Amersfoort en Omstreken 1878. No. 332. VOOR Zaterdag- 4 Mei. Uitgever: A.M. Slothouwer. Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsche Ceatraai-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Adres in zake het kanaal door de Geldersche Vallei. Alplionzo's geest. Overzicht der week. BUITENLAND. WEEKBLAD Dil J lad verschijut des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fianco door het geheele Rijk0,85. fzonderlijke nummers10 Cent. B 'ekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. regels. f 0,50. 0,07. Avdertentiën van 1 Iedere regel meer. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25 Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2e. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,28 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7.32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Aaar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 (le en 2c kl.) 8,59 Zwolle 10,56 11,10 4.10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Post wagend i ens t (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarshergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarshergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 8,35 9,20 11,15 1,30 2.40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,— 9,41 Naar ZutpheeAankomst te (V. Baarn) V. Amersf. Barneveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9,30 1,11 3,42 5,56 8,42 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 6,30 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 10,56 2,42 7,20 10,23 Het volgende adres ligt ter teekening bij den uitgever van dit blad Aan de Tweede Kamer der Staten- Generaal. De ondergeteekendeningezetenen van Amersfoort en Omstreken, nemen de vrijheid zich tot Uwe Vergadering te wenden naar aanleiding van het door den Minister van Waterstaat, Handel en Nijverheid ingediende wetsontwerp waarbij onder anderen de aanleg van een kanaal door de Geldersche vallei, ter verbinding van Amsterdam met den Rhijn, bevolen wordt. Het ligt niet op den weg der adressan ten, om in beschouwingen te treden over de meerdere wenschelijkheid van een kanaal door de Geldersche vallei boven eene verbetering van de Keulsche vaart, hetzij uit een finantieel en technisch, het zij uit een strategisch oogpunt. Zij hou den zich echter overtuigd, dat, wanneer ingeval van droogmaking van het Zuide lijk deel der Zuiderzee aan de eerste richting de voorkeur wordt gegeven, deze richtingóók indien de droogmaking niet wordt uitgevoerduithoofde van hare mindere lengte de verkieselijkste zal blijken te zijn. Maar ook afgezien daarvan meenen zij, dat de richting van het kanaal door de Geldersche vallei de voorkeur ver dient boven die, welke in andere ontwer- FE CJILLETON. I. Nog nooit had ik zulk een dag beleefd 1 Het was mijn gewoonte niet om de wed rennen te bezoeken, maar nog minder om weddingschappen aan te gaan. Maar dien dag had ik mij er toe laten overha len. De fortuin was mij ongekend gena dig geweest. Ik had 30 pond gewonnen en daarmee was mijn toekomst schitte rend geworden. Hoe ik er toe ben geko men, om zoo verstandig te wedden, weet ik nog nietmaar het was gebeurd en ik wist nu zeker, dat ik een groot man zou worden. Sints jaren gevoelde ik dat ik een geboren schrijver was, en als mijn ouders maar niet secuurder hadden gevonden, mij op een handelskantoor te doen en het boekhouden te laten leeren, dan was nu zeker mijn roem al gevestigd. Ik was al twee jaar bezig met een roman, die op zijn derde deel en op geld wachtte, om pen worden voorgesteldomdat daar door aan eene sedert eeuwen geisoleerde landstreek eindelijk het middel wordt verschaft, om tot bloei en welvaart te ge raken. De Geldersche vallei is geen woestijn, maar eene streek met een voor landbouw en veeteelt zeer geschikten bodem, waar deze takken van bestaan, alleen tengevolge van het gemis aan goede en goedkoope gemeenschapsmid delen, in een achterlijken toestand ver- keeren. De ontworpen spoorweg van Amersfoort naar Nijmegen zal daarin misschien eenige verbetering brengen doch veel is daarvan niet te verwachten; alleen de aanleg van waterwegen kan den toestand grondig verbeteren. Is nu het kanaal van groot belang voor de in de Geldersche vallei gelegen lan derijen, niet minder geldt dit voor de ge meente Amersfoort en hare naaste om geving. Den aanleg van de daar thans samenkomende spoorwegen heeft wel is waar op den bloei der gemeente reeds gunstig gewerkt, doch het gemis aan eene goede gemeenschap te water doet zich dagelijks meer en meer gevoelen, en be lemmert den vooruitgang, hetgeen des te sterker drukt, nu de gemeente, door de opheffing der daar gevestigde rechtbank, een zwaar verlies heeft geleden. Reeds herhaaldelijk heeft de nijverheid het oog op het als centraalpunt zoo bij uitstek gunstig gelegen Amersfoort ge slagen, om zich daar te vestigen, doch de slechte toestand van het eenige vaar- uitgegeven te worden. De 30 pond maak te een eind aan mijn slingeringen. Ver rukt ging ik naar de Ossekop" en be stelde er een slaapkamer. Een magere, bleeke kelner zei, dat hij me alleen een klein kamertje, boven den stal kon ge ven. 