BURGERLIJKE STAND. SPAARBANK. hondenbelasting over 1878. Voor in formatie. Mededeeling van den kontroleur van 's rijks belastingen dat de Minister van finantiën beeft te kennen gegeven dat hg niet vrenscht overtegaan tot eene vernieu wing der hunr (van f 36 'sjaars) van het wachtkantoor, tot dusver bij de rijks-com miezen in gebruik. Als voren. Den heer v. Rosenthal, die den ourecht- matigen toestand van den ouden Soester- weg wil doen ophoudenantwoordt de Voorzitter dat hij bereid is, na het beëin digen der zaak betreffende toegangswegen tot het station, een voorstel dienaangaan de te doen. Ook de heer v. Burgsteeden verkreeg inlichtingen omtrent dit punt. Naar aanleiding van hetgeen in 't jong ste jaarverslag vermeld staat over de on derhandelingen van het gemeentebestuur met Gedep. Staten, betreffende den Leus- derweg, wenscht de heer v. Rosenthal gaarne omtrent den loop der zaak ingelicht te worden. De Voorzitter zich bereid verklarende, zoover zijn geheugen reikt dadelijk aan het kenbaar gemaakt verlangen te voldoen, geeft de redenen op die B. en W. bewogen de overname van het onderhoud des wegs, door de provincie, aau Gedep. Staten te vragen, alsook de gronden waarop deze laatsten, met erkenning van de belangrij ke opofferingen van zijde der gemeente, nochtans tegen de overname bezwaar ma ken het gemeentebestuur uitnoodigen den Leusderweg in goede orde te brengen en hun te zijner tijds deswege bericht te geven. De Voorzitter laat er op volgen dat Burg. en Weth. nader zullen overwegen wat verder te doen en zoo noodig bij den gemeenteraad een voorstel zullen inbren gen. De zitting is hierna gesloten. Geboren: 16 Mei, Antonius, z. van Hendrik van Wandelen en Hendrika van de Kooij. 18. Johanna Margaretha, d. van Hendrik Limpers en Berendina Elisabeth Eikendal 19 MeiJacobus Hendrikusz. van Johannes van Nimwe- gen en Evertje van Grol. Henriëtte, d. van Johan Heinrich Conrad Thiele en Willempje Takens. Maria Wilhel- mina Antonia, d. van Hendrikus Dusker en Willemina Pauwe. 21 Mei, Cornelia Maria, d. van Johannes van Loo en Petronella Schimmel. Ondertrouwd: 23 Mei, Gerrit Koene en Alberta Christina Schimmel. Gehuwd: 22 Mei, Johannes Bosboom en Elisabeth de Wijs. Gijsbertus van Ede en Diderika Gerharda Schoter man. 23 MeiGodefridus Franciscus Theonville en Alida Antoinette Duverges. Overleden16 MeiCornelia Arentse 66 j., wettig gescheiden echtg. vanTeu- nis Renes. 17 Mei, Dirk Knuivers, 77 j., wed. van Petronella van den Berg. 18 Mei, Gijsbert Geurssen, 82 j.. ougeh. Nicolaas Mieres, 21 d. 20 Mei, Geertruida Hilhorst, 67 j., wed. van Cornelis Hoefsloot. Hendrik van Eldijk, 83 j., echtg. van Jannetje Martgnse. 22 Mei, Johannes Otto Willem George Frederik Bosman56 j. echtg. van Megtilda Wijnanda de Wijs. Cornelis Hendrik de Gans, 2 m. Het Bestuur zal zijne eerstvolgende zitting houden op Maandag 27 Mei e.k. ten Raadhuize te Amersfoortdes namiddags van 12 tot 1 ure. A. J. BOS, Secretaris. Marktbericht. Tarwe f 10.50 a f12.Boekw. f6.75 a f7.75. Rogge f7.25 k f7.60. Aardap pelen f2.40 a f2.60 per Hectoliter. Hoen dereieren f 3.a f 3,30 de 100 stuks; Boter fjl.l71/2 a f 1.25 per kilo. BINNENLAND. De leden van de Eerste Kamer der Sta- ten-Generaal zijn ter vergadering bijeen geroepen tegen Maandag 27 Mei e. k., des avonds te acht uren. Door de liberale Kiesvereeniging Arn hem, te Arnhem, is tot candidaat voor het lidmaatschap van de Tweede Kamer der Staten-Generaal gekozen de heer O. Yan Rees met 44 stemmen tegen 16 op den heer jonkhr. G. J. Van Nispen. De heer Van