ADVERTENTIËN. MAATSCHAPPIJ WELDADIGHEID. AFDEELING AMERSFOORT. Punt van behandeling: CELOSSË, 650 en mr. R. Van de Werk die 549 stemmen verkreeg. De heer dr. Wijnma len had 476 stemmen op zich vereenigd. Bij de eerste stemming, op 26 Febr., werden 1504 geldige stemmen uitge bracht en verkregen de heeren Diepen 702, Van de Werk 361, Wijnmalen 337 en Armand Sassen 102 stemmen. Bij de herstemming op 12 Maart wer den 1499 stemmen uitgebrachtde heer Diepen had toen 754, de heer Van de Werk 745 stemmen29 biljetten waren van onwaarde, terwijl de 53 biljetten uit Meeuwen buiten rekening bleven. Naar wij vernemen, zal de zoogenaam de wetenschappelijke cursus bij het leger vervallen en zullen de korpsen worden ontheven van de zorg voor de weten schappelijke vorming van onderofficie ren, die naar den officiersrang dingen. Deze onderofficieren zullen voortaan in compagniën worden vereenigd in de gar nizoenen, waar de nieuwe militaire scho len worden gevestigd. De opleiding aan deze scholen, welke zullen worden opge richt te Delft, Haarlem, Kampen en 's Hertogenbosch, stemt in veel overeen met die, welke de cadetten aan de Ko ninklijke Militaire Academie ontvangen. (N. R. Ct.) De reeds vroeger aangekondigde In ternationale tentoonstelling van honden op het landgoed iSonsbeek" te Arnhem op Zaterdag 22 en Zondag 23 Juni e. k. vanwege de Nederl. Jachtvereeniging Nimrod" onder eerevoorzitterschap van Z. K. H. deri Prins van Oranje, belooft zeer luisterrijk te zullen zijnbij het pro gramma worden 55 soorten van honden gevraagd, en welie afd. jachthonden 13 soorten drijfhonden, waaronder twee driften van 5 en 6 stuks3 soorten kort en 6 soorten langharige staande honden; 4 soorten apporteerhonden; 2e afd. niet- jachthonden 24 soorten; voor de 1 e afd. is een eereprijs ter waarde van f 100, voor de 2e een dito en een tweede eere prijs, (gouden medaille) uitgeloofd, ter wijl voor elk nummer van het program ma twee of vier prijzen zijn beschikbaar gesteld. De prijzen bestaan in gouden, zilveren en bronzen medailles. Voorden grootsten en kleinsten hond, voor honden van niet in het programma genoemde rassen, voor nesten jongen honden met de moeder, voor voorwerpen, op voeding, huisvesting en verzorging van honden betrekking hebbende, en voor boek- en plaatwerken betreffende het hondenras zijn afzonderlijke prijzen uitgeloofd. Aangiften van inzending moeten uiterlijk op 8 Juni geschieden aan den heer mr. J. M. Luden te Arnhemvoor elke inzen ding is f 2 verschuldigdde honden of voorwerpen moeten op Vrijdag 21 Juni voor 12 unr franco op het terrein der ex positie bezorgd zijn. Voor de gouden medailles kunnen de inzenders f 50. voor de zilveren f 10 en voor de brortzen f 5 bekomen. Verdere bijzonderheden vindt men in het programma. De 50 Hoogere Burgerscholen hier te lande, zoowel Rijks- als Gemeentescho len, werden in 1876 door 3829 leerlingen bezocht, d. i. 111 meer dan in 1875. Die leerlingen werden onderwezen door 591 leeraren, d. i. gemiddeld een leeraar voor 648/100 leerlingen. De proeftocht met den stoomtramwa gen is te 's-Gravenhage ondernomen, in tegenwoordigheid van den burgemeester, de wethouders, een aantal raadsleden, den gemeente architect en eenige des kundigen. Het Kanaal, ter hoogte van de begraafplaats, werd tot uitgangspunt van den rit genomen. De proeftocht naar Scheveningen en terug langs den nieu wen weg werd binnen betrekkelijk