De Opera-Bibliotheek Berigt van inteekening op: TER WAARDE VAïl RUIM TIEY DMZElVD GULDEY. met gsatls premis, 5 BOUQUET DE MELODIES, CRAMER, LEIJBACH, SYDNEY SMITH en Fr. SPINDLER. f S.- r 3.- NTIEN. APPIJ WELDADIGHEID. AFDEELING AMERSFOORT. Punt van behandeling: CELOSSE, 650 en mr. R. Van de Werk die 549 stemmen verkreeg. De heer dr. Wijnma len had 476 stemmen op zich vereenigd. Bij de eerste stemming, op 26 Febr., werden 1504 geldige stemmen uitge bracht en verkregen de heeren Diepen 702, Van de Werk 361, Wijnmalen 337 en Armand Sassen 102 stemmen. Bij de herstemming op 12 Maart wer den 1499 stemmen uitgebrachtde heer Diepen had toen 754, de heer Van de Werk j van on Meeuw Naai de wett vervalh onthevi schapp ren, di Deze 0 compa nizoen< len woi deze sc richt 1 's Hert met di ninklijl terugreis, tengevolge van déraillement, is de waggon wederom naar Schevenin- gen voortbewogen. Een groot aantal toeschouwers bewoog zich langs den tocht. De toestand der Groote kerk te Rot terdam begint, vooral door het dreunen van de spoortreinen langs de wanden, gevaarlijk te worden. Men wil de kerk nu gaan restaureeren, waarvoor f 24000 in zes jaren tijds noodig wordt geacht. den en de stukken in de Seine te werpen. Hij meende dat de misdaad op die wijze wel verborgen had kunnen blijven. Sebast was getrouwd en had kinderen. In de Amerikaansche bladen vindt men het volgende geval vermeld: Een tand meester te Philadelphia, zekere Winslbw, zou eene vrouw een kies trekken, en dien de baar tweemalen ckloroforme toe. De tweede dosis doodde haar. Er werd een geneeskundig onderzoek ingesteld en de 1 1 l 1 4 De 1 ternatii op het op Za' vanwej »Nimri Z. K. I zeer lu gramir gevraa 13 sooi driften en 6 so 4 soort jachthr is een voor d< prijs, wijl vo< ma tw gesteld zilverei grootst van ni rassen, de moe huisves betrekl plaatwi zijn a Aangif op 8 Ju M. Luc ding is voorwi voor 1 positie Voo inzend voor dt Ver< het pre De 5 lande, len, we bezoch leerling leerare 6i8/ioo De gen is tegenw de wet den gemeente-architect en eenige des kundigen. Het Kanaal, ter hoogte van de begraafplaats, werd tot uitgangspunt van den rit genomen. De proeftocht naar Scheveningen en terug langs den nieu wen weg werd binnen betrekkelijk korten tijd volbracht en slaagde naar wensch. De krommingen werden bij langzaam rijden zonder hindernissen omgetrokken. Het stilhouden leverde niet het minste bezwaar op. Het geschiedde zelfs nog spoediger en vaster dan met de door paarden getrokken rijtuigen. Na gerui- men tijd oponthoud aan het einde der BEVATTENDE UIT 40 DER MEEST GELIEFDE OPERA'S EEN GEARRANGEERD DOOR drnkt met zulk eene kleine letter, dat het oog gewapend moet zijn met eene goede loupe om ze té lezen. Cham verhaalt, dat een pacha in een der steden van Rumelie, wanneer hij ge brek aan geld heeft en dat is dikwijls het geval, de gemeentegalg in de bank van leening brengt. De kooplieden der stad leenen hem dan aanzienlijke sommen op dit voorwerp; zij zijn dan ten minste zeker dat, zoolang de galg in de bank van dvonnissen zullen legenheid van de idstrijd van dikke len. De eerste prijs Een inwoner van len prijs te beha- ponden; de dikste gt slechts 457 pon- lie binnen weinige illem Barents naar ievenen, zijn: Luit. L. R. Koolemans leelman, Dr. C. P. ier van gez. Indi an Anrooy, arts; rant, photograaf; 5. Witteveen, offi- le Bruyn, 3e tim- 1. F. Vogelaar, ma- :en J. Kamermans, rdij matroos de tart, id. J. Roos. De Opera-Bibliotheek zal uitgegeven worden in wekelijksche afleveringen van 12 a 16 pagina's druk en formaat gelijk aan die van Buhrmann's Muziek-Album. Elke aflevering zal §en compleet Bouquet de melodies van een of andere opera bevatten, en, hoewel de prijs daarvan in andere uitgaven f 1.35 a f 1.50 is, den inteekenaren slechts tegen dertig cents berekend worden. Het geheele werk zal in veertig afleveringen compleet zijn. Men verbindt zich voor het geheele werk. In weerwil van den goedkoopen prijs, ontvangen de inteekenaren bovendien nog in de laatste aflevering een bon, die hun regt geeft op een premie ter waarde van meestens f 750.