Amersfoort en Omstreken 1878. No. 327. VOOR Vrijdag- 29 Maart. Uitgever: A. M. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. Bessie's echtg enoot. WEEKBLAD Dit J.lad verschijnt (les Vrijdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. F. anco door het geheele Kijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnein 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2c. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,28 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7,32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 (le en 2c kl.) 8,59 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2 i- 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baaru Hilversum Utrecht Amstcrd. Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. n ilaarslergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. 8,35 9,20 11,15 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar ZutphenAankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9,30 1,11 3,42 5,56 8,42 10,58 8,3 9,47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 6,30 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 10,56 2,42 7,20 10,23 De inhoud van het vredesverdrag van Constantinopel, of zooals men het liever schijnt te noemen van St. Stefano, is be kend geworden, doch verschilt weinig van hetgeen de bladen reeds hadden ver meld. Montenegro zal iets meer krijgen, Servië iets minder. Van belang is even wel dat Bulgarijë zich zuidwaarts niet zoover zal uitstrekken als eerst werd ge dacht. Bessarabië komt aan Rusland; de Donauvestingen zullen worden geslecht de toestand van Dardanellen en Bosporus blijft zooals hij in het tractaat van Parijs was vastgesteld. Bulgarijë zal eenigen tijd door Rusland bezet blijventerwijl de definitieve toestand zal wezen een staat met een eigen vorst doch vazal van de Porte. Is er nog een ander (geheim) traktaat dan dit, vraagt Engeland, zooals vroeger in 1833 tusschen Rusland en Turkijë was gesloten en waarbij niet meer of minder was bepaald dan dat Rusland en Turkijë met onderling goedvinden de Dardanel len voor geheel het overig Europa kon den afsluiten Rusland verklaart dat er geen andere bepalingen zijn gestipuleerd. Op devraag evenwel van Engeland, of Rusland de mededeeling van het tractaat aan de mo gendheden beschouwt als een overleg ging dier akte aan het congres, heeft Rusland ontkennend geantwoord en als zijn meening te kennen gegeven, dat de overlegging zelve in verband met de mo- FEÜILLETON. IV (Vervolg). Een maand later trad Bessie als Gold- thwaite 's echtgenoot zijn huis binnen. Ze was bleek en stil, maar toch had ze met vollen ernst en met de beste plannen hem trouw beloofd tot aan het graf. Maar de dagen en de weken gingen voorbij en Bessie voelde zich niet gelukkig, want dat jeugdige gezicht met zijn vroolijke oogen en blonden krullebol zweefde haar steeds voor oogen. Als haar echtgenoot bij haar was en haar door zijn liefde en goedheid beschaamd maakte, zag zij steeds dat zelfde gelaat, als een spook voor zich op rijzen, en zoo sloot zij haar hart voor haren man. Grootmama leefde nu alleen en wilde niets weten van haar nieuwen kleinzoon, zij deed alsof hij er niet was en zoo vond gelijkheid voor de mogendheden om ieder punt van den inhoud ophetcopgres ter sprake te brengen, voldoende is. Men beweert dat Duitschland en Oostenrijk met deze verklaring genoegen hebben genomen. Wat echter Engeland betreft, deelt de Times mede, dat dit land zich integendeel er geenszins mede vereenigt, en de kans op het samenkomen van een congres door die verklaring van Rusland in groote mate is verminderd. Eenerzijds is Engeland bevreesd dat Rusland (al kan ook ieder punt ter sprake gebracht wor den) ingeval het iets niet wenscht behan deld te hebben, eenvoudig de exceptie opwerpt dat het niet aan de bespreking daarover wenscht deel te nemen en even min aan het congres het recht van beslis sing daarover toekent. Zoo zoude het opwerpen van zulk een kwestie gemaakt worden tot een vruchtelooze poging en meer niet. Anderzijds verklaart de Russische pers eenstemmig dat Rusland zich nimmer door Engeland de wet zal laten voor schrijven. Wanneer men bedenkt het lijdzaam toezien van Engeland gedurende den geheelen oorlog niet alleen, maar ook, als praecedent, bij den vrede van Ver sailles, dien Duitschland in 1870 aan Frankrijk voorschreef, terwijl daardoor, vooral ook met opzicht tot den afstand van den Elzas en Lotharingen, metter daad evenzeer het Europeesch evenwicht werd verbroken en België en Nederland geheel bloot lagen voor Duitschland, dan is het gemakkelijk te begrijpen in welk Bessie ook daar geen troost. Je hadt liever een oude vrijster moe ten worden, dan uit spijt te trouwen," was al wat ze ze er hoorde. >Ik trouw niet uit spijt 1" »Zoo! Uit liefde soms? Je ziet er wel naar uit." En Bessie was diep ongelukkig. Gold- thwaite begreep zeer goed wat haar scheelde en had diep medelijden met haar bleek gelaat, maar ook met zich