Meurs had voor de candidatuur be dankt. Volgens den Haagschen correspondent der Zutf. Ct. moeten er op dit oogenblik bij den Raad van State weder zeer belang rijke ontwerpen aanhangig zijn, 0. a. een ontwerp om de geneeskundige wet in ver band te brengen met de nieuwe wet op 't hooger onderwijs. De Hollansche IJzeren Spoorweg-Maat schappij heeft reeds tegen verminderde prijzen retourbitjetten naar Parijs ver krijgbaar gesteld aan de stations Amster dam, Haarlem, Leiden, Den Haag, Delft en Schiedam; deze retourbiljetten, gedurende 15 dagen geldig, met recht van oponthoud te Brussel, zijn verkrijgbaar gesteld: te Amsterdam le kl. voor f42.10, 2e kl. f 31,75, 3e kl. f21,30; voor Den Haag zijn de prijzen f 38,05, f 28,70 en f 19,30. Pe Exploitatiemaatschappij geeft sedert 15 Mei retourbiljetten van Rotterdam naar Parijs uit, tegen f 36,10 1ste kl. f 27,25 2e kl. en 18,30 3e klasse. Bagage, beneden de 25 kilo, worden vrij overge voerd. De jaarlijksche bijeenkomst van het Bond van officierien der schutterijen in Nederland zal op 26 Juni te Nijmegen worden gehouden. De regelingscommissie voor de feesten, die bij deze gelegenheid zullen gegeven worden, heeft het verzoek tot den Raad gericht om het Valkhof op dien dag van 's middags 4 uur te mogen afsluiten voor het publiek. Dit verzoek is toegestaan. Men schrijft aan de Leidsche Ct. Onvergelijkelijk schoon is de maand Mei tot voor weinige dagen geweest en zelfs bejaarde lieden waren er over uit geen zoo ouderwetsche lente beleefd te hebben. De warmte was dan ook dikwijls buitengewoon en de groeizaamheid verba zend. Na aanhoudende donderbuien is eindelijk de lucht ontstemd geraakt. De wind, die sedert Vrijdag hevig woei, is gis teren tot storm geklommen. Men begon zich den Pinksterstorm van 1860 voor den geest te stellen. Op verscheidene plaatsen heeft dan ook het nog zoo jeug dige groen veel geleden. De wegen en vaarten waren als bezaaid met takken en afgerukte bladeren en evenals het geboom te is op onbeschutte plaatsen het veldge was geteisterd. De bloesems zijn grooten- deels verstoven op de vlagen van den wind en menige pas gezette vrucht is daarbij afgeslingerd. Het weelderigste deel van de lente is genoten en de nachtegaal heeft zijn laatsten zang doen hooren." Men heeft in de vorige week te Deven ter Saksische aardappelen aangevoerd, die als uitmuntend van qualiteit zeer worden geroemd en door den geringen prijs, f 2 per hectoliter, zeer gretig aftrek vonden. Het XVIe Taal-en Letterkundig Con gres zal van 22 tot en met 24 Aug. binnen Kampen worden gehouden, onder het be schermheerschap van Z. M. den Koning, terwijl de plechtige ontvangst der leden den 21en zal plaats vinden. Het voorloopig bestuur doet een beroep op allen wie de Nederlandsche Taal- en Letterkunde, de geschiedenis, de weten schap en de kunst van den Nederland sehen stam ter harte gaan. Zij, die er aan willen deelnemen, die een vraagpunt op het programma geplaatst wenschen te zien of voordrachten wen- schen te houden, worden uitgenoodigd vóór 15 Juni bericht te zenden aan Mr. J, Nanninga Uiterdijk en J. G. Hissink. De vergadering zal verdeeld zijn in de volgende afdeelingen1. Ned. Taal- en Letterkunde, Nederlandsche Boekhandel. 2. Ned. Geschiedenis, Oudheidkunde, Bi- bliographie, Archiefwezen en Kunstge schiedenis. 