ZALF HOLLOWAY. B. J. VAN GELDER ZWARTE ZIJDE, KRAGEN EN MANCHETTEN, W. C, SMEULDEES. DRUIVEN-BORSTSIROOP Hollandsche, Fransche en Engelsche LEESBIBLIOTHEEK van ruim 8000 boekdeelen; voor VIJF en TIEN CENTS in de vijl dagen worden ze ter lezing gegeven. Catalogus verkrijg baar voor 10 Cents. Het ABONNEMENT is zeer laag gesteld. Amerrfoort, Maart 1878. A. M. SLOTHOUWER. Schoonmaakster. GRAVIN EN VROUW, Mantels, Mantilles, Costumes, ROBES, STOFFEN, PERCALS, enz. HOEK STOOVESTRAAT, ADVERTENTIE N. Een nieuwe Historische Roman: JULIA, Goede Raad en Vertroosting. tevens flinke voorraad ESTREMADURA, STEUTT'S en prima ongebleekt BREIKATOEN, FRANJE, TUR QUOISE, SATIJN en KNOOPEN benevens HUIS HOUD- en TOILETZEEP in meer dan 25 diverse soorten, enz. enz. Tot welker levering- zich beleefd aanbevelen Amersfoort, Lang-straat wijk A No. 7. met Fenkelhomg'. Zuiverste medicinale Levertraan. 3jf^weXg™SS Voor het ontwerpen van een sociëteits gebouw te Apeldoorn was ei-n wedstrijd uitgeschreven waaraan ruim 30 bouwkun digen deelnamen. De prijs van f 250 is toegekend aan het plan van de h.h. G. J. van Gendt en G. M. G. Nieraad, architec ten te Arnhem. Van de schetsen uit de portefeuille van Alexander V. H." worden wederom 3 bundels herdrukt en wel: Zie daar! (Vier Boeken uit het Leven). De Visch en de Mensch. Het Geweten. Uitgever is de Heer P. Gouda Quint, te Arnhem. Aan den heer Diepen, te Tilburg, zijn luisterrijke serenades gebracht op den dag na de verkiezing voor een lid der Tweede Kamer in het district Zevenbergen. Dikwijls komt de vraag bij ons op, hoe is het toch mogelijk, dat de arbeiders die in de open lucht moeten werken en aan alle afwisselingen van ons veranderlijk klimaat zijn blootgesteld nog gezond blijven Men zou werkelijk gaan gelooven, dat die arbeidende klasse van een ander maaksel is, maar wanneer men de docto ren spreekt en anderen, die met hun ge zondheidstoestand beter bekend zijn, dan verneemt men helaas, dat er In dien kring oneindig velen gevonden worden, die aan verkoudheid, bronchitis, cathar- ren, of andere aandoeningen van borst en longen lijden. Voor hen is het werke lijk een zegen, dat de Teerkapsules van Guyot zijn uitgevonden, die door den ar beider gedurende zijn arbeid kunnen worden ingenomen, en die alle borst- dranken, patés en siropen vervangen, die hij tehuis zou moeten bereiden en inne men. Daarenboven heeft dit geneesmid del het voorrecht van bijzonder goedkoop te zijn. Elke flacon Teerkapsules bevat zestig kapsules, zoodat de geheele behandeling slechts 6 a 8 centen daags kost. Het is zeker, dat zoowel de goedkoope prijs als de uitstekende uitwerking dier kapsules er veel toe hebben bijgedragen om dit geneesmiddel de populariteit te doen ver werven die het tegenwoordig in alle landen geniet. Te verkrijgen in de meeste goede apotheken. 7T1?FT?AT vinden vertrouw- ZiiJjJAJjlN baren raad in het beroemde werk: Dr. Airy's Natuur geneeswijze, prijs één Gulden, bij alle Boekhandelaars te ontbieden, of rechtstreeks bij Riciiter's Boekhan del, tegen franco toezending van Postzegels a 5 Cents, die ook vooraf op franco aanvrage een uittreksel daarvan franco en gratis verzendt door het geheele Rijk en naar de O verzeesche Bezittingen. Dit voortreffelijke werk moest in geen huisgezin ontbreken. Eene Weduwe, van aanbeveling voor zien, P. G.goed kunnende en willende werken, zag zich gaarne belast met eenige WERKHUIZEN. Zij is ook gene gen als NOODHULP, dagdienst, zich te verhuren. Adres onder Lett. N bij den Boekhandelaar A. M. SLOTHOUWER. Uitgaaf van A. M. SLOTHOUWER te Amersfoort. bladzijden uit een veel bewogen leven, door Schrijfster van GESCHEIDEN" enz. Twee deelen. Prijs f 4, De Redactie van het Lectuurblad bij de Dames-Modegids zegt hiervan: Julia geeft ons een boeiend verhaal van eene episode uit het veelbewogen leven van Jakoba van Beieren. Vrees geen opsomming van hare vele huwelijken of een relaas van haar avontuurlijken tocht naar