Spoedig en eendrachtig handelen, Zitting van den Gremeenteraad van Amersfoort, van Dinsdag 21 Mei. komen fiasco gemaakt. Naar aanleiding van het voornemen van Leo XIII om het Vaticaan te verla ten, ten einde op raad van zijne artsen de zomermaanden in een gezonder oord doortebrengen, heeft Louis Veuillot met aandrang uiteengezet dat de belangen der Katholieke Kerk eischen dat Z. H. op het Vaticaan blijft. Natuurlijk, want als hij naar Perugia of elders vertrekt kan bezwaarlijk meer gezegd worden dat hij gevangen gehouden wordt op het Va ticaan en dit zou aan de opbrengst van den Pieterspenning misschien veel kwaad kunnen doen. Intusschen verzekert men ten stelligste dat de Paus den raad zijner geneesheeren zal opvolgen. Pater Curci is door Z. H. uitgenoodigd zijn verblijf op 't Vaticaan te komen houden. Er worden pogingen aangewend om Pius IX heilig te doen verklaren. KENNISGEVINGEN. De Burgemeester van Amersfoort Gelet op het koninklijk besluit van den 17. October 1820 (Staatsblad No. 22) Brengt ter kennis van de ingezetenen dezer gemeente, dat tot het uitgeven van de patentbladen aan hen die in het jongstverloopen kwartaal van het dienst jaar 1877/78 (van den 1. Februari tot en met den 30 April 1.1.) aangifte voor patentrecht hebben gedaan, ten raad- raadhuize zal worden zitting gehouden op Dinsdag, den 28. Mei aanstaande, van 's voormiddags 10 tot 1 uur des namiddags, en dat de niet-afgehaalde pa tentbladen door deD deurwaarder van 's rijks belastingen zullen worden bezorgd, tegen betaling van tien cents. Amersfoort, den 20. Mei 1878. De Burgemeester voornoemd VAN PERSIJN. De Burgemeester en Wethouders van Amersfoort, Gezien de aanschrijving van den heer Commissaris des Konings in de provincie Utrecht van den 18. Mei 1878, N°. 1 N. M. en S. (prov.-blad N°. 51), Gelet op art. 139 der wet van den 19. Augustus 1861 (Staatsblad N°. 72)be trekkelijk de nationale militie. Doen te weten, dat aan het gebouw de Manege alhier, op Zaterdag, den 15. Juni aanstaande, 's voormiddags te' tien uren door den Kolonel Militie-Commissaris in de provincie Utrecht zullen worden onder zocht alle in deze gemeente gevestigde verlofgangers, der militie te land, der lichtingen van 1874,1875, 1876 en 1877, die vóór den 1. April 1878 in het genot van onbepaald verlof zijn gesteld, met uit zondering van hen, die in de volgende maand Juni in werkelijken dienst moeten opkomen, Burgemeester en Wethouders herinne ren den belanghebbenden hunne verplich ting om in uniform gekleed en voorzien van de kleedings- en uitrustingsstukken, hun bij het vertrek met verlof mede gege ven, van hun zakboekje en verlofpas, op tijd en plaats voormeld te verschijnen, en maken hen tevens opmerkzaam op het bij de wet bepaalde, dat het crimineel wet- een verkeerden weg in en bracht hen te gen den morgeninplaats van naar de plaats hunner bestemming naar.huis te rug. Vader Dunne nam zijn dochter in ontvangst en bracht haar hier bij een oude tante. Ovris nam dienst naar Indië. Ze schijnen elkaar hier in St. Clement, toch nog ontmoet te hebben en dat is nu 35 Jaar geleden." Juf. Josey sprak nooit over Majoor Ovris en wij meenden het best te doen, met haar voorbeeld te volgeu. Een poos later stormde onze vriendin op een middag ge heel achter adem onze kamer in. Ver beeldt u eens," riep ze ons toe,jdaar heeft Majoor Ovris een erfenis gedaan, van een oude nicht. Zijn beide zuster deelen gelijk met hem op. Nu_zijn ze er heele- maal uit. Hij onderhieid hen drieën van