Amersfoort en Omstreken Dr. P. Groeneboom 1878. No. 838. VOOR Zaterdag* 11 Mei. Uitgever: A. Af. Slothouwer, Uren van vertrek fier algemeene Communicatie-middelen voor A mersfoort. Winterdienst, geopend 15 October 1877. Nederlandsehe Gentraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. De Gemeenteraadsverkiezing. Voor de verkiezing op aanstaan den Dinsdag zijn de volgende can- didaten gesteld door de kiesvereeniging Voor uitgang de Heer Dr. P. Groene- boom; door de kiesvereeniging Amers foort de Heer J. Zandijk Jr.; „van andere zijden" dat wil zeggen, door den Heer van Cleeff, uitgever-redacteur van de Amers- foortsche Courant, de Heer J. J. Meder. Eenige personen, op wie ook bij vroegere gelegenheid de aandacht was gevallen (waaronder ook dege nen, die wij in ons vorig nummer noemden), hebben hun stelligen wensch te kennen gegeven, om bij deze verkiezing niet in aanmerking te komen. Wij hopen, dat zij, bij eene volgende gelegenheid, op dit punt tot andere gedachten zullen zijn gekomen. Intusschen is voor ons de keuze tusschen de candidaten der kiesver- eenigingen en den candidaat van de Amersf. Ct. niet zeer bezwaarlijk. Wij hebben reeds vroeger de ge legenheid gehad, om in ons blad FJE CJILLETON. Alphonzo's geest. over den Heer Zandijk te spreken. Het was bij de verkiezing in Februari 1876. Wij noemden den Heer Z. toen als publiek persoon ten eenen- male onbekend, en wij zijn op dit punt nog niet tot andere inzichten gekomen. Het is waar, sedert eeni- gen tijd is de Heer Z. secretaris van de at deeling Amersfoort van de Utrecbtscbe Maatsch. van Land bouw. Wij stellen echter met alle bescheidenheid de vraag, of deze betrekking, ook aan hem die baar met den meesten ijver vervult, eeni ge aanspraak geeft op bet lidmaat schap van den Raad. De Heer J. J. Meder schijnt in den raad als militaire specialiteit te moeten optreden dit althans ma ken wij op uit de standvastige bij voeging van bet woord „luitenant- kolonel" bij den naam van dezen Heer. Den belangstellenden zij het daarom herinnerd, dat de Heer Me der, ongeveer vijf of zes jaren gele den, majoor was van de Amers- foortsche schutterij. Onzes inziens is dit wapen thans door een majoor, een kapitein en een eerste luitenant in den raad zeer behoorlijk verte genwoordigd. Wij betreuren bet, dat de redacteur der Amersf. Ct. zelf niet den raad heeft opgevolgd, dien bij aan de kiesvereenigingen telkens zoo dringend geeftom toch vooral vroeg met een candidaat voor den dag te komen. Had de Heer v. C. dit nu ook gedaan, dan was er gele genheid geweest om de verdiensten van zijnen candidaat ook op de kiesvereenigingen te doen gelden, hetgeen nu niet het geval was. Ook Dr. Groeneboom vertegen woordigt als medicus eene speciali teit. Maar deze specialiteit is voor den raad zeer gewenscht. Yele ma len moeten onze raadsleden beslui ten nemen, waarbij een grondige kennis van de eischen der gezond heidsleer wordt vereisebt, dan men bij de meesten van ben kan onder stellen. Yan de adviezen der gezond heidscommissie wordt zeer spaar zaam gebruik gemaakt; het vorige jaar bad zij niets te rapporteeren, en ook in het gemeenteverslag van 1877 schittert zij door stilzwijgen. Natuurlijk, als men niet gevraagd wordt, kan men niet antwoorden. Maar des te noodiger is het, dat zich van tijd tot tijd eene waarschuwen de stem doe hooren, wanneer de be langen der openbare gezondheid op bet spel staan. Wij kennen den Heer Groeneboom als een man van kennis en ervaring, en wij mogen vertrouwen, dat hij die in den raad zonder voorbehoud aan de belangen der burgerij zal dienstbaar maken. En daarom noo- digen wij de kiezers uit, om op Dinsdag a.s. hunne stemmen uit te brengen op den Heer oud-officier van gezondheiden praktiseerend genees- en heelkun dige hier ter stede. Overzicht der week. BUITENLAND. WEEKBLAD Dit i lud verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. F. anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Bekhandelaren en Postdirecteuren nemen hestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 10,55 Aankomst te Leeuwarden Groningen Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 7,10 (alleen Zat.) 8,— 9,40 9,45 9,55 9,18 10,— 11,25 11,40 12,25 11,6 (le. en 2e. kl.) 11,35 12,45 1,— 2,10 2,28 3,15 4,45 5,— 5,23 5,47 6,23 7,20 7,32 9,45 8,23 9,— 10,17 10,25 Postwagendienst (Onderneming A, Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergon. