Amersfoort en Omstreken 1878. No. 328. VOOR Zaterdag' 6 April. Uitgever: A. Hf. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Ce ntraal-Spoorweg, Ooster-spoorweg. Hoe de Ministers van Binnen- landsche Zaken en van Oorlog over de opleiding der aanstaande kadet- ten denken. Het geheim van de oude kamer. WEEKBLAD Dit Llad verschijnt des Vrijdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. Fianco door het gcheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan TE AMKRSÏOOIIT. Avdcfftentiën van 15 regelsf 0,50. Iedere regel meer0,07. Grootc letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnneni 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2c. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,23 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7.32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Haarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Haarsbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. Aaar Zwolle: Vertr. Amersfoort 6,1 9,45 1,36 6,13 (le en 2c kl.) 8,59 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Banrn Hilversum Utrecht Amstcrd. 8,35 9,20 11,15 1,30 2,40 5,45 8,30 S,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,1L 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar Zutpheu (V. Banrn) V. 8.21 Aankomst te Zntphcn Amersf. Barneveld Apeldoorn 8,39 8,59 9,31 9,54 9.30 9,47 10,5 10,37 10,56 1.11 1,27 1,47 2,20 2,42 3,42 3,54 5,56 6,12 6,30 7,1 7,20 8,42 9,3 9,24 9,59 10,23 10,58 11,10 Toen de wet van 30 Mei 1877, waarbij de opleiding van aanstaande officieren aan de Militaire Akademic werd geregeld, bekend was geworden, maakte men zich van vele zijden, en niet ten onrechte, on gerust, of niet ter wille van den grooteren toevloed van aspiranten, dien de wijziging der eischen voor de toelating zou ten ge volge hebben, de degelijkheid van hunne voorbereidende studie in de waagschaal werd gesteld. Men vreesde, dat de oude, beruchten atrichtings-instituten weder als paddestoelen uit den grond zouden ver rijzen. Sommigen beweerden zelfs, dat de slecht ontwikkelde, maar uitnemend gedresseerde produkten van de bedoelde inrichtingen juist de individu's zijn wvier gemoed nog toegankelijk is voor zuiver militaire begrippen." (Memorie van Toelichting.) Er is indien zelfden tijd meermalen sprake van geweest, dat de hoogere bur gerscholen hun programma moesten wij zigen naar dat van het Breda'sche toela tingsexamen. De drie eerste jaren zouden dan dienen voor opleiding van aanstaan de kadetten, de volledige cursus voor die van aanstaande leerlingen der Polytech nische school. Men vergat daarbij, dat slechts een zeer klein deel van de leerlin gen, die middelbaar oneer wijs ontvangen, voor officier of ingenieur bestemd is, en FE U FLLETON. i. Op den laatsten dag in Juni 1827 werd de oude jufvrouw Martha Bowden, die zeer rijk was, in haar slaapkamer op Baith Hall dient bij Carlisle vermoord gevonden. Ze was ongeveer zestig jaar oud, maar op den dag van haar dood nog even krachtig als een veertigjarige. Haar aangenomen zoon en zijne vrouw woon den met hunne twee kinderen bij haar in en stonden bekend als hare vermoede lijke erfgenamen. Zij had hun dikwijls gezegd dat zij voornemens was hun hare geheele bezittingen te vermaken met uit sluiting van een neef, een zeer losbandig individu, Thomas Ford genaamd. Deze was door zijne Tante opgevoed en had hare edelmoedigheid beloond door eene belangrijke hoeveelheid juweelen van dat hunne belangen dus geen storenden invloed op den gang van het onderwijs mogen uitoefenen. Het in Juni 1877 vastgestelde progam ma voor het admissie examen is thans opnieuw gewijzigd. Die wijziging betreft wel is waar slechts ondergeschikte pun ten doch zij wordt hoogst belangrijk door de missive, waarin zij door den Mi nister van B. Z. ter kepnis van de direc teuren der rijksscholenis gebracht, en welke door de zorg der inspecteurs van het M. O. ook aan de directeuren der ge meentelijke h. b. scholen is toegezonden. Als beginsel is aangenomen" zegt de missive //dat niet de hoogere bur gerscholen zich moeten regelen naar het admissie examen tot de Akademie, maar dat omgekeerd het examen in de vakken, aangewezen in art. 7 der wet, zich moet regelen naar de kennis van hen, die het onderwijs in de laagste drie klassen eener hoogere burgerschool met vijf jarigen cursus met vrucht hebben bijge woond." Aan de verschillende hoogere burger scholen wordt echter de door de wet ge- voorgeschreven leerstof niet op dezelfde wijze over vijfjaren verdeeld. Natuurlijk want het verschil in het aantal der leerarenen de omstandigheid dat op sommige scholen parallel klassen wèl, op anderen niet noodig zijn maken zulk eene eenvormigheid onmogelijk, s Wel verre van dit aftekeuren," zegt de Mini ster, ben ik juist van meening, dat niets meer aan de degelijkheid en zelfstandige ontwikkeling van het onderwijs zou in haar te stelen. Zij sprak nooit over hem en in de laatste jaren had hij taal noch teeken van zich laten hooren. In den avond vóór den nacht van den moord, melde zich een heer aan de poort van Baith Hall en vroeg nachtverblijf voor hem en voor zijn vriend die door een val van