Amersfoort en Omstreken VOOR Zaterdag- 25 Mei. Uitgever: A. AfSlothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. Juf Josey's liefdesgeschiedenis. 1878. WEEKBLAD No. 335. Dit Llad verschijnt de3 Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Franco door het geheele Rijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regelsƒ0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in "persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te 6,55 (alleen Zat.) 7,45 9,40 9,50 9,55 9,18 10,— 11,30 11,35 12,25 11,6 11,35 12,45 1,- 2,10 2,28 3,15 4,55 5,15 5,20 5,47 6,23 7,20 7,32 10,17 9,28 10,5 11,19 11,34 Naar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,- 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Fostwagendienst (Onderneming A, Schimmel) tosschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarsbergen 's morgens te 9,43 en 'savonds na aankomst van den laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 7,28 8,35 9,20 11,10 1,30 2,40 5,45 9,- 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 8,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 11,- 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,— 10,13 10,32 Naar ZutphenAankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutphen 8,21 9,29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 8,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 9,31 10,37 1,47 2,19 6,31 9,55 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 De politieke hemel, die in de laatste dagen zoo veel hoop gaf op heldere da gen, is plotseling weder veel donkerder geworden. Indien men den inhoud der meeste goed ingelichte bladen raad pleegt dan zou men tot de overtuiging moeten komen dat er weinig kans meer op het behoud van den vrede bestaat. Wel schijnt'het bezoek van Schuwaloff te St. Petersburg het gevolg gehad, te hebben, dat de Czar tot inschikkelijkheid op sommige punten is gebracht, maar op een der hoofdpunten is oogenschijnlijk geene schikking te verwachten. De kwes tie over de teruggave van Bessarabië wil Rusland zonder inmenging der andere staten met Rumenie regelen en deze op het congres slechts ter tafel brengen on der uitdrukkelijke voorwaarde, dat En geland belove dat deze kwestie overeen komstig Ruslands wensch geregeld zal worden. Het is evenwel nog onzeker of deze eisch door Rusland werkelijk ge steld wordt. Andere en voornamelijk Russische bladen geven de hoop nog niet op en blijven verklaren dat het bijeenkomen van het congres aan geen twijfel onder hevig is. Zeer waarschijnlijk zal het nog wel eenigen tijd duren voordat öf oorlog óf vrede een uitgemaakte zaak is; in elk ge val is juist het langdurige der onderhan delingen een bewijs, dat aan beide zijden, zoowel bij Engeland als bij Rusland de FEUILLETON. ii. >Eens op een middag, ik herinner het mij nog levendig, kwam ik bijjufjosey, toen ze juist wilde uitgaan. Ze moesteven bij Dixon wol halen, om kousen aan te breien. Ik ging met haar mee. We waren spoedig klaar en wilden juist de deur uitgaan, toen een vreemde heer ons haast omver liep, of wij hem. 't Was een lang man met grijs haar en een grijzen knevel, wien men duidelijk kon aanzien, dat hij militair was geweest. Zijn jas was tot bo ven toe dichtgeknoopd, en hij droeg een stok onder den arm. Hij en Juf Josey gin gen verschrikt terug. Hij wilde juist met een beleefden groet verder gaan, toen hij plotseling, als versteend staan bleef, star- oogende, alsof hij een geest zag in plaats van Juf. Tot mijn groote verbazing merk- wensch bestaat om eene bloedige oplos sing te voorkomen. Dat beide partijen inmiddels voortgaan met zich op moge lijke gevallen voor te bereiden is natuur lijk en behoeft daarom niet als bewijs voor oorlogzuchtige gezindheid te gel den. Als zoodanig moet dan ook de be weging van het Russische leger van San Stefano aangemerkt worden, waarover in de bladen zooveel werd gesproken en eindelijk door Rusland verklaard werd een gezondheidsmaatregel te zijn. Wat nu onder gezondheid in dit geval moet worden verstaan wordt duidelijk wan neer men in aanmerking neemt dat San Stefano geheel open ligt voor een aanval. Ook maakt het feit dat te Constantinopel allerlei oorlogsbehoeften, met Engelsch geld betaald worden aangevoerd het zeer natuurlijk dat de Russen zorgen in elk geval niet onvoorbereid te worden aangevallen. Hieruit laat zich ook het nstig streven van Totleben verklaren om de vestingen Schumla, Varna en Ba- tum door de Turken te doen ontruimen. Omtrent de kwestie der kaperschepen is niets nieuws bekend geworden; de En- gelsche regeering verklaarde daarom trent geene mededeelingen aan het Par lement te kunnen doen. De berichten over den toestand in Ru- melie luiden ongunstig. Het aantal op standelingen neemt toe en er hebben tel kens bloedige ontmoetingen plaats. Langzamerhand begint er over de po litiek der Oostenrijksch Hongaarsche regeering een weinig meer licht te ko men en wint de meening meer en meer te ik dat Juf Josey even stokstijf hem stond aan te staren, zij was zoo bleek als een doode en op haar gelaat zag ik een mengeling van gewaarwordingen; verba zing, vrees, vreugde, alles te gelijk, ein delijk bracht ze met moeite uits> Ben je het waarlijk