OPENING Thee-Depót L. REESER, DOGCAR. ZALF HOLLOWAT. NIEUWEN WINKEL L. REESER, THEE. Verloting WANDELKAART DIENSTBODE TENT00NSTELLINGTE APELDOORN. Ie gUitrsfiwi'teflie §eimdtlmrtauwij Beierschbier ook Gerstebier Amsterdam. H. J. GARMS. van Paarden, Landbouwwerktuigen enz. ADVERTENTIËN. ZWEM- en BADINRICHTING op Vrijdag 24 Mei a- s. G. J. SCHOTERMAN. LAGER ONDERWIJS. Een of Twee burgerjongens Rotterdamsche Veer. in twee soorten. Op zware fusten voor de pomp geschikt. Voor prijzen en conditiën adresseere men zich aan het Kantoor der Brouwerij, De ondergeteekende bericht dat hij voor AMERSFOORT en OMSTRE KEN een gevestigd heeft bij den Heer Banketbakker. (Firma O. H. ZWIER). Deze geurige en smaakvolle Thee is verpakt in pakjes van half ons, ons, twee ons enz. De ondergeteekende beeft de eer zijne geëerde begunstigers te AMERSFOORT en in de ENVIRONS te berichten, hij de zaak vroeger gedreven door wijlen den Heer O. H. ZWIER beeft over genomen en zijn zal OPENEN op WOENSDAGAVOND den 29. MEI a. s. Hij noodigt beleefd uit zijne inrichting te komen bezichtigen. Zich minzaamst aanbevelende, AMERSFOORT, Langestraat Wijk E 322. firma G. H. ZWIER. Zware SOUCHON per 5 ons 125 Cts Fijn geurige PECCO SOUCHON per 5 ons 150 E. BRANDSMA, Amsterdam. Verkrijgbaar bij den Heer W. VAN ZALINGEN Langstraat te Amersfoort. PRIJS PER LOT ÉÉN GULDEN, dezelve zijn verkrijgbaar bij A. M. SLOTHOUWER, alsook de door APELDOORN en Koninklijk PALEIS en DOMEIN het LOO en het PARK. Met alle aanwijzingen die den vreemdeling van nut kun nen zijn, prijs 60 Cents. TERING LONGZIEKTEN VERKOUDHEID HOEST TEER VA1J GUYOT TEER CAPSULES VAN GUYOT EENE GEBRUIKSAANWIJZING IS BIJ IEDERE FLACON GEVOEGD Talrijke Namaaksels0' Ieder, die het echte product van den uitvinder den heer Guyot, apotheker te Parys wil gebruiken, gelieve er vooral op te letten, dat de handteekening Guyot in drie kleuren op het etiquette moet zijn gedrukt. flet Engelsche Hoogerhuis telt thans 5 prinsen van den bloede, 2 aartsbisschop pen, 21 hertogen, 20 markiezen, 128 gra ven, 32 viscounts, 25 bisschoppen en 261 baronnen. Het aantal leden is 25 püt- grooter dan onder George IV. 2 der pair schappen dateeren van de 13e, 4 van de 14e, 7 van de 15e, 12 van de 16e, 35 van de 17e en 95 van de 18e eeuw. DER De WARME BADEN blijven op de vastgestelde dagen en uren geopend. Voorts maakt de ondergeteekende be kend dat er gelegenheid bestaat tot het nemen van MINERALE BADEN. De Ondernemer. Aan eene der openbare armenscholen (zonder avondschool) te AMERS FOORT wordt een HULPONDER WIJZER gevraagd, op eene jaarwedde van f 600 en voor hoofdacte f 50 meer. Vóór 15 Juni 1878 de stukken vracht vrij intedienen. Er bestaat gelegenheid tot bijwoning van de normaallessen. worden gevraagd voor loop en schrijf werk; loon naar bekwaamheid, door den Boekhandelaar A. M. SLOTHOUWER. Vertrek van AMERSFOORT: Maan dagavond 27 Mei over Haarlem, Leiden, 'sHage, Delft, Schiedam naar ROT TERDAM. Vertrek van ROTTERDAM: Dins dag 4 Juni over Gouda naar AMERS FOORT. De Commissaris van dit veer houdt zitting in het wachtkantoor aan de groote koppel. P.S. Door tegenspoed van den lagen waterstand acht dagen later. De Veerschipper, J. J. L. VAN OOTMARSUM. Met 1 'AUGUSTUS wordt in een fatsoenlijk gezin gevraagd, als meid alleen, een P. G.die netjes werkt en fatsoen lijk in omgang. Adres onder letter Z bij den Boekhandelaar A. M. SLOT HOUWER. LEVERT BEHALVE Te koop wegens plaatsgebrek een goed onderhouden DOGCAR op vier wielen, met CoHingsassen. Te bevragen met franco brieven onder letter H Postkantoor Barneveld. Fheumatiek, Jicht, alle Maag- en. Borstkwalen alsmede Koortsen Hardlijvigheid, slechte Spijsvertee- rinfj, ook Zenuwzwakte en Bloedar moede, enz. enz., worden spoedig en zeker genezen door de wereldbe roemde Dr. Airy's specialiteiten. Een ieder die, alvorens een kuur te ondergaan, zich van de degelijkheid dezer Specialiteiten wenscht te over tuigen, ont vangt door Richter1 s Boek handel te Ro'uerdam, op franco aan- vrage, gratis en franco een 116 blad zijden dik Uittreksel uit Dr. Aiiy's Natuurgeneesvs ijze, waarin men onder anderen eene menigte getuig schriften van gelukkig genezen lijders zal vinden. Geen zieke geve derhalve de hoop op, voordat hij ge noemd werkje heeft gelezen. De sterfte door diarrhee en ingewands ziekten is tegenwoordig verontrustend groot. Dat genoegzame doses van Hollo- way's Pillen alle ongesteldheden der inge wanden genezen, is aan duizenden bekend, wier, leven door dit uitmuntend genees middel is behouden geworden. Hetzij de loslijvigheid is veroorzaakt door onder drukte uitwaseming, plotselinge koude, onverteerbaar voedsel of zure vruchten, deze Pillen zijn in ieder geval een vol doend geneesmiddel. Zij verzachten alle gevoeligheid der ingewanden, stillen de nijpende pijnen, verdrijven de onaangena me winderigheid en overwinnen allen aanleg tot misselijkheid. Holloway's Pil len moeten, indien mogelijk, dadelijk bij het begin der ongesteldheid ingenomen worden en zullen dan spoedig verligting aanbrengen, en de diarrhee verhinderen tot roode loop of cholera over te slaan. Doosjes Pillen en Potjes Zalf f 0,80, f 1,85 f3,—, f 6.75 f 13,50, f 20,50, zijn op franco aanvragen a contant te be komen bij alle Apothekers in Nederland, alsmede in Holloway's Etablissement te Londen 533 Oxford Street, vroeger 243 Strand. Geconcentreerde Likeur Verkrijgbaar bij H. SANDERS te Amersfoort en in de meeste apotheken. (l)De vergelijkende analyse heeft bewezen, dat de namaaksels van de echte verschillen door kunne zamenstelling en de hoeveelheid teer die zij bevatten. De heer Guyot kan slechts de bereiding waarborgen der van zijne handteekening voorziene producten. Druk van G. W. Boonstra, te Barneveld-

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 4