Amersfoort en Omstreken 1878. No. 386. VOOR Zaterdag' 1 Juni. Uitgever: A. III. Slothouwer, Uren van vertrek der algemeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Nederlandsche Centraal-Spoorweg. Zomerdienst, geopend 15 Mei .1877. Ooster-spoorweg. 1,- Overzicht der week. BUITENLAND. Juf Josey's liefdesgeschiedenis. WEEKBLAD •Dit blad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fmnco door het geheele Rijko|S5. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Postdirecteuren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regels0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vcrtr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'silage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,23 5,47 9,28 7,45 10,— 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,35 5,15 7.32 11,34 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 Aaar Zwolle Vertr. Amersfoort 0,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,— 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Postwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tusschen Amersfoort en Maarsbergen. Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,30 uur. Van Maarslergen 's morgens te 9,43 en 'savonds nn aankomst van den laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 7,28 8,35 9,20 11,10 1,30 2,40 5,45 9,— 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 8,30 9,38 1,20 3,42 6,37 9,48 11,— 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,— 10,13 10,32 Naar ZutphenAankomst te (V. Bnarn) V. Amersf. Barneveld Apeldoorn Zutphen 8,21 9.29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 8,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 1,47 6,31 9,55 9,31 10,37 2,19 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 De wolken, die den politieken hemel in de vorige week verduisterden begin nen langzamerhand op te trekken om het liefelijk blauw der vredelievendheid te laten doorschijnen. Wat onaannemelijk werd geacht schijnt daadzaak te zullen worden; de tot standkoming van het con gres is niet langer twijfelachtig en reeds vermeldt men de namen der diplomaten die de verschillende machten zullen ver tegenwoordigen, terwijl ook omtrent den dag van bijeenkomst geruchten worden verspreid. Mag men die berichten geloo- ven dan zou het congres den n. Juni te Berlijn geopend worden. Hoewel nu daardoor veel gewonnen is in het belang der vrede is deze zelve nog geenszins eene uitgemaakte zaak en komt alles aan op de eischen die aan Rusland gesteld zullen worden met betrekking tot de wijzigingen van het tractaat van San Stefano, dat thans den naam van vóór- vrede draagt. Rusland is feitelijk reeds in het bezit van een groot gedeelte van het Turksche rijk en het streven van Tot- leben om de ontruiming der vestingen te verkrijgen, die inmiddels nog niet ge schied is, geeft in verband met de hande lingen der Oostenrijksch-Hongaarsche regeering aanleiding om te vermoeden dat Rusland in dat voorloopig bezit een overwegenden invloed zal zoeken bij de behandeling der voorwaarden waarop de definitieve vrede zal gesloten worden. In FEUILLETON. III. (Slot.) Toen tante Charity het nieuws hoorde, begon zij te schreien. Ik lachte, maar kreeg daarvoor een terechtwijzing. »En dat op haar leeftijd," zuchtte Tante; zij verbeeldt zich toch niet, dat ze een jong meisje is. En wat hadden ze allerstichte- lijkst getrouwd kunnen worden hier in de kerk, en wat was het voor ons allen een heerlijke dag geweestl Ik had al geen goed oog op die nieuwe zijden japon." Wat zullen de andere bedeelde dames wel zeggenl" riep ik uit. »Er is hier zeker nog nooit zoo'n vreemde geschiedenis voorgevallen/' zei Tante. En zij had er bij kunnen voegen dat er zeker ook nooit weer zoo iets zou gebeuren. Och, wat was er een agitatie onder al de dames. Juf frouw Delancey begon rose linten in de muts te dragen en ze wandelde met een overeenstemming met de Porte is volgens de »Agence Russe" het eiland Ada Ka- leh door Oostenrijksche troepen bezet, terwijl daarenboven wederom van eene bezetting van Bosnië door Oostenrijk ge sproken wordt. Wanneer ook Oostenrijk met annexatieplannen ten congres ver schijnt wordt natuurlijk de positie van Rusland te dien opzichte veel sterker en het is derhalve zeer wel mogelijk dat de Russische diplomatie haar best doet om Oostenrijk over te halen dezelfde politiek te volgen, wat misschien maar al te ge makkelijk valt. Alles te zamen genomen zal men wèl doen, zijne verwachtingen niet te hoog te spannen en af te wachten dat meer posi tieve verklaringen zullen zijn gegeven, dan tot nog toe door de verschillende regeeringen geschiedde. Intusschen duurt de opstand in het Rhodopegebergte onverminderd voort en ook die onder de bevolking van La- zistan bij Batum breidt zich uit. De twee gebroeders Ali en Osman hebben onge veer 15000 man bij elkander en een even groot aantal is gereed zich bij de bewe ging aan te sluiten. Ook in Montenegro is het verre van rustig. De spanning tus schen de Turken en de Montenegrijnen neemt gedurig toe en kan zich licht tot eene bloedige uitbarsting aanleiding ge ven. Het wetsontwerp ter bestrijding van het socialisme is in den Duitschen Rijks dag behandeld, en uitvoerig besproken. Nadat de Regeering de noodzakelijkheid lorgnet op, om naar de heeren te kijken, in de hoop van ook een oud vriend te vinden. Nog nauwelijks waren we van den eer sten schrik