Amersfoort en Omstreken 1878. No. 326. VOOR Vrijdag 22 Maart. Uitgever: A. M. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middel en voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October .1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. Bessie's echtg enoot. WEEKBLAD Dit blad verschijnt des Vrijdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fi anco door het geheclc Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. B iekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsf 0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnein 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2e. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,28 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7,32 9,45 8,23 9,,10,17 10,25 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusscben Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. a n Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 (le en 2c kl.) 8,59 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Eilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baaru Hilversum Utrecht Amsterd. 8,35 9,20 11,15 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar ZutphecAankomst te (V. Baarn) VAmersf. Barneveld Apeldoorn Zutphen 8,21 9,30 1,11 3,42 5,56 8,42 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 6,30 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 10,56 2,42 7,20 10,23 In de Oostersche kwestie zal weldra eenig meer licht opgaan. Reouf Pacha is te St. Petersburg aangekomen en het vredesverdrag is door den keizer geratifi ceerd. Bizondere koeriers zijn naar de verschillende hoven gezonden, ten einde aan dezen afschriften van het tractaat te overhandigen. De moeielijkheid welke nu allereerst zal moeten uit den weg geruimd worden is het verschil voortvloeiende uit de mee ning van Engeland, eenerzijds dat de inhoud van het geratificeerd verdrag aan het congres zal moeten voorgelegd en aan het oordeel der mogendheden onder worpen worden en de opvatting van Rusland anderzijds dat het volstaan kan met de mededeeling der voorwaarden aan de hoven, zooals thans is geschied. Andrassy schijnt met het laatste voorloo- pig genoegen te nemen, terwijl hij toch eene bespreking er van op het congres noodzakelijk acht. Bismarck wordt ge zegd het vraagstuk te willen oplossen, door het beleggen van een soort van voor-congres. Intusschen wordt bericht dat de Rus sen verder op Constantinopel voorttrek ken en zelfs Bussukdere aan den Bosporus bezetten, met het voornemen om aldaar de regimenten der garde in te schepen en deze naar Kien te transporteren, alwaar een reserveleger tegen Oostenrijk zoude worden saamgebracht; ook zoude hierbij gelet zijn op de beteekenis van Bujuk- dere, als zijnde dit de eenige plaats van waar de krommingen van den Bosporus zouden kunnen bestreken worden. Hier- FEÜILLETON. III (Vervolg). Dienzelfden avond kwam de Rechter Goldthwaite in groote woede bij ons. Hij noemde ons arme, diefachtige gekken, die er maar eens van hebben moesten. Gij hebt mijn zoon van hier gejaagd en schande over mijn huis gebracht gij zult er voor boeten. Ik kom dezer dagen eens aan met de schuldbekentenis en dan ben je maar klaar met het geld, of we zullen eens zien, wie de baas is. Niet dat ik er op gesteld was dat mijn zoon een vrouw uit dit hol haaldel Neen, ik ben dankbaar dat hij jelui ontkomen is. Maar dat zoo'n verloopen meid hem af moest wijzenl Ik zal je wel krijgen." door zoude de Engelsche vloot belem merd zijn in een forceering van den Bos porus, een binnenstoomen van de Zwarte Zee en een afsnijding van het Russisch leger met al de gevolgen van dien. Daar entegen zoude Engeland tegen gemelden opmarsch krachtig hebben geprotesteerd en zijn vloot dichter om Constantinopel hebben saamgetrokken, de mededeeling waarvan in het Engelsch parlement de conservatieven luide toejuichingen ont lokte. Ook is het smaldeel voor Gallipoli versterkt, zoodat het veel meer schepen moest bevatten, dan de afdeeling die bij Constantinopel is gestationneerd. Uit al deze mededeelingen is het misschien niet overdreven op te maken, dat Engeland in navolging van Rusland Europa wellicht voor een fait accompli zal plaat sen, wanneer men er het minst op be dacht is. De meening toch van den Eco nomist wordt in Engeland druk bespro ken zij is dat zoo spoedig mogelijk om Constantinopel heen een Grieksch of ander rijk moet gevormd worden, onaf hankelijk van Rusland en natuurlijk met Constantinopel tot hoofdstad. In dit ge val zoude Engeland zeker zeer ten bate der beschaving en van economische ontwikkeling in die streken de ophef fing van het Turksch rijk beoogen; een van Rusland afhankelijk Turkije toch is niet wenschelijk. Evenmin een russificee ring van Bulgarije waarmede op civiel en militair gebied Moscovië reeds druk bezig is, maar hetgeen in Oostenrijk- Hongarijë met leede oogen wordt aange zien; Rumanië trekt intusschen zijn leger in het ongenaakbaar Karpathengebergte te samen, vast besloten, nimmer te be rusten in den afstand van Bessarabiën en En zoo ging hij heen en liet ons in doo- delijken angst. Daarbij kwam dat Allen en Jennie op een goeden dag verdwenen en getrouwd