korten tijd volbracht en slaagde naar wensch. De krommingen werden bij langzaam rijden zonder hindernissen omgetrokken. Het stilhouden leverde niet het minste bezwaar op. Het geschiedde zelfs nog spoediger en vaster dan met de door paarden getrokken rijtuigen. Na gerui- men tijd oponthoud aan het einde der terugreis, tengevolge van déraillement, is de waggon wederom naar Schevenin gen voortbewogen. Een groot aantal toeschouwers bewoog zich langs den tocht. De toestand der Groote kerk te Rot terdam begint, vooral door het dreunen van de spoortreinen langs de wanden, gevaarlijk te worden. Men' wil de kerk nu gaan restaureeren, waarvoor f 24000 in zes jaren tijds noodig wordt geacht. Men meldt uit Parijs dat aan Neder land, dat in de verschillende jury's voor de tentoonstelling 24 leden heeft, het recht is toegekend een president voor een der groepen te benoemen. Dit voorrecht is behalve aan ons land, ook aan Enge land, Oostenrijk, Italië en België te beurt gevallen. Het besluit daartoe is geno men in een vergadering van commissa rissen, Zaterdag onder voorzitterschap van den Minister van Koophandel en Landhouw. GEMENGDE BERICHTEN, De Parijsche tentoonstelling zal den ln Mei te 10 uur des morgens worden ge opend. De Maarschalk zal in groot uni form met zijn militairen staf, de Ministers, de andere hooge staatsambtenaren en de leden van het corps diplomatique op een estrade plaats nemen, die op het terras van het Trocadero bij den waterval wordt opgericht. Achter de estrade, onder de colonnade van het Trocadero-paleis zijn ongeveer 1000 plaatsen gereserveerd, ter wijl nog 5 a 6000 plaatsen voor het pu bliek te bekomen zijn aan beide zijden van de estrade en tan de colonnades op zij van het Trocadero. De troepen zullen aan weerszijden van den waterval tot aan het Marsveld worden geschaard en achter hen is nog plaats voor ongeveer 20 000 perso nen. De commissarissen-generaal der vreemde afdeelingen met hun personeel eu dat der Fransche afdeeling zullen op het terras van het Marsveld plaats nemen. Men scbat het aantal personen, dat de plechtigheid zal bijwonenop 27 000. Klokslag 10 uur zal de Maarschalk een speech houden en verkondigendat de tentoonstelling geopend is, terwijl fanfa res van het orkest en het gebulder der kanonnen het heuglijke feit ter kennisse der Parijzenaars zullen brengen. Mac- Mahon zal daarna met zijn gevolg naar het Marsveld gaan en de galerijen bezien. Een moord, waarvan de dader de zeker heid kon hebben, dat hij onmiddellijk aan 't licht zou komen, heeft Zaterdag te Pa rijs plaats gehad. Een looper van de So- ciété générale, Sebast genaamd, kwam in de Rue Sait-Lazare, waar hij voor zeker huis door een persoon, Martin geheeten, staande werd gehouden met de vraag, of hij hem een bankbiljet van 1000 fr. wilde wisselen. Sebast verklaarde zich hiertoe bereid pn volgde Martin in den winkel. Sebast telde op de toonbank 1000 fr. aan goud voor en Martin begaf zich naar het daarnaast gelegen kantoortje, om, gelijk bij zeide, het bankbiljet te halen. Toen hij terugkwam stiet hij hem een dolkmes in de borst. Sebast gaf een gil, riep: »Ik word vermoord!" en viel met het hoofd op de toonbank. Martiu maakte zich nu van den geldzak meester en wierp dien achter de toonbank. Vervolgens sloot hij de deur, om de voorbijgangers, die den kreet gehoord hadden, het binnendringen te beletten. Sebast echter was opgestaan