BURGERLIJKE STAND. Mr. J. J. van der Leeuw, President. J. Apeldoorn, Penningmeester. J. C LeinweberSecretaris. van Paul de Cassagnag. Gambetta is op nieuw als voorzitter van de commissie voor de begrooting benoemd en heeft in eene rede uiteengezet dat er alle reden bestond tot tevredenheid over den finan- cieelen toestand des lands. Naar aanlei ding van het artikel van den Hertog de Gramont, waarvan wij vroeger melding maakten, heeft de Generaal Türr aan het Journal des Débats een brief ge schreven waarin hij bevestigt wat door Prins Napoleon is medegedeeld omtrent de wijze waarop in 1870 de oorlog met Duitschland is doorgezet en kondigt te vens aan, dat hij omtrent die zaken een bundel in 't licht zal geven. KENNISGEVING. De Burgemeester van Amersfoort doet te weten, dat aantevangen met den 16. Mei e. k.door de Weerbaarheids-vereeni- ging dezer gemeente zal worden ge vuurd op het terrein genaamd de Vlas akkers, nabij de Piramidegelegeu rechts van den straatweg tusschen A mersfoort en Utrecht, en dat daardoor de omtrek dier plaats onveilig zal zijn. Amersfoort, den 14. Mei 1878. De Burgemeester voornoemd, VAN PERSIJN. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort doen te weten, dat de proces sen-verbaal van inlevering en opening der stembriefjes ter verkiezing van een lid voor den Gemeenteraad in afschrift aan het Raadhuis zijn aangeplakt en geduren de veertien dagen op de Secretarie voor eenieder ter inzage liggen, alle werkdagen van 's voormiddags 10 tot 1 uur des na middags. Amersfoort, den 15. Mei 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. VAN PERSIJN. Amersfoort, 17 Mei. Aan de verkiezing voor een lid van den Gemeenteraad op 14 Mei 11. hebben 204 kiezers deelgenomen. De laatste gesloten lijst bevat 611 namen, zoodat het blijkt dat twee derden van de kiezers tehuis ge bleven zijn. Twee blanco billetten werden van onwaarde verklaard; zoodat de vol strekte meerderheid 102 bedroeg. Gekozen is de Heer J. Zandijk Jr. met 109 stem men, terwijl 83 stemmen op Dr. Groene- boom waren uitgebracht en de overige over verschillende personen waren ver deeld. De Heer Zandijk heeft deze benoe ming aangenomen. Gisteren is het adres in zake het kanaal door de Geldersche Vallei aan de Tweede kamer opgezonden, voorzien van 88hand- teekeningen van Amersfoortsche ingeze tenen. De Commissie voor de leesbibliotheek van het Nutsdeparteinent alhier verzoekt ons medetedeelen, dat zij in dank ontvan gen heeft van Mevrouw van Ketwich al hier een vijftigtal boekdeelen tot verrijking van die bibliotheek. Zij hoopt en wij sluiten ons gaarne bijjdien wensch aan zag, woonde ze al twee jaren in het Toe vluchtsoord, in het huisje hier naast, en daar gingen je tante en ik eens in de maand bij haar thee drinken. Ze was toen dunkt me, 5 5 jaar, maar ze zag er veel jonger uit, en zeker heeft er, in een van onze huisjes, nooit een zachter en be minnelijker dame gewoond. Ik geloof dat een oudere broer haar eenige familie was. Iedereen in St. Clement kende hem als 1 Ouê Sam Dunne". Hij was vroeger procureur geweest en later geldschieter, welk baantje hem schatten opbracht. Hij had ten minste den naam van verbazend rijk te zijn; maar hij woonde ineen akelig klein, somber huisje. Het verbaasde ons wel eens dat Juf Josey uiet bij hem in woonde, in plaats van in het Toevluchts oord; want hij had genoeg voor twee. Maar als men dat eens opwierp, kwam er altijd