b. tot leden dier Commissie de heeren BURGERLIJKE STAND. St. Petersburg. Hoewel het onjuist schijnt te zijn dat deze bekwame diplomaat naar Rusland geroepen werd om daar de functien van Gortschakoff op zich te nemen, is evenwel zijne reis van groot gewicht te noemen, daar hij, volkomen op de hoogte van de opvattingen van het Engelsch gouvernement, zijne regering het best kan dienen van advies, waar het geldt door eenige concessien eene toe nadering mogelijk te maken. Met span ning wordt natuurlijk het resultaat zij ner reis te gemoet gezien. Intusschen gaat Rusland voort met zijne toebereidselen voor het geval dat het toch tot een oorlog mocht komen. Uit een bericht van een correspondent van de Times uit Philadelphia vernam men, dat aan boord van de Cimbria, een Hamburgsch stoomschip waaromtrent zeer geheimzinnige geruchten liepen, 20 Russische officieren en 600 matrozen als passagiers aanwezig waren, en dat deze naar San Francisco zullen vertrekken. Elders wordt gezegd dat, reeds sedert geruimen tijd, Russische marine-officie ren aan de Westkust van Amerika aan wezig zijn om kruisers voor de Russische marine te koopen. Nog andere berich ten uit Amerikaomtrent aankoop of onderhandelingen tot aanjeoop van sche pen en stoombooten voor Russische re kening, doen gelooven dat het Rusland ernst is met zijne toebereidselen voor een oorlog ter zee. Hoe echter in de behoefte aan steenkolen in dat geval zal moeten worden voorzien is niet gemakkelijk te zeggen, daar Amerika zich wel niet aan eene herhaling van de Alabamakwestie in omgekeerde verhouding zal wagen, door hare havens voor de Russische sche pen open te stellen. Volgens den correspondent van Daily iWawisde opstand in Rumelie van geene beteekenis geweest, en nu geheel geëin digd, doch een Duitsch blad geeft daar omtrent geheel andere berichten, waaruit blijkt dat de opstand slechts door middel van groote krachtsinspanning door Rus land is onderdrukt. Vreeselijke gruwelen werden door de Bulgaren op deTurksche bevolking bedreven, en dit gaf aanleiding tot den opstand. In Engeland worden voortdurend mee tings gehouden, waarop geprotesteerd wordt tegen de politiek der regeering en der oorlogzuchtige partij. In Lancashire, het weversdistrict, waar de groote werk staking onlangs uitbrak, hebben eenige ongeregeldheden plaats gehad, waaraan echter de leiders van het werkvolk geen schuld schijnen te hebben. In het Parle ment is een incident ontstaan, tengevolge van het zenden van een Indisch contin gent naar Malta, dat door sommige leden als ongrondwettig werd beschouwd, om dat het zonder bepaald besluit van het parlement geschied was. De regeering heeft zich voorloopig met een phrase uit de moeilijkheid gered, en zal er later wel toen ik plotseling mijn kussen voelde be wegen. Het angstzweet brak me uitl Een oogenblik later zag ik een vrouwelijke gestalte, met een lang, slepend gewaad, meteen groote profusie van zwart, los hangend haar, starende zwarte oogen en een blauwachtig wit gelaat. Ze bevoelde mijn dekens en gleed toen zachtjes ver der, nog een oogenblik hoorde ik het rit selen van haar japon, toen verdween het licht en alles was stil. In mijn angst bleef ik stijf liggenik weet niet meer, wat ik voelde of dacht, totdat eindelijk een bons op mijn deur en de stem van denkellner: »warm water, mijnheer 1" mij moed gaven overeind te springen. Ik begon mij zenuwachtig snel te klee- den, maar ontdekte in eens een uitge brand nachtlichtje, dat een vreemde lucht verspreidde. In vliegende haast trachtte ik klaar te komen en ik rende de kamer uitmaar, wachtik