Amersfoort en Omstreken 1878. No. 834. VOOR Zaterdag-18 Mei. Uitgever: A.M. Slothouwer, Uren van vertrek der alg-emeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. Juf Josey's liefdesgeschiedenis. WEEKBLAD Di l 1 lad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden f 0,75. F. anco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. B ekhaudelarcu en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHagc Arnnein 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,23 5,47 9,28 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 1- 5,15 7,32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 et aar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7.45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9,48 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Naar Zutphen Aankomst te Vertr. Amersfoort Haarn Hilversum Utrecht Amsterd. (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 7,28 7,44 7,54 8,30 8,43 8.21 8,39 8,59 9,31 9,54 8,35 8,48 8,57 9,38 9,32 9,29 9,47 10,6 10,37 10,56 9,20 9,36 9,46 10,35 11,50 12,2 11,10 11,26 11,36 1,20 12,11 1,11 1,27 1,47 2,19 2,42 1,30 1,46 1,56 2,44 3,42 3,54 2,40 2,56 3,6 3,42 3,42 5,56 6,12 6,31 7,1 7,20 5,45 6,1 6,11 6,37 7,— 9,12 9,35 9,55 10,28 10,51 9,— 9,16 9,26 9,48 10,13 10,58 11,10 9,30 9,46 9,56 11 10,32 Omtrent het resultaat van de reis des Russischen ambassadeurs Schuwaloffis nog niets bekend. Hij is te Petersburg aangekomen en bij den Keizer ontvan gen. Gortschakoff, wien hij een bezoek bracht, kon hem niet ontvangen. Deze staatsman is zeer ernstig ziek en som mige bladen vermelden het gerucht van zijn overlijden. Niettegenstaande de re devoering van Sir Stafford Northcote te Oxford gehouden, waarin hij verklaarde dat de regering goede resultaten ver wacht van het bezoek van Schuwaloff en de zeer vredelievende uitingen der Rus sische pers, waarin onder anderen gezegd wordt, dat Rusland reeds sedert gerui- men tijd er in heeft toegestemd het ge heele verdrag van San Stefano aan het congres voor te leggen, is over het alge meen de verwachting omtrent eene vreedzame oplossing lager gespannen dan eenige dagen geleden. Eene der hoofdredenen daarvoor is zéker de hou ding der Russen in het veroverd gebied en tegenover Rumenië. Gener. Totleben doet blijkbaar al zijn best om de vestin gen Schumla, Varna en Batum door de Turken te doen ontruimen vóór dat nog beslist is omtrent het bijeenkomen van het congres. Hij stelde de ontruiming dier vestingen namelijk als voorwaarde voor het terugtrekken zijner troepen tot de linie AdrianopelEnos. Volgens de laatste berichten heeft de Sultan hierin FEUILLETON. i. Mijn tante en ik zaten gezellig bij elkaar te schemeren, op zekeren zoelen Aprilavond. 't Was te donker om te werken, maar nog te licht om de kaarsen al aan te steken. De lucht had een zachte rose tint. Wij genoten van een hout vuurtje waarvan we nog moeilijk af scheid konden nemen. De theeketel stond te zingen, de sneedjes brood za gen er uit, of ze verlangden om geroos terd te worden, maar het vaste theeuurtje was nog niet genaderd. Tante keek eens naar de klok en zei met een zucht: Wat was die visch van middag zout." Dat vond ik ook en ik had den wijzer van de klok wel een drukje vooruit willen geven. In eens werd er driemaal hard op de voordeur geklopt. Tante schrok er van. Haar breikous viel op den grond, De toegestemd. Rumenië is feitelijk geheel in handen van Rusland, dat daarmede, hoezeer dan ook tegen de bestaande tractaten in, Engeland een bondgenoot ontroofde ingeval van oorlog. Wanneer de Russen in het Zuiden aldus voortgaan zullen de onderhandelingen der diplo matie wel niet veel goeds opleveren. In Rumelië schijnt de opstand nog niet ten volle gedempt. Op verzoek van Totleben heeft het Turksch gouvernement de bla den aangemaand zich te matigen in hare beoordeeling der Bulgaren, daar de on- eenigheid daardoor slechts wordt aange wakkerd. Tegen de woelingen der Nihilisten worden door de regering krachtige maat regelen genomen. In plaats van Trepoff is Prins Galitzin tot gouverneur van St. Petersburg benoemd een man onder wiens bestuur en invloed de bedoelde secte zich niet gemakkelijk zal kunnen bewegen. Omtrent de Cimbria is tot ophelde ring medegedeeld, dat de daarop aanwe zige troepen bestemd waren naar de monden van den Amur en dat de reis over Amerika gekozen was wegens de mindere duur dan door Siberië. Het is nog altijd niet duidelijk, welke richting de Oosteni ijksch Hongaarsche regering in de Oostersche kwestie zal bewandelen. De Hongaarsche minister president Koloman Tisza heeft eene lan ge redevoering gehouden om uiteen te zetten dat het crediet van 6o millioen strekken moet om maatregelen te nemen hemel zij ons genadigwie is nu heen gegaan?" zei ze met een bijzondere be ving in haar stem. Martha was uit, daarom ging ik naar de deur. Een lange, in 't zwart gehulde man stond voor het huis. Met een diepe begrafenisstem zei hij: »Gij wordt be leefd uitgenoodigd ter bijwoning van de ter aarde bestelling van Mrs. Josephine Ovris, van brag End." »Och, lieve Heerl" riep mijn tante uit. Zij stierf 1.1. Maandag morgen," ver