BURGERLIJKE STAND. kondigen dat zij bereid zijn om het be houd van den vrede mogelijk te maken, houden zij zich evenwel ernstig bezig met toebereidselen voor het geval dat de steeds ontbrekende middenterm niet mocht gevonden worden. Engeland zendt een Indisch contingent naar Malta, dat wel is waar door de Londensche bla den niet als eene bedreiging maar als een maatregel van voorzorg wordt voorge steld, maar juist het nemen van voor zorgsmaatregelen geeft het bewijs dat aan eene vredelievende oplossing niet onvoorwaardelijk geloofd wordt. Rusland heeft van zijn kant Rumenië thans geheel bezet en daardoor zijn vroegere bondge noot in de onmogelijkheid gebracht als vijand op te treden. Machteloos als dit land thans is heeft het opnieuw zijn toe vlucht genomen tot een schriftelijk pro test, waarin uiteengezet wordt hoe Rus land nu reeds een dreigend gevaar blijkt voor den welvaart en den vooruitgang van Europa. In Engeland is de gevreesde werksta king onder de wevers en spinners in Lancachire uitgebroken. Reeds nu loo- pen 20000 werklieden ledig en dit getal zal, wanneer de strike algemeen wordt, tot ongeveer 120000 kunnen klimmen. De ondervinding schijnt de Engelsche werklieden nog niet wijzer gemaakt te hebben op het punt der strikeste be jammeren zijn de ontzachelijke verliezen, daardoor veroorzaakt. Ook Rusland is niet vrij van inwendige beroering. De secte der nihilisten groeit steeds in aantal en dat de invloed dier secte niet van belang ontbloot is blijkt wel uit de vrijspraak van Wera Sassu- litsch, de jonge dame, die een poging tot moord op den Gouverneur van St. Peters burg heeft gedaan en voor de twaalf ge zworenen eenparig onschuldig werd ge acht. In Frankrijk is het op politiek terrein, bijzonder rustig. Het eenige incident van gewicht is een door den Senator Scheu- rerKestner aangekondigde interpella tie naar aanleiding van het ontslag van twee officieren van het territoriale leger te Belfort. Men zag daarin eene politieke beteekenis, maar het Journal de Belfort verzekert dat enkel plichtverzuim aan leiding tot het ontslag gegeven heeft. De opening der wereldtentoonstelling belooft luisterrijk te zullen worden. De Prins van Wales, de Oostenrijksche Kroonprins, de vader van den koning van Spanje Don Franciscus d'Assisi, Prins Hendrik der Nederlanden, de Kroonprins van Denemarken en de Her tog van Leuchtenberg, vertegenwoordi ger van Rusland zullen daarbij tegen woordig zijn. De opening zal in het Pa leis op het Trocadero door den President der Republiek plaats hebbenen door 101 kanonschoten worden aangekondigd. De Koning van Italië zal de tentoonstelling inde maand Juni bezoeken. De verza meling van veertig duizend tulpen in den tuin van het paleis staat thans in vollen bloei en maakt vooral van de hoogte ge zien een prachtig effekt. Ze staan in een ovaal perk en stellen het Haarlemsche wapen voor met de woorden Haarlem en Holland als randschrift. De Haar lemsche Bloemistenvereeniging, die de collectie inzond heeft alle satisfactie van haar werk, dat in Frankrijk verbazend veel opgang maakt. Dit is vooral nu de Hollandsche bloemmisten op de Gent- sche tentoonstelling fiasco gemaakt heb ben, zeer gelukkig te noemen. Met de werkzaamheden aan het Ge bouw en den tuin vordert men met groote schreden. In den tuin zijn al de gebouw tjes uit Algerie, Perzie, Marokko, China en Japan nagenoeg gereed. Aan het Ge bouw ontbreekt nog wat schilderwerk dat evenwel spoedig gereed zal zijn. Te Mugron is een standbeeld voor Frederic Bastias onthuld. Bij deze plech tigheid had Leon Say, Minister van Fi nancien, de