— of minstens van f 3 a ƒ4.— De laatste aflevering wordt ten kantore van een later aan te wijzen Notaris te Amsterdam, geiinve- lopeerd en gecacheteerd, nadat in elk exemplaar vooraf een bon gelegd is. De inteekening staat open bij ALBERT ROOTHAAN, Oude Spiegelstraat bij den Singel, 8. Prachtige Piano id. id. groot soort id. id. klein soort id. id. Muziekkastjes 10 Piano tabouretten 500 Boekwerken ter waarde elk 1482 Muziekwerken LIJST DER GRATIS PREMIËN. uit de fabriek van Pleijel ter waarde van f van p. m. Auber Bernard Fii.s 750.- 500 400.— 400.- 160.— 150 4000 4500 2000 premiën ter gezamenlijke waarde vanf 10860. De oplage van de Opera-Bibliotheek zal zijn p. m. 2000 Exemplaren, die, bij zulke gunstige voorwaarden, zeker spoedig opgeruimd zal zijn; een ieder, die lust tot deelneming gevoelt, zij indachtig niet te lang met zijne opgave te wachten, daar in geen geval een nieuwe oplage zal geschieden. Het zal wel overbodig zijn op te merken, dat de bloemlezingen nit de voornaamste opera's, en vooral die door CRAMER, S1DNY SMITH en SPINDLER gearrangeerd, tot de meest gezochte en dankbaarste Salon-muziek belmoren. Voor een geringe bijdrage van dertig Cents per weck geraakt men in het bezit van eene kleine Opera-bibliotheek, die uit drie banden zal bestaan. Na het verschijnen van iedere 10 afleveringen wordt over dat bedrag per kwitantie beschikt. De tot premiën bestemde piano's zijn dagelijks te bezigtigen in het Piano-, bij de Paleisstraat te Amsterdam. ^\Y ■Heer J A. KUPERS, Singel F. C. BUHRMANN. De ondergeteekende wensc/tt door tusschenkomst van ALBERT ROOTHAA.Vs Muziekhandel, Oude Spiegelstraat bij den Singel fll°. 8 te ontvangen 1 Ex. Opera-Bibliotheek compleet in 40 wekelijksche afleveringen ad 30 cents. Handt eekerihig. Woonplaats er en een jager te buitenkansje ge- ;en jonge vossen te richt. 16 April. .50. Boekw; f6.75 a f7.75. Aardap- :r Hectoliter. Hoen- stuks; Boter f 1.— n ZOON I. H. A. —VAN DRUIJNEN. 1878. ■ER, van Haarlem 'IER, erzijdsche familie, betuigen voor de mgstelling bij hun pril 1878. in den ouderdom e geliefde Echtge- 'AAKMAN VAN WERKHOVEN, eest van de laat- n. AN DENBERGH. >ril 1878. kennisgeving lnider keel riep:Houd den moordenaar!" werd Martin op den hoek van de Rue Taitbout gegrepeu en naar een politie bureau gebracht. Sebast, die naar de naastbijgelegen apotheek werd vervoerd, gaf eenige oogen blikken later den geest. Martin heeft voor de rechter van in structie zijne misdaad beleden. Hij zeide dat hij geld noodig had gehad om de huis huur te betalen, en alzoo tot de misdaad zijne toevlucht had geDomen. Toen hij zijn slachtoffer had zien vallen, had hij er een oogenblik aan gedacht het lijk naar den kelder te brengen, het aldaar stuk te snjj- UXOO UOUUU1U uuuuv. i iuou f aivuauo schrijft de te Brugge verschijnendeLand man" van 17 Maart dezes jaars. Onder de curiositeiten, die op de Parij- sche tentoonstelling te zien zullen zijn. behoort eene microscopische uitgave van Dante's Divina Commedia, die bezorgd is door een boekhandelaar te Padua. Het Lilliputschen boeksken is iets grooterdan een vingerlid en kan, daar het vervat is in een rood fluweelen bandje met gouden sluiting, aan een horlogeketting gedragen worden bij wijze van charivari. Dante's verzen zijn, gelijk men denken kan, ge- van ALGEMEENE VERGADERING van LEDEN in de achterkamer der Sociëteit Concordia te Amersfoort, op Maandag, den 29. April 1878, des namiddags te 2 ure. zie Huish. Regl. Art. 2. Namens het A fdeelings-Bestuur, Secretaris.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 5