Amersfoort en Omstreken 1878. No. 830. ioOR Zaterdag 20 April. Uitgever: A. 1U. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. WEEKBLAD Di l 1 lad verschijut des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. F> anco door het gehecle Rijk0,85. fzouderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdorteuticn van 15 regelsƒ0,50. Icderg regel meer0,07. Gronte letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rottcrd. 'sHage Arnnein 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2e. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,28 3,15 4,45 5,— 5.23 5,47 6,23 7,20 7.32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Postwagendienst (Ondorneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 'savonds na aankomst van den laatsten trein. Aaar Zwolle: Vcrtr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 (le en 2c kl.) 8,59 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 8,35 9,20 11,15 1,30 2.40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3.42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,— 9,41 NaarZutphen: Aankomst te (V. Baarn) V. Amersf. Barneveld Apeldoorn Zutphcn 8.21 9.30 1,H 3,42 5,56 8,42 10,58 8,89 9,47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 6,30 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 1(7,56 2,42 7,20 10,23 De zoogenaamde stille week, die het Paaschfeest voorafgaat, bracht in de be langrijke kwestie van het oogenblik wei nig °f geene verandering. Nog altijd leven wij in onzekerheid omtrent de al of niet vredelievendeoplossingvanhetEngelsch- Russisch geschil. Toch schijnt een bijeen komen van het congres niet meer zoo onzeker als voor eenige dagen. Sir S. Northcote toch verklaarde in het Lager huis, dat er niets voorgevallen is, dat de bezorgdheid over den toestand behoeft te vermeerderen, en dat er geen reden bestaat om de hoop op eene bevredigen de oplossing der crisis te doen verminde ren. Zoowel Engeland als Rusland ver klaren niets liever te willen dan vrede, en geenszins de bedoeling te hebben van hinderpalen op te werpen, doch Gort- schakoff handhaaft zijn vroeger stand punt, en wil voor Rusland het recht voorbehouden van volle vrijheid van oordeelen en handelen, evenals die aan de andere mogendheden toekomt. Hij betreurt het dat Engeland niet zegt wat het eigenlijk wil en geen praktische voor stellen doet, hetgeen de zaak veel zoude vereenvoudigen. Blijkt nu de goede gezindheid van bei de landen, onzeker blijft inmiddels de wijze waarop een vergelijk mogelijk is. Een schijnbaar vreemde indruk maakt het, dat, bij al de verschillende bezwaren tegen het tractaat van San Stefano ge- FEÜILLETON. Het trompetterspaard. Ik was al haast veertig jaar oud en had langzamerhand zoo mijn vaste gewoon ten aangenomen, dat ik stellig van plan was nooit verandering in mijn positie te brengen. Ik had volstrekt geen lust om te trouwen en mijn hart was vuur vast, zoo zelfs dat mijn oude vriendin Mevrouw van der Helm me opgaf. Zij had me al zoo veel vriendinnetjes en nichtjes gepre senteerd, dat ik haar vast had verzekerd op zoo'n manier nooit weer bij haar te willen komen. Toen was ze begonnen mij in kennis te brengen met mooie jonge weeuwtjes. Die zijn nog gevaarlijker dan jonge meisjes, meende zij en er was één, die mij ook haast had doen wankelen. Maar ik was gelukkig niets verliefd op de weduwe van Kapitein Toers. Mevrouw van der Helm vond haar o. a. zoo geschikt voor mij, omdat haar bezittingen en de opperd, de Porte thans eene circulaire aan de mogendheden heeft verzonden, waarin zij het tractaat erkent als een ge volg van hare nederlaag. Wel zullen haar de eventueele wijzigingen, die daar in door de welwillende interventie der mogendheden en de gematigdheid van Rusland gebracht zouden worden, wel kom zijn, maar zij is in elk geval beslo ten op loyale wijze uitvoering te geven aan de bepalingen van het tractaat. De circulaire van Gortschakoff, waarin deze de bezwaren van Oostenrijk punt voor punt behandelde is gebleken een verzinsel te zijn. Wel echter schijnt het dat Rusland ernstige pogingen aan wendt om aan de bezwaren van Oos tenrijk te gemoet te komen, om daar door een gezamenlijk handelen van dit rijk met Engeland te voorkomen. Dat dit niet in den geest ligt van de Hon- gaarsche kamer blijkt uit de geestdrift, waarmede de redevoering van den Pre sident der kamer, Koloman Tisza, ont vangen werd, waarin hij er op wees hoe de belangen van Rumanie en van den Hongaarschèn staat dezelfde zijn, daar beide een en denzelfden vijand hebben het panslavisme. Te Pest maakt men zich ongerust naar aanleiding van het benoemen van 16 adelijke en hoogge plaatste personen tot ridder van het Gul den vlies, waaronder er verscheidene voorkomen, die leden waren van het mi nisterie, dat vóór den RussischOosten- rijkschen oorlog de constitutie schorschte. Men wil daarin eene demonstratie zien mijne vlak aan elkaar grenzen en omdat het zoo'n prachtig geheel zou zijn, die twee buitens. Maar men kan toch niet altijd met zijn buurvrouw trouwen, om daardoor meer land in eigendom te krij gen. Ik was dus doof en had vast besloten nimmer mijn jongenheerenleven vaarwel te zeggen. Och, wat is de mensch! Be had buiten het trompetterspaard gerekend. Op zekeren dag, dat ik in de hofstad vertoefde, waar