en sleepte zich naar de deur. Martin snel de toen naar buiten om te ontvluchten. Achtervolgd door een werkman, die uit lnider keel riep:Houd den moordenaar!" werd Martin op den hoek van de Rue Taitbout gegrepen en naar een politie bureau gebracht. Sebast, die naar de naastbijgelegen apotheek werd vervoerd, gaf eenige oogenblikken later den geest. Martin heelt voor de rechter van in structie zijne misdaad beleden. Hij zeide dat hij geld noodig had gehad om de huis huur te betalen, en alzoo tot de misdaad zijne toevlucht had genomen. Toen hij zijn slachtoffer had zien vallen, had hij er een oogenblik aan gedacht het lijk naar den kelder te brengen, het aldaar stuk te snjj- den en de stukken in de Seine te werpen. Hij meende dat de misdaad op die wijze wel verborgen had kunnen blijven. Sebast was getrouwd en had kinderen. In de Amerikaansche bladen vindt men het volgende geval vermeld: Een tand meester te Philadelphia, zekere VVinslow, zou eene vrouw een kies trekken, en dien de haar tweemalen chloroforme toe. De tweede dosis doodde haar. Er werd een geneeskundig onderzoek ingesteld en de coroner bracht het volgende verslag uit >Mevr. Elizabeth Nelly is den 28sten Maart 1878 overleden ten gevolge van de chloroforme. haar door den tandmeester Winslow toegediend, en wij zijn van mee ning dat deze, door het toepassen van zulk een sterk werkend middel, zonder vooraf den toestand zijner patiente onderzocht te hebben, bewijs heeft gegeven van onwe tendheid, die straf verdiend." De echtgenoot van de overledene was bjj het voorlezen van dit verslag tegen woordig; toen dit geëindigd was, vloog hij met gebalde vuist op den tandmeester aan en zou hem geworgd hebben, indien men niet tusschenbeide gekomen was. Winslow had eene borgstelling aange boden, maar de rechter heeft die niet aan genomen en zijne voorloopige inhechte nisneming bevolen, Figaro verhaalt, dat toen Arnim ge zant van Duitschland te Parijs was, de salons van gravin Arnim weinig bezocht werden. Deze beklaagde zich daarover met bitterheid tot mevrouw de Rumésat, de vrouw van den Minister van Buitenl. Zaken. >Ge ziet hoe men ons behandelt", sprak de gravin Arnim. «Niemand komt hier. Wij zijn vijanden, paria's!" Ach mevrouw," antwoordde de gravin de Rumésat, «wijt het alleen aan uw over winningen. Indien wij u hadden over wonnen, dan zoudt ge ons nan uw voeten zien." Faure zou in de maand Januari vier maal te Madrid zijn opgetreden, tweemaal in »Faust" en tweemaal inde Favorite". De directeur der opera te Madrid, Rovira, zou 40000 fr. betalen en verbond zich 1000 frs. vooraf te storten en derestop den 24n Januari, een paar dagen voor Fauri's komst te Madrid. Dit laatste ge schiedde niet en Faure ging niet naar Ma drid, Rovira eischte nu 15000 frs. schade vergoeding: hij gaf voor dat hij de beta ling op den 24n Jan. niet had kunnen doen, omdat op dien dag alle bankiershui zen te Madrid gesloten waren. Het hof van Parijs heeft Rovira in zijn eisch niet ontvankelijk verklaard en Faure behoudt de 1000 frs. die Rovira dadelijk had ge stort. Onlangs las men in de Univers: De commandeur Acquaderneheeft uit naam van verschillende diocessen in Italië de eer gehad aan de voeten des Pausen een kostbaar reliqnie-kastje neder te leggen, bevattende een haar van de Heilige Maagd, door Benedictus XIV voor echt verklaard." Aan den heer L. BossaertsDonkelaar, in den kruidtuin te Gent, is