MEUBELEN, DRUIVEN-BORSTSIROOP Geïllustreerde Aglaja, ADVERTENTIËN Eenige nette en goed onderhouden Verdienste beloond. is het beste en meest gelezen Modetijdschrift voor Dames. Prijs per 3 maanden (O nummers) f l.SS'V2. Voor het tweede kwartaal No. 713, waarvan drie nummers versche nen zijn worden bij alle Boekhandelaars bestellingen aangenomen, zoome de voor het derde kwartaal (No. 10—18), waarvan in de tweede helft van Maart het eerste nummer zal worden uitgegeven. Leiden. A. W. SIJTHOFF. met Fenkelhonig'. Zuiverste medicinale Levertraan. voorgesteld om vanwege de Gemeente een openbaar slachthuis (abbatoir) op te richten en te beheeren. Dit slachthuis zou dan als bepaalde plaats worden aange wezen voor het slachten van vee, met verbod om het elders in de gemeente te mogen verrichten. Voorts strekte het voorstel om hen op te dragen daartoe een plan met begrooting van kosten, ten bedrage van hoogstens f 70,000, te doen opmaken cn aan den Raad in te dienen. Als plaats van oprichting zou aangewe zen worden een stuk grond aan de oost zijde van het Harmenjansenveld. Op de algemeene begraafplaats te 's Gravenhage werd dezer dagen ter aarde besteld het stoffelijk overschot van wijlen Baron Van Heemstra, lid der Tweede Kamer. Onder de aanwezigen bevonden zich de Oud-Minister Van Lijnden en vele Kamerleden. Een der zonen van den overledene schetste dezen als vader, echt genoot en staatsburgerDs. Verhoeven, uit Utrecht, sprak over hem als vriend en christen. Op het verzoek van de heeren A. W. Sijthoff en C. G. Frentzen, als directeuren, is bewilliging verleend aan het ontwerp der akte van oprichting van de naamlooze vennootschapRotterdamsch Nieuws blad," te vestigen te Rotterdam, zijnde een dagblad van onafhankelijke vrijzin nige richting, ter bevordering van alge meene ontwikkeling. Het kapitaal be draagt f 130,000, verdeeld in 260 aan deden a f 500, welke alle zijn geplaatst. ge bal, dezen winter daar reeds gegeven, was zóo schitterend en naar het eenstem mig oordeel van alle aanwezigen in elk opzicht zóo goed geslaagd, dat men zich ook van dit tweede nachtfeest een bijzon der groot eu betamelijk genoegen voor stelt. Het aantal werklieden, dat dezen win ter door gebrek aan arbeid in Amsterdam werkeloos is, moet huitengowoon groot wezen. Men berekent dat er niet minder dan 10,000 zonder vast werk zijn. Onlangs had in het Odèon de door den heer F. Yntes Kingma opgeroepen verga dering plaats van belangstellenden in zijne Inrichting voor kinderen met spraakge breken. Zij werd geleid door den heer M. A. Perk, die, op verzoek der heeren welke met hem den heer Kingma de behulpzamo hand geboden hadden bij het samenstellen der statuten en als bureau fungeerden, zich met die taak had belast. Na eenige discus- 8iën werd besloten eene Vereeniging voor kindoren met spraakgebreken te consti- tueeren, bestemd om de bestaande Inrich ting in stand te honden en uit te breiden, ten einde daar ook minvermogende lijders te kunnen opnemen, die in grooten getale in de laatste maanden zijn afgewezen ge worden. De voorloopig vastgestelde statu ten werden met een kleine wjjziging goed gekeurd. Tot leden van het voorloopig bestuur, bestomd Z. M. don Koning de statuten ter goedkeuring aan te bieden en na het ver krijgen van haar de leden bijeen te roepen tot het benoemen van een definitief be stuur, bestaande uit 6 leden te Amsterdam en 6 leden elders woonachtig, werden ge kozen de heerenM. A. Perk, voorzitter dr. P. H. Heudriks, secretaris; K. J. Co- hen en J. P. Udink, als leden, en in plaats van de hh. Prof. dr. C. B. Tilanus, die we gens zijne hooge jaren en prof. dr. D. J. J. Hertz, die wegens gebrek aan tijd zich verontschuldigd hadden, de hh. J. Teixeira de Mattos en prof. dr. B. J. Stokvis. De heer Kingma deelde nog een en ander me de omtrent zijne methode en stelde aan de vergadering een drietal kinderen voor, waarvan het eerste den volgenden