3. Ned. Tooneel, Zang en Toonkunst. Als een Vorst of hooggeplaatst persoon een edel woord of een bon mot uit, zegt de Arnh. Ct., wordt het de gansche wereld verkondigd; als een boer hetzelfde zegt, let men er ternauwernood op. Ook daarom vestigen wij de aandacht op het gezegde van den landman Sipke te Harwert, die in zijn slaap door een booswicht bijna ver moord werd. Toen hij ondanks zijn zware wonden den ander gegrepen en in zijn macht had, riep de moordenaar; »Steek mij maar dood," waarop Sipke ten ant woord gaf: »Daar ben je nog te goed voor; maak datje wegkomt/' Den 16den dezer stond voor het Ge- regtshof te Leeuwarden teregt G. J. K., oud 67 jaren, die 32 jaren in het tucht huis had doorgebragt; hij had vroeger tweemalen te pronk gestaan, was tweema len gebrandmerkt en ééns gegeeseld. In 1845 werd hij ter dood veroordeeld, welke straf toen is veranderd in 20 jaren tucht huisstraf met geeseling en brandmerk. Thans stond hij teregt, omdat hij den 12den Jan. jl. 'savond 6 uur op het Bol werk te Franeker de vrouw van E. Dek een gouden oorijzer tegelijk met twee mut sen van het hoofd afgerukt heeft, na haar vooraf aangegrepen en zoodanig geslagen te hebben, dat haar gezicht dik, rood en opgezwollen was. De advocaat-generaal mr. P. W. N. Ser- vatius requireerde zijne veroordeeling tot 15 jaren tuchthuisstraf, terwijl de verde diger mr. Julius Verwer beweerde, dat het wettig bewijs niet volledig was, waarom hij tot vrijspraak concludeerde. GEMENGDE BERICHTEN, Dezer dagen is door den opzichter over de gemeentereiniging te Haarlem eene proef genomen met een door hem zeiven vervaardigd veegwerktuig tot rei niging der straten. Deze machine be staat uit een houten bakwelke aan de achterzijde twee groote wielen en aan de voorzijde een klein wiel heeft. In het midden van den bak is eene borstel- rol aangebracht, welke door twee peezen met de groote wielen in verbinding staat. De voortgaande beweging van de ma chine doet dus de borstelrol draaien, waardoor het vuil van de straat wordt op genomen en in den bak der machine ge worpen. De genomen proef wordt aan vankelijk als wel geslaagd beschouwd. (ff. C.) Bijna geen dag gaat er voorbij, dat de Parijsche politie geen zakkenrollers in het tentoonstellingsgebouw in verzeker de bewaring neemt. Deze gasten komen meerendeels van Londen. Voor korten tijd werden eenige der beste speurhonden uit Parijs naar Londen gezonden, om in overleg met de Londensche politie de pick-pockets in 't oog te houden en te vol gen. Dit gelukte zoo goed, dat eene bende op de pakketboot tusschen Engeland en Frankrijk aangehouden en bij het aan wal stappen in Frankrijk naar de gevan genis gebracht werd. Dit, heeft de con fraters te Londen, die weldra zouden vol gen, op hunne hoede doen zijn. Om geen argwaan te wekken, hebben zij de reis meestal afzonderlijk gedaan en bij hunne aankomst in Frankrijk zich niet dadelijk naar Parijs begeven. Ook zijn ze langs een omweg derwaarts vertrokken, ten einde er niet langs den Noorderspoorweg aan te komen. Eenigen hunner hebben zélfs een geruimen tijd in de omstreken van Parijs vertoefd, alvorens het oord hunner werkzaamheid op te zoeken. Door al die voorzorgen is het velen ge lukt ongemoeid te Parijs te komen. De politie, belast met het toezicht op de lo gementen te Parijs, is tot bevordering der veiligheid gedurende de tentoonstel ling aanzienlijk versterkt. Sedert de laatste dagen van April tot nu toe zijn niet minder dan 158 zakken rollers, mannen en vrouwen, te Parijs in verzekerde bewaring genomen. Val alle zijden ontvangt de Duitschjé Keizer gelukwenschen wegens het mis lukken van den aanslag op zijn leven. Het dagelijksch bestuur van Berlijn heeft in vereeniging met den Gemeenteraad een deputatie naar hem afgevaardigd, die