had de portefeuille vergeten. Ik tastte onder het kussen, ik keerde het om, mijn haar rees ten berge; ik trok de dekens weg, ik keek onder het bed, naast het bed, overal mijn porte feuille was weg! Ik liep, zoo hard ik kon op terugkomen, wanneer er geld voor moet worden toegestaan. In Zweden wordt aan eene 'reorganisa tie van het leger gearbeid. Over het algemeen is men in Oosten rijk Hongarije weinig tevreden over de weifelende houding van den minister president, Graaf Andrassy. Voor onin- gewijden is het namelijk onverklaarbaar, hoe juist thans, nu er alle kans schijnt te bestaan op het behoud van den vrede, wetsontwerpen worden ingediend betref fende het mobilisatiekrediet van 60 mil- lioen. Frankrijk houdt zich natuurlijk hoofd zakelijk met de tentoonstelling bezig. Zondag hebben er acht verkiezingen voor de Kamer plaats gehadwaarvan zes tengevolge van het, als niet wettig geko zen, niet toelaten van even zoovele vroe ger gekozene. Het resultaat was in het voordeel der republikeinen die thans weder 363 zetels bezetten. De Revue de France bevat een artikel, dat aan den heer Weiss wordt toege schreven, en waarin de schrijver, na op de fouten te hebben gewezen, door de monarchisten gemaaktwaardoor de monarchie onmogelijk is geworden, tot de vraag komt, wat er nu voor deze par tij te doen overblijft. Hij besluit dat, nu de Republiek goed gevestigd is, ook de monarchalen, die haar niet hebben we ten te voorkomen, zich bij haar moeten aansluiten. Dat dit artikel in hooge mate de aandacht gaande maakt is niet te ver wonderen. Niet minder sensatie maakte het be richt, dat de zeer beminde Pater Curd zijne verklaringen heeft herroepen, en in den schoot der kerk is teruggekeerd. Hij heeft namelijk aan den Paus een brief ge schreven, waarin hij, zonder eenig voor behoud, zich verklaart te onderwerpen aan al wat de Catholieke kerk voor schrijft en zich neêrlegt bij hetgeen Z. H. alsnog besluiten zal in zijne onfeilbaar heid. Voor hen die nog hoop hebben op eene verandering van richting op het Va- ticaan zeker eene groote teleurstelling 1 KENNISGEVINGEN. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort Gezien eene missieve van de Districts commissie van het Fonds tot aan moediging en ondersteuning van den gewapenden dienst in de Nederlanden d.d, 6 Mei 1878; Doen te weten, dat de gewone jaarlijk- sclie collecte aan de huizen der ingezete nen ten behoeve van voormeld fonds zal plaats hebben op Maandag, den 18. Mei aanstaande, des namiddags te5 ure. Burgemeester en Wethouders meenen de ingezetenen te moeten herinneren, dat het doen der instelling niet alleen is hulp en bijstand te verleenen aan de vermink ten en infirmen van Waterloo, doch ook om jaarlijkschegratificatiën te verstrekken aan Nederlandsche militairen, die werke- naar de kamer van Alphonzo's geest die was leeg. Alleen stonden er nog fles- schen en glazen, waarvan het eene een raar, rood bezinksel vertoonde. Ik schelde om den kellner en vroeg naar Alphonzo. 01 die heer is van nacht om vijf uur met zijn vrouw vertrokken, per mailboot." »Met zijn vrouw?" Jawel, met die lange dame met zwart haar. Ze gingen in een vigilante weg. Ze sliepen hier niet eens/' Ik heb later nooit weer een geest ge zien en van deze twee hoorde ik nooit meer iets Ik was te beschaamd om in sde Ossekop" van iets te spreken. Een vreeselijke waarheid ging er in mij op, maar ik vertelde er nooit een woord van. Mijn belofte aan Alphonzo's geest kon ik niet houden; mijn boek kwam nooit af; hem kon ik nergens ter wereld vinden en geen enkele uitgeverwien ik