Amersfoort en Omstreken VOOR Zaterdag-13 April. Uitgever: A. >1. Slothouwer, Uren van vertrek der alg-emeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. Het geheim van de oude kamer. 13?3. WEEKBLAD No. 329. Dit l.lad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. F. anco door het geheele Rijk0,85. A fzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan. te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regels Iedere regel meer Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd 0,50. 0,07. 0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utreeht Rottcrd. 'sHage Arnnem 8,25 10,14 7,10 (alleen Zat.) 8,9,40 9,45 9,18 10,— 11,25 11,40 11,C (le. en 2e. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,28 3,15 4,45 5,— 5,47 6,23 7,20 7,32 8,23 9,— 10,17 10,25 Postwagendienit (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. 9,55 12,25 2,10 5,23 9,45 et aar Zwolle: Vertr. Amersfoort 0,1 9,45 1,36 6,13 (le en 2c kl.) 8,59 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aaukomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,6 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr .Amersfoort Baaru HilrcrsmA Utrecht Amstcrd, 2,6 8,5 10,5 8,35 9,20 11,15 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8.57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar Zutphec (V. Buarn) V. Aankomst te Amersf. Bnrneveld Apeldoorn Zntphcn 8.21 8,39 1 8,59 9,31 9,54 9.30 9,47 10,5 10,37 10,56 1,11 1,27 1,47 2,20 2,42 3,42 3,54 5,56 6,12 6,30 7,1 7,20 8,42 9,3 9,24 9,59 10,23 10,58 11,10 Bij dit nummer behoort een bijvoegsel. De bekende en veelbesproken nota van Lord Salisbury heeft tot eene niet geringe wijziging der Russische politiek aanleiding gegeven. In het laatst der vorige week werd het denkbeeld van ge matigdheid nog door de geheele officieuse pers te St. Petersburg bestreden. Doch reeds den volgenden dag betreurde het Journal de St. Pétersbourg het, dat in Lord Salisbury's dépêche de neiging tot gemoetkoming geheel ontbrak, en dat er de uitdrukking in gemist werd van de meening der Engelsche regeering, om trent hetgeen zij in plaats zou willen stel len van de bepalingen van het tractaat. Ignatiefïf, zoo berichtte de Agence Russe weder een dag later, was alleen naar Weenen gezonden, om door vriendschap pelijke gedachtenwisseling met graaf Andraszy volkomen ingelicht te worden omtrent diens bezwaren tegen het trak taat van San-Stefano, en dit doel was dan ook volkomen bereikt. Des te meer was het te betreuren, dat Engeland niet denzelfden weg koos, daar het dan niet alleen zijne bezwaren tegen het traktaat, maar ook zijne eigene voorstellen zou kunnen kenbaar maken. Dit is nu echter juist, hetgeen Enge land niet wil, en waarschijnlijk zal het antwoord van Gortschakoff, al dringt het FEUILLETON. (II. Slot). Het zal nu noodig zijn in korte woor den de beschrijving te geven van Baith Hall. Het was een groot ouderwetsch huis uit den tijd van Elisabeth, met een door de drie verdiepingen doorgaande trap, op ds portalen waarvan een aantal prachtige schilderijen hingen. De eerste verdieping bevatte de zit- en eetkamers, spreekkamer, bibliotheek en de keukens, terwijl de slaapkamers de tweede verdie ping innamen en de logeerkamer de der de. Een uitgebouwd gedeelte der derde verdieping diende voor het verblijf der dienstboden enz. Dit uitgebouwde ge deelte bevond zich aan de rechterzijde van het hoofdgebouw en was zeer oud, waarschijnlijk een overblijfsel van het oorspronkelijke gebouw dat uit den tijd van Hendrik VIII dagteekende. De ka- mers daarin waren zeer groot, met ook sterk aan op het ontvangen van een Engelsch voorstel, dat doel niet bereiken. Want Engeland houdt vast aan de ver klaring, in 1871 in het protocol van Lon den opgenomen, volgens welke geene Mogendheid eenzijdig bevoegd is wijzi ging te brengen in internationale tracta- ten. Alleen aan Europa kent het de be voegdheid toe, om eene beslissing te nemen ten opzichte van de door den Oor log zoo zeer gewijzigde toestanden in het Oosten. Komen de mogendheden op een congres bijeen dan hebben zij allen het recht, om bezwaren tegen het tractaat van San Stefano in te brengen. Indien Engeland echter vooraf de voorwaarden mededeelde, van welker vervulling het zijne medewerking aan het congres af hankelijk wilde maken, zou het evenzeer het goed recht van de Mogendheden mis kennen, als, volgens zijn oordeel, Rus land dit thans doet. Doch al moge Rusland tegenover de groote Mogendheden de rol van de ver drukte onschuld spelen, en bij herhaling verzekeren, dat zijne bedoelingen uit muntend zijn en zijn goeden wil grenze loos. is tegenover de kleinere staten doet het zich nog krachtig genoeg gel den. Dezer dagen moest Rumenië het ontgelden, zooals men kan bemerken uit het volgende verhaal van den Rumeen- schen agent te St. Petersburg: Dezen ochtend liet prins Gortscha koff mij verzoeken hem een bezoek te brengen, en zeide hij mij uiterst ruime stookplaatsen, terwijl het dak aan de achterzijde terrasgewijze bijna tot op den grond reikte. In de maand Januari na de gebeurte nissen, die wij hebben verhaald, steeg een heer van middelbaren leeftijd aan den ingang af en schelde aan. Het was een stormachtige avond. Toen de knecht hem opendeed, verklaarde hij, dat hij zich verlaat had en dat