PIANINO. TAPIJTEN. TAPIJTEN, Gebr. PALTHE, TE AT,MET,O. AMERSFOORT DOOR DEN HEER C. MAAS HBAGEN IR MANCHETTEN, W. C. SMEULDERS. B. J. VAN GELDER ZWARTE ZIJDE, TE HUIS TE HUIS ZALF HOLLOWAY. Ks. MASTENBROEK Jr. MflMJilJ Mantels, Mantilles, Costumes, ROBES, STOFFEN, PERCALS, enz. 20 GENTS LI LI J. ZAÜUIJK Sr., Secretaris. Vergadering van Volksonderwijs AFDEELING AMERSFOORT D. BURGER. A. H. DRIJFHOUT VAN HOOFF. F. VAN KETWICH. J. C. ROLANDUS HAGEDOORN. CrnniWUrDUmT T van wollen en halfwollen, zijden en half- Dl UUlllVLnVliitlJ zijden Japonnen, Gordijnen enz. Mantels en Heerenkleedingstukken worden geheel in elkaar zonder lostornen geverfd. fUriUïTCflir UT ACCPÏIÜBTT van Japonnen, Deercnklee- LnLIUlOUnri WUDDLniiitlJ diugstukkeu, Gordijnen, Ta- felkleeden enz. enz. Japonnen cn Mantels, met welk garneersel het ook zij, zoomede Hee renkleedingstukken, worden gewasschen zonder lostornen en zonder dat ze krimpen. Monsterboeken liggen ter inzage en Prijscouranten zijn te beko men aan onze Dépots, die in alle groote plaatsen van Nederland gevestigd zijn. LANGSTRAAT, n 1 tevens flinke voorraad ESTREMADURA, STRUTT'S en prima ongebleekt BREIKATOEN, FRANJE, TUR QUOISE, SATIJN en KNOOPEN benevens HUIS HOUD- en TOILETZEEP in meer dan 25 diverse soorten,, enz. enz. Tot welker levering- zich beleefd aanbevelen Amersfoort, Langstraat wijk A No. 7. HOEK STOOVESTRAAT, XE HEUS verschijnt alle 14 dagen in afleveringen van 3 vel compres over 2 kolommen bedrukt in netten omslag, tot den zeer lager prijs van De Eerste Aflevering bevat de gevangenen van mijnheer de St. Marseen geschiedkundig tafereel omtrent den ook hier te lande populairen man met het ijzeren masker, door Fortuné du BoisgobeyEbbe en Vloedeene novelle uit Noorwegen door Th. JustusAnecdoten uit het leven van Victor Emanuel No. 21, eene bladzijde uit het dagboek van een beambte der veiligheidspolitie, door Dr. EhmerEene Engelsche Stoomvaartmaatschappijeene beschrijving der groot - sche inrichting der Peninsular Oriental Steamschip CompanyEen krankzinnigen gesticht te New-York door Wiener; De Schilder van Chicago, eene novelle uit het werkelijke leven door X. Riedl. Zeeman's Tehuiskomst en Zeeman's Zusters yERTROUWEN KAN EEN ZIEKE alleen in zulk een Ge neeswijze stellen die evenals Dr. Airy's, Natuurgeneeswijze, feitelijk getoond heeft goed te zijn. Dat door deze Geneeswijze buitengewoon gunstige zelfs verbazingwekken de Genezingen werden verkregen, blijkt uit de in het rijk geïllustreer de werk Dr, Airy's Natuurgeneeswijze Heupjicht, Rbumatick. Door vertrek te koop, slechts voor ƒ200,een PIANINO, sierlijk van vorm en aangenaam van toon, van Fransch fabricaat. Te bezigtiger. bij den Heer W. BOTHOF, alhier. DE DIRECTIE DER BRANDVERZEKERING MAATSCHAPPIJ HOL LAND, gevestigd te Dordrechtadver teert dat door vertrek van den Heer G. O. W. F. BOSMANin diens plaats tot Agent voor Amersfoort en Omstre ken is benoemd de Heer T. VERHOEF, mr. metselaar, alwaar nadere informatiën te bekomen zijn. heelt de eer te berigten, dat hij gearri veerd is met eene RUIME SORTEERING KARPETTEN, LOOPERSSTORES, KAMER-, GANG- en DEURMATTEN. Tevens OPRUIMING van restan ten TAPIJTEN. Amersfoort, Singel over het Gasthuis. Belanghebbenden, wen- schende den NIEUWEN CURSUS op de LEER SCHOOL VOOR AANKOMENDE ONDERWIJZERS te Asikksfoort bij te wonen, gelieven daarvan uiterlijk tot Donderdag 11 April a. s. schrifte lijk kennis te geven aan den Heer DE HEUS, in wiens Schoollocaal het TOE- LATINGS-EXAMEN zal plaats hebben op Zaturdag 13 April. des voor- middags te 9 ure. op MAANDAG 8 APRIL, des avonds te 71/4 ure, in AMICITIA. PUNTEN VAN BEHANDELING: 1. Wetsontwerp (Kappeyne) Lager On derwijs. 