Mr. J. J. van der Leeuw, President. J. Apeldoorn, Penningmeester. J. C LeinweberSecretaris. BURGERLIJKE STAND. den aan ambtenaars en aannemers af te doen. Voor de fondsenhouders schijnt vooralsnog niet veel vooruitzichten te bestaan. Uit Belgie komt de heuchelijke tijding dat bij de verkiezingen voor de Provinci ale staten de liberalen de overwinning hebben behaald. Met uitzondering van weinige plaatsen zijn al de nieuwe zetels door liberalen ingenomen. In Frankrijk zijn de gemoederen nog lang niet tot rust gekomen over de bewe ging door de clericalen op touw gezet naar aanleiding van het eeuwfeest van Voltaire. De geestelijkheid is blijkbaar verrast door de sympathie, die dit feest algemeen wekt, te meer omdat de werken van den grooten dichter, die vroeger zoo ontzachlijk veel opgang maakten, in den tegenwoordigen tijd zoo veel niet meer worden gelezen, en heeft in hare verras sing juist dat gedaan wat zij had moeten vermijden; zij heeft de aandacht nog meer op het feest gevestigd en het gevolg daarvan is dat Voltaire nu veel meer po pulair geworden is dan te voren. Voor het letterkundig feest dat ter nagedachte nis van Voltaire zal worden gehouden is het programma als volgttoespraak van E. Spueler, conférence van Emile De- schanel, aan Voltaire door Th. de Ban- neville, rede van Victor Hugo. De aartsbisschop van Milaan is bij den Paus geweest om te zich te beklagen over het bladde Osservatore Catholico, dat naar zijne meening 'op onwaardige wijze den strijd ter verdediging van den gods dienst voert, en moet bij die gelegenheid gezegd hebben, zinspelende op de onder handelingen van Veuillot en Don Mar- gottiOnze vijanden maken het ons las tig, maar onze vrienden nog meer. Amersfoort, 31 Mei 1878. Aan de ingezetenen dezer gemeente is door de goede zorgen van het gemeente bestuur eene circulaire bezorgd, waaraan een inschrijversbillet gehecht is, voor het geen men wenscht aftezonderen voor het Nationaal Huldeblijk aan Z. K. H. Prins Hendrik. Aan de sympathie van onze me de ingezetenen voor deze zaak twijfelen wij niet. Wie geen circulaire mocht ontvangen hebben, kan zijne bijdrage storten aan de gemeente-Secretarie. De centraal trein heeft weer een onge luk gehad. Door het breken vau de vlam pijp der lokomoiief is de trein die te 1.35 van hier vertrekt bij Elburg blijven staan. Na een oponthoud van twee uren werden de passagiers, door eenereserve lokomotief uit Kampen, naar Zwolle vervoerd. Niet alleen, dat dat de melk-inrichting te Utrecht uitmunt door hare onver- valschte melk en zindelijke bediening, maar zij biedt ook voor de wandelaars en vreemdelingen eene uitspannings- en ver kwikkingsplaats aan. Op de bekende uren dat de melk van de boerderijen wordt ver wacht, ziet men een tal van dames en kin- sedert den dag van hun verijdelde huwe lijk, altijd op het hart had gedragen. Ook vertelde zij ons dat ze uit pure ijdelheid" de eerste week van haar huwe lijk getracht had geen bril meer te dra gen; maar dat Philip haar dat eenvoudig weg verboden had, omdat zij zich er zon der niet kon redden en dat ze hem ook weer had opgezet, met het gevoel, alsof ze een ouden vriend weer zag. Het bleek dat zij den weg naar de grenzen al half hadden afgelegd, voor zij merkten dat Samuel hen volgde. Een ander paar, dat veel meer haast had en met dubbel span reisde, vertelde hun, dat er een vloekend, klein, oud mannetje volgde, in een chaise. De majoor was zoo verstandig, alle mogelijke postpaarden mee te nemen, zoo dat Samuel noodza kelijk