mijn werk liet zien had moed op de uitgave. Roem en fortuin alles was in dien éénen merkwaardigen nacht voor goed verdwe nen toen ik mijn hart ontsloot voor Alphonzo's geest. (Naar het Engelsch.). lijk in en door den dienst infirm zijn ge worden, alsmede aan Veteranen van veer tigjarigen dienst, en hen tevens te moeten opwekken om evenals in vorige jaren, medetewerken tot bevordering dezer va derlandslievende instelling, welke alleen door milde giften en ruime bijdragen voortdui'end aan haar nuttig doel zal kun nen blijven beantwoorden. Amersfoort, den 7. Mei 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SOHELTUS. VAN PERSIJN. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort Gelet op de artt. 308310 van het al gemeen politie-reglement dezer gemeente, Brengen ter kennis van de belangheb benden, dat eene algmeene keuring van rijtuigen der voerlieden en huurkoetsiers door den heer Commissaris van politie al hier, bijgestaan door twee deskundigen* op het Zandzal gehouden worden op Woensdag, den 15. Mei aanstaande, 's voormiddags ten elf ureen dat op Woensdag, den 22. Mei daaraanvolgende, 's voormiddags ten elf ure, terzelfde plaat se eene naschouw zal geschiedenis van de rijtuigen, aan voornoemden Commissaris tijdig optegeven, welke op eerstgemelden tijd niet kunnen worden vertoond. Amersfoort, den 6. Mei 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCÉELTUS. VAN PERSIJN. SCHOUW. De Burgemeester en Wethouders van Amersfooit Gezien art, 22 van het reglement op het onderhoud en gebruik der wegen in de provincie Utrecht, d.d. 8 November 1S53 (Provinciaal-blad No. 102), alsmede art. 104 van het algemeen politie-reglement voor de gemeente Amersfoort Doen te weten, dat de bij voormelde ar tikelen bedoelde Voorjaars-schouw over de wegen, slooten en waterleidingen, aan hun toezicht, of beheer onderworpen, zal gehouden worden op Donderdag, den 23. Mei aanstaande en volgende dagen. Wordende bij deze de bepalingen van bovengemelde regiemeuten aan de belang hebbenden in herinnering gebracht. Amersfoort, den 6. Mei 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. VAN PERSIJN. Amersfoort, 10 Mei 1878. De wet betreffende den Spoorweg AmersfoortNijmegen is door de Tweede Kamer der Staten-Generaal aangenomen. (Zie verder de rubriek St. Gen.). De Cotiimissaris des Konings in deze Provincie heeft benoemd a. tot lid en voorzitter der Commissie, belast met het afnemen van de eind-exa mens voor de hoogere burgerscholen in de provincie Utrecht, den heer Dr. 0. A. En- gelbregt, Hoogleeraar-Directeur der Rijks hoogere burgerschool te Utrecht; Dr. J. L. Hoorweg, leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te UtrechtDr. H, J. Menalda van Schouwenburg, Directeur der hoogere burgerschool te Amersfoort Dr. W. H. van de Sande Bakhuijzeu, leer aar aan de Rijks hoogere burgerschool te Utrecht; Dr. E. D. Pijzei, leeraar aan de hoogere burgerschool te Amersfoort; Dr. J. H. Hisgen, leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te UtrechtW. Kreling, leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te Utrecht; G. deBruijne, leeraar aan de Rijks hoogere burgerschool te Utrecht A. M. Kollewijn Nzn.leeraar aan de hoo gere burgerschool te AmersfoortW. J. Hakkert, leeraar aan de hoogere burger school te Amersfoort; F. F. A. Busé, leeraar aan de hoogere burgerschool te Arnhem Voorts is bepaald, dat de bedoelde exa mens zullen gehouden worden te Utrecht. Zekere Adolph de Vries, alhier woon achtig schijnt in de vorige week bij en ten nadeele van verschillende ingezetenen, al hier op den