zijn persioentje. Och, ze hadden het zoo pover." En Juf Josey was zoo opgewon den van vreugde dat ze ons dadelijk op de thee vroeg en toen we bij haar kwa- boek en het reglement van krijgstucht op de verlofgangers van toepassing zijn ge durende het onderzoek en in het algemeen wauneer deze in uniform gekleed zijn. Amersfoort, den 23. Mei 1878. Burgemeester en Wethouders voornoemd, De Secretaris, De Burgemeester, W. L. SCHELTUS. VAN PERSIJN. Amersfoort, 24 Mei. Tot ons genoegen kunnen wij thans melden, dat zich ook hier ter stede eene commissie heeft geconstitueerd, bestaande uit de Heeren Mr. F. H. van Persijn,. Jhr. Mr, H. J. L. van Sasse van Ysselt en W. A. Croockewit, die zich belasten zal met het ontvangen der bijdragen uit Amers foort voor een nationaal huldeblijk aan Z. K. H. Prins Hendrik der Nederlanden bij gelegenheid van zijn aanstaand huwelijk. Deze commissie zal daartoe circulaires toezenden aan de ingezetenen, die, gelijk wij vernemen, overeen zullen stemmen, met de door de Hoofdcommissie voorge stelde, welke wij hier laten volgen Nederlanders! Landgenooten Een der meest geliefde telgen uit Neêr- lands Vorstenhuis, Z. K. H. prins Willem Frederik Hendrik der Nederlanden zal zich metH. K. H. prinses Maria Elisabeth Louise Frederika van Pruissen inden echt verbinden. Zoo luidde, voor eenigen tijd, de heu- chelijke tijding, die alom in Nederland met groote vreugde werd begroet. En duizenden in den lande, die op zoo vele verschillende wijze ondervinden en waardeeren wat hij voor het Nederland- scbe volk is, zullen met ons de gedachten hebben gekoesterd, dat thans het oogen- blik voor Nederland gekomen is om te toonen hoe lief het zijnen prins Hendrik heeft. Daartoe roepen wij uwe krachtdadige medewerking in! Wij gelooven te handelen in den geest vau onzen doorluchtigen Prins, wanneer wij op den voorgrond stellen, dat het ka rakter van ons huldeblijk niets auders mag en kan zijn dan algemeen Nederlandsch, zonder onderscheid van rang en stand gezindte of woonplaats. Er moet echter, met het oog op de spoe dige voltrekking van het huwelijk, snel worden gehandeld. Van daar dat wijdevolgende'heginselen hebben vastgesteld: Elke afzonderlijke inschrijving kan van ten minste vijf en twintig cents tot tien gulden bedragen. Hooger som van één persoon wordt niet aangenomen. Duidelijk schrijve men voorts naam, voornaam en woonplaats op de onderstaande strook pa pier en levere die met zijne bijdrage in, ter plaatse waar de burgemeester zal aan wijzen. De namen en woonplaatsen der gevers zullen allen, zonder vermelding der bijdra ge, in een Album verzameld, aan het Vor stelijk Echtpaar worden aangeboden. En terwijl de inzameling door het ge- heele land geschiedt, zullen wij gaarne de men ontdekten we, dat ze ter eere vanhet heuchelijke nieuws een nieuwe muts had aangeschaft. Een maand zoowat later, kwam Tante Charity thuis met het verbazende bericht, dat ze bij de modemaakster had verno men, dat Juf Josey zich een grijs zijden japon had laten maken. Waarvoormoest die dienen en hoe was ze aan het geld er voor gekomen Want betaald had zij. Men begreep er niets van. Juf Josey ver toonde zich steeds in haar oud zwart ja ponnetje, in de kerk en overal. Tante kon er maar geen hoogte van krijgen en hield van geheimzinnigheden." Maar het geheim kwam weldra aan het licht. Als een loopend vuurtje ver spreidde zich, op zekeren dag, het vree- selijke bericht: Juf Josey en Majoor Ovris zijn te zamen weggeloopen en hebben rijtuig