BURGERLIJKE STAND. Nieuws uit verschillende plaatsen. Aan de orde is het door Burg. en Weth. opgemaakt kohier van den hoofdelijken om slag over 1878, hetwelk vastgesteld wordt tot een bedrag van f 3844-1,84, met afwij zing der zes ingebrachte reclamen van de heeren W. Bothof, E. J. Jacobs, W. C. van der Welk, H. Blom q.q., J. van Asperen en G. J. baron van Hardenbroek van Ammer- stol. Voordrachten tot afschrijving op de aan slagen in den hoofdelijken omslag en de hon denbelasting over 1877, wegens vertrek, overlijden en afschatfing, worden achtereen volgens met algemeene stemmen goedge keurd ten beloope van f 1110,64'/,, en f 22,58. Overeenkomstig de conclusie van het rap port der commissie ad hoe. worden Burg. en Weth. met algemeene stemmen gemach tigd om nadat de noodige herstellingen en aanvullingen aan de losplaats en opritten buiten de kleine Koppel zullen zijn verricht door de Holl. IJz. Spoorwegmaatschappij, waartoe deze zich bereid heeft verklaard de overgelegde ontworpen overeenkomst aantegaan. Naar aanleiding van het verzoek van Mr. F. H. v. Persijn om ontslag als lid der com missie van toezicht op het middelbaar onder wijs wordt dit op voorstel der heeren v. Walchren en Croockewit, eervol ver leend. (De voorzitter onthield zich van me destemmen). In de daardoor ontstane vaca ture wordt voorzien door de benoeming van den heer J. C. Roelandus Hagedoorn, off. v. gez. met 9 stemmen. De heeren v. Burg steeden, P. A. Huet en J. P. G. Kok erlang den ieder 1 stem, terwijl 2 briefjes in blanco waren. Tot lid der plaatselijke Schoolcommissie wordt met 10 stemmen benoemd de heer J. P. G. Kok. De heer J. C, F. Prikken ver kreeg 2 st., in blanco waren 2 briefjes. De Voorzitter deelt mede dat B. en W. betreffende de richting van den Spoorweg AmersfoortNijmegen en het station aan den minister van Waterstaat c. s. een rekest ingediend hebben in den geest zooals ter vo rige raadszitting is besproken. Voor in formatie. Ingekomen zijnde goedkeuring van Ge- dep. Staten op de rekening der Schutterij over 1876, en aanvullingskohieren van den hoofdelijken omslag en de hondenbelasting over 1877. Als voren. Verzoek van E. G. Vlas, om lo. vrijstel ling van hoofdelijken omslag en 2o. toela ting zijner kinderen op de openbare school. Verzonden aan B. en W. ter beschikking Kennisgave omtrent de opbrengst van onlangs verkocht houtgewas van de Krakeel- hoek f 64 en van het Plantsoen f 10,50. Voor informatie. De Voorzitter geeft te kennen dat B. en W. voornemens zijn, te rekenen van 1 April het verstraten dit jaar niet meer in daghuur te doen geschieden, maar als proef in het openbaar aantebesteden. Voorinformatie. Nog is ingekomen een lijvig rapport van den Burgemeester, inhoudende diens be schouwingen omtrent de oprichting van eenc openbare meisjesschool voor meer uit gebreid lager onderwijs aan kinderen van 12 tot 16 jarigen leeftijd. Daarin wordt, met het oog op de eerlang te verwachten nieuwe wet op het lager onderwijs geen bepaald voorstel gedaan, wel echter in overweging gegeven om in de behoefte aan personeel op de openbare school voor gew. en meer uitge breid lager onderwijs te voorzien, door in middels nog een hulponderwijzer aldaar aan- testellen op de gewone bezoldiging. Verzon den naar de afdeelingen en in afdruk aan de leden rondtedeelen. Ontwerp van den ingenieur P. J. de Quar- tel, betreffende kanalisatie van de rivier de Lek, verbetering der vaart van Keulen naar Amsterdam en verruiming van den Gelder- schen IJssel voor afvoer van rijnwater. Ter Sekretarie nedergelegd ter lezing voor de leden. Ten slotte beveelt de heer Herschel, nu spoorwegkwestie beëindigd wordt, aan Burg. en Weth. eene verlenging aan van de kade buiten de kleine Koppel. De Voorzitter ver zekert dat B. en W. deze zaak in ernstige overweging zullen nemen. Geboren 21 Febr. Philippus B'arthcr- lonieus, z. van George Merkeny en Giepje van den Eshöf. Franciscus Johannes, z. van Adrianus Theodorus Baars en Barbara Maria v. Opstal. 