Enge land. Wij vinden de jonge gravin voorgesteld op eene wijze, welke uitnemend geschikt is om haar en haar tijd beter te loeren kennen, 't Is niet de wufte, ijde'.c vrouw, welke zoo menig geschiedschrijver ons aftee- kent, maar eene vorstin bezield met edele gevoelens, die door het drijven van baatzuchtige edelen genood zaakt wordt het zwaard op te vatten tot een strijd voor hare rechten. Een verhaal over Jakoba van Beieren zonder iets van hare huwelijken, zegt of denkt mogelijk deze of gene dame. Stel u gerust lieve lezeres, er komt wel een hu welijk op til, maar doch koop en lees het werk zelve. Het verdient dit ten volle. Het boeit van de eerste tot de laatste bladzijde en kan menigeen beter inzicht geven van die periode onzer geschiedenis dan men op school heeft kunnen verkrijgen. Ook de uitgever verdiend een woord van lof: de letterdruk is flink en helder, 't pa pier goed, de geheele uitvoering keurig. Eene ongestelde maag brengt het ge heele gestel in wanorde en maakt ons on geschikt zoowel voor arbeid als uitspan ning. Eenige weinige doses van deze zui verende eD versterkende Pillen, ingeno men overeenkomstig de daarbij gevoegde gebruiksaanwijzingen, zullen echter spoe dig de orde herstellen en de maag weder in staat stellen, om zonder moeite haar voedsel te verteren. Deze uitmuntende Pillen zijn geschikt zoowel voor den edel man als voor den boer, voor den soldaat als voor den zeeman, en in het bijzonder voor binnen- en buitenlandsche kolonis ten. Holloway's Pillen zijn zeer dienstig in het tegengaan van koortsen, geelziek ten en ontstekingen. Zij hebben ook de nitmuntendste genezing aangebragt in gevallen van waterzucht en ongesteldheid der nieren, van het hart en de longen, wanneer de lijders ongeneeslijk schenen te zijn. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f i,85 f3,—, f 6.75 f i3,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. heeft ontvangen de NOUVEAUTÉ'S voor het volgende Seizoen, gegarandeerde qualiteit, prijzen in concurrentie tegen het buitenland. AMERSFOORT, 15 Maart 1878. WE BLOEIEN EI v> EE. Dit is geen zoogenaamd geheimmiddel; het bestaat nit druivensuiker en Zwitser- schen honig met een aftreksel van mout, orange-bloesem en fenkel. Het werkt spoedi ger en is aangenamer in het gebruik dan de andere midelen, die tegen de borstaan- doeningen aangewend worden, als borstthee, drop, malz-extract, borstbonbons, enz, Deze borstsiroop werkt genezend en verzachtend bij keelpijn, beeschheid, hoest, pijn in de borst, kramphoest en kuchhoest. De flesch met gebruiksaanwijzing 60 ct. en f I* traan bij oorstkwalen, kliergezwellen, bleekzucht, enz. Het is alleen de onaangename smaak van de gewone levertraan, die aan een meer algemeen gebruik iu den weg staat. Daarom is het mijn streven geweest de fijnste levertraan in den handel te brengen en een goeden smaak heeft, daar ik de verschetraan aanstonds filtreer, op flesschen tap en luchtdicht laat sluiten. In elk magazijn zelfs in de beste apotheken, moet delever traan ranzig worden, wanneer zij langzamerhand, weken en maanden lang, van die dat afgetapt wordt. In flesschen van 30, 50 en 90 ets. t t-.„ t Het is van algemeene bekendheid, dat ijzer een onmisbaar be- 1J Zer-licVertraan. standdeel van ons bloed is. Waar het in te geringe hoeveel heid voorhanden is, zijn kwaadsappigheid, bleekzucht en klierziekten de natuurlijke gevolgen. Van alle zoogenaamde ijzerprmparaten is deze oplossing de geschiktste. Eén eetlepel bevat 0,15 gram ijzer in een licht verteerbaren vorm. De flacon kost 50 cents. Bovenstaande artikelen zijn te bekomen te Amersfoort, Ph. Meijers. Arnhem, G. J. de Waal. Barneveld, Weduwe P. A. Menger. Elburg, C. C. Hengeveld. Harderwijk, P. Bronsveld. Hilversum, E. M. de Zoete. Nijkerk, J. H. Nijland. Scherpenzeel. A. J. Yosselman. Yeenendaal, Wed. J. Klomp. Wageningen, J. H. Stöcker. Emmerich H. von Gimbom. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4