het paard zijn schouder ont wricht had. Jufvrouw Bowden van hun ongeval verwittigd, willigde het verzoek in. De vreemdeling vertelde haar dat hij met zijn vriend op een vïschtochtje uit was en dat hij als geneeskundige volko men in staat was zijn vriend de noodige hulp te verleenen en zij derhalve niet an ders dan nachtverblijf noodig hadden. Hiertegen had Jufvrouw Bowden geen bezwaar en zoo werd er dan een rijtuig gezonden om den geblesseerde te halen. Hij werd vriendelijk ontvangen en eene kamer aan de beide vrienden ingeruimd en volgens hare gewoonte begaf Jufvrouw Bowden zich te tien ure naar hare kamer. den weg staan, dan de slaafsche navol gingvan een van Regeeringswege voor te schrijven model." Nu dit verschil echter bestaat, is in het programma datgene opgenomen wat aan de groote meerderheid der bedoelde scholen in de laagste drie klassen onder wezen wordt.s Vooral ook heeft men getracht, daarbij de onderwerpen op den voorgrond te plaatsen, die meer dan an dere tot maatstaf kunnen strekken voor de verstandelijke ontwikkeling der leer lingen." Op enkele pu;nten vestigt de Minister bijzonder de armdacht»In de eerste plaats moet op dien voorgrond staan, dat zoo al door de wet van 30 Mei 1877 de hoogere burgerschoel mede dienstbaar wordt gemaakt aan de opleiding der' aanstaande kadettén, deze slechts als een onderdeel harer bestemming mog wor den beschouwd. In het programma wor den enkele vakken gemist, die aan alle h. b, s. in de lagere klassen worden on derwezen, zoo als natuurlijke historie en handteekenen. Er mag geen sprake van zijn het onderwijs dier vakken in die klas sen in het minst in te krimpen of te be lemmeren vooral niet omdat juist die vakken meer bestemd zijn tot oefening van het waarnemingsvermogen en scher ping van het verstand der leerlingen dan om hun positieve kennis mede te deelen." Waarom heeft de Minister die vakken dan niet in het programma opgenomen? Hij zegt dit niet, maar onzes inziens is dit geschied, omdat men ook dioor een exa- George Bowden en zijne vr ouw begaven zich een half uur later ter ruste, de dienst boden sloten zorgvuldig deuren en ven ters, maakten den wachthond los en te elf ure was alles in de rust. Den volgenden morgen wilde de dienst bode van Jufvrouw Bowden haar tezeven ure wekken. Op haar kloppen volgde geen antwoord. Na herhaaldelijk vruch teloos te hebben geti kt, waarschuwde zij den knecht en deze brak na insgelijks vergeefs geklopt te- hebben de deur ope.n, waarop de meiid naar binnen ging en dadelijk met een g'il weer naar buiten kwam. Wat is er gaande.?" vroeg de knecht terwijl hij de in bijna onmacht vallende dienstbode opving. >0 God!" antwoordde deze, mijne arme meesteres is ver moord 1" T oen zij een weinig; bekomen was, gin gen beide naar buit en. Een vreesselijk schouwspel zagen zij. Jufvrouw Bowden men in andere vakken kan nagaan, of het waarnemingsvermogen behoorlijk geoe fend, het verstand genoegzaam gescherp t is. Daarenboven mogen wij niet uit het oog verliezen, dat zelfs de warmste voor standers van ons tegenwoordig middel baar onderwijs bij herhaling hunne stem hebben verheven tegen de overmattge opvoering van het aantel der examen vakken. Ik zou het betreuren" zegt de Mi nister verder indien de aanstaande katfëtten niet het volledig onderwijs volg den, maar van de aan de de Rijksscholen gegeven vergunning tot het bijwonen van slechts enkele lessen gebruik maakten, om in de lagere klassen het onderwijs niet te volgen in die vakken, welke in het programma niet genoemd worden. Zij zouden wellicht zeiven later berouw daar over gevoelenhet is namelijk de bedoe ling van den Minister van Oorlog, dat bij het examen meer op ontwikkeling van het verstand, dan op de mate van africh ting zal worden gelet; het zou dus kunnen gebeuren, dat zij, die enkel voor het exa men in die enkele vakken waren afge richt, moesten achterstaan bij hen, die door een goed geordend en meer omvat tend onderwijs eene meer algemeene ont wikkeling zijn deelachtig geworden. Ik acht het dus wenschelijk, dat zoo wel de leerlingen als hunne ouders door U en de leeraren worden opmerkzaam gemaakt op de wenschelijkheid om het volledig onderwijs te volgen." Het Departement van Oorlog heeft ons in de laatste jaren niet verwend met in haar bed met afgesneden hals. Het bed en het tapijt waren vol bloed tot op de blindeu waren bloedvlakken zichtbaar. Het ligchaam was reeds koud en misdaad moest dus reeds eenige uren geleden bedreven zijn. De knecht ver zocht de dienstbode voorloopig over het geval te zwijgen en zond daarop onmid- delijk een jongen naar den naastbijwo- nenden magistraat, den Heer Lamers. Deze kwam onmiddelijk met een paar politie-agenten en maakte dadelijk pro cesverbaal op van zijne bevindingen. Daarbij bleek dat de sleutel van de deur, benevens eene ijzeren trommel waarin Jufvrouw Bowden hare papieren bewaar de verdwenen waren. Onmiddelijk na aankomst van den ma gistraat maakte de knecht, een oude ge trouwe, den Heer George Bowden met het voorgevallene bekend, Hij had die uitgesteld omdat Mevrouw George Bow den ongesteld was en hij vreesde dat zij

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1