersfoort, wegens het in hunnen winkel voorhanden hebben van twee niet geijkte strijkers, ieder tot twee boeten van f 1, of gevangenisstraf van één dag voor elke boete; 9. tegen D. K. v. B., huisvrouw van v. O. te Amersfoort, wegens het in haren winkel voorhanden hebben van een niet geijkten strijker, tot eene boete van f 1, of gevangenisstraf van één dag; 10. tegen J. v. W. te Amersfoort, we gens het in zijnen winkel voorhanden hebben van twee niet geijkte gewichten, tot twee boeten van f 1, of gevangenis straf van één dag voor elke boete II. tegen G. v. E. te Amersfoort, we gens het in zijnen winkel voorhanden hebben van een niet geijkt en een afge keurd gewicht, tot twee boeten elke van f 1of gevangenisstraf van een dag voor elke boete; 12. tegen C. D., huisvrouw van S. te Amersfoort, 13. tegen J. A, te Soest, 14. tegen J. W. van A. te Amersfoort, 15. H. M., K. v. d. B, en A. K. te Soesterberg, allen wegens bet maken van nachtelijk burengerucht, tot eene boete van f 5.50, of gevangenisstraf van twee dagen 16. tegen G. B., W. B. en H. B. te Hoogland, allen wegens diefstal van hout, de eerste en derde tot gevangenisstraf van één dag en de tweede van drie dagen; 17. tegen W. M. en 18. tegen J. M., beide te Hoogland, wegens diefstal van gras en gevallen bladeren, de eerste tot gevangenisstraf van drie dagen en de tweede van één dag; 19. tegen T. V. te Maarn, wegens het zich des nachts met geladen schietgeweer in het veld bevinden zonder jachtacte, tot eene boete van f 20, of gevangenisstraf van vier dagen; 20. tegen A, L. te Leusden, wegens ge lijke overtreding, tot eene boete van f 30, of gevangenisstraf van vijf dagen; 21. tegen J. v. d. B. te Stoutenburg, wegens het zich in het veld bevinden met een afdraaijer, tot eene boete van f 10, of gevangenisstraf van twee dagen; 22. tegen J. v. N. te Maarn, wegens het zieh des nachts in het veld bevinden met een wildstrik, tot eene boete van f 80, of gevangenisstraf van vijf dagen. Voorzitter Mr. F. H. van Persijn. Tegenwoordig 14 leden. Dc notulen der vorige vergadering worden na lezing goedgekeurd. De geloofsbrief c. s. van Mr. S. J. T. H. Nedermeijer Ridder van Rosenthal wordt ten fine van onderzoek gesteld in handen van eene commissie, bestaande uit de heeren v. Beek, v. Burgsteeden en Drijfhout v. Hooff, op wier advies, uitgebracht bij monde van den heer v. Beek, z. h. o. wordt beslo ten tot toelating van den benoemde als lid van den gemeenteraad.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2