taak op zich genomen om den voorvechter van het vrijhandelstelsel in zijn leven en werken te herdenken. Hij eindigde zijne rede met de woordenIk betreur het dat ik thans niet meer met dezelfde zwier het vaandel zie wapperen der vrijhandelaars, waarop Bastiat eens schreefalleen aan den Staat moet men belasting betalen. Amersfoort, 26 April 1878. Naar «vij vernemen, zal dezer dagen voorde ingezetenen van Amersfoort en omliggende plaatsen de gelegenheid wor den opengesteld, om, door het teekenen van een adres, hunne instemming te ken nen te geven met het plan der Regeering tot het aanleggen van een kanaal door de Geldersche vallei. Op de paardenmarkt, die hier Donder dag 1.1. werd gehouden, zijn aangevoerd 154 paarden en 20 veulens. De prijs der eersten bedroeg van f 32.tot f 575, die der laatsteu van f60.tot f210. Buitenlandsche kooplieden waren niet aanwezig. Over het algemeen was er wei nig handel. De zoogenoemdeLazaruskermis" lokte op den tweeden Paaschdag menig liefheb ber buiten de Kamppoort. De geweldige regenbui, die in den namiddag viel, deed aan de drukte geen schade, schoon het jonge groen daar waarschijnlijk meer van geprofiteerd heeft dan de nieuwe Paasch- toiletten. De Heer Waldorp heeft over de quaestie van de verbinding van Amsterdam met den Rhijn eene brochure uitgegeven, waar van dezer dagen de N. R. Ct. een uitvoe rig uittreksel gaf. Dat het kanaal door de Geldersche valei de goedkeuring niet weg draagt, zal wel a priori duidelijk zijn voor ieder, die zich herinnert, dat, onder de vier door de Regeering besproken kanali- satieplanuen, het planWaldorp bij haar geen steun vondt. Wij herinneren onze lezers aan de too- neelvoorstelling, die aanstaanden Maan dagavond door het Duitsche gezelschap van den Heer Auerbach in Amicitia wordt gegeven. Het programma voorspelt een vroolijken en onderhoudenden avond; de goede naam, dien zich het gezelschap se dert eenige jaren in het Noorden van ons land verwierf, doet ons eene voortreffelijke uitvoering verwachten, en de entreeprijs is, zelfs voor Amersfoort zoo gering, dat de zaal van de Buitensocieteit ongetwij feld goed bezet zal zijn. Dinsdag 11. zoo schrijft het Vader land, heeft de heer E. Thon, agent der Amersloortsche Beiersch-Bierbrouwerij zijn Centraal-Balle op de Groenmarkt no. 4 te 's Gravenhage geopend. De voorma lige bierkelder is geheel gemetamorpho- seerd en heeft thans volkomen het aanzien gekregen van de kajuit eener nette stoom boot. De geheele inrichting is zeer keurig en zal bij gasverlichting door de aange brachte spiegels een eigenaardig effect op leveren. Het plan om van dezen kelder een zoo net onderaardsch Café te maken als de Centraal-Halle'is ontwierp de heer Thon; terwijl de architect Pannekoek, van Haarlem, de teekening maakte, zorgde de timmerman W. de Jong alhier voor eene nette uitvoering. Bij dit alles een ameu blement uit de fabriek van den heer Mut ters, en iedereen kan zich een voorstelling vormen van den indruk, dien deze nieuwe zaak op den bezoeker moet maken. Zondag e. k. zal de godsdienstoefening in de Remonstrautsche Kerk geleid wor den door Ds. P. H. Hugenholtz, Jr. predi kant te Amsterdam. Tot lid van den gemeenteraad van Nij- kerk is verkozen de heer I. J. Malga. Te Driebergen heeft zich Maandagmor gen een persoon onder den van Utrecht komenden sneltrein geworpen, waardoor hij in twee stukken werd gesneden. Hedenvoormiddag te 11 uur werd in het Gebouw voer Kunsten en Wetenschappen te Utrecht een buitengewone algeineene vergadering geopend van de Vereeniging Volksonderwijs." Tal van afdeelingen hadden