overal oponthoud had, met het ge volg, dat hij het paar eindelijk vond, toen ze al zes uur geleden getrouwd waren. Er volgden harde woorden en bittere ver wijten, die de majoor eenvoudig beant woordde door te schellen en den bediende deren zich naar de inrichting begeven, om, iu den grooten, onmiddellijk daarach ter gelegen tuin, die zeer smaakvol is in gericht, van de gelegenheid te profitceren. Als een staaltje dat die inrichting ook invloed oefent op de melkverkoopers langs de straat, dient, dat toen eene oplettende huisvrouw aan haven melkboer zeide, dat zijn melk tegenwoordig beter was dan vroeger, zij daarop ten antwoord kreeg »jaje bent tegenwoordig door die melk inrichting wel genoodzaakt goede melk te o o o geven." Omtrent de op Maaudag 11. te Utrecht gehouden bespreking over de prostitutie, o. a. door 'onze stadgenooten de HIl. Ne- dermeyer van Rosenthal, Cost Budde en de Jongh werd bijgewoond, schrijft de N. Rott. Ct. De vergadering over de prostitutie werd heden in het gebouw voor kunsten en wetenschappen geopend door den Heer H. Pierson, die -na een woord van welkom herinnerde, dat het doel der bijeenkomst zuiver negatief was. Het zou namelijk de vraag niet zijn, hoe de prostitutie bestre den moet worden, maar of het sanitair ge- geneeskundig preventief onderzoek, op ge- prostitueerden toegepast, moet behouden blijven Daarna ging de vergadering over tot het kiezen van een voorzitter de heer Pierson verklaarde nadrukkelijk voor de betrekking te bedanken en benoem de den Leidschen hoogleeraar J. T. Buys Uiet 84 van de 163 stemmen. De oud-mi nister Van Lijnden van Sandenburg ver kreeg 36 stemmen. De heer Buys bedank te, overtuigd dat de heer Pierson als voor zitter de aangewezen man was. De oud minister was van hetzelfde gevoelen, De heer Pierson neemt nu de betrekking op zich en verwelkomt den hoogleeraar Aimé Humbert van Neuchatel, redacteur van het bekende Bulletin continental en secre taris van het gehouden congres te Genève, die op reis naar Engeland hier wilde ver toeven. De heer Humbert herinnerde de vergadering, dat naar zijne overtuiging de tijd gekomen was, om het kwaad der pro stitutie in verband met het sanitair toe zicht openlijk ter sprake te brengen. In dien niet, dan dreigde het gevaar eener catastrophe op dit gebied. De heer Van Schermbeek, hoofdcommissaris van politie te 's-Gravenhage, stelde voor éérst het sa nitair toezicht te behandelen in verband met het recht, daarna met de gezondheid eu eindelijk wat door den voorzitter voorop was gesteld met de zedelijkheid. De meerderheid der vergaderden vereenigt zich met het programma van den heer Pierson. Deze licht in korte trekken toe, dat het sanitair toezicht niet steunt op een moreelen grondslag; dat het de onge bondenheid doet toenemen, de redding van gevallenen inoeielijker maakt, een on- gunstigeu invloed oefent op de betrokken ambtenaren; en dat eindelijk het peil der zedelijkheid bij het volk er niet door wordt verhoogd. Een merkwaardig getuigenis was het woord van den grijzen hoogleeraar Tilanus, die hetsauitair toezicht eene dwa ling achtte en meende, dat het medisch te gelasten Mr. Dunne uit te laten. De woede van Samuel kende geen grenzen meer en toen hij met gebalde vuisten op den majoor toeliep, zakte hij plotseling in een. Hij was door een beroerte getrof fen; hij was lam en stom. Zoo lag hij twee weken. Juf Josey paste hem trouw op en kort voor dat hij stierf stamelde hij deze woordenHet was alles een vergissing, Josey, vergeef