22. Catrina Jacoba, d. van Hendrik Bennink en Johanna van de Water. Gerrit, z. van Gerrit van Drie en Berendina Bos. 24. Cornelis, z. van Leendert van Diermen en Hendrina Elisa- betha ten Hoven. 26. Elisabeth Hen- drika, d. van Theodorus Johannes van Stokkum en Grietje Helderman. Wille- ruina, d. van Evert van Brakel en Gijsberta van den Eshof. Ondertrouwd22 Febr. Nicolaas Wolfs winkel en Hasina de Kruijf. 28. Arie van der Muts en Johanna van Slooten. Steven Hartogsveld en Geertruida Wille- mina Lambrechts. Gehuwd27 Febr. Joseph Pieter de Jager en Jannetje van Laar. Johannes van der Linden en Barta van Bckkum. Overleden: 21 Febr. Arnoldus van Doornick, 53 j. echtg. van Gerarda van Kouwenhoven. Sara Levie, 8 m. Cornelia van Geenhuizen, 4 m. 22. Ni colaas den Ouden, 37 jr. ongeh. Ber- nardus Franciscus Voituron, 55 j. echtg. van Evertje Snellenberg. 23. Een Ivl. aangeg. k. manl. gesl. van Hendrikus van Grol en Mijntje Bos. 24. Lucas Kier van de Klashorst, 65 j. echtg. van Cornelia Johanna van Ouwerkerk. BINNENLAND. Uitslag der verkiezingen voor de Twee de Kamer. Amsterdam. Uitgebracht 1965 geldige stemmen. Herstemming tusschen de hee ren mr. G. Tienhoven, die 760 en mr. A. S. Van Nierop, die 734 stemmen verkreeg; de heer mr. M. J. Van Lennep had 449 stemmen. Rotterdam. Uitgebracht 1888 geldige stemmen. Herstemming tusschen de hee ren mr. A. Kerdijk, die 815 stemmen en J. Van Stolk Jz., die 838 stemmen ver kreeg de heer mr. L. W. C. Keuchenius had 220 stemmen. Winschoten. Uitgebracht 1841 stem men. Herstemming tusschen de heeren D. Mulder Dz.die 465, en mr. J. W. J. baron De Vos van Steenwijk, die 447 stemmen verkregen. Op de heeren Broex waren 203, Mans- holt 137 en Gratama 67 stemmen uitge bracht. Hilversum. Uitgebracht 1296 geldige stemmen. Herstemming tusschen de hee ren mr. L. G. Verwer, die 471 en A. baron Schimmelpenninck van der Oye, die 454 stemmen verkreeg. Op de heeren mr. L. G. Greeve waren 203, Van Tienen 95, jhr. Hartsen 50 en baron Van Goltstein 21 stemmen uitgebracht. Zevenbergen. Uitgebracht 1504 gel dige stemmen. Herstemming tusschen de heeren J. Diepen die 702 en mr. R. van de Werk die 361 stemmen verkreeg. Op den heer Wijnmalen waren 337 en op den heer Armand Sassen 102 stemmen uitge bracht. De commissaris des Konings in Over ijssel, Mr. P. C. baron Nahuis, heeft thans met 1 Mei n. s. zijn eervol ontslag aange vraagd. Bij Kon. besl. is mr. F. F. Karseboom, gewezen procureur-generaal bij den Hoo- gen Raad, op verzoek eervol ontslagen als voorzitter der algemeene commissie van liquidatie der zaken voor de voormalige wees- en momboirkamers, en zulks met dankbetuiging voor de in die betrekking door hem bewezen diensten. Benoemd tot voorzitter van gezegde commissie Jhr. Mr. W. G. Hovy, thans on der-voorzitter. Bij Zr. Ms. besl. is nan dr. W. J. A. Jonckbloet en aan John. E. Knight, op verzoek, eervol ontslag verleend als leden der commissie van toezicht van 's Rijks Academie van Beeldende Kunsten, met dankb. De gezondheidstoestand van Z. M. den Koning liet in de laatste dagen eenigszins te wenschen over, thans echter is de Ko ning nagenoeg hersteld. Uithoofde van