een octrooi verleend. Zijn uitvinding heeft ten doel de kunstmatige bevruchting van fruitboo- men, geschiedende door middel van een borstel van een buitengewoon zachte stof. Men zegt, dat men met het stelsel van den heer L. BossaertsDonkelaar zooveel vruchten kan verkrijgen als men bloesems heeft, en dat er verbazende resultaten mee behaald kunnen wordenzoo althans schrijft de te Brugge verschijnendeLand man" van 17 Maart dezes jaars. Onder de curiositeiten, die op de Parij sche tentoonstelling te zien zullen zijn. behoort eene microscopische uitgave van Dante's Divina Commediadie bezorgd is door een boekhandelaar te Padua. Het Lilliputschen boeksken is iets grooterdan een vingerlid en kan, daar het vervat is in een rood fluweelen bandje met gouden sluiting, aan een horlogeketting gedragen worden bij wijze van charivari. Dante's verzen zijn, gelijk men denken kan, ge drukt met zulk eene kleine letter, dat het oog gewapend moet zijn met eene goede loupe om ze té lezen. Cham verhaalt, dat een pacha in een der steden van Rumelie, wanneer hij ge brek aan geld heeft en dat is dikwijls het geval, de gemeentegalg in de bank van leening brengt. De kooplieden der stad leenen hem dan aanzienlijke sommen op dit voorwerp; zij zijn dan ten minste zeker dat, zoolang de galg in de bank van leeningis, er geen doodvonnissen zullen worden voltrokken. Te Parijs zal bij gelegenheid van de tentoonstelling een wedstrijd van dikke mannen worden gehouden. De eerste prijs zal 2500 frs. bedragen. Een inwoner van Pamelc (Belgie) hoopt den prijs te beha len. Hij weegt 560 Belg. ponden; de dikste man van Engeland weegt slechts 457 pon den. Denamen dergenen die binnen weinige dagen aan boord der Willem Barents naar de Poolstreken zullen stevenen, zijn: Luit. ter zee A. de Bruyne, id. L. R. Koolemans Beyneu, id. H. M. Speelman, Dr. C. P. Sluyter, zoöloog; officier van gez. Indi sche leger Heymans van Anrooy, arts; de heer W. J. A. Grant, photograaf; Bootsman der marine B. Witteveen, offi cierskok der marine J. de Bruyn, 3e tim merman der marine E. F. Vogelaar, ma troos bij bet loodswezen J. Kamermans, id. B. J. Baljé, koopvaardijmatroos de Wit, visscher A. de Waart, id. J. Roos. Een Rijksveldwachter en een jager te Doorwerth hebbeu het buitenkansje ge had een nest met negen jonge vossen te mogen opgraven. Marktbericht. Amersfoort, 26 April. Tarwe f 11.a f 12.50. Boekw: f6.75 k f7.—. Rogge f7.50 a f7.75. Aardap pelen f2.50 a f2.75 per Hectoliter. Hoen dereieren f 3.30 de 100 stuks; Boter f 1.— a f 1.05 per kilo. Bevallen van een ZOON I. H. A. VAN DER LEEUWvan Druijnen. Utrecht, 23 April 1878. Getrouwd L. REESER, van Haarlem en D. H. ZWIER, die, mede namens wederzijdsche familie, hun hartelijken dank betuigen voor de vele bewijzen van belangstelling bij hun huwelijk ondervonden. Amersfoort, 25 April 1878. Heden overleed in den ouderdom van ruim 47 jaar, mijne geliefde Echtge noot E. T. J. 7- A. HAAKMAN VAN DENBERGH-VAN WERKHOVEN, na voorzien te zijn geweest van de laat ste Heilige Sacramenten. J. F. X. HAAKMAN VAN DEN BERGH. Amersfoort, 24 April 1878. Eenige en algemeene kennisgeving van ALGEMEENE VERGADERING van LEDEN in de achterkamer der Sociëteit Concordia te Amersfoort, op Maandag, den 29. April 1878, des namiddags te 2 ure. zie Huish. Regl. Art. 2. Namens het Afdeelings-Bestuur, Secretaris.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3