mij 1" Zij kuste haar broer en toen hij kort daarop kalm stierf, geleken zijn gelaatstrekken op die van onze oude, lieve vriendindat zei de majoor. En dat alles gebeurde, nu twintig jaar geleden," zoo besloot mijn tante, hoe wel het mij nu is alsof het voor eenige weken geschiedde. "De majoor en zijn vrouw waren een hoogst gelukkig paar. Hij stierf voor drie maanden en morgen zal mijn lieve vriendin naast hem worden neergelegd. Ja, kindlief, zoo worden langzamerhand al de banden verbroken, die ons aan de aarde binden." Uit het Enge Isch.) onderzoek ouder de tucht der politie on mogelijk te beschouwen is als eeu waar borg voor het al of niet gezond zijn. Het 2e juiut stelde de vraag, of het sanitair toezicht overeenstemt met de wetten des lands en met onze begrijipen van recht? Daarbij kwamen de vragen ter sprake, of men de persoonlijke vrijheid ten offer mag brengen aan het genoemde toezicht? Of het eene absolute macht eiseht bij de poli tie, en of dat bij een bevestigend ant woord billijk eu w'enschelijk is? Of men zal uitgaan van den regel; de schuld moet bewezen worden, of van de stelling: de onschuld moet worden bewezen? Of dat toezichtgelijkstelling duldt van armen en rijken, van mannen en vrouwen? en eindelijk of men geprostitueerden bene den de 21 jaar daarvan mag vrijstellen? Eindelijk werd in de avondbijeenkomst gehandeld over het sanitair toezicht in verband met de gezondheid. Daarbij wees men op het doel, door het toezicht beoogd: veiligheid van de huisgezinnen. En ten laatste de vraag of de statistieke gegevens omtrent dat toezicht genoeg betrouwbaar zijn, om op grond daarvan vermindering te verwachten van ziekten, welke uit on tucht voortspruiten De vergadering besloot de behandelde punten niet in stemming te brengen goedgekeurd werd, dat, naar den wensch van den voorzitter, enkele mannen zich bij hem zouden aansluiten,, om voor eene latere bijeenkomst een nader onderzoek betreffende het behandelde onderwerp in te dienen. Bij de aankomst van een trein uit Arn hem viel te Utrecht de conducteur Hoo- gedoorn van den platform en geraakte tusschen dezen en de treeplanken van een 3e klasse wagen bekneld. De trein stond spoedig stil, doch het was eerst na lang durige en buitengewone krachtsinspan ning mogelijk den ongelukkige uit zijne benarde positie te redden. Men was ver plicht den wagen met hef boomen te lich ten. Geneeskundige hulp werd onmiddel lijk ingeroepen, en het schijnt dat de man niet gevaarlijk gekwetst is. Te Stoutenburg is Dinsdag 1.1. de blik sem geslagen in eene schuur van de Wed. Kleinveld. De schuur is geheel afgebrand. Het vee is gered, met uitzondering van een varken. Het gebouw was verzekerd doch de inboedel niet. Voor de eindexamens der H. B. S. in de provincie Utrecht hebben zich 10aspiran ten opgegeven, nl. 3 leerlingen van de H. B. S. te Amerfoort, en 7 van de R. HB. S. te Utrecht. De examens zullen worden ge houden van 1525 Juli. In plaats van den Heer de Bruyne is als lid der examen commissie benoemd de Heer Mr. Fortuyn Droogleever, te Gouda. Voor het admissie-examen der K. M. Akad, te Breda hebhen zich 215 assriran- ten aangemeld. HULPBANK TE AMERSFOORT. Tot het geven van gelden ter leen zal eene Commissie uit het bestuur op MAANDAGden 3. JUNI aanst. 