in elk van Juf Josey's wangen een donkerrood plekje en dan zei ze met een droevigen glimlach Samuel en ik konden als kinderen dat dit goede voorbeeld veel navolging zal vinden, temeer omdat het aantal personen, die geregeld van de bibliotheek gebruik maken, in weinige jaren van 30 tot 100 is gestegen. De Hoofdcommissie, die zich te Amster dam heeft gevormd voor het nationaal huldeblijk, prins Hendrik bij zijn aan staand huwelijk aan te bieden, bestaat uit 30 leden, die gisterenavond tot bestuur hebben gekozen de heeren jhr. mr. C. J. A. Den Tex, W. C. Mees, N. Trakranen, generaal Camp, schout-bij-nacht v. Gogh, J. Boissevain, M. H. lnsinger, A. C. Wert- hem, dr. G. F. Westerman, T. J. Wester- woudt, J, A. Willink W.Az. en J. H. Brandes, secretaris. Dit Bestuur heeft den volgenden brief aan alle burgemeesters van Nederland vastgesteld Edel-Achtbare Heer! De Hoofdcommissie voor het nationaal huldeblijk, bij gelegenheid van het huwe lijk van Z. K. H. prins Hendrik der Ne derlanden met H. K. H. prinses Marie van Pruisen heeft de eer, onder toezending van bijgaande algeraeene circulaireÜEd.- Achtbare uit te noodigen in uwe gemeente öf zelf de circulair! rond te zenden öf de noodige pogingen te willen in het werk stellen tot het vormen eener sub commissie, die zich zoude willen onledig houden met het rondzenden dezer alge- meene oproeping aan het Nederlaudsche volk en het inzamelen der gelden, welke zeer zeker ook door zeer velen uwer mede burgers gestort zullen worden ten behoe ve van een nationaal geschenk aan onzen, doorluchtigen en alom beminden prins Hendrik. »Terwijl zij zich verzekerd houdt van uwe hooge ingenomenheid met hare po gingen en van uwen welwillenden steun, verzoekt zij UEd.-Achtbare beleefd, zoo spoedig mogelijk, de namen der leden van de subcommie in uwe gemeente te willen vermelden, met opgave van het benoodig- de getal exemplaren van den rondgaanden brief, of indien UEd.-Achtbare bezwaar mocht maken ons dit te berichten." Er is bepaald, dat voor geen hooger bedrag dan /'25 door één persoon mag worden ingeschreven. Wij zien met belangstelling de nadere stappen tegemoet, door onzen Burgemees ter in deze zaak tc nemen, eD wij houden ons overtuigd, dat het hem hier niet aan medewerking zal ontbreken. Het 25-jarig bestaan der Afdeeling Wijk bij Duurstede van het Genootschap van Landbouw en Kruidkunde zal op 22 Mei a. s. feestelijk worden gevierd. Dien dag worden er volksspelen gehouden en 's avonds verwacht men algemeene illu minatie. De commissie stelt alle pogingen in het werk om het feest volkomen te doen gelukken. Bij Kon. besluit is aan den Heer Jhr. Mr. W. M. van Weede, op zijn verzoek, wegens verandering van woonplaats, een eervol ontslag verleend als Kapitein Kom- mandant der dienstdoende Schutterij te Nijkerk. nooit heel goed, met elkaar overweg, en het zou nu ook niet gaan. Als broers en zusters niet sympathiseeren, is het beter dat ze niet bij elkaar zijn." Hij geeft haar het geheele jaar door geen cent geld," zei je tante soms,en onthoud, wat ik je zeg; hij zal haar ook geen cent nalaten ofschoon hij er ze ker vast op rekent in den hemel te ko men." sEen schande was het, want Juf Josey was soms zoo arm als de mieren. Tus- schenbeide kreeg ze 's middags niets dan een boterham. Tante Charity zond haar dikwijls eten, en pakjes thee, een potje boter of zoo iets, zoodat we met een kalm geweten eens in de maand, uit haar