genomen naar Gretna Green. (Slot volgt) wenken ontvangen van degenen, die ons willen voorlichtenin de keuze van eene ge paste en waardige bestemming der gelden. Landgenooten Meermalen toonde het Nederlandsche volk veel goeds en veel schoons tot stand te kunnen brengen, en gaf het van zijue dankbaarheid een duurzaam bewijs. Welaan dan, Landgenooten, laat ons ook thans Amsterdam en 's Hage, Mei 1878. De Hoofd-Commissie voor het Nationaal Huldeblijk, (Volgen de namen der Onderteekenaars.) Wij zullen wel niet behoeven te zeggen, dat wij dit plan van ganscher harte toe juichen. Wat meer is, wij hopen en ver trouwen, dat Amersfoort in het bedoelde Album eene groote en waardige plaats zal beslaan. Zeer terecht toch wordt in die circulaire Prins Hendrik een der meest geliefde tel gen uit het Nederlandsch Vorstenhuis ge noemd. Die liefde heeft hij zich in alle op zichten waardig gemaakt. En wij, inwo ners van Amersfoort kunnen daar van bo ven velen getuigenis afleggenwij, die zoo menigmaal zijne Vorstelijke hulp hebben ingeroepen, om dennood in onze gemeente te lenigen, of het tot stand brengen van goede zaken mogelijk te maken, en die bij Hem altijd een open oor en eene milde hand vonden. Voor ons zal de deelneming aan hert nationale huldeblijk niet slechts een bewijs van waardeering, maar ook van dankbaarheid zijn. Niet de grootte der gave, maar het aan tal der gevers zal in de oogen van den Prins de grootste waarde hebben. Dat be denke ieder. Een geschenk als het hier be doelde kan een algemeen geschenk zijn, en moet het ook wezen. Mogen ook dit maal onze ingezetenen bewijzen, dat het hart bijhen op de rechte plaats zit Gisteren (23 Mei) vierde de Heer L. Siddré zijn vijftigjarig-feest als heel- en verloskundige. Moge de geachte Jubilaris, die op dien dag talrijke blijken van vriend schap en waardeering ontving, daaraan nieuwe kracht ontleenen, om zijne prak tijk, niettegenstaande zijn gevorderden leeftijd, met jeugdigen ijver te blijven uit oefenen. De Heer C. M. E. van Löben Seis is, in plaats van den Heer P. Haitsma Muiier, benoemd tot luitenant-instructeur in de rijkunst bij het regiment rijdende artille rie alhier. Zondag e. k. zal de godsdienstoefening in de Remonstrantsche Kerk geleid wor den door Ds. J. Molenaar, predikant bij de Doopsgezinde Gemeente te Zaandam. Naar wij vernemen, zijn voor de ten toonstelling te Apeldoorn reeds een aan tal inzendingen toegezegd. Uit alle pro vinciën van ons land zijn medailles uitge loofd. Reeds nu bedraagt het aantal zil veren niet minder dan 66. Z. M. de Koning schonk 2 gouden medailles, terwijl Prins Frederik, Prins Hendrik en Prins Alexan der ook hun ondersteuning hebben be loofd. Verschillende spoorweg-maatschap pijen hebben kosteloos vervoer toegestaan van voorwerpen, die van de tentoonstel ling worden teruggezonden. Voor zuivel bereiding zijn voor iedere provincie afzon derlijk medailles beschikbaar gesteld terwijl eene groote gouden medaille ter waarde van f 100 is toegezegd voor die provincie, welke het best en volledigst op het gebied van zuivelbereiding is verte genwoordigd. Wijlen de heer Josua van Eik, onlangs te Zeist overleden, heeft f2000 gelega teerd aan de Christelijke School der Ned. Hervormde gemeente aldaar, f2000 aan deHervormde Diaconie van Zeist en f 1000 aan Bethanië, iurichting voor verzwakte kinderen. De Raad van Deventer heeft besloten het besproeien der weilanden van de ge meente met ammoniakwater, afkomstig van de gasfabriek, dit en volgende