het weder van dien aard was dat hij en zijn paard er niet tegen op konden. Hij gaf den naam van Dominé Richard Heap, een methodist predikant, als den zijnen op en verzocht nachtverblijf voor hem en zijn beest. George Bowden, die den Heer Heap bij reputatie als een ernstig en vroom man kende, gat de noodige orders en noodde hem om binnen te gaan. Hier werd hij aan Mevrouw Bowden en haar kinderen voorgesteld. Het trof hem dat het gelaat van zijn gastheer en diens vrouw eene uitdrukking van verdriet droeg en toen het avondeten voorbij was vroeg hij, zoo als hij gewoon was te doen in de huizen »Is 't waar dat uwe regeering voorne mens is te protesteeren tegen het 8e arti kel van het tractaat, hetwelk in eene ver binding van het leger van Bulgarije met Rusland door Rumenie voorziet? De Keizer, die u reeds slecht gezind is wegens uwe houding ten opzichte van Bessarabië, zou alle geduld verliezen, indien zulk eene verklaring gedaan werd, en Z. M. beveelt mij u te zeggen, om aan uwe re geering mede te deelen, dat zoo gij het voornemen hebt te protesteeren of u te verzetten tegen het bedoelde artikel hij de bezetting van Rumenie en de ontwapening van het Rumeensche le ger bevelen zal. Op mijne opmerking dat't met Rumenie, en niet met Tur kije was, waarmede Rusland in over leg moest treden voor den doortocht van zijn leger door het vorstendom, zeide prins GortschakoffWij verlangen we gens uwe houding niets meer met u te doen te hebben. Het is zaak dat gij-weet dat wij op vrije passage door uw land staan en dat gij uwe regeering van de verklaring des Keizers in kennis stelt. Uwe regeering moge thans categorisch verklaren wat zij zal doen. Is zij al of niet voornemens te protesteeren of zich te verzetten tegen het recht, dat wij ons bij dat artikel hebben voorbehouden?" Tot denzelfden agent (Ghika) had Gort schakoff voor eenige weken gezegd: Ondanks al uw misbaar is ons besluit onherroepelijkRusland zal deze quaes- tie niet voor het congres brengen, omdat waar hij overnachtte, of zij er tegen had den dat hij met hen een gebed deed. Dit voorstel werd gaarne door den Heer Bowden aangenomen en nadat de dienst boden waren binnengeroepen sprak de Heer Heape een kort woord naar aan leiding van de eene of andere tekst en daarna een gebed waarin hij zijn gast heer en diens gezin, recht innig herdacht. George Bowden geleidde hem vervolgens naar zijne slaapkamer, en bij zijne vrouw teruggekomen maakte hij de opmerking, dat als de Heer Heape volkomen met hun toestand was bekend geweest, en geweten had dat zij binnen korten tijd van dak en inkomen beroofd zouden zijn, hij geen geschikter gebed had kun nen uitzoeken. Mr. Heape ging ter rustte en had een merkwaardigen droom. Hij droomde dat eene oude dame de kamer binnentrad en hem wenkte haar te volgen; dat hij op stond en dat zij hem door verschillende gangen voerde tot dat zij aan een nauwe trap kwamen, aan het einde vaneen lang het eene beleediging voor den Keizer zou zijn; en mocht eene andere mogendheid dit willen doen, dan zal Rusland de dis cussie niet aannemen." De Weener Polit. Correspondent deelt mede; dat de vorst van Rumenie, bij het vernemen van die bedreigingenzou ge antwoord hebbenZeg aan prins Gort schakoff, dat het Rumeensche leger ver morzeld kan worden, maar dat het, zoo lang ik leef, niet zal worden ontwapend." Du sublime au ridicule - zegt het spreek woord - il n'y a qu'nn pas! Ook in Weenen en in Berlijn bevinden zich Rumeensche afgezanten. Geen won der, dat dit op zoo jammerlijke wijze in de klem geraakt land overal hulp zoekt. Die gezanten hebben overigens over hunne ontvangst niet te klagen. De Ber- lijner die volgens zijne mededeeling aan een dagblad-correspondent, niet naar Londen zou gaan, omdat dat zou zijn s enfoncez uneporte ouvertewas zelfs bij den Kroonprins toegelaten. Dat dergelijke omstandigheden breed worden uitgemeten door hen, die van eene tus- schenkomst van Duitschland het behoud van den vrede verwachten, laat zich ge makkelijk begrijpen. In Parijs heeft men reeds een paar malen een sensatiebericht in dien geest voor goede munt opgeno men. Zoo werd verleden Dinsdag van daar getelegrafeerdMen wil weten, dat de crisis als geëindigd te beschouwen is. De Keizer van Rusland heeft aan den Keizer van Duitschland gevraagd, bij de portaal. Dat zij den trap opgingen en bovengekomen een groote kamer pas seerden, waaraan een tweede grensde. Daarin bevond zich eene ruime schoor steen, waarheen de oude dame zich be woog om plotseling te verdwijnen. En hierop werd de Heer Heape wakker. Toen hij den volgenden morgen zijne kamer verliet trof het hem, dat de gang waarop zij uitkwam juist zoo er uitzag als die hij in zijn droom gezien had. Rondziende kwamen alle bijzonderhe den van zijn droom hem weder in het ge heugen en eene zekere nieuwsgierigheid maakte zich van hem meester; hij wilde toch eens zien of het verder met zijn droom overeenstemmen zou. Beneden gekomen vond hij zijn gastheer en gast vrouw hem wachtende voor het ontbijt. Nadat dit afgeloopen was zeide hij aan den Heer Bowden, dat hij een groot lief hebber van oude gebouwen was en of deze er bezwaar in had om hem het huis eens te laten zien. Natuurlijk had Bow den er niets tegen en voldeed onmiddelijk

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1