zich doen vertegenwoordigen, waardoor een zeer op gewekte geest heerschte. De geest werd echter nog verhoogd dooi de keurige rede, waarmee de voorzitter, de heer Van Hoorn; de vergadering ver welkomde. Hij herinnerde, dat verleden jaar na Paschen het ontwerp-Heeruskerk behan deld werd. Weinig vermoedde men toen, nu weer met soortgelijk doel te moeten samenkomen. Hi] wees op het belang der zaak ook in het tegenwoordig stadium. Het groote verschil in den toestand van verleden jaar en nu is, dat het tegenwoor dig ontwerp van den grootmeester" der liberale partij is. Groote bekwaamheden staan hem ten dienste. Hij wil de Grond wet handhaven en v»or de toekomst dei- volksschool zorgen. Hoopvol zag men daarom zijn ontwerp tegemoet. De hoop werd echter niet in alle opzichten vervuld. In ineuig punt stelt het outwerp-Kappeyne teleur. Als dat ontwerp wet wordt, komt de gewensch- te schoone toekomst niet. Er moeten ver anderingen plaats hebbenen daarover moest deze vergadering beraadslagen die vele duizenden vertegenwoordigt. Het verleden jaar geschilderd ideaal moet bij de discussies ook nu in 't oog gehouden worden. De Vereen. «Volksonderwijs" had nu, gelijk in 't vorig jaar, een duren plichtte vervullen zij doe dat met waardigheid en als ze straks bescheiden dit teraanvulling, dat ter verbetering aanbeveelt, moge de Minister Kappeyne het beschouwen als afkomstig van een vriend, die teilen toont, en de wet naar de wenschen der Vereeni ging de noodige verbeteriug doen onder gaan. De rekening is nagezien en goedge keurd. Er werd besloten deze buitengewone vergadering te doen gelden voor de jaar- lijksche gewone. Uit het verslag bleek, dat het getal af deelingen sedert 1877 van 145 tot 152 is geklommen. Tot leden van het hoofdbestuur werden benoemd de heeren G. P. Van Vlade- racken te Delft, aftr., en Armand Sassen te Breda, ter vervanging van den heer H. Bouman, die (overeenkomstig art. 9 van het alg. regl.) niet herkiesbaar was. Met 148 tegen 4 stemmen werd vervol gens verworpen de volgende motie, door de afdeeling Deventer voorgedragen De algemeene vergadering instem mende met de hoofdbeginselen van het wetsontwerp-Kappeyneacht de aanne ming daarvan wenschelijk, doch zou gaar ne zien, dat daarin werden aangebracht eenige veranderingen, die naar haar oor deel meer waarborg geven voor de goede werking der wet dan de door den Minister voorgestelde bepalingen." Daarna gaf de vergadering opdracht aan het hoofdbestuur om een adres aan de Regeering te richten op den grondslag van het praeadvies in de Bode van Volks onderwijs vroeger medegedeeld, behou dens de nader door de vergadering goed gekeurde wijzigingen. Uitdrukkelijk sprak de vergadering haar leed er bovendien over uit, dat het beginsel van leerplicht niet in het wetsontwerp is opgenomen en evenmin de toepassing er van is voorbe reid. Ook kosteloos onderwijs wenschte de vergadering te zien invoeren voor alle kinderen, wier ouders het verlangen. Ver der besloot de vergadering zich vóór het behoud der vergelijkende examens te ver klaren. De vergadering nam het volgende be sluit omtrent artikel 21, dat het leerplan, de regeling der schooltijden, de klassen- indeeling en de lijst der bij het onderwijs te gebruiken boeken behooren te worden ontworpen door het hoofd der school, goedgekeurd door den schoolopziener en vastgesteld door Burgemeester en Wet houders met beslissing door den Minister bij verschil van inzicht. Ten slotte wordt de volgende motie van het hoofdbestuur met groote meerderheid aangenomenDe vergadering is van oor deel, dat voor het welzijn van het