ik jaarlijks eenige weken doorbracht, kreeg ik het opbeurende be richt, dat mijn meest geliefkoosde paard een val had gedaan en door den veearts was doodgeschoten! Ik was zeer ontstemd hierdoor en stortte mijn hart er o ver uit, aan een vriend, die mij juist kwam bezoe ken. Hij deelde in mijn droefbieid en raadde me aan eens naar Leiden te gaan kijken, waar den volgenden dag verschei den zeer goede paarden verkocht wouden worden. Ik volgde zijn raad en vond na lang zoeken een dier, dat mij bijzonder aanstond, 't Was een grijs paarc^, fraai tegen de toenemende anti-Rnssische ge zindheid, die zich zoowel in Oostenrijk als in Hongarije openbaart. Italië is gaarne bereid om mede te wer ken tot het bijeenkomen van een congres. De minister Corti heeft in de kamer van afgevaardigden verklaart dat Italië vrij is van alle verbindtenissen, en, voor het geval dat het tot een oorlog mocht ko men, de stipste onzijdigheid in acht zal nemen. De onderhandelingen tusschen de Kabinetten geven evenwel aanleiding tot de verwachting dat de raad van het verstand meer ingang zal vinden dan het beroep op dc wapens. Te midden van de politieke verwikke lingen in Europa nadert in Frankrijk de dag waarop de voorbereiding van het vreedzame werk der internationale ten toonstelling zal zijn afgeloopeu. Met ijver en inspanning wordt er dag en nacht gewerkt om de opening op i Mei geene phraie te laten zijn. Alle werken zijn thans veel verder gevorderd dan die op hetzelfde tijdstip in 1867 het geval was. De inzendingen uit Engeland beslaan evenveel ruimte als die uit Rusland, Oos. ten rijk, Belgie en Nederland te zamen. De Nederlandsche afdeeling aan een der uiteinden gelegen, sluit met haar gevel varr roodenbaksteen den rij, waarin de bouwtrant van de verschillende vol ken is vertegenwoordigd. Ook in het Park wordt men aan ons land herinnerd door een keurig Paviljoen waarin den dorstigen bezoeker ververschingen zullen worden aan geboden. en stevig ge bouwd, met mooie tanden en zeer nette beenen. 't Meest trok me in het beest aan, dat hij zulke trouwe, intel ligente oogen had, die mij overal volg den. Toen ik drie dagen later het paard in eigendom kreeg en in mijn eigen stal bracht, troffen mij die oogen nog meer. Ik was bijzonder met mijn koop ingeno men en wilde hem dadelijk gaan probee- ren. Brutus (onder dien naam had hij op de lijst gestaan) liet zich zeer bedaard zadelen en teugelen, en het scheen hem volstrekt geen onrust te geven dat een vreemdeling op zijn rug klom. Hij knab belde op zijn gebit, kromde den nek en reed in een flinken draf met mij weg. Ik had nog nooit op een paard gezeten dat zóó regelmatig liep. Zijn beenen kwamen als de slinger van een klok zoo geregeld op den grond. Zijn galop was, als het kon, nog kalmer en secuurder, en toen ik hem aanzette om vlugger te gaan, begon hij letterlijk te dansen, den maat aange vende met den kop. Hij was zeker bij de Door de nieuwe verkiezingen van 14 republikeinsche afgevaardigden zijn thans van de 533 vertegewoordigers 357 der republiek toegedaan, zoodat thans eene besliste meerderheid in republikein- schen geest verkregen is. Het artikel van Prins Napoleon in de Revue des Deux Mondes, dat wij in een vorig nommer vermeldden, heeft een antwoord uitgelokt van den Hertog de Gramont, die onder den pseudoniem van Andreas Memor in de Revue de France zijne opmerkingen mededeelt. Zijn be toog komt daarop neêr dat de allianties van het Keizerrijk niet zijn verbroken ter wille van den Heiligen Stoel maar een ge volg zijn van de oorlogsrampen en dat het onrechtvaardig is het verlies van den Elzas en Lotharingen aan de clericale partij te wijten. De Paus heeft aan den president van den Zwitserschen Bondsraad een brief geschreven waarin hij het betreurt dat de vroegere vriendschappelijke verhou dingen in de laatste jaren een stoornis hebben ondergaan waaronder den toe stand der Katholieke godsdienst in Zwit serland lijdt, en de hoop uitspreekt dat spoedig middelen gevonden worden om dien toestand te verbeteren. De bonds raad heeft hierop geantwoord dat de Ka tholieke evenals alle andere belijdenissen in Zwitserland eene vrijheid geniet door de Grondwet gewaarborgd, en dat de bondsraad gaarne des Pausen bemoeiin gen zullen ondersteunen ter handhaving van den Godsdienstvrede in Zwitserland. huzaren geweest, anders begreep ik er niets van. We wilden juist naar huis terug gaan, toen we plotseling een schot hoorden. Mijn jager was op de jacht, dat wist ik, en hij schoot een haas, voor welk schot hij later een groot cadeau van mijn vrouw kreeg. Wij waren juist op een kruisweg. Bij het hooren van het schot bleef Brutus doodstil staan en hij spitste de ooren. Ik was verbaasd dat een militair paard zoo impressionabel was. Maar het gekste was dat hij niet van de plaats was te krij gen. Ik gebruikte de knieën, de sporen, de karwats; niets hielp; Brutus stond stokstijf en keek tusschenbeide ('t is de zuivere waarheid) naar me om, met oogen, die zeidenwaarom doet ge uw plicht niet? Ik doe den mijnel" Ik was ten einde raad, toen een tweede schot viel. Brutus deed een sprong voorwaarts en ik meende gewonnen te hebben, maar nu begon de strijd pas. Het beest schop te en sloeg en deed klaarblijkelijk zijn

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1