jaren op ruime schaal voort te zetten en daar voor een sproeiwagen aan te schaffen. Beroepen te Eemmes Buitendijks (cl. Amersfoort) A. H. De Klerck, van Neder- langbroek. Utrecht21 Mei. Gisteren middag bracht de Commissie in zake het blijk van liefde en gehechtheid aan Z. K. H. prins Hendrik, bij zijn huwelijk met prinses Ma ria van Pruisen aan te bieden, verslag uit, van hare werkzaamheden. De Commissie stelde voor, dat Utrecht een zelfstandig Comité zou vormen, om aan den Prins een bewijs van innige gehechtheid aan te bie den, maar tevens, om den burgerij de ge legenheid te geven, gelden voor het natio naal huldeblijk bij dat Comité te storten. Na eenige discussie werd het voorstel in dien zin aangenomen, dat men in de eerste plaats zich zou aansluiten aan de Amster- damsche commissie voor het nationaal huldeblijk, maar dat Utrecht buitendien, zijne bijzondere positie tegenover den Prins in aanmerking nemende, een zelf standig huldeblijk zal aanbieden. Voorzitter Mr. F. H, van Persijn. Tegenwoordig 14 leden; afwezig de Heer Drijfhout van Hooff, met kennisge ving. De notulen der vorige vergadering wor den gelezen en goedgekeurd. De geloofsbrief c. s. van den heer J. Zandijk Jr.nieuw benoemd lid van den Gemeenteraad, wordt ten fine van onder zoek in handen gesteld van eene commissie, bestaande uit de heeren v. Beek, v. Burg steeden en Visser, op- wier advies, uitge bracht bij monde van den heer v. Beek, met algemeene stemmen wordt besloten tot toelating van den benoemde. Ontwerp-bezwaarschrift tegen den door Gedep. Staten opnieuw ontworpen legger der toegangswegen naar het spoorwegsta tion Amersfoort, waaromtrent de Voorzit- ter en de heer van Walchren het woord voeren. Goedgekeurd met eenparige stemmen. Voorstel van Burg. en Weth. tot ver koop van ongeveer 10 vierk. meters grond, achter zijne woning gelegen, aan den heer W. van Zalingen, voor f 40 plus de over drachtskosten. De daartoe betrekkelijke ontwerpen, waaronder ook het besluit nopens onttrek ken van dat gedeelte straat aan den open baren dienst, worden achtereenvolgens met algemeene stemmen aangenomen. De heer van Walchren en de Voorzitter na men deel aan de beraadslagingen. De heeren van Sasse van Ysselt, van Walchren en van Rosenthal worden aan gewezen voor eene herziening van het reglement voor het burgerweeshuis, ge meenschappelijk met eene daartoe door regenten van die instelling benoemde commissie, bestaande uit de heeren Mr. J. de Louter, P, Methorst Sr. en W. L. Scheltus. Tot hulponderwijzer aan de openbare school voor gewoon en meer uitgebreid lager onderwijs wordt met 13 stemmen benoemd de eerstvoorgedragene H. Mees ter te Amersfoort. Ontwerp-adres aan de Tweede Kamer, waarbij de gemeenteraad haar met aan drang verzoekt mede te werken tot wets- verheffing van het ingediend ontwerp, a. het graven van een kanaal door de Geldersche vallei inhoudende. De heeren v. Walchren, Croockewit en de Voorzitter over deze aangelegenheid het woord ge voerd hebbende, wordt het adres met alge meene stemmen vastgesteld. Verzoek van den heer M. van Drie, elders benoemd, om eervol ontslag als hulponderwijzer aan de openbare armen school in de Koestraat, ingaande 1 Juli a. s. Ingewilligd met algemeene stem men. Ingekomen is de goedkeuring van Ged. Staten op de voorgedragen af- en over schrijvingen op de gem.-begrooting over 1877, zoo mede op oorspronkelijke kohie ren van den hoofdelijken omslag en de

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2