Amersfoort en Omstreken 1878. No. 331. VOOR Zaterdag* 27 April. Uitgever: A. M. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Een algemeen belang. Zijn wij wel onderricht, d;in zal eerstdaags het door den Minister van Waterstaat Handel en Nijver heid ingediende wetsontwerp tot aanleg van sommige nieuwe en tot verbetering van andere binnenland- sche waterwegen in de af deelingen van de Tweede Kamer der Staten Generaal worden onderzocht. In dat wetsontwerp is ook opgenomen de aanleg van eene nieuwe verbinding van Amsterdam met den Rijn, ge woonlijk Keulsche vaart genaamd, en de richting door de Geldersche vallei daartoe aangewezen. Volgens de memorie van toelichting geeft de Minister de voorkeur aan deze rich ting, boven die over Gorinchem, uit hoofde van de mindere kostbaarheid bij eene degelijke en flinke uitvoe ring op breede schaal, niettegen staande eene zeer aanzienlijke wijzi ging van het oorspronkelijke plan, tengevolge van het niet droogma ken der Zuiderzee noodig geworden. Het ligt niet op onzen weg te onder zoeken of aan het door den Minister voorgestelde plan in alle opzichten de voorkeur behoort gegeven te worden, boven de overige daartoe opgemaakte ontwerpen, maar mee- nen er op te moeten wijzen, hoe het Kanaal door de Geldersche vallei eensdeels eene groote beteekenis kan hebben, met het oog op de defensie en ten anderen een schoone toe komst opent voor eene gansche landstreek, die eeuvveD lang mis deeld bleef. Een nieuwen uitweg voor het Rijnwater aan te leggenmidden door het vroegere Rijnbed heen, ligt, dunkt ons, zóó voor de hand, dat aan de keuze van deze richting voor het Kanaal wel geen twijfel kon be staan, ware het niet dat de schepen welke van Keulen tot Amsterdam komen, niet geschikt zijn de Zuider zee te bevaren, en toen nu het plan om deze droog te maken bleek uit gesteld te zijn ad Calendas Graecas, vreesden wij, dat men zich ook wel zou te vreden stellen met eene ratificatie en eene verdie ping van de bestaande Keulsche vaart. Daarom verheugde het ons te meer, toen de Minister het onder havige wetsontwerp indiende. Niet alleen toch voor de ons omringende streek is de aanleg van een Kanaal van groot belang, omdat daardoor een geregelde uitwatering, en vooral eene goede gelegenheid tot aanvoer van meststoffen en afvoer van produkten verkregen wordt, ook voor Amersfoort zelve is het kanaal van het hoogste gewicht, in dien het niet te ver van de stad komt, omdat onze woonplaats daar door bekomt wat het hoog noodig heefteene goede waterverbinding met Amsterdam en daardoor met het geheele land. Spoorwegen zijn zeker zeer bevorderlijk voor den bloei eener plaats, en ons werd daar om ook als het ware een steen van het hart gewenteld, toen het gevaar geweken was van een terugkomen op de wet van 1875, die den aanleg der lijn AmersfoortNijmegen voorschreef. Maar van veel meer beteekenis voor landbouw, handel en nijverheid in onze gemeente is het transport te water, vooral Qm- dat slechts een klein gedeelte van ons land niet te wa ter tebereiken is, en derhalve gezegd kan worden, dat alleen watercommunicatie den sleutel tot het algemeen verkeer geeft. Bij de meeste artikelen toch komt het in den regel meer aan op een goedkoop, dan op een zeer snel vervoermiddel, terwijl daarenboven het goederenvervoer langs onze spoorwegen nog niet kan gezegd worden een buitengewoon snel ver voer te zijn. Is nu het tot stand komen van het kanaal voor de Geldersche vallei, voor onze Gemeente van veel be lang, dan mag niet uit het oog ver loren worden welke richting daaraan zal worden gegeven. Voor zoover onze inlichtingen daaromtrent strekken ligt het in de bedoeling van het ontwerp het kanaal te gra ven binnen de Grebbelinie en het in de Eem te laten uitmonden, daar waar dit verdedigingswerk de rivier ontmoet. De Eem zelve zoude wor den gekanaliseerd d. w. z. van zijn tallooze bochten beroofd en ter hoogte van Eembrug gesloten, van welk punt het nieuwe kanaal verder langs Baarn enz., naar Amsterdam zou worden aangelegd. Het gedeelte van de rivier tusschen de stad en de plaats, waar het kanaal zich met de Eem vereenigt, zal dan de natuur lijke haven van Amersfoort worden, evenals het dat nu reeds is voor de thans bestaande betrekkelij k geringe scheepvaart. Wij zeggen betrekke lijk geringe, omdat niettegenstaande de hooge lasten, in den vorm van ton, vuur en bakengelden, en de groote moeilijkheden aan het bin nenkomen van het vaarwater dik wijls verbonden, toch in het afgeloo- pen jaar nog ruim 