Amersfoort en Omstreken 1878. No. 324. VOOR Vrijdag- 8 Maart. Uitgever: A. HfSlothouwer, Uren van vertrek der algemeene Comimmieatie-middelen voor Amersfoort.. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg, Ooster-spoorweg, Overzicht der week. De vrede van Constantinopel is op WEEKBLAD Dil I lad verschijnt des Vrijdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. F. anco door het gehcclc Rijk0,85. fzouderlijke nummers10 Cent. B 'ckhandclarcn en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertcntiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rottcrd. 'sHage Arnnein 7,10 (aRecn Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2c. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,28 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7.32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van blaarshergen 's morgens tc 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. Aaar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 (lc en 2c kl.) 8,59 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 8,35 9,20 11,15 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,- 9,41 Naar ZutphcnAankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphcn 8.21 9.30 1,11 3,42 5,56 8,42 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 6,30 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 10,56 2,42 7,20 10,23 BUITENLAND. Saterdag den tweeden Maart des avonds, te St. Stefano, een der voorsteden van Constantinopel, tusschen Rusland en Turkije gesloten. Volledige zekerheid omtrent den in houd van het tractaat bestaat op het oogenblik dat we dit schrijven, nog niet. Toch schijnt Rusland het een en ander van zijn overvraag te hebben laten val len. Men meldt de voorwaarden als volgt: de Russen zien af van de Turk- sche vloot, Adrianopel, Saloniki en Erze- rum. Kars, Ardahan, Bayazid en Batum zouden daarentegen aan Rusland komen, terwijl geen inkomsten van Egypte en Bulgarije zouden worden geëischt. Ser vië en Montenegro zouden uitgebreid worden zonder evenwel elkander te ra ken. De Dobrudscha zoude aan Rusland zijn gegeven met het recht dit later tegen een ander grondgebied te ruilen. Bericht de Norddie dit meldt juist, dan zijn de vier groote kwesties nl. Bessarabië, Bulgarije, het Grieksch element en de Dardanellen die voor den Europeeschen vrede lastig kunnen worden, nog geheel in suspenso. Lord Derby heeft wel is waar gezegd'dat hij de noodzakelijkheid van het zenden van vrijwilligers niet waarschijnlijk achtte, daarentegen be richt men dat een verzoek tot Canada zou zijn gericht tot het zenden van tien duizend vrijwilligers, welk verzoek aldaar groot? geestdrift moet hebben te weeg gebracht. Het Engelsche volk is nu een maal opgewonden gemaakt en met die stemming moet in een zoo vrij constituti oneel land rekening worden gehouden terwijl Derby slechts één der stroomingen nl. de meer vredelievende, in het kabinet vertegenwoordigt.' Het is innig te wenschen dat de vier opgemelde vraagstukken spoedig wor den opgelost waarschijnlijk op de conferentie en men daarna tot ont wapening overgaatzoolang die vraag stukken onopgelost bestaan, blijft de toe stand duister en kan de toekomst onhei len zwanger zijn. Tot aanvoerder ingeval van oor log van het Engelsch leger is bestemd Lord Napier van Magdala, gouverneur van Gibraltar, terwijl als Chef van zijn staf is aangewezen, Garnet Wellesley; beiden waren reeds aanvoerders bij an dere gelegenheden, de laatste tegen de Ashantijnen, de eerste tegen koning Theodorus van Abyssinië, die zich bij de inname zijner hoofdstad, zooals men zich herinneren zal, met een pistoolschot de hersenpan verbrijzelde. Opmerkelijk is thans de berekening door Wellesley van het Engelsch leger: volgens de berichten zoude hij opgege ven hebben 100,000 man geregelde troe pen en 400,000 hulptroepen. Die berich ten zullen wel onjuist zijn. Volgens de Army estimates 18761877 bevatte de weerbaarheid van Engeland de volgende cijfers in 1875: geregeld leger 228,624 officieren en manschappen en 31,544 paarden; hulp- of reservetroepen 320,241 manschappen en officieren en 2000 paar den; bedragende een totaal van 548,865 officieren en manschappen met 51,544 paarden. Bovendien heeft Engeland in Ierland een militairement ingericht po litiecorps van 13000 manschappen en 400 paarden, eene militie op de Norman- dische eilanden van 8000 man en 300 offi cieren, terwijl in Indië is een leger van in boorlingen van circa 140000 man en een militaire politie van 190000, van welke beide de officieren Engelschen zijn; ten slotte militie en vrijwillige corpsen in de overige koloniën. Voegt men (altijd in 1875) hierbij 81,447 mariniers, matrozen enz., benevens 27 pantserschepen, 154 stoomschepen en 71 zeilschepen, dan zal erkend moeten worden dat velen zich een geheel verkeerd denkbeeld van de Engelsche strijdkrachten maken en ver geten dat na 1870 de geheelelegerinrich- ting in Engeland is veranderd en b.v. het koopen en verkoopen van officiersran gen vervangen is door goede en degelijke examens. Ook is het aanbouwen van pantserschepen steeds voortgegaan, ter wijl in de laatste tijden meer werk van torpedo's is gemaakt dan men aanvanke lijk meende. Een schok tusschen Rusland en