fijne chineesche kopjes, thee konden drinken en een doorzichtig boterhammetje bij haar eten. Hoe arm ze was, Juf Josey klaagde nooit en als ze uit ging of iemand ont ving, was ze altijd keurig in zwarte zijde gekleed." Wordt vervolgd.) Van goed ingelichte zijde verneemt het U. Z>„ dat, hoewel het transport van vee op de spoorwegen van het Noorden dit jaar buitengewoon levendig is, de daarbij betrokken maatschappijen zich met alle kracht er op toeleggen om het vervoer van vee uit Overijsel, Groningen en Friesland naar Amsterdam, hetwelk nog steeds per waterweg geschiedde meester te worden. Dezer dagen moeten contracten zijn af gesloten voor zeer groote hoeveelheden groot en klein vee van die provinciën naar Amsterdam in minimum van ongeveer 12000 stuks. De vele faciliteiten, welke de spourweg- directiën verleenen, het spoedige vervoer en de billijke vrachtprijzen doen 't gebruik van den spoorweg boven dat van den wa terweg verkiezen. Dat deze pogingen vau de spoorwegmaatschappijen door de vee handelaars met ingenomenheid begroet zijn, valt niet te betwijfelen, terwijl het belang dier ondernemingen daarmede hand aan hand gaat. Een landbouwer te Nunspeet, die kort geleden eene cellulaire gevangenisstraf van 2 maanden heeft ondergaan ter zake van moedwillig verwonding, ging Zondag avond, bij eene vechtpartij, weder zijn te genstander met het mes te lijf. Gelukkig stuitte de snede, die hij dezen toebracht, op het voorhoofdsbeen af; de wonde zou anders zeer ernstig zijn geweest. De vech tersbaas is weder in handen der justitie. De liberale Kiesvereeniging te Wage- ningen heeft besloten op de morgen te Arnhem te houden vergadering der Cen trale Kiesvereeniging de candidatuur van mr. Van Meurs, burgemeester van Har derwijk, te ondersteunen. Door den Kantonrechter te Amersfoort zijn op 15 Mei 1878 de volgende veroor- deelingeu uitgesproken; als: 1. tegen G. d. G., te Amersfoort, wegens het onder het rijden zich plaatseri op zijn hondenkar, tot eene boete van f 3, of ge vangenisstraf van een dag; 2. tegen W. P.te Amersfoort, wegens gelijke overtreding en 'wegens bet niet kunnen vertoonen van het vereischte con sent, tot twee boeten, elke van f3, of ge vangenisstraf van een dag, voor elke boete 3. tegen A. K.te Soest, wegens het maken van nachtelijk burengerucht, tot eene boete van f 5,50, of gevangenisstraf van twee dagen; 4. tegen I. P., te Maarn, wegens diefstal van hout, tot gevangenisstraf van zes dagen 5. tegen J. v. D.te Hoevelaken, we gens gelijk wanbedrijf, tot gevangenisstraf van twee dagen 6. tegen J. K. en C. v. d. K., te Nijkerk, wegens gelijk wanbedrijf, ieder tot gevan genisstraf van twee dagen 7. tegen T. v. M. en J. v, d. H.te Nij kerk, wegens diefstal van gras, de eerste tot gevangenisstraf van vier dagen en de tweede van een dag 8. tegen A. v. D. en J. G.te Amers foort, wegens het op Zondag uitoefenen van een spel op de openbare straat aldaar, ieder tot eene boete van f 3, of gevange nisstraf van een dag; 9. tegen J. A. O., te Amersfoort, wegens het rijden meteen kruiwagen in bet plant soen aldaar, tot eene boete van f 3, of gevangenisstraf van een dag 10. tegen A. H., té Soest, wegens het laten loopen van vee op eens anders in den oogst staanden grond, tot eene boete van f 5, of gevangenisstraf van twee dagen; 11. tegen B. v. P., te Soest, wegens het laten loopen van kippen op eens anders grond aldaar, tot eene boete van f 3, of