terug kwamen. Hij was even arm als wij. De rechter zei hem zijn be trekking op en zoo vervielen we in diepe ellende. Den avond voor den dag, waarop de wissel moest vervallen, kreeg ik een pak ket, en daarin vond ik een assignatie op de bank voor 3000 dollars, de verschul digde som. God alleen weet hoe dank baar we waren. Nooit zij we te weten ge komen, wie het geld zond. Ik heb er al tijd mijn broer Daniël van verdacht, die mij bij zijn sterven veel minder naliet dan we gehoopt hadden. Hij had ons nooit willen helpen, maar zijn hart zal beter geweest zijn dan we meenden." Bessie zat heel stil en rustig te kijken, derhalve van het toezicht op de Donau- mondingen aan Rusland. In de Hongaarsche delegaties heeft de krediet-aanvrage van Andrassy veel kans toegestaan te worden, maar in Oostenrijk verzetten zich de bekende Herbst en de constitutioneelen tegen haar. In de com missie zijn het dan ook vooral de Polen en Czechen geweest die het voorstel al daar hebben doen aannemen, toch slechts met 12 tegen 9 stemmen. Herbst c. s. beschouwen de politiek van Andrassy als weifelachtig en vreezen een avontuurlijke bezetting van Bosnië. Een zeer gunstigen indruk maakte de verklaring van Andrassy in de Hongaar sche delegatie dat Bismarck en hij niet alleen persoonlijk maar ook op hun offi cieel standpunt in de meest vriendschap pelijke overeenstemming waren. Ons dunkt dat de geschiedenis van den Duitschen statenbond genoegzaam aan toont dat eene staatkunde welke de ver nietiging van Oostenrijk zoude beoogen, bespottelijk zoude wezendat hoogstens de toetreding van het Duitsch element tot het Duitsch keizerrijk misschien ge- wenscht zou kunnen wezenmaar dat overigens een in het oosten zijn zwaarte punt hebbend buiten Duitschland staand, tegen Rusland krachtig Oosten-rijk, voor Duitschland een gunstige toestand moet wezen. Dit in het oog houdend, komt ons de dreigende houding van Rusland voor, andere motieven te hebben. Welke deze zijn, zal de loop der gebeurtenissen spoe dig genoeg kenbaar maakte. In Italië, alwaar een ministerkrisis heerscht en de geavanceerd-liberale Gaï- roli met de samenstelling van een nieuw kabinet is belast, stellen hem zijn geest- haar vingers speelden met grootmama's garen en haar gedachten schenen ver af; totdat zij op eens zei Grootmamal Hadjonker Goldthwaite heelemaal ongelijk?" »Ja, dat had hij." Maar moeder kon toch ook ongelijk hebben. Men kan een ding altijd van twee kanten bekijken, en misschien. Heeft die dandy van een Rich je zoo veronachtzaamd dat je nu uit spijt op Goldthwaite verheft? Alle mannen zijn egoïsten; ik haat hen!" Veel troost vond Bessie niet in het ver haal en ze zat in het vuur te staren en zich allerlei dingen door het hoofd te halen. Den volgenden dag verkoos groot moeder dat Bessie een boodschap voor haar zou doen aan de huishoudster van jonker Goldthwaite, Veel zin had ze er verwanten de voorwaarde, dat hij aan- dringe op den afstand door Oostenrijk aan Italië van het Italiaansch deel (Triest enz.). Mag men de neutraliteitsbelofte der troonrede gelooven en er bestaat allezins aanleiding toe dan zal aan deze eischen wel niet worden gehoor ge geven. Griekenland doet zijn mogelijke best zijn wenschen en grieven te mogen uit spreken op het eventueel congres. Noch Engeland, noch Rusland schijnen hierte gen bezwaar te hebben. Intusschen heb ben de Macedoniërs den Turken een ge duchte nederlaag toegebracht, terwijl Hobart-pacha daarentegen 20000 man te Volo heeft ontscheept. Frankrijk heeft zijn toetreding tot het congres beloofdmaar uitdrukkelijk vooropgesteld dat geen andere kwes ties dan de Oostersche en de daarmede rechtstreeks in verband staande zouden besproken worden, dus noch Egypte, noch ook andere kleine staten. De ge ruchten van het weinig geloofswaardig Poolsch dagblad de Czas alsof Berlijn alweder over Brussel en 's Hage zou peinzen, zijn dan ook hoogstwaarschijn lijk van allen grond ontbloot. De Alge- meing Zeitung beweert dat een corres pondent van de Noord-Amerikaansche New- York Herald ze heeft rondge strooid. Men moet dan alweder denken aan Jezuietische ophitserijen. Tegen over deze woelingen, is het bericht uit Rome dubbel weldadig betreffende het vatikaan en Berlijn. Z. H. de paus zoude aan keizer Wilhelm eigenhandig zijn be stijging van den kerkelijken zetel hebben kenbaar gemaakt en daarbij den wensch hebben uitgedrukt met Duitschland op niet in, maar zij moest gehoorzamen en met loome schreden wandelde Bessie door het bosch, in de hoop dat ze den jonker maar niet zou tegenkomen. Er \yas niemand te zien en Bessie bracht haar mandje naar Mrs. Paine; na een praatje nam ze afscheid en ze liep vlug terug, recht tevreden dat ze den heer des huizes niet ontdekte en zoodoende een gek figuur maakte. Maar toen ze het huis langs ging trad hij haar in den weg en hij vroeg haar dringend om even binnen te komen en naar eenige bloemen en vruch ten te zien, die hij geplukt had. »0, hoe verrukkelijkl" riep Bessie uit. »Wij hebben niets als keukengroenten en appelen in den tuin." Daarom zocht ik die juist voor u bij een, in de hoop dat het u aangenaam zal zijn."

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1