Philip ik meen Majoor Ovris, of is het een vreemde?" Welzeker ben ik Philip Ovris en zou ik Josephine Dunne niet herkennen >Ja, die ben ik altijd nog." En met vochtige oogen vervolgde zij 1 »Het was den 8sten Augustus 35 jaar geleden dat we elkaar voor het laatst zagen, maar ik zou u overal herkennen. En ik hoorde haar stem van aandoening beven. De majoor had haar hand gevat en sprak met een zucht: Och, we zijn wèl veranderd. Alles is veranderd behalve uw oogen. Die zou ik overal weer herkennen." Juf Josey bloosde diep. Vroeger wa ren ze zoo kwaad niet, maar nu zon- veld dat eene bezetting van Bosnië in haar plan ligt. Dit althans wordt opge maakt uit de mededeelingen der regee ring, waarin eene ruiterlijke verklaring gemist wordt dat Oostenrijk Hongarije zich niet van vreemd grondgebied zal meester maken. Dat de aandacht hierop zeer gevestigd is vindt zijn grond daarin dat wanneer Bosnië eenmaal door Oos tenrijk is bezet, het hoogstwaarschijnlijk wel nimmer zal worden prijs gegeven en Rusland in dat geval in Oostenrijk een medepligtige in plaats van een tegen stander zal ontmoeten. In Engeland wordt nog steeds over de beweging der Indische troepen gerede kaveld in afwachting dat er belangrijker onderwerpen te behandelen zijn. De werkstaking in Lancashire duurt voort en heeft op enkele plaatsen tot zeer be treurenswaardige ongeregeldheden aan leiding gegeven, zonder dat de patroons daardoor tot concessiën zijn genoopt. Het volk weigert genoegen te nemen met de loonsvermindering van 10% en stelt thans voor eene reductie van 5%, welk voorstel door de fabrikanten is afgewe zen. Inmiddels verliezen de werklieden wekelijks ongeveer f 168000 aan loon; wanneer de strike vijf weken lang aan houdt hebben zij dus reeds tien percent van hun jaarlijksche inkomen opgeofferd en zij zullen zich dan toch nog eene ver mindering moeten getroosten. Het is on- begrijpelijk dat de raadslieden van het volk nog niet inzien dat het werkvolk zelf, te meer nu de fabrikanten meer dan vroeger vast aaneensluiten en met een der bril zie ik niet goed meer." »Ik zag nooit mooier oogen," ant woordde de majoor heel galant. »Maar welk toevai brengt ons hier samen. Ik kom hier maar even een paar boodschap pen doen." Gejhebt het leger verlaten, nietwaar?" »Ja, ik werd voor twee jaar gepensio neerd. Het indische klimaat had me te veel afgemat." Toch stond uw naam meer dan eens loffelijk, in de couranten vermeld." >Zool Hebt ge dat opgemerkt? Er werd veel te veel drukte van gemaakt j Maar hoe komt ze hier Ik logeer hier in de buurt en 't is voor de eerste maal dat ik hier kom sedert dien zekeren dag." »Och" zei Juf Josey, »al mijn betrek kingen zijn dood behalve mijn broeder en ik heb een goed tehuis gevonden in het toevluchtsoord voor behoeftige dames." Ik zag juist een kennis en verliet daar- lock-out den strike beantwoorden. De aanslag op het leven van Keizer Wilhelm heeft zooals wij reeds mede deelden den toorn Bismarcks gaande ge maakt. Het gevolg daarvan is het indie nen van een wetsontwerp aan den Bonds raad door Pruisen waarbij de Bondsraad gemachtigd wordt vereenigingen en ge schriften te verbieden welke dienen moe ten om de socialistische leerstellingen te verspreiden en te bevorderen. Het is zeer de vraag of dit ontwerp zal worden aan genomen daar vele leden er zeer tegen zijn en het mag dan ook wel betwijfeld worden of een dergelijke wet het resul taat zou opleveren dat men er van ver wacht. Uit Frankrijk is niet veel nienws te melden. Wederom is eene verkiezing van een lid der Kamer nietigverklaard. Het voornaamste onderwerp van den dag is de beweging door Dupanloup op touw gezet naar aanleiding van het eeuwfeest van Voltaire. De bisschop heeft een reeks van brieven aan den gemeenteraad van Parijs in 't licht gegeven naar aanleiding van de deelneming aan het eeuwfeest, waarin hij Voltaire achtereenvolgens be handelt als aristocraat en hoveling, als beleediger van Frankrijk, in betrekking tot Jeanne d'Arc, eindelijk als verregaand onzedelijk. Jammer dat Voltaire niet meer leeft; hij zou er zich zeker konink lijk mede vermaken. Dupanloup heeft eindelijk in den Senaat de regeering ge ïnterpelleerd over de deelneming van den Gemeenteraad van Parijs aan het feest, doch volgens de algemeene opinie volko om het oude paartje. Nu een paar minu ten kwam Juf Josey bij me. Neem me niet kwalijk dat ik u niet aan elkaar voorstelde ik vergat het in de verwarring. Och, waarom moest hij me nu juist zien met mijn bril op 1 Toen ik de ontmoeting vertelde aan Tante Charity, riep zij uit: sOvris? Wèlkind, ze zijn vroeger geëngageerd geweest. Josey was een mooi meisje van 19 jaar en hij was luitenanttoen ze op elkaar verliefden. Maar haar vader wilde niets weten van den armen luitenant en verbood hen elkaar te zien. Op de een of andere manier ontmoetten ze elkander toch en ze hadden afgesproken samen weg te loopen en te Gretna Green te gaan trouwen. Hoe weet ik niet, maar haar broer schijnt achter het plan te zijn ge komen. Hij kocht den koetsier om, die hen naar Gretna Green zou brengen, klom zelf op den bok, reed hen een eind heen, draaide toen in het holle van den nacht

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1