bekomen of daar volgde een vreeselijke tijding. Zoodra >ouê Sam" het bericht vernam, van de vlucht van het paar, klom hij in een chaise en reed hen na, met het plan om het huwelijkte voor komen. Dat vond tante Charity toch heel vreemd en ze hoopte met ons dat hij het trouwe paar niet zou inhalen. We waren allen in spanning. Eerst was ieder verontwaardigd geweest over Juf Josey's gedrag, maar nu men wist, dat haar broeder hen nazat, waren al len op haar hand. Wij vergaten hun oud'erdom en het belachelijke van de geheeld zaak, door den vurigen wensch, dat Samu el niet voor de tweede maal het geluk va n zijn zuster in den weg zou staan. De zaak eindigde geheel anders dan iemand kon voorzien. Drie weken 1 ïadat hij zijn zuster was nagereisd, werd zijn betoogd had van maatregelen ter beteu geling van die voor de maatschappelijke orde hoogst gevaarlijke richting, las de welbekende socialist Liebknecht eene verklaring voor uit naam van de socialis tische partij, die daarin uiteenzet dat zij het beneden hare waardigheid acht deel te nemen aan de beraadslagingen over eene wet, ingediend naar aanleiding van eene zich zelve veroordeelende daad van een waanzinnige reeds vóór dat de in structie van den misdaad is afgeloopen, maar zich niet aan de stemming zal ont trekken omdat zij het in het belang acht der volksvrijheid mede te werken tot ver werping van eene hoogst noodlottig be sluit. Het ontwerp werd verdedigd door graaf Bethusy-Hue van de vrije conser vatieve partij en bestreden door den Heer van Bennigsen, nationaal-liberaal, en ten slotte werd artikel 1 met overgroote meerderheid afgestemd waarna het ont werp door de regeering werd ingetrok ken. De expeditie van Indische troepen naar Malta geeft nog steeds aanleiding tot veel drukte in het Engelsche Parlement. De Heeren Gladstone en Fawcett voerden daarover het woord. Gladstone verwijt de Regeering onwettig en inconstitutioneel gehandeld te hebben, terwijl Fawcett be toogde dat een leger in Indie, waarvan men een zoo groot contingent kon mis sen, op veel te grooten voet was inge richt en dat derhalve eene vermindering Indische uitgaven moest worden van voorgesteld. Hierop is door de ministers lijk St. Clement binnengedragen, waar het werd bijgezet in den grafkelder zij ner ouders. Juf Josey en haar man waren de eenige rouwdragenden. Zij kwamen maar even in St. Clement, om de begra fenis bij te wonen en verdwenen weer, zoodra het testament was gelezen. Al zijn geld had Samuel aan liefdadige inrichtin gen vermaakt en Juf Josey had een legaat van 100 pond. Gelukkig dat de brave ziel het niet meer noodig had. Drie maanden lang hoorden of zagen we niets van hen. Toen kwam op een mid dag een kellner uit het hotel met een briefje, waarin Juf Josey Tante en mij te theedrinken vroeg. »Nu zullen we alles eens goed te weten komen," zei Tante. »De majoor zal wel uit wezen en Juf zal wel aan het praten gaan." De majoor was uit en wel om een klein landgoed te koo- pen, hier in de buurt. Juf Josey was geen haar veranderd; alleen zag ze er in rouw- kleeding wat vreemd uit. We schreiden eerst een beetje en raakten toen aan het Cross en Northcote geantwoord dat de regeering zoo heeft moeten handelen naar aanleiding van inlichtingen die zij ontvangen had, maar niet kon openbaar maken. Hoewel het nu nog vrede is, moet evenwel de toestand nog zeer zorg wekkend genoemd worden, en zijn dus bijzondere maatregelen allezins gewet tigd overigens was er niets anders ge schied dan eene verplaatsing van troepen van het eene deel naar het andere deel des rijks. De toestand in Lancashire wordt van dag tot dag treuriger. Een voorstel van eender fabriekanten reductie van 10 pCt. voor drie maanden en daarna eene nieu we schikking is door de werklieden ver worpen. Wel heerscht er kalmte in het district, maar dit wordt aan de tegen woordigheid der troepen toegeschreven. De fabriekanten houden vol evenals de werklieden en kunnen dit te gemakkelij ker omdat zij weten dat al de trade- unions te samen niet bij machte zijn een zoo groot aantal werkstakende arbeiders gedurende langen tijd te ondersteunen. Het treurigste is dat ook die werklieden, die in eene loonsvermindering toestem den, geen werk hebben tengevolge van den algemeenen lock-out. Het gebrek neemt dagelijksch toe. De Zweedsche Rijksdag heeft een kre diet van twee millioen tot handhaving der onzijdigheid goedgekeurd. Uit Egypte wordt gemeld dat de Khe dive afstand zou gedaan hebben van 200000 akkers, ten einde loopende schul- praten. Juf moest alles weten, over al haar oude kennissen uit het Toevluchtsoord en toen kwam het discours op haar huwelijk, waarover ze vrij en zonder aarzelen sprak. Ze vertelde ons alleen niet waarom zij te zamen naar Gretna Green gereisd waren, in plaats van rustig te St, Clement te trou wen. Tante zei later: >het zal wel een dol doordrijven van haar majoor geweest zijn." Ik waagde te zeggen, dat ik er den majoor lief om had, dat hij de roman van hun jeugd zoo heerlijk had willen eindigen. Roman!" riep Tante en ze zette ver ontwaardigd haar muts terecht. »Wat hebben oude menschen met romans te makenl Wat een voorbeeld voor de jeugd 1" Ik had Juf Josey wel willen kussen, toen ze ons vertelde dat de majoor den maat van haar vinger had willen nemen, voor een trouwring; maar dat zij toen den ring had te voorschijn gebrachtdien ze,

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1