volgde de zwarte man. De begrafenis zal een aanvang nemen a.s. Zaterdag, om twee uur des namiddags." Zonder meer draaide hij zich om en stapte ver der. Een oogenblik later tikte hij, op dezelfde manier, aan de volgende deur. En ik wist niet eens, dat zij ziek was 1" zei Tante, toen ik weer bij haar kwam zitten. Dat moet verbazend onverwachts gebeurd wezen." En de oude vrouw zat een poosje stil te schreien. We hebben dien avond pas zeer laat de kaarsen aan- tot beveiliging der grenzen. Uit Berlijn werd Zaterdag per tele graaf bericht gezonden van een mislukte poging tot moord dien dag op Keizer Wilhelm gepleegd. Toen de Keizer door de Groot-hertogin van Baden vergezeld van eene rijtoer terugkeerde, werden On der de Linden eenige revolverschoten op hem gelostwaarvan er evenwel geen trof. Een der lakeijen sprong onmiddel lijk van den bok en slaagde er in den dader te vatten. Met moeite gelukte het dezen aan de woede van het volk te ont rukken en hem in verzekerde bewaring te brengen. Bij de instructie, die natuur lijk onmiddellijk plaats vond is gebleken dat hij Hödel heet en in Leipzig thuis hoort. Het centraal socialistisch comité deelt omtrent hem mede dat hij de partij zoodanig heeft gecompromitteerd dat het comité zich verplicht heeft gezien hem van het lidmaatschap ver vallen te verklaren. Hij is insgelijks lid geweest van de christelijk-sociale ar beiderspartij, hetgeen uit eene verklaring van den hofprediker Stöcker blijkt. De beschuldigde verklaart alleen het doel gehad te hebben zelfmoord te begaan en blijft hardnekkig eenige andere bedoe ling ontkennen. Uit allerlei feiten schijnt echter te blij ken, dat hij 't wel degelijk op den Keizer had gemunt, en het is meer dan waar schijnlijk dat men hier met een werk te doen heeft van de socialistische partij. Bismarck schijnt er zoo over te denken en gaf aan het ministerie te kennen, dat gestoken. Voor zoover ik kan nagaan zal ze wel 8o jaar geweest zijn," zei Tante, na een poos. En het is pas drie maanden gele den, dat de majoor gestorven is. Zeker is het, dat een paar menschen niet meer van elkaar kon houden, dan zij deden, en het is maar best dat ze hem zoo kort overleefde." Die gewoonte, om elkaar op een begra fenis te noodigen, is nu, geloof ik, sedert lang uitgestorven in St. Clement, waar mijn tante woonde, in een toevluchts oord, voor arme dames. Als kind heb ik er nooit een lijkwagen gezien. De doode werd altijd naar het graf gedragen, op de schouders van dragers, terwijl de be trekkingen en vrienden, twee aan twee, volgden. Ik woonde verscheidene begra fenissen bij. Men presenteerde wijn en kruidkoek, soms ook vleesch en derge lijke gerechten. Maar wat er ook was of niet was, men was verplicht een of twee groote bokalen met heete ale klaar te het hoog tijd was om maatregelen te ne* men tegen de socialistische beweging» Ook de Keizer heeft zich in dien geest uitgelaten tegenover de ministers die hem met den gelukkigen afloop van het geval kwamen gelukwenschen. De Belgische Kamer heeft een wets ontwerp aangenomen waarin bepaald wordt, dat in de Provinciën Antwerpen, Westvlaanderen, Oostvlaanderen, Lim burg en het arrondissement Leuven de kennisgevingen in de vlaamsche of wel in de vlaamsche en fransche taal zullen moeten worden gesteld. De Heer Bara heeft een langdurige rede gehouden waarin hij op nieuw de noodzakelijkheid uiteenzette van een verbond tegen de cle- ricalen en de regering gewaarschuwd heeft dat zij het slachtoffer worden zal van de lieden waarmede zij thans heult. In de Vereenigde Staten maakt men zich ongerust over de woeli ngen der com munisten en vreest eene uitbarsting in een niet al te verwijderd tijdperk, omdat die partij van lieverlede meer georganiseerd en daardoor sterker is geworden. Naar gemeld wordt zijn de onderhan delingen tusschen het vaticaan en de an dere mogendheden afgebroken tengevol ge van een brief van Kardinaal Caterini aan de Pruissische priesters. Het wordt hoe langer hoe duidelijker dat er in de verhouding tusschen den Paus en de we reld niet veel verbetering zal ontstaan. De Bonapartistische partij in de fran sche Kamer heeft een verlies geleden door de nietigverklaring der verkiezing zetten, voor de rouwdragers. Boven op dreef dan een citroen met kruidnagels be- prikt. Zoodra de kist was opgenomen en de zware, langzame stappen door den gang klonken, die zulk een droevigen in druk op iedereen maken, werd de deur der kamer gesloten en werd de beker rondgestuurd, te beginnen bij de naaste betrekkingen van den doode. Niemand zou durven weigeren de lippen er aan te zetten, terwijl de mannen zich dikwijls al te zeer te goed deden aan den heeten drank. »Wat ik je vertellen wou." begon Tante ^gebeurde al voor langen tijd, lang voor dat ik hier een plaats kreeg in het Toevluchtsoordof er zelfs over dacht, dat ik op mijn ouden dag eenigs- zins behoeftig zou worden. Ik woonde toen tezamen met je tante Charity, en ontmoette daar dikwijls een zekere juf frouw Josephine Dunnewij noemden haar altijd Juf Josey en we hielden veel van haar. Toen ik haar voor het eerst

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1