die ongesteldheid is mr. Assef nog niet beë'edigd als raadsheer in den Hoogen Raad en dientengevolge diens installatie uitgesteld. Tot gemeente-secretaris te Ylst is be noemd de heer J. van Driesum te Baarn. Men schrijft ons uit Brussel Naar men weet, bevinden zich de Ko ning en de Koningin onzes lands te Berlijn, ten einde het huwelijk der beide Duitsche princessen bij te wonen, en vertegenwoor digt prins Hendrik der Nederlanden uwe koninklijke familie bij die plechtigheid. Men deelde mij nu daareven een parti culieren brief van een der leden der ko ninklijke omgeving mede, waarin met zeer veel lof van den broeder van uwen Koning wordt gewaagd, 't Was namelijk de eerste maal dat prins Hendrik met ons Koninklijk gezin in aanraking kwam. Niettemin waren de wederzijdscbe betrek kingen reeds dadelijk uiterst hartelijk. Koning Leopold heeft den Nederland- schen prins uitgenoodigd het Belgische hof te bezoeken en, naar mijn correspon dent beweert, heeft de Prins vrij stellig beloofd aan die uitnoodiging, en wel eer lang, gevolg te geven. (IV. v. d. D.) De Minister van Oorlog heeft bepaald, dat v.oortaan aan de nagelaten betrekkin gen van gehuwde militairen beneden den rang van officier, in den regel geene gra tificatiën van rijkswege zullen toegekend worden, wanneer deze de gelegenheid ver zuimden, om door toetreding tot het fonds ter Ondersteuning van Weduwen en Weezen, zeiven voor een deel in de als dan ontstane behoefte te voorzien. Als opvolger 7an den tegenwoordigen gouverneur der Militaire Academie wordt thans genoemd de kolonel van het 5e re giment infanterie, Pleiffer. De nieuwbenoemde chef der Sumatra- expeditie, de luit. ter zee Cornelissen, ver trekt op Vrijdag 8 Maart per st. Voor waarts, naar Indië. In aanmerking nemende, dat de stand van zaken in Atjeh, sedert het tijdstip waarop de tot dus/er geldende regelingen omtrent de inkomsten van officieren en minderen aldaar en omtrent andere aan gelegenheden werden gemaakt, groote veranderingen heeft ondergaan, heeft de Gouverneur-Generaal van Nederlandsch- Indië bij een besluit van 15 Jan. 1878, no. 6, in die regelingen eenige wijzigin gen gebracht, die tot niet onbelangrijke bezuinigingen zullen leiden. Dit besluit, hetwelk was voorafgegaan door de op dracht van het civiel en militair beheer in Atjeh aan een Gouverneur, komt voor in de Staats-Courant no. 48. De matrozen bij het Nederl. loodswe zen te Vlissingen J. Kamerman en S. Baljé hebben zich vrijwillig aangeboden om deel te nemen aan de voorgenomen expeditie naar de IJszee. Dit aanbod is door den commandant der expeditie aangenomen. Blijkens een bij het Departement van Buitenlandsche Zaken ingekomen bericht van Zijner Majesteits minister-resident te Constantinopel is, ten gevolge van den tusschen de Verhevene Porte en de Rus sische Regeering gesloten wapenstilstand, bij Keizerlijke Iradé de opheffing, voor den geheelen duur van dien wapenstilstand, bevolen van de blokkade der Russische kusten aan de Zwarte Zee, afgekondigd bij officieele mededeeling van 3 Mei 1877. Mitsdien zijn al de op die blokkade be trekkelijke maatregelen, bij bedoelde me dedeeling ter kennis van belanghebben den, geschorst, en zal de scheepvaart on der Turksche, Russische of onzijdige vlag, tusschen de Turksche en Russische ha vens, of die welke thans door de Russische legers worden bezet, geene belemmering ondervinden. Ter benoeming van hoogstens 25 adspi- rant-landmeters van het kadaster zal in de maand Mei e.k. te 's Gravenhage een examen worden gehouden. Zij, die tot dat examen, waarvan het programma is vast gesteld bij Kon. besl., dd. 10 Nov. 1874, no. 9, opgenomen in de St.