THEE. Gebr. P ALTHE, AMERSFOORT DOOR DEN HEER G. MAAS TWENTHE EIKENBOOMEN EIKENBOOMEN, Loopjongen W. BOTHOF. Kiesvereeniging CELOOF EN LIEFDE. Beierschbier ook Gerstebier Publieke Verknoping LIS ELEBER te Amersfoort, zal op VRIJDAG den 3 MEI 1878. des na middags ten één ure, in het Koffijhuis van den Beer A. OTTE, aan de St. An- driespoort te Amersfoort, Een vlugge fatsoenlijke N U in AMICITIAte AMERSFOORT. VOORSTELLING op MAANDAG 29 APRIL 1878. DUITSCHE TOONEEL VOORSTELLING. Directeurde Heer M. AUERBACH. 1. REVANCHE. 2. EIN WEISSER OTHELLO. 3. DIE ORDRE 1ST SC1INARCHEN. 4. MAMSELL UEBERMUTH. 5. Alles für meine Tochter. Aanvang halfacht ure. Rotterdamsche Veer. Zware SOUCHON per 5 ons 125 Cts. Fijne g-eurig-e PECCO SOUCHON per 5 ons 150 E. BRANDSMA, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN, Langstraat te Amersfoort. ge giniersfffBrtsflte §eierseIiliierBmntüenj in twee soorten. Op zware fusten voor de pomp geschikt. TE AT,MET,O. QTHAMirmUrDT T van wollen en halfwollen, zijden en hall- 01 1/ vlïi V Lil VLlilJ zijden Japonnen, Gordijnen enz. Mantels en Heerenkieedingstukken worden geheel in elkaar zonder lostornen geverfd. PUriïTTQrilï1 WflCCPUI?DTTvan «Japonnen, üeerenklee- IjnLllliOljnij WAOÜÜliklUJ dlngstukken, Gordijnen, Ta- felkleeden enz. enz. «Japonnen en JMantels, met welk garneersel het ook zij, zoomede Hpp. renkieedingstlikken worden gewasschen zonder lostornen en zonder dat ze krimpen. Monsterboeken liggen ter inzage en Prijscouranten zijn te beko men aan onze Dépots, die in alle groote plaatsen van Nederland gevestigd zijn. LA NOSTRA AT ADVERTENTIËN en Omliggende Plaatsen, worden met succes geplaatst in de te HENGELO (O.) verschijnende Abonnements-prijs Per jaar f 1. franco p. post f 1.40 Advertentien Slechts 4 cent per regel bij abbonne- ment 3 en 2l/2 Ct. Algemeene deelneming1 Ongetwijfeld geett men in deze Courant grooter publiciteit, dan in eenig ander bladinTwenthe, omdat zij zoowel in den aanzienlijken stand als in de volksklasse ALGEMEEN wordt gelezen. J. KLAASESZ van ZWARE GEROOIDE op dag 1 October 1878. De Deurwaarder JACOBUS CORNE- PUBLIEK VERKOOPEN: Eeuige zware gerooide waaronder TWEE zeer geschikt voor KTJ allen gelegen buiten de Kamppoort en gemakkelijk te vervoeren. Informatien zijn te bekomen bij den Timmerman THEODORUS VAN DEN HEUVELbuiten de Kamppoort te Amersfoort en bij genoemden Deurwaar der. Zegt het voort. kan geplaatst worden, in een Banket bakkerij. Men vervoege zich aan het adres Langestraat No. 6o. Lustspiel in i Act. von ROGER. Posse in i Act. nach Brisebarre v. W. FRIEDRICH. Schwank in i Act. van Dr. FöRSTER. Lustspiel in i Act. von A. BAHN. Prosse mit Gesang von HÜBNER. Mu- sik von BOSSENBERGER. PRIJZEN DER PLAATSEN: (buiten inteekening) ie Rang f 1.25, 2e Rang f 0,80. Het bespreken der plaatsen a 10 cents zal geschieden door Heeren Leden der Amersfoortsche Tooneelvereeniging op Maandag 29 April, des namiddags ten 12 uur precies en verder door Heeren Inteekenaren op denzelfden dag des na middags ten één uur. De Ondernemer, Vertrek van AMERSFOORT: Maan dagavond 29 April over Haarlem, Leiden, 's Hage, Delft, Schiedam naar ROT TERDAM. Vertrek van ROTTERDAMDingsdag 7 Mei over Gouda naar AMERSFOORT. De Commissaris van dit veer houdt zitting in het wachtkantoor aan de groote koppel. De Veerschipper J. L. VAN OOTMARSUM. De Kiesvereenigiug