880 schepen tot hier opvoeren. Voorwaar wel een bewijs voor het groote voordeel van het watertransport. Dat wellicht de aanleg van liet be doelde kanaal onze gemeente bijzon dere uitgaven zal veroorzaken, zoo voor verbetering van haven en aan legplaatsen, als voor afvoer van fae- calien, wanneer niet meer zooveel water als thans door de stad wordt afgetapt, ontveinzen wij ons niet, maar wij zullen ons die uitgaven ze ker gaarne getroosten in de overtui ging dat wij er de vruchten van zul len zien, in den toenemenden bloei der stad. Het kanaal door de Geldersche vallei wordt geacht van overwe gend belang te zijn, voor den Am- sterdamschen handeljamen noemt het reeds eene noodza kelijke voortzetting van het Noord zeekanaal, en wat in dezen het belang is van Amsterdam, is het belang van geheel het land. Toch schijnt het dat niet alle Nederlan ders overtuigd zijn van de waarheid, dat het welzijn van het hart eene der hoofdvoorwaarden is, voor de ge zondheid van het geheele lichaam. Toch gaan er uit sommige gemeen ten van ons land stemmen op, om te pro teesteren tegen deuitvoering van het ingediende ontwerp. Hetzelfde naijverig provincialisme, dat voor heen zooveel moeite in het werk stelde, om zoo mogelijk te verhinde ren, dat door de hulp der landrege ring het Noordzeekanaal, dat im mers alleen voor Amsterdam waar de hadtot stand kwam, die zelfde kleingeestige politiek werpt nu weder allerwege bezwaren op te gen een ontwerp, dat en de bewon dering van den voor Nederland zoo onmisbaren Amsterdamschen han del bedoelt, èn den bloei van een tot dusver misdeelde landstreek beoogt, terwijl men tientallen van jaren voorbij liet gaan zonder ééne ernsti ge pogiDg te wagen, om verbetering van den ellendigen toestand te ver krijgen. De invloed van die kortzichtige politiek is niet gering en er ligt daarin naar onze zienswijze een groot gevaar voor de landsbelangen. Daarom is het zeer wenschelijk, ja hoog noodig, dat uit onze omgeving stemmen opgaan van adhaesie aan het wetsontwerp, dat de aanleg van het kanaal door de Geldersche vallei bedoelt, waarmede onzes inziens het belang niet alleen van Amersfoort en niet alleen van Amsterdam, maar van geheel Nederland wordt bevor derd. Mogen wij ze spoedig vernemen. Overzicht der week. BUITENLAND. WEEKBLAD Dit I lad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0.75. F' anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. B «khandelaren en Postdirectenren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,85. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2e. kl.) 11,35 12,45 1,_ 2,10 2,23 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7,32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 3,1 9,45 1,36 6,13 (le en 2e kl.) 8,59 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7.45 10,55 Aankomst te Leenworden Groningen 2,— 2,6 2,— 8,25 10,14 2,6 8,5 10,5 Poitwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusscben Amersfoort en Maanbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddagaje 2,30 nor. Vna Maarshergen 's morgens te 9,43 en '«avonds" na aankomst van den laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 8,35 9,20 11,15 1,30 2.40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,- 9,41 Naar ZutphenAankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zntphen 8,21 9.30 1,11 3,42 5,56 8,42 10,58 8,39 9.47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 6,30 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 10,56 2,42 7,20 10,23 De oostersche quaestie is sedert eenige dagen eene nieuwe phase ingetreden; het schijnt namelijk dat werkelijk aan een bemiddelende invloed van Duitsch- land moet worden geloofd. Het resultaat van die interventie bestaat vooralsnog slechts in het waarschijnlijk plaats heb ben van eene conferentie, die het congres zal voorafgaan. Daarenboven werd ge meld dat Engeland en Rusland overeen kwamen omtrent het terugtrekken der wederzijdsche troepen. Nu evenwel ver nemen wij weder dat Engeland bezwaar maakt om zijne schepen door de Darda- nellen terugtetrekken, waarop Rusland zeer gesteld is, en terecht daar de positie der Engelsche vloot buiten de Dardanel- len veel minder gevaarlijk is voor Rus land ingeval het toch tot vijandelijkheden zou komen. Het is te hopen dat op dit punt althans spoedig overeenstemming zal worden verkregen daar de totstand koming van het congres daarvan zeer afhankelijk is. Terwijl beide machten der wereld ver-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1