-Ct. van 21 daaraanvolgende, no. 276, wonschen te worden toegelaten, worden uitgenoodigd zich vóór 25 April e.k., met overlegging van de vereischte stukken, tot den Min. van Financiën te wenden. De wetsontwerpen betreflende de geld- leening en het lager onderwijs zijn, vol gens het Vad., van den Raad van State terug ontvangen en kunnen nu binnen weinige dagen bjj de Tweede Kamer ver wacht worden. Het heeft Z. M. den Koning behaagd het beschermheerschap van het 16de Nederl. Taal- en Lett. Congres, in de 2de helft van Augustus a. st. in Kampen te houden, te aanvaarden. Na 1 Maart a. s. komen de nieuwe cen ten ook in de overige deelen des Rijks in omloop. In de jury voor de in Maart te Gent te houden tuinbouwtentoonstelling zijn o.a. benoemd de hh. H. Witte, te Leiden, en Dr. L. Mulder, te 's Hage. Het U. D. meldt, dat Mr. C. G. Berger van Hengst, te Utrecht, de benoeming tot Raadsheer in het gerechtshof te Amster dam niet heeft aangenomèn. De Gemeenteraad van Zwartsluis heeft zich tot Z. M. den Koning gewend met een adres, waarin Zr. Ms. bemiddeling wordt verzocht om een wet in het leven te roepen, waardoor het Rijk verplicht wordt de Burgemeesters gedeeltelijk te bezoldi gen, omdat zij meer rijks- dan gemeente ambtenaren zijn. Afschriften van dit adres zjjn verzonden aan onderscheiden gemeen tebesturen in den omtrek, om hieraan hunne adhaesie te betuigen. In den Haag is overleden Mr. P. Elias, vroeger raadsheer in den Hoogen Raad. De overledene was ook een gelukkig be oefenaar der natuurwetenschap. Onverwacht en in de kracht des levens ontsliep onlangs de heer Prof. Dr. V. S. M. van der Willigen, directeur van het na tuurkundig kabinet van TeylersStichting, te Haarlem. De wetenschap verliest in hem een ijverig beoefenaar en warm voorstander. De algemeene erkenning zijner verdiensten beperkte zich niet in zijne omgeving en zijn werkkring, maar bleek ook uit vele andere betrekkingen welke hij in zijn woonplaats bekleedde. De overledene was lid van den Gemeen teraad, van het College van curatoren, van het hoofdbestuur der Maatschappij van Nijverheid, enz. enz. In een te Utrecht gehouden bijeen komst ter bespreking van den ontworpen paardenspoorweg Utrecht (Station.) Zeist, werd aangetoond dat bij een mid delmatig vervoer de onderneming 5 pCt. rente kon opleveren. De concessionnaris zal trachten de kaartjes van de Amster- damsche Omnibusmaatschappijen te Utrecht geldig te maken en omgekeerd die der Utrechtsche te Amsterdam. Ter bevordering van het snel en gere geld verkeer zal door de A. O. M. op de tramlijn DamLeidscheplein een proef genomen worden met een zelfwerkenden telegraaftoestel, welke op den Dam sig naal geeft als een wagen vertrekken moet. Het doel van dezen toestel is te zorgen dat de rijtuigen, op het juiste oogenblik vertrekkende, geen oponthoud op de wisselplaatsen ondervinden. Gelukt deze proefneming voldoende, dan zal onder goedkeuring van B. en W., op alle lijnen waar geen dubbel spoor komt, het zelf werkend signaalsysteem worden toege past. De wijze waarop de toestel werkt is hoogst eenvoudig. Op het Spui, ter hoogde waar de wagens langs de brand weerpost rijden, wordt een beweegbare arm geplaatst, die telkens als een wagen van de A. O. M. passeert, aangeraakt wordt door een staafje daartoe aan de rij tuigen aangebracht. Hierdoor geeft de electrische stroom het signaal. Door Burgem'ester en Wethouders van Haarlem is aan den Gemeenteraad

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3