Geloof en Liefde heeft tot hare candidaten voor het Kiescol lege bij de Hervormde gemeente te Amersfoort verkozen C. L. DE BEVEREN, J. BLOK (aftr. lid), J. BLOM (aftr. lid), J. H. BOKS (aftr. lid). J. BOSHUIZEN J. Wz. J. H. KLIJN, Mr. J. DE LOUTER, G. VALEWINK, H. VERSLOOT (aftr. lid), J. VERWEY aftr. lid), J. ZANDIJK Jr. VAN BOTTENBORG Hz. (aftr. lid), Daar de streng-orthodoxenkrachtens hun beginsel, uitsluitend moeten zijn, en alles moeten weren wat niet orthodox is; Daar de evangelisclien, krachtens hun beginsel, verdraagzaam kunnen zijn, en ook getoond hebben bij de beroeping van een predikant, verdraagzaam te willen we zen; zoo acht de Kiesvereeniging GELOOF EN LIEFDE het wenschelijk èn voor de godsdienstige vorming der jeugd èn voor de broederlijke liefde èn voor de armen, in één woord voor het Godsrijk, dat in de Amersfoortsche gemeente predikanten van ver schillende richting gevonden worden, en dat dus gemachtigden voor het Kiescollege worden benoemd die, bij de keuze van predikanten en kerkevaadsleden. op het oog hebben den bloei der gansche gemeente, den vrede onder medeburgers, het heil der armen. Zij beveelt bij de stemming op Dinsdag, den 30. April 1878 (van 's voormiddags 10 tot 4 ure des namiddags) de hierboven genoemde Candidaten eu eene trouwe op komst den Kiesgerechtigden ten dringendste aan. Bet bestuur der Kiesvereeniging. LEVERT BEHALVE Voor prijzen en conditiën adresseere men zich aan het Kantoor der Brouwerij. Aflevering der veiTgoederen na ongeveer 44 dagen, der waschgoe» deren na dagen. GEREPRESENTEERD TE die de goederen iederen WOENSDAG n./m. afzendt. Rheumatiek, Jicht, alle Maag- en Borstkwalen alsmede Koortsen Hardlijvigheid slechte Spijsvertee- ring, ook Zenuwzwakte en Bloedar moede, enz. enz., worden spoedig en zeker genezen door de wereldbe roemde Dr. Airy's specialiteiten. Een ieder die, alvorens een kuur te ondergaan, zich van de degelijkheid dezer Specialiteiten wenscht te over tuigen, ontvangt door Richter's Boek handel te Rotterdam, op franco aan vrage, gratis en franco een 116 blad zijden dik Uittreksel uit Dr. Airy's Natuurgeneeswijze, waarin men onder anderen eene menigte getuig schriften van gelukkig genezen lijders zal vinden. Geen zieke geve derhalve de hoop op, voordat hij ge noemd werkje heeft gelezen. voor NIEUWE COURANT, Algemeen Advertentieblad. door neutrale richting en lagen abbonne- ment, en advertentie-prijs. Uitgever: te Hengelo (O) In dit land is niets algemeener en zijn weinige ziekten ellendiger dan die soort, welke uit eene ongeregelde werking der lever voortkomeu. Het gevoel van mis selijkheid. hoofdpijn, lusteloosheid en ge brek aan eetlust, zijn dabelijk te herken nen als de kenteekenen van leveraandoe ning, die alleen verligt kan worden door de werking van dit orgaan te regelen. Hólloway's Pillen oefenen op de gaf- afscheiding eenen gezonden invloed uit, bekend en gewaardeerd door geheel Groot-Brittannie en deszelfs koloniën. Deze Pillen genezen nadat ieder ander middel gefaald heeft. Jaren lange lijders aan galachtigheid, misselijke hoofdpijnen en leverkwalen hebben door deze. Pillen een volkomene gezondheid en goede spijsvertering herkregen, terwijl zij vroe ger alle levensgenot hadden ontbeerd. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f 1,85 f3,—, f 6.75-f 13,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4