't Kon me niets schelen, met mijn geld onder mijn hoofdkussen, kon ik overal slapen. Ik dineerde in de koffieka mer en bleef bij den haard zitten, in de goede stemming, om verder te gaan met mijn roman. Ik was nog niet met me zelf eens hoe ik hem zou noemen: Alphonzo's bet de bruidenof Wie zal het van de andere winnenEigenlijk moesten de laatste hoofdstukken ook den titel bepa len. Hoever was ik ook? O, jaAlphon- zo had ik in het 69ste hoofdstuk verlaten, leunende tegen de roode fluweelen gordij nen, in Gwendoline's boudoir, de armen gekruist, de fraai gevormde beenen over elkaar geslagen, de onpeilbaar diepe oogen starende op den grond, het anders zoo gladde, hooge voorhoofd door diepe lijnen des nadenkens en door den harts- water, de Eem, belette tot dusverre elke belangrijke uitbreiding der industrie. De sleutel tot het algemeen verkeer, de wa terverbinding, zal ook hier een ruim veld voor handel en nijverheid openen. Ein delijk zal de verbeterde waterafvoer, welke met de uit te voeren werken onge twijfeld zal gepaard gaan, voor de om liggende landerijen van het hoogste be lang zijn. Om deze redenen veroorloven onder geteekenden zich, de aandacht van Uwe vergadering op de belangen van hunne woonplaats en hare omgeving te vesti gen, en aan te dringen op eene voor hen gunstige beschikking omtrent het wets ontwerp, overtuigd dat daardoor de be langen van het geheele Vaderland in hooge mate zullen worden bevorderd. Langzamerhand begint het duidelijk te worden, dat het Graaf Beaconsfield in geene deele ernst is met zijne betuigin gen, wanneer hij verzekert, dat Engeland niets liever wil dan eene vredelievende oplossing van de gerezen moeielijkheden. Sommige bladen beweren, dat zoowel koningin Victoria als haar eerste minis ter den oorlog bepaald willen; zeker is het dat de Engelsche regeering in haar streven om Rusland te vernederen eene hardnekkigheid aan den dag legt, die den geduldigsten van alle diplomaten tot tocht gegroefd. Hoofdstuk 70 was ver pletterend; 't was het beste uit mijn boek. Luister maar: s> Toen Alphonzo daar zoo stond, ter wijl zijn hart in de eenzaamheid onrustig bonsde, ging de deur zachtkens open, en Gwendolinebleek, bevend over haar geheele welgevormde lichaam, naderde hem; haar zware gouden lokken Neenl 't kon nog mooierl »De gouden overvloed harer zonnige lokken stroomde langs heur zwanenhals; de teere handen waren wanhopig ineen geklemd, het on beschrijfbare blauw harer hemelsche oogen geleek op een mistige Aprils- lucht. O, Alphonzol" riep ze uit en ze stort te met een doffen slag op den grond, eer zijn sterke arm haar kon omvatten, zij is hierl Red mijl Verberg u zelf! O, Al- phonzo, wat moeten we doenl" Zij zag niet hoe zijn lippen verbleek ten; zij zag niet hoe zijne sterke knieën knikten; ze gevoelde alleen de alles over treffende, zinsverbijsterende zekerheid, wanhoop moet brengen.' Bij de haast on begrijpelijke toegeeflijkheid van Rusland om tot een congres mede te werken, kan het voor de diplomatie geene zeer moeilijke taak zijn om een uitweg te vin den uit het bestaande dilemma aangaan de het terugtrekken der troepen en der vloot. De bemiddelende tusschenkomst van Prins Bismarck had het zoover ge bracht dat Rusland zich bereid ver klaarde zijne troepen van Constantino- pel te verwijderen, wanneer Engeland zijne vloot den terugtocht deed nemen. Maar verder is het nog niet gekomen, en zoowel de Russische troepen als de En gelsche vloot hebben nog steeds hunne plaats niet verlaten. Kladderadatsch ver gelijkt de houding der twee mogendhe den niet onjuist bij die tusschen twee straatjongens, die gereed om elkander op eenige slagen te onthalen, in vijandige houding tegenover elkander staan en van tijd tot tijd uitroepen: »nou durfje niet?" entoe dan, begin maar eens I" Bismarck is intusschen ziek geworden, evenals Gortschakoff. Indien nu Disraeli ook maar ziek wil worden, kunnen de welwillende en zeer vredelievende onder handelingen nog geruimen tijd duren. Inmiddels wordt de van ouds zieke man er niet beter door. Ook deze sultan is niet erg bemind, en misschien verne men wij wel spoedig, dat zijn levensdraad met eene schaar is afgeknipt. De werkstaking der wevers in Lanca- chire heeft sedert ons laatste overzicht in dat hij haar optilde en aan zijn hart druk te zooals hij alleen zijn uitverkorene bruid kon doen. Alphonzo I geliefde, wie zal overwin nen, zij of ik V' Op dit oogenblik, juist toen deze wan hopige kreet haren geprangden boezem ontvlood, opende zich nog eens de deur en vertoonde de beeldschoone gestalte van jal dat was het nu juist. De men- schen weten niet hoeveel zweetdroppelen een roman eenen schrijver kosten. Wie zou overwinnen? en wie zou het eerst in stomme verbazing een stap achterwaarts doen? Ik peinsde en peinsde en vorderde, al denkende, met mijn plannen. Ja 1 zoo moest het worden, als nu maar eerst die eene scène Ofoei, daar ging de deur der koffiekamer open, met groot geweld en er stapte een heer naar binnen, dien ik ook al bij de wedren gezien had en die mij nu voorkwam als de verpersoonlij king van mijn romanheld. Zóó had ik mij Alphonzo gedacht, zóó stond ook hij in hoofdstuk 69 tegen den muur geleund

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1