2. Benoeming van Afgevaardigden ter Algemeene Vergadering. 3. Mededeeliugen van het bestuur. Het Bestuur der Af deeling, W. J. HAKKERT. Aflevering der Tcrf'goedercn na ongeveer 14 dagen, der waschgoc- deren na dagen. GEREPRESENTEERD TE die de goederen iederen WOENSDAG n./m. aan ons afzendt. LOEI LEN heeft ontvangen de NOIJVEAIJXE'S voor het volgende Seizoen, gegarandeerde qualiteit, prijzen in concurrentie tegen het buitenland. AMERSFOORT, 15 Maart 1878. Bij den Boekhandelaar H. EISEADRAXHte Amsterdamis ver schenen de eerste afldevering van een nieuw Tijdschrift, dat onder den titel het Nederlandsche publiek aangeboden wordt. Opdat dit Tijdschrift spoedig in iederen familiekringrijk of arme, als wel kome gast ontvangen worde, hebben Uitgever en Redactie zich beijverd, door groote verscheidenheid van inhoud netten druk, alsmede zeer lagen prijs, iederen liefhebber van lectuur terstond voor deze onderneming te winnen en dus met volle vertrouwen op goed succes de voorwaarden zoodanig gesteld dat niemand dralen zai terstond na lezing dezer aankondiging op den eersten jaargang bij zijnen gewonen Boekhandelaar of den Uitgever in te teekenen. per aflevering. Opdat het Tijdschrift ook spoedig toegang vinde bij hendie met een boek werk een Cadeau verlangen, zijn aan den eersten jaargang bij wijze van premie gevoegd Twee fraaie OÈJSOGRAPflÉIEËNter grootte van 45 36 cM. voorstellende, die bij de meeste Boekhandelaren des Rijks te bezichtigen zijn en reeds met de eerste aflevering tot de geringe betaling van 7 5 CE HTS p«r stuk voor tegemoetkoming der kosten verkrijgbaar zijn. Op aanvraag wordt de eerste aflevering ter kennismaking franco verzon den naar plaatsen, waar geen Boekverkooper bestaat. afgedrukte talrijke ECHTE GE TUIGSCHRIFTEN, volgens welke zelfs die zieken nog genezen wer den, voor wie hulp niet meer moge lijk scheen. Elke zieke mag zijn toe vlucht tot deze beproefde Genees wijze, met te meer vertrouwen ne men, daar de leiding der genezing, wanneer dit verlangd wordtaan daarvoor opzettelijk aangestelde practische geneesheeren wordt toe vertrouwd. Nadere inlichtingen daar omtrent vindt men in het 500 blad zijden dikke boek: Dr. Airy's Na tuurgeneeswijze, prijs EEN Gulden, bij bijna alle boekhandelaren door het geheele Rijk te ontbieden, als mede door Richter's Boekhandel te Rotterdam, die het boek op aanvra ge en franco toezending van 20 post zegels a 5 ct., dadelijk franco verzendt. Het enkelen noemen dezer namen brengt reeds angst en schrik in het gemoed van allen, die eens de kwelling dezer ijsse- lijke kwalen hebben ondervonden, of schoon Holloway een middel tot verligting heeft aangewezen, dat den waubopendsten lijder frisscbe moed en vernieuwde hoop moet geven. Nadat de pijnlijke deelen ge noegzaam met laauwe pekel gebet, en en daarna zorgvuldig afgedroogd gewor den zijn, moet deze zalf met geduld en vol harding op de huid; die daardoor behoor lijk toebereid is geworden, ingewreven worden, en de Pillen moeten in zulke do ses worden ingenomen als in de gebruiks aanwijzingen is voorgeschreven. Deze eenvoudige behandeling zal de hevigste aanvallen van aangezigtspijn, zenuwpijn, rheumatick eu jicht teu spoedigste beteu gelen, de daarmede vergezeld gaande zwel ling doen verminderen, de pezen ontspan nen en de verzwakte ledematen versterken. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f 1,85 f3,—, f 6.75 f 13,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4