St. Andriesweg woonachtig, voorwerpen van allerlei aard gestolen, en die goederen aan verschillende personen verkocht te hebben. Hij werd echter ge arresteerd. terwijl hij zelf aan het bureau van politie eene klacht kwam doen. De gestolen voorwerpen zijn bijna allen opge spoord en door de eigenaars herkend, en de aanwijzingen waren van dien aard, dat A. d. V. naar Utrecht is getransporteerd, en daar ter beschikking van de justitie gesteld. In deze week is de politie alhier voor zien van horens, waarmede, in geval van brand, des nachts signaal zal worden ge geven. In verband hiermede is de klep afgeschaft. In ons vorig nummer is verkeerdelijk, in plaats van den Heer Bolderdijk, de Heer Boeschoteu opgegeven onder degenen, die te Utrecht eene acte als hulponderwijzer verkregen. In de vergadering der kiesvereeniging Vooruitgang is besloten, dat de vereeni- ging gevolg zou geven aan de uitnoodi- ging tot aansluiting, welke zij van de Vrij zinnige kiesvereeuigiug Veluwe te Apel doorn ontving. Het is gemachtigd, om, met dat van de vereeniging Veluwe" middelen te beramen, die tot gewenschte samenwerking kunnen leiden. De vacatures in het bestuur werden aan gevuld door de verkiezing van de Heeren Paul A. Huet en Dr. A. H. C. van Driel. Naar wij vernemen blijft de gelegenheid tot ocderteekening van het adres in zake de Geldersche Vallei nog tot aanstaanden Woensdag bij den Uitgever van dit blad opengesteld. Door den Kantonrechter te Amersfoort zijn op 1 Mei jl. de volgende veroordeelin- gen uitgesproken, als: 1. tegen C. S.G. M. en D. L.allen te Eemnes, wegens het maken van nachte lijk burengerucht, ieder tot eene boete van f 5,50 of gevangenisstraf van twee dagen 2. tegen T. v. d. H., N. H. en H. v. E. allen te Amersfoort, wegens gelijke over treding, tot dezelfde straffen 3. tegen M. v. d. G., te Utrecht, wegens het zich in het veld bevinden met wild strikken, tot eene boete van f20 of ge vangenisstraf van 5 dagen 4. tegen D. K., te de Bilt, wegens het zonder toezicht op den openbaren weg laten staan van een met honden bespannen kar, tot eene boete van f 3 of gevangenis straf van 2 dagen 5. tegen G. v. Z. en H. v. Z.beide te Hoevelaken, wegens diefstal van bladeren, tot gevangenisstraf van een dag 6. tegen P. v. K., te Soest, wegens het zich in kennelijk beschonken toestand ver- toonen buiten zijne woning te Baarn, en wegens het aanheffen van rustverstorende liederen aldaar,-tot twee boeten, elke van t 10. of gevangenisstraf van 2 dagen voor elke boete; 7. tegen J. d. R., 8. tegen J. T. v. d. H., 9. tegen L. v. P., 10. tegen A. M., al len te Baarn, wegens het zich in kennelijk beschonken toestand vertoonen buiten zijne woning te Baarn, tot eene boete van f 10 of gevangenisstraf van twee dagen; 11. tegen A. K.te Amersfoort, we gens het maken van nachtelijk burenge rucht, tot eene boete van f 5,50 of gevan genisstraf van 2 dagen; 12. tegen B. v. d. G., te Amersfoort, wegens het gaau over eens anders met rijpe of rijpende vruchten bezetten grond, zonder vergunning, tot eene boete van f 5 of gevangenisstraf van twee dagen; 13. tegen H. S., te Amsterdam, wegens het zich in staat van dronkenschap bevin den op het spoorwegstation te Baarn. tot eene boete van f 5 of gevangenisstraf van twee dagen. Geboren: 2 Mei. Catrina Maria, d. van Jacob Berg en Frederika van Dijk. 3. Geertruida, d. van Jan Kraan en Geer- truida Hageman. Wilhelmina Maria, d. van Jacobus Kemperman en Roberta Anna Susanna Kemmeren. 4. Johanna, d. van Brand de Kruijff en Elbartha van

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2