Engeland zoude gruwelijk zijn. Oos tenrijk is blijkbaar niet zeker wat te doen, en wegen de voorstanders van oorlog en die van vrede wel tegen elkander op. Heeft men in Spanje met de in dat land inheemsche hooghartigheid ver klaard (jammer dat het Castelar was) dat Spanje Gibraltar terug moest hebben en bij de Oostersche kwestie geen belang had (alsof Spanje geen Middellandsche zeestaat ware), in Italië is een belangrijke uiting vernomen van een naar men zegt officieus orgaan. Naar aanleiding van eene beleefdheid door Koning Humbert aan Mac-Mahon bewezen, merkte dat orgaan op, dat het ook vooral in deze tijden van Italië onwaardig en tevens onstaatkundig was, om steeds in het kielwater van Duitschland mêe te varen. Neigt Italië meer naar Frankrijk en Oos tenrijk, dan zoude misschien die ontzag lijke combinatie tegen Rusland niet on mogelijk zijn, waarop we onlangs wezen. Frankrijk schijnt steeds op zeer goe den voet met Duitschland te zijn, schoon het gaarne ook aan Italië de hand reikt. Op de tijding dat Rusland de Egyptische inkomsten eischte als waarborg, was een oogenblik veel spanning in Frankrijk waar te nemen, nu dit onwaar blijkt te zijn, is men weder tot de aangenomen neutrale kalmte teruggekeerd. In de senaat is de wet op de colporta ge met groote meerderheid met eenige kleine wijzigingen aangenomen, bij welke wet de vervolgingen als die van de mannen van den 16 Mei, onmogelijk zijn gemaaktde Kamer heeft zich met de wijzigingen vereenigd. Thans is de wet op den staat van beleg aan de orde, die ook zal doorgaan de orleanisten begin nen als echte diplomaten thans met de klaarblijkelijk sterke republikeinen sa men te gaan maar men zal aldaar met hunne nog al doorzichtige slimmigheid later rekening weten te houden. In de Kamer heeft bij de behandeling van de verkiezingen te Vaucluse, Paul de Cassagnac een zoo allerzotst figuur ge maakt, dat vriend en vijand het nu en dan uitproestte van 't lachen bij 't onzin nig geschetter en armen gezwaai van de zen bonapartistischen don Quichotte. Een Algerijnssh jeugdig afgevaardigde Thomson, was zoo onvoorzichtig uit te roepen C'est grotes que," waarop de straatrepliek volgde grotesque vous- même." Een duel volgde en de ongelukkige Thomson kreeg van den Rolando furioso een degenstoot door de keel; men hoopt dat de wond, hoewel gevaarlijk, niet doodelijk zal zijn. Het was voor een Fransche Kamer overigens een harden dobbel om gedurende drie uren letterl'jk uitgetart te worden, en toch, zeker van de uitkomst, de staatkundige kalmte te bewaren. Van de 17 verkiezingen zijn verreweg de meeste in republikeinschen geest uit gevallen. In Duitschland heeft Beijeren bij monde van zijn mandataris den minister von Pfrettschner verklaard, dat het zich niet tegen een verantwoordelijken vice- kanselier verzette, maar wel tegen ver antwoordelijke rijksministers; omdat de autonomie der verschillende staten daar door zoude lijden. Indien Beijeren aan dit onvruchtbaar denkbeeld van staten bond vasthoudt, en tot geen bondsstaat wil medewerken, kan Duitschland nim mer in waarheid één worden noch groot blijven; Bismarck ziet dit beter in dan eenig ander. Paus Leo XIII is Zondag den derden Maart te Rome in de Sixtijnsche kapel gekroond. In de Pieterskerk, hetgeen eerst het plan was ware meer openlijk ge weest; dit is evenwel later veranderd. De Spaansche Cortes hebben zich cn corps tot Koning Alfonso en de koningin begeven en H. M. gelukgewenscht met de onderwerping van schier alle opstan delingen op Cuba. De opstand van de Grieksche provin ciën tegen Turkije neemt hand over hand toe; thans is ook in Macedonië alles in rep en roer; dit muisje kon nog wel eens een staartje hebben, indien ten minste het zelfzuchtig Albion woord houdt. KENNISGEVINGEN. Nationale Militie. De Burgemeester eu Wethouders vim Amersfoort, Gelet op de artt. 87, 88 eu 150 der wet betrekkelijk de nationale militie van den 19. Augustus 1861 (Staatsblad N°. 72) en de artt. 25 26 van het koninklijk be sluit van ifen'5. Mei 1862 (Staatsblad N°. 46); Gezien de kennisgeving van den heer Kolonel, Militie-Commissaris in de pro vincie Utrecht, van deu 20. Februari 1878,AMrculaire N°. 3 Doeii te weten, dat de eerste zitting van den Militieraad voor deze gemeente op Vrijdag, den 15 Maart aanstaande, des voormiddags te 10 ure, in het openbaar wordt gehouden in eene der zalen van het Raadhuis te Utrecht, ingaande op het Oud-Kerkhof, en bestemd is tot het doen van uitspraakomtrent de verschenen vrijwilligers voor de militie, de lotelingen die redenen van vrijstelling hebben inge diend, de lotelingen die van den dienst uitgesloten of daarbij voorloopig niet toe gelaten worden, en alle overige lotelingen, behoorende tot de lichting van het jaar 1878. Voorts dat de tweede zitting van den Militieraad, bestemd tot het doen van uitspraak omtrent alle in de eerste zitting niet afgedane zaken, en ten opzichte van hen die als plaatsvervanger of nuiumer- verwisselaar verlangen optetreden, ter voormelde plaatse in het openbaar ge- honden wordt op Dinsdag, den 9. April 1878, des voorraiddags te 10 ure. En brengen tevens ter kennis van de belanghebbenden, dat de tijd en plaats

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1