persoonlijk bij den Keizer werd toe gelaten. In de kerken worden steeds dankgebeden gehouden. Zeven jonge meisjes, kwamen namens de Kweek school voor Onderwijzeressen te Berlijn en boden den Keizer op een gebloemd kussen een lauwerkrans aan. Minder kiesch is de gelukwensch van een Ber- lijnsch winkelier in gemaakte kleeren; »Zum Attentat" zet hij met groote letters boven een advertentie; dan volgt een vers, waarin hij den Heer dankt die den »Heldenkaiser" heeft gevrijwaard, a Es wird",alduseindigthetstuk,destheuren Helden-Greises Leben, In Gottes Schirm noch lange, lange stehn! Der heitere Hu mor muss heute schweigen, Wir wollen still und ernst das Lager zeigen: 5000zo- merbroeken tot veel verminderde prijzen, 6000 voorjaars- en zomerpakken, van 6 tot 16 thaler enz. enz/' De Berlijnsche dagbladen deelen mede, dat eene fabriek aldaar, die agezondheids- koffie" maakt, haar fabrikaat vervaardigt uit het koffiedik, dat zij telken dage per wagen ontvangt uit eenige koffiehuizen in Weenen, die het dik in voldoende hoeveel heid overhouden iu hun bedrijf. De Prins van Wales woonde de wedren nen te Longchamps niet bij, omdat die op Zondag vielen; hij had koningin Victoria vergunning gevraagd af te mogen wijken van den Zondagsregel, maar hij ontving een weigerend antwoord. Een Pruisisch soldaat, die zich met ver lof bij zijne ouders te Bremershain bevond, heeft op zonderlinge wijze den dood ge vonden. Hg ging op de jacht om korhoen ders te vangen, waartoe hij een bijzondere bekwaamheid bezat, daar hij het geluid dier vogels kon nabootsen en ze op die wijze wist te lokken. Dit talent zou hem echter noodlottig worden. Toen hij in een boom geklommen was en het geluid van een korhoen liet hooren, trof hem plotse ling een schot, waardoor hij onmiddellijk werd gedood. De ongelukkige schutter was de knecht van een grondbezitter, die mede op de korhoenderjacht was uitge gaan, en die, op het geluid afschietende, den man trof in plaats van den vogel, dien hij meende te hooren. Naar het Rott. Nieuwsbl. meldt, zal bij den uitgever A. W. Sijthoff, te Leiden, een nieuwe vertaling van Goethes Faust, bewerkt door ds. I. J. L. Ten Kate, ver schijnen. De wonderen zijn nog de wereld niet uit. Twee knapen hebben op het landgoed Friedrichshof bij Wongrowitz een ver schijning gezien van de moeder Gods, die, want het was avond, een brandend kaarsje in de hand hield. Spoedig zag men een menigte geloovigen biddend en zingend ter beevaart gaan naar de begenadigde plaats, tot groot verdriet van den eigenaar van het landgoed, die niet in staat was de massa te weren, en tot verzekering van zijn eigendomsrecht een aanklacht heeft inge diend. Krachtige maatregelen zijn thans genomen om de liefhebbers van het parti culier terrein af te houden. Strooropen als bliksemafleiders. Ropen uit stroo gedraaid zijn in Frankrijk geble ken de werkzaamste en onkostbaarste bliksemafleiders te zijn. Daardoor is de eigenaar van "de armste boerenstulp in staat zich tegen het gevaar van den blik sem te beveiligen. De eerste proef werd genomen nabij Tarbes, in de Opper-Pyre- neën. De proef viel zoo goed uit, dat zeer spoedig in 18 gemeenten in den omtrek de landbouwers al hunne woningen van zulke stroo-afleiders voorzagen. Sedert dien tjjd heeft de bliksem geen der op die wijze beschutte gebouwen meer getroffen, wat al zeer toevallig zou zijn, als de stroo- afleiders niet mede eenige schuld hadden aan dat resultaat. In elk geval kan men ook bij ons de proef nemen.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 3