gevangenisstraf van een dag; 12. tegen P. B.T. Z. en J. d. G., te Bunschoten, wegens het op twee verschil lende tijden maken van luidruchtig ge schreeuw aldaar, ieder tot twee boeten, van f 6, of gevangenisstraf van twee da gen voor elke boete. Geboren: 10 Mei, Maria Cornelia, d. van Klaas Posthuma en Marijtje Ouds hoorn. Catrina, d. van Abraham ten Hoove en Maria Schuuring.11 Mei, Theodora Hendrika Margaretha, d. van Cornelis Hienekamp en Geertruida Wij- uands. Adrianus Marinu3 Louis, z. van Nicolaas Johannes Frederik Nuhn en Jo hanna Wilhelmina Ruedisulj. 12 Mei, Johanna, d. van Breunis van Ee en Aaltje van Laar. Maria Gerharda Elisabeth, d. van Augustinus Zevenboom en Maria van Gilsbeim. Aaltje, d. van Willem Zwep en Peternella Frederika Volmer. 13 Mei, Wijnand, z. van Adrianus van Haselen eu Adriana Antonia van Apel doorn. 14 Mei, Gerarda, d. van Dirk Eller en Louisa Meijer. Izaak, z. van Mozes Snatager en Flora Gosschalk. Gijsbertus, z. van Gijsbertus Pothoven en Hendrika Spijker. 15 Mei, Otto Johan nes, z. van Johannes van der Linden en Barta van Bekkum. 16 Mei, Maria, d. van Arie Verhoef en Lucia Meijer. Ondertrouwd: 16 Mei, Albertus Wilhelmus Scheuning en Maria van Ha- mersveld. Jacobus de Bruin en Stijntje Hoksbergen. Hendrik Simons en Wil- leniina Catrina Polman. Gehuwd: 14 Mei, Adrianus Theo doras Verheij en Helena Margreta Conra- di. 15 Mei, Johannes Josephus Ver- meule en Drika van der Hengel. Jo hannes Voskuil en Geertruida Bouwman. AalbeU van Ruitenbeek en Petronella de Goede. Jan van Doorn en Willemi- na van 't Riet. Pieter van Bogerijen en Geertruida van Empelen. Overleden: 13 Mei, Albertus van Schendelen, 56 jr. ongeh. Elbert Ge verink, 58 jr.echtg. van Aartje van de Logt. Johannes van denHoogen, 64 jr. ongeh. 14 Mei, Een levenl. aangeg. kind m. gesl. van Jan van Dam en Maria Schuurman. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAGden 20. MEI aanst., 's namiddags van halftwee tot hul/drie, zitting houden in een der localen van het raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, en bij de verdere leden van het bestuur, de heeren B. E. Herschel, W.A. Croocke- wit, M. van Beek en Jhr. Mr. H. jf. L. van Sasse van Ysselt. De Directeur van het Postkantoor te Amersfoort maakt bekend, dat van af 15 Mei, de laatste busligtingen voor de ver zendingen per Centraal- en Oosterspoor- wegeu geschieden als volgt Centraal-Spoorweg. Rigting naar Utrecht ten 8.43 'sm. 10.31 'sm. 1.53 'sav. 5.7 'sav. en 8.53 'sav. Rigting naar Kampen ten 8.26 'sm. 1.1 'sav. 5.38 'sav. en 8.57 'sav. Ooster-Spoorweg. Rigting naar Zutphen ten 7.59's m. 9.12's m. 12.52'sav. 5.37 'sav. en 9.'sav. Rigting naar Amsterdam ten 8.'sm. 8.45 'sm. 12.55 'sav. 5.10 'sav. en 8.55 'sav. De ligting van de ijzeren Brievenbns aan de St. Janstraat, geschiedt ten 6.15 'sm. 9.45 'sm. 12.40 'sav. en 8,30 'sav. De dienstregelingen zullen spoedig ver krijgbaar zijn. De Directeur voornoemd, C. SMITT. Vergadering van den Raad der gemeen te Amersfoort op Dinsdag, den 21 Mei 1878, des namiddags half twee." Punten van behandeling: 1. Ontwerp-bezwaarschrift tegen den ligger der toegangswegen naar het spoor weg-station. 2. Voorstel van Burg. en Weth. tot verkoop van een stukje grond aan het Singel, aan den heer W. van Zalingen. 3. Benoeming van leden der commissie tot herziening van het reglement voor het burgerweeshuis.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2