zelf. want wat hij deed om haar liefde te •win nen, alles was vergeefs. Óp zekeren dag, een jaar bijna na .hun trouwdag, zeide hij zeer ernstig j Bessie, ik moet onverwacht van huis en dadelijk. Het spijt me, maar ilc heb dringende zaken." »Ik zal het heel eenzaam vinden, ma ar zaken gaan voor. Mag ik ook weten wat het is?" s Och, lieve kind, je zoudt er geen haar gelukkiger om wezen als je het wish Ver-. een moeielijke positie de Engelsche rege ring zich bevindt tegenover het traktaat van St. Stefano. Juist als in zulke omstandigheden eene groote mogendheid is gekomen, loopt de vrede veel gevaar. Een beroep op de wapens is dan vaak het eenig redmiddel dat nog schijnt over te blijven. Het is evenwel meer gezien dat zoowel Engeland als Rusland met veel ophef militaire toebereidselen maakten, een voudig omdat een dreigende houding hun in de diplomatieke verwikkelingen voordeelig toescheen. Is dit thans weder het geval, dan is er veel minder gevaar voor oorlog dan som migen meenen. Bovendien is het bijna zeker dat een zoo rijk land met vrijë in stellingen en goed gewapend, op den duur de zege moet behalen op Rusland, van welks financieele krachten door den afgeloopen oorlog reeds zoo veel is ge vergd. Rusland ziet dit natuurlijk wel in, maar tracht het zooveel mogelijk te be dekken, in de vrees van ook maar het minste voordeel van het traktaat van St. Stefano te moeten verliezen op het con gres. Bij dit alles is zeer de overweging waar dig hetgeen Emile de Girardin over den toestand schrijft. Zijn hoofdpunt is: de vrijheid der wateren, der zeeën en stroo men. Laat de vestingen, die Dardanellen en Bosporus bestrijken, ontmantelen zegt hij, maak Constantinopel tot een onzij dige plaats, en de Constantinopelsche kwestie, of liever die der zeeëngten, is uit den weg geruimd. trouw maar dat het een goede zaak is." Hiermee ging hij heen en Bessie voelde zich ellendiger dan ooit. Zij verwachtte geen brieven, maar het hinderde haar toch dat er geen kwam. Toen haar man een week weg was begon ze zich zoo een zaam te gevoelen, dat ze een bezoek aan grootmoedet bracht, die met den gewo nen trek van ontevredenheid op 't gelaat als van ouds zat te breien. »Zoo, is je man weer thuis?" sNeen, hij is om dringende zaken nog steeds van huisl" Dringende zakenl 't Mocht wat. Dacht je dat we hier niet wisteD, wat hij is gaan doen lederen heeft er den mond vol van; hij lijkt wel dwaas." j> lederen praat er van En ik weet niet eens waar hij heen is 1 Alsof je niet zoudt weten dat je dier bare Julian Rich, die schurk, gevangen zit." Grootmoeder I" De zaken van dit standpunt beschou wende, moet de ontmanteling der Donau vestingen als een punt van groot gewicht worden aangemerkt. Toch kan het voor Oostenrijk niet onverschillig zijn of Bul garije al dan niet feitelijk van Rusland af hankelijk wordt. Tegen verwachting heeft Herbst in de Oostenrijksche delegatien voor de cre- dietaanvrage van Andrassy gesproken en is het Crediet evenals in de Hongaar- sche delegatien, doch met een aanzien lijke minderheid daartegen toegestaan met 39 nl. tegen 20 stemmen. In Duitschland heelt Graaf Stolberg Wernigerode de betrekking van verant woordelijk vice-kanselier en van vice-pre sident van 't Pruissisch ministerie aange nomen. Graaf Stolberg behoort tot de conservatieve partij; reeds spoedig open baarde zich derhalve de meening dat de politiek der regeering in kerkelijke zaken zoude gewijzigd worden; zelfs liep reeds het gerucht dat de heer Falck, minister van eeredienst, zoude aftredende be richten evenwel spreken dit gerucht te gen. De minister van koophandel, Achenbach, heeft zijn ontslag ingediend. In Frankrijk heeft de Kamer de wet op de middelen aangenomen, terwijl in den Senaat de begrooting van uitgaven is doorgegaan, doch niet dan na belang rijke wijzigingen in den post betreffende de beurzen op de seminaria. De gods dienstige corporaties belast met het geven van onderwijs waren door de Kamer van de begrooting geschrapt; de senaat was een tegenovergesteld denkbeeld toege- Zeker, kind. Hij heeft valsche wissels getrokken op naam van je man, en toen die hier geweigerd werden barstte de bom los. Het loopt over honderden. En in plaats van dien leelijken dief nu maar frisch weg eens te laten straffen, zit Goldthwaite zoete broodjes te bakken in New-York en zal hem wel vrij krijgen. Als je de courant maar laast, dan zou je van het schandaal weten." Bessie ging stil heen en zei niets, maar wat er in haar hart omging is niet te be schrijven. Zij snakte naar het oogenblik, waarop zij haar edelen echtgenoot ver giffenis kon vragen en hem zou zeggen dat haar oude liefde geheel was uitge- wischt. Doch haar man bleef weg en op den eersten gedenkdag van haar huwelijk was hij er nog niet weer, maar er kwam een brief, dat was toch wat. Zij ging dien avond op zijn kamer zitten en begon aan hem te schrijven, maar dat lukte niet. Toen dacht ze aan een lade met oude pa-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1