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. Adar Zwolle: Vertr. Amersfoort <>♦1 9,45 1,36 6,13 (le en 2e kl.) 8,59 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 8,35 9,20 11,15 1,30 2,40 5,45 8,30 8,48 9,35 11,31 14,6 2,56 6,1 8,46 8,57 9,46 11,41 1,56 3,6 6,11 8,56 9,33 11,39 1,20 3,42 3,42 8,2 9,22 9,32 10,33 12,17 2,44 3,42 7,— 9,41 NanrZutphen: Aankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8.21 9,30 1,11 3,42 5,56 8,42 10,58 8,39 9,47 1,27 3,54 6,12 9,3 11,10 8,59 10,5 1,47 6,30 9,24 9,31 10,37 2,20 7,1 9,59 9,54 10,56 2,42 7,20 10,23 II. {Slot.) Toen we weer alleen waren, keek ik met diepe bewondering op naar mijn held. Mijn hart klopte warm voor dezen edelen man en ik drong er sterk op aan, dat hij met mij mee zou gaan en den nacht doorbrengen in het bed, dat voor mij bestemd was. »Ik ben u zeer dankbaar, voor dat vriendschappelijke aanbod"was zijn zeer beleefde antwoord, maar, om u de waarheid te zeggen, ik zou u overal wil len volgen, behalve naar die kamer. Er loopt een akelig verhaal over die kamer; ik vrees dat het veel waars bevat. De meid zou u wel vertellen, dat ze er voor geen drie gulden het bed wil opmaken, 't Geval is, dat er voor jaren een moord is begaan en sedert dien tijd, heeft men de kamer niet meer kunnen gebruiken." 2Wie werd er vermoord?" vroeg ik opgewonden. Stel u eens voor wat zou dat een verrukkelijk hoofdstuk kunnen worden, voor mijn roman: een wezen lijke moord »Ja, ik heb er niet veel zin in u heele- maal in den angst te brengenbeste vriend," was zijn innemend antwoord »maar de persoon, die vermoord is, was een vreemdeling, die er alleen sliep, en de moordenares spookt nog in de kamer rond. Ze verschijnt in een lang, slepend gewaad en met een verbazende massa zwart hangend haar. Maar nu moet ge er bij weten, dat de algemeene opinie is, dat het geen verschijning is, maar dat ze een krankzinnige is, die opgesloten wordt gehouden en soms 's nachts ontsnapt. De doctoren zeggen, dat die vreemdeling nooit door haar zou vermoord zijn, als hij maar onbewegelijk was blijven liggen en niet had geroepen. Na dien tijd is er ook nooit meer eenig onheil van geko men. Ze schijnt eerst de kamer rond te snuffelen en dan te gaan kijken, wie er in het bed ligt. Ze doet dan moeite het hoofd kussen om te draaien en sluipt stil weer heen. 't Kan wezen dat het maar een ver haal is, maar ik zou u in elk geval raden, mocht ge onraad merken, u maar dood stil te houden. Ik moet eerlijk zeggen dat ik er liever niet sliep. Had ik maar uw koel, beredeneerd verstand 1" Ik was zoo verrukt over zijn goede opi nie, dat ik geheel vertrouwelijk met hem werd. Hij stelde voor om nu eerst nog samen op zijn kamer een glas wijn te drinken, en ik nam dat voorstel gretig aan. Hij schonk lekkeren wijn en al spoe dig werd ik zoo spraakzaam, dat ik een toast instelde, op Alphonzo's beide brui den. Hij dronk hartelijk mee en infor meerde, wie dat waren. Daarop ontsloot ik hem mijn geheele hart en vertelde hem alles, betreffende mijn roman. Hij luister de met de grootste aandacht en gevoelde de levendigste belangstelling in mijn helden en heldinnen. Ik reciteerde gehee le scènes er uit en ze troffen hem diep. Ik raakte geheele buiten mezelf, zoozelfs, dat ik niet begreep, waarom er een mist voor mijn oogen hing en waarom ik Al phonzo's stem, als uit de verte hoorde, 't Was raar, maar waarlijk ik zag dat ik Dag aan dag zijn alle bladen nog steeds gevuld met telegrammen en cor- respondentiën, waarin zoowel uit London als uit St. Petersburg, Weenen en Berlijn wordt medegedeeld dat de onderhande lingen in vredeüevenden geest worden voortgezet. Doch in geen enkel bericht is iets te vinden omtrent de wijzigingen die, hetzij door Rusland, hetzij door En geland, in zijne eischen gebracht zijn en aanleiding geven kunnen tot eene meer vredelievende oplossing. Het beste wat aangaande het geschil nog is voorgeko men, is ongetwijfeld de reis van Schuwa- loff, Russisch gezant te London, naar vier beenen had, in plaats van twee, en ik begreep er niets meer van, toen ik, naast den stoel, waarin Alphonzo's geest lag uitgestrekt, nog juist zoo een zag staan, met een tweeden Alphonzo er in. Hoe lang we zoo te zamen zaten, hoeveel op gewonden verhalen ik deed, hoeveel mis lukte pogingen ik deed om op mijn vier beenen te loopen, weet ik nietmaar wèl dat mijn held mij ten langen leste naar boven hielp en nog voor hij afscheid nam, mij liet beloven, om hem een exemplaar van mijn boek te zendenzoodra het uitkwam. Met tranen nam ik afscheid van hem. Ik had nog besef genoeg me te ontklee- den, mijn portefeuille met het dierbare geld er in, onder het hoofdkussen te ber gen en toen viel ik in een diepen slaap. Ik geloof, dat ik nog maar zeer kort had geslapen, toen ik, zeer tegen mijn zin wakker werd, door een vreemd geluid. Een blauw, flikkerend licht scheen in de kamerde gordijnen van het bed bewo gen, ik hoorde het ritselen van kleeren. In doodsangst staarde ik naar het licht,

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1