dag ter schole zou komen en de beide anderen kortereu of langeren tijd in zijne inrich ting geweest waren. Levendig trof den aanwezigen het verschil tusschen deze kinderen, en met zichtbare ingenomen heid maakten zij kennis met de verkregen goede uitkomsten. Eenige dagen geleden werd bericht, dat de Heer AlberdingkThijm geweigerd heeft mede te werken tot het vieren van de 300- jarigo herdenking van de Unie te Utrecht; als tegenstelling daarvan deelt men ons mede, dat te Dordrecht bij den dienst voor do uitvaart van Z. H. Paus Pius IX zeer vele Protestanten en Vrijmetselaars op uitnoodiging hebben medegewerkt tot uitvoering van muziek bij de Mis. Den 2den Maart a. s. zal in het Gebouw voor Kunsten en Wetenschappen te 's-Gravenhage, weder een gemaskerd bal op grooto schaal plaats hebben. Het vori- Het bestuur van het Vondelspark te Amsterdam heefteen concours uitgeschre ven van bloem- en mozaïkperken, gedurende den zomer van 1878. Hiervoor zijn als prijzen uitgeloofd één a f 300, één a f 200, vier a f 100 en twee h f 50. 't Programma komt voor in de bladen Sempervirens en Sieboldia. terwijl nadere inlichtingen zijn te verkrijgen bij den heer C. A. A. Dudok de Wit te Amsterdam. Tot mede leden der feestcommissie uit den Gemeenteraad voor de viering in de maand Sept. e. k, van het 50-jarig bestaan bestaan der K. M. Academie te Breda zijn benoemdde vice-admiraal G. C. C. Pels Rijcken, Dr. Ingehousz en Mr. Ch. A. van Dam, die alle drie reeds bij het 25-jarig bestaan tot de feestcommissie behoorden. Eerstdaags zal ook nog eene regelings commissie benoemd worden. Men stelt zich o. a. voor een blijvend aandenken aan gemelde academie op te dragen. De Ned. toonkunstenaarsvereeniging biedt heden in het Park te Amsterdam den Zuid-Nederlandschen toonkunste naarseen feestconcert aan. Onderscheidene Vlaamsche en Nederlandsche kunstenaars werken als solisten mede. Nicolaiï, Hol, Kes en Benoit zijn de namen der compo nisten, van wie op dit concert werken zullen uitgevoerd worden. Dr. K. Plantenga, te Katwijk, deelt ter waarschuwing mede, dat hij dezer dagen bij drie personen vrij belangrijke vergifti gingsverschijnselen heeft waargenomen, veroorzaakt door het gebruiken van een 10-tal bittere amandelen. De Notaris A.Wt. DRIJFHOUT VA1Ï HOOFF te Amersfoort, zal op Donderdag, den 7 Maart 1878, des namiddags ten 2 ure, in het Koffiehuis »het Valk je" te Amersfoort in het open baar om contant geld VERKOOPEN: als: TAFELS, STOE LEN, FAUTEUILS, CANAPÉ, SPIEGEL, LAMPEN, LEDIKANTEN, BED met toebehooren, WASCHTAFELS, KAG- CHEL met toebehooren en hetgeen ver der te voorschijn zal worden gebragt. Des morgens vóór de verkoooing te bezigtigen. Rheumatiek, Jicht, alle Maag- en Borstkwalen alsmede Koortsen Hardlijvigheid slechte Spijsvertee- ring, ook Zenuwzwakte en Bloedar moede, enz. enz., worden spoedig en zeker genezen door de wereldbe roemde Dr. Airy's specialiteiten. Een ieder die, alvorens een kuur te ondergaan, zich van de degelijkheid dezer Specialiteiten wenscht te over tuigen, ontvangt door Richter's Bock handel te Rotterdam, op fra7ico aan vrage, gratis en franco een 116 blad zijden dik Uittreksel uit Dr. Airy's Natuurgeneeswijze, waarin men onder anderen eene menigte getuig schriften van gelukkig genezen lijders zal vinden. Geen zieke geve derhalve de hoop op, voordat hij ge noemd werkje heeft gelezen. Dit beroemde huismiddel heeft de proef des tijds en de zwaarste tegenwerking doorstaan. Deze Pillen zuiveren dadelijk het bloed en alle andere vochten des men- schelijken ligchaams. Gedurende den winter, en inderdaad het geheele jaar door, behoorde geen huis of huishouding zonder de middelen te zijn om ziekte in baren aan vang te bestrijden. Zulke middelen wor den veilig en zeker aangeboden in deze uitmuntende Pillen, indien zij volgens de daarbij gevoegde aanwijzing ingenomen worden. Holloway's medicijnen verdrijven slechte spijsvertering, bevorderen eene ge zonde spijsvertering en werken als een zacht en krachtig purgeermiddel. Deze Pillen worden ten sterkste aanbevolen aan personen die een zwak gestel hebben, en wier zenuwstelsel door ziekten is geschokt geworden. Aan dezulken zullen zij een onbeschrijfelijk genot verschaffen. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f i,85 f3,—, f 6.75 f r3,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekersin Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. GEMENGDE BERICHTEN. Dezer dagen vond de winkelier A. A. O., te Putten (Veluwe), in zijn winkel iets dat hij meende een gewichtje van een klok te zijn. Ten einde er een ringetje af te halen, sloeg hij er met den hamer op, tengevolge waarvan het uiteenspatte en het voorste gedeelte van een vinger medegenomen werd. Het bleek een puntkogel te zjjn geweest. Te Amsterdam had in de vorige week eene verregaande mishandeling plaats. Door het angstgeschrei verzamelden zich een aantal personen voor het huis, waar onder ook de nachtwacht. Toen de meester van het huis, die dó mishandeling pleegde, in zijn dronken schap al die menschen voor zijn woning opmerkte, sloot hij zijn deur en begon als uit een belegerd fort met projectielen in den vorm van kachelturf te werpen, deze bezigheid afwisselende met nu en dan zijn vrouw te pijnigen. Niettegenstaande allen tegenweer drong de nachtwacht het huis binnen en de trap op, hoewel de turven daar wis en pijnlijk troffen. Zij slaagden er in den woesteling te grijpen en te arresteeren, doch hadden het ongeluk met den nog altijd tegenweer biedenden arrestant op de trap te struike len en gezamenlijk naar beneden te vallen. Een der wachts is vrjj ernstig bezeerd. Slechts goede producten roepen concur rents in 't leven. De teerkapsules van Guyot, die zulk een heilzame uitwerking hebben ingeval van verkoudheid, cathar- ren, brochites en teering, zijn ontelbare keeren nagemaakt. De heer Guyot kan slechts instaan voor die flacons waarop zich zijne handteeke- ning bevindt, gedrukt in drie kleuren en die in de meeste goede apotheken te ver krijgen zjjn. De Gracieuse, Dit is geen zoogenaamd geheimmiddelhet bestaat uit druivensuiker en Zwitser- schen honig met een aftreksel van mout, orange-bloesem en fenkel. Het werkt spoedi ger en is aangenamer in het gebruik dan de andere midelen, die tegen de borstaan. doeningen aangewend worden, als borstthee, drop, malz-extract, borstbonbons, enz, Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, heeschheid, hoest, pijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. De flesch met gebruiksaanwijzing 60 ct. en f i' Het is overbodig nog meer te zeggen over de algemeene aanwending van lever traan bij oorstkwalen, kliergezwellen, bleekzucht, enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan, die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen en een goeden smaak heeft, daar ik de verschetraan aanstonds filtreer, op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apotheken, moet de lever traan ranzig worden, wanneer zij langzamerhand, weken en maanden lang, van die dat afgetapt wordt. In flesschen van 30, 50 en 90 ets. t r7-_ Het is van algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar be- 106Ci-4JcVoi WOOlL standdeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveel heid voorhanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzerpraeparaten is dezè oplossing de geschiktste. Eén eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm. De flacon kost 50 cents. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen te Amersfoort, Ph. Meijers. Arnhem, G. J. de Waal. Barneveld, Weduwe P. A. Menger. Elburg, C. C. Hengeveld. P. Bronsveld. Hilversum, E. M. de Zoete. Nijkerk, J. H. Nijland. Scherpenzeel. A. J. Vosselman. Veenendaal, Wed. J. Klomp. Wageningen, J. H. Stöcker. Emmerich H. von Cfimborn. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4