volgen de geslacht en tot handhaving van den rang, die Nederland toekomt, door de school krachtiger moet gearbeid worden dan het geval kan zijn, indien bet Regee- rings-ontwerp onveranderd wet wordt. Het geeft niet wat het vrijzinnige deel van het Nederlandsche volk het recht had thans te verwachten, en daarom dringt zij aan met al den ernst, die in haar is, op aanvulling en verbetering. Vad Door den Kantonrechter te Amersfoort zijn op 10 April de volgende veroordee lingen uitgesproken, als 1. tegen D. Z. te Amersfoort, wegens het zich in het veld bevinden met wild- of konijneustrikken, tot eene boete van f 20 of gevangenis van zeven dagen 2. tegen R. D. te Leersum, wegens ge lijke overtreding tot eene van f 20 of ge vangenis van vijf dagen 3. tegen M. v. B. te Amersfoort, wegens het aanwenden van pogingen om wild te bemachtigen door middel van wildstrik ken tot eene boete van f 30 of gevangenis van zeven dagen; 4. tegen '1. v. d. G. te Hoevelaken, 5. tegen C. W. te Soest, en 6. tegen J. v. E. te Amersfoort, wegens het maken van nachtelijk burengerucht ieder tot eene boete van f 5.50 of gevangenis van twee dagen 7. tegen G. S. te Hoogland, wegens ge lijke overtreding tweemalen gepleegd tot twee boeten van f 5,50 of gevangenis van twee dagen voor elke boete 8. tegen A. O. te Amersfoort, wegens het ontvaugen van personen in eene tap perij na den tijd voor de sluiting bepaald, tot eene boete van f 5 of gevangenis van twee dagen 9. tegen M. J. B. te Amersfoort, we gens het met een aangespannen rijtuig rjjden in onmatigen draf aldaar, tot eene boete van f 5 of gevangenis van twee da gen; 10. tegen H. v. K. te Amersfoort, we gens het bjj nacht vervoeren van wild la ter dan veertien dagen na de sluiting der jacht, tot eene boete van f 20 of gevange nis van drie dagen 11. tegen W. v. d. H. te Woudenberg, wegens diefstal van mosplaggen, tot eene gevangenis van een dag; 12. tegen L. v. d. H. te Hoogland, we gens diefstal van hout, tot gevangenis van zes dagen 13. tegen W. v. K. en B. t. H. te Soest, wegens gelijk wanbedrijf, ieder tot gevan genis van drie dagen. Geboren: 20 April. Willem, z. van Jacob van Wageningen en Hendrika Ta- meling. 22. Gerarda Adriana, d. van Simon Schouten en Maria Sprenkelaar. Antonie, z. van Christiaan Maas en Ge rarda Mulder. Johanna Heudrika, d. van Jan van Doom en Johanna van Beest. 23. Clasina, d. van Evert Hemink en Willemina Arlar. Ondertrouwd: 23 April. Adrianus Theodorus Verheij en Helena Margrita Conradi. 25. Jacobus Rosier en Maria Smeink. Johannes Josephus Vermeule eD Drika van den Hengel. Jan Jekel en Jacobje van de Steeg. Lambertus Ver schuur en Elisabeth Sleking. Gehuwd: 24 April. Gerardus Boer- sen en Geertruida van der Logt. Wil helmus Antonius van Wageningen en Willempje van de Logt. 25. Leendert Reeser en Diderika Hermina Zwier. -— Frans Spronk en Alida Dettmeijer. Cornelis de Jongh en Everdina Elisa van Sweden. Overleden: 19 April. Willem van Botteuburg, 2 m. 21. Harmanus van Zuilen, 9 m. 22. Christiana Alijda Krol, 26 j. ongeh. Jan van Bemmel, 66 j. wedr. van Johanna Spaan. 23. Jo hanna van Schalkwijk 47 j. echtg. van Johanna Maria Oostveen. 24. Elisabeth Theresia Josepha Joanna A11 na van Werk hoven, 47 j. echtg. van Joannes Francis cus Xaverius Haakman van den Bergh. BINNENLAND. Bij de verkiezing van een lid der Twee de Kamer in het hoofdkiesdistrict Zeven bergen, zijn uitgebracht 1689 stemmen, waarvan 5 van onwaarde zijn verklaard. Er moet weder een herstemming plaats hebben tusschen de heeren J. Diepen die

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2