DAGMEISJE filllli G-EBRS. HAMERS FRANSCHE MERINOS BIEEKER1J. Hollandsche, Fransche en Engelsche LEESBIBLIOTHEEK van ruim 8000 boekdeelen; voor VIJF en TIEN CENTS in de vijf dagen worden ze ter lezing gegeven. Catalogus verkrijg baar voor 10 Cents. Het ABONNEMENT is zeer laag gesteld. Amerrfoort, Maart 1878. A. M. SLOTHOUWER. DRUIVEN-BORSTSIROOP f! OOSTERSPOORWEG. Het Grasgewas VOLKSVOORLEZING, Schoonmaakster. GRAVIN EN VROUW, ADVERTENTIÊN. 9 Eene prachtige keuze doorgewerkte in de nieuwste patronen en kl euren van af 9 Gulden. in verschillende breedten, en JAPONSTOFFEN. HOLLANDSCHE IJZEREN SPOORWEG-MAATSCHAPPIJ. Publieke Verpachting Baanvak Amersfoort-Zntphen, Donderdag 21 Maart, F Gratis en franco Dr. Airy's Natuurgeneeswijze. Een nieuwe Historische Roman: JULIA, ZALF HOLLOWAY. met Fenkelhomg'. Zviivpr<t+p mpflinnfllp I.pvpr+rpan Het is 0?erbod'g n°g meer te zegSen ^mverste meaicmaie Levertraan. over de aigemeeiie aanwending van lever traan bij oorstkwalen, kliergezwellen, bleekzucht, enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan, die aan een meer algemeen gebruik in den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen en een goeden smaak heeft, daar ik de verscketrnan aanstonds filtreer, op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apotheken, moet delever traan ranzig worden, wanneer zij langzamerhand, weken en maanden lang, van die dat afgetapt wordt. In flesschen van 30, 50 eu 90 ets. Gedurende eenigen tijd achten wij ons verplicht, de aandacht der zieken te ves tigen op de merkwaardige eigenschap pen der teerkapsules van Guyot, ingeval van verkoudheid, catharren, teering en andere aandoeningen van de branches en longen. Eene zaak heeft ons echter bijzonder getroffen,namelijk, dat vele personen, die in onze pharmacie komen om dat ge neesmiddel te vragen, den naam zijn ver geten en het omschrijven met den naam van pillen, globules, ja zelfs pastilles. Als men zich direct tot ons huis wendt, is het ons gemakkelijk het geheugen van den kooper te hulp te komen, maar dat is niet altijd het geval als men zich elders aanmeldt om genoemd geneesmiddel te verkrijgen en dat kan tot nadeelige ver gissingen aanleiding geven. Ten einde elke dwaling te voorkomen, gelieve men zich vooral te herinneren, dat de handteekening Guyot in drie kleuren gedrukt is op het etiquette, dat zich op elke flacon moeten bevinden. Eene Dame, wonende op een Bovenhuis, verlangt een geschikt te hebben tegen billijke vergoeding van Loon, verval en Kost. Adres onder lett. S bij den Boekhande laar A. M. SLOTHOUWER. De ondergeteekende zich alhier gevestigd heb bende als beveelt zich beleefdelijk aan tot het in orde brengen van TUI NEN. Adres C. GERRITSEN, Tuinman buiten de Slijkpoort G No. 31. berigten hunnen geachte Begunstigers de ontvangst van iANSCHEOMSLAGDOEKEN Zij zijn ook ruim voorzien van op WOENSDAG den 20 MAARTIJS des voormiddags ten 11 ure, in het koffij- huis van R. Lammertsen bij het Stations gebouw te Barneveld, ten overstaan van den Notaris R. J. WESTENBERG al daar, om contant geld, van op de bermen langs de Spoorweglijn AmersfoortZutphen, dienstjaar 1878, in 31 perceeleü, zooals breeder bij billetten omschreven. Nadere informatiën zijn op franco aan vrage te bekomen ten kantore van voor noemden Notaris, terwijl de voorwaarden in de Stations Amersfoort, Barneveld, Apeldoorn en Voorst ter lezing liggen. Bewijzen voor het bezigtigen der per- ceelen worden door de Heeren opzigters te Amersfoort, Barneveld en Apeldoorn op aanvrage verstrekt. Wordt gezocht, een oppassend onge huwd uian, bekend met de STUKBLEE- KERIJ en in staat als Meesterknecht werkzaam te zijn. Vereischten: activiteit; goed lezen en schrijven en goede getuigen. Eigenhandige brieven franco aan het Bureau van dit blad letter S. 's avonds te half acht ure in het Lokaal van den Heer MATERS VIERDE en LAATSTE afgewisseld door proeven van den Heer D! T. BAMBERG. Toegang tegen 15 ets. ot op vertoon van Inteelcenkaart. Namens het Bestuur van 't Nut, C. L. DE BEVEREN, Secretaris. Eene Weduwe, van aanbeveling voor zien, P. G.goed kunnende en willende werken, zag zich gaarne belast met eenige WERKHUIZEN. Zij is ook gene gen als NOODHULP, dagdienst, zich te verhuren. Adres onder Lett. N bij den Boékhandelaar A. M. SLOTHOUWER. verzendt Richter's Boekhandel te Rotterdam, op franco aanvrage, door het geheele rijk en naar de Overzee- sche Bezittingen een 116 bladzijden dik uittreksel uit het wereldberoemde werk Dit met vele echte getuigschriften van gelukkig genezen lijders voorziene werkje kan iederen zieke met volle overtuiging worden aanbevolen. Nie mand verzuime derhalve bovenge noemd uittreksel te ontbieden. Uitgaaf van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort. bladzijden uit een veel bewogen leven, dook Schrijfster van GESCHEIDEN" enz. Twee deelen. Prijs f 4, De Redactie van bet Lectuurblad bij de Dames-Modegids zegt hiervan: Juüa geeft ons eeo boeiend verhaal van eene episode uit het veelbewogen leven van Jakoba van Beieren. Vrees geen opsomming van hare vele huwelijken of een relaas van haar avontuurlijken tocht naar Enge land. Wij vinden de jonge gravin voorgesteld op eene wijze, welke uitnemend geschikt is om haar en haar tijd beter te leeren kennen, 'tls niet de wufte, ijdele vrouw, welke zoo menig geschiedschrijver ons aftec- kent, maar eene voratin bezield met edele gevoelens, die door het drijven van baatzuchtige edelen genood zaakt wordt het zwaard op te vatten tot een strijd voor hare rechten. Een verhaal over Jakoba van Beieren zonder iets van hare huwelijken, zegt of denkt mogelijk deze of gene dame. Stel u geruBt lieve lezeres, er komt wel een hu welijk op til, maar doch koop en lees het werk zelve. Het verdient dit ten volle. Het boeit van de eerste tot de laatste bladzijde en kan menigeen beter inzicht geven van die periode onzer geschiedenis dan men op school heeft kunnen verkrijgen. Ook de uitgever verdiend een woord van lof: de letterdruk is flink en helder, 't pa pier goed, de geheele uitvoering keurig. Zeere beenen, wonden, etterbuilen en alle soorten van zweren, worden genezen door een gepast en gedurig gebruik dezer onwaardeerbare bereiding. Om te beproe ven zeere beenen te genezen door de zijden der wond met pleisters bijeen te brengen is eene dwaasheid want indien de huid za- mengroeit, zoo blijft eene drassige zieke lijke zelfstandigheid daar onder bestaan, om binnen weinige dagen met verdubbelde woede weder uit te breken. De eenige ver standige en duurzame behandeling, door de natuur zelve aangewezen, is, de ontste king in en rondom de wond te verminde ren, de omliggende zenuwen te stillen, het verhitte bloed in deszelfs loop door de va ten te verkoelen en de dunne, waterach tige etterige stoffen die zich ontlasten, vast en gezond te maken. Holloway's Pillen bebooren te gelijkertijd ingenomen te wordeD, teneinde het bloed te zuiveren en de schadelijke vochten uit het gestel te verdrijven. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f i,85 f3,—, f 6.75 f 13,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat uit druivensuiker en Zwitser- schen honig met een aftreksel van mout, orange-bloesem en fenkel. Het werkt spoedi ger en is aangenamer in het gebruik dan de andere midelen, die tegen de borstaan- doeningen aangewend worden, als borstthee, drop, malz-extract, borstbonbons, enz, Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, heeschheid, hoest, pijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. De flesch met gebruiksaanwijzing 6o ct. en f r t Tr,pr T «..pw+rppn van algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar be id ^cr-ijeverbrftftii. standdeel van ons bloed is. Waar liet in te geringe hoeveel heid voorbanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzerprseparaten is deze oplossing de geschiktste. Eén eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm. De flacon kost 50 cents. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen te Amersfoort, Ph. Meijers. Arnhem, G. J. de Waal. Barneveld, Weduwe P. A. Menger. Elburg, C. C. Hengeveld. P.'Bronsveld. Hilversum, E. M. de Zoete. Nijkerk, J. H. Nijland. Scherpenzeel. A. J. Vosselman. Veenendaal, Wed. J. Klomp. Wageningen, J. H. Stöcker. Emmerich U. TOD dmborn. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4