's namiddags van lialftwee tot hal/drie zitting houden in een der localen van het raadhuis, alwaar de belanghebbenden zich kunnen aanmelden. Inlichtingen zijn te bekomen bij de ondergeteekenden, en bij de verdere leden van het bestuur, de heeren B. E. Herschel, W. A. Croocke- zvit, M. van Beek en Jhr. Mr. H. J. L. van Sassevan Ysselt. GEBOREN: 24 Mei. Henriethe Mach- tildus, d. van Johannes Arnoldus Stals en Alida Adriana Kiggen. Arend Jan, z. van Johannes Engel en Maria Theodora Holthuis. 27 Mei. Evert van Surksum en Geertruida Johanna van Middendorp. - 28 Mei. Willem, z. van Cornelis Gerritsen en Maria Meijers. GEHUWD: 29 Mei. Hendrik Ver- schuar en Adriana Wilhelmina de Roos. Jacobus de Bruin en Stijntje Hoks- bergen. Hendrik Simons en Willemi- na Catrina Polleman. OVERLEDEN: 25 Mei. Theresia Wil helmina Petronella Westerwoudt, 60 j., ongeh. Joanna Pegtol, 12 j. 26 Mei. Evert Hoksbergen83 j.wedr. van Johanna Maria van Dasselaar. 28 Mei. Jo hanna Alijda Maria Putman, 9 ra. 29 Mei. Gerritje van Eeden, 70 j., wed. van Albertus Kaal. Autonia Scholten, 35 j., echtg. van Willem Muijs. Een leveul. aang. kd. vrl. gesl. van Willem Muijs en Autonia Scholten. BINNENLAND. Bij de op Dinsdag iu het kiesdistrict Arnhem gehouden verkiezing van een lid der Tweede Kamer, ter vervanging van Mr. J. H. Geertserua, zijn uitgebracht 2051 stemmen, waarvan 11 van onwaar de. De volstrekte meerderheid tvas dus 1021. Uitgebracht werden op de Heeren Otto van Rees 838Mr. W. C. J. J. Cre- mers 456; Jhr. Mr. A. F. de Savornin Lohmau 424; Mr. J. F. Bijleveld 102 en Mr. W. Baron van Goltstein 158 stem men, zoodat herstemming moet plaats hebben tusschen de beide eersten. Bij de wedrenneD, waarmede de ren baan bij Brussel is geopend, is door het paard Gentilhomme van Z. K. H. den prins van Oranje medegedongen naar den prix de l'avenir. Het behaalde den tweeden prijs. De Indépendance noemt het eenig incident, hetwelk zich voordeed, het be zoek dat Z. K. H., die als »turjiste" de wedrennen bijwoonde, bracht aan den Koning en Koningin van België, die bij de opening van de renbaan tegenwoordig waren. In strijd met het in sommige bladen opgenomen bericht, als zou de toestand van den Minister van oorlog in de laatste dagen eer verslimmerd dan verbeterd zijn, vernemen wij, dat de Minister dagelijks merkbaar in beterschap toeneemt. Naar wij vernemen, bestaat bij den Mi nister van oorlog het voornemen om het algemeen depot van discipline (de zooge naamde strafdivisie van het leger) op te heffen. Voor Amsterdam was het Dinsdag een zeer gewichtige gedeukdag. Het was namelijk driehonderd jaren ge leden, dat die stad de laatste der Hol- landsche steden, die de Spaausche zijde hield zich aansloot bij de nationale be weging, onder aanvoering van den Prins van Oranje, welke tot de zelfstandigheid des lands leidde. De kiudervader in het armweeshuis te Middelburg, die op 26 Jan. jl. het ongeluk had, terwijl eenige weesmeisjes op de bin nenplaats van het gebouw zich vermaak ten met het werpen van sneeuwballen, na haar in kortswijl gewaarschuwd te heb ben daarmede op te houden, een naar hij meende ongeladen geweer op haar aau te leggen eu af te trekken, ten gevolge waar van twee meisjes door de lading hagel in het aangezicht, bovenarm en borst getrof fen werden stond deswege iu de vorige week terecht. Hij werd, onder aanneming van verzachtende omstandigheden de beide meisjes zijn toch geheel hersteld tot twee geldboeten, elk van f50, veroor deeld. De Commissie voor het afnemen in Ne derland iu dit jaar vau het examen van ambtenaren bij den burg. dienst in Ned.- Indië zal te 's Gravenhage op 17 Juni bijeenkomen. Tot leden der Commissie zijn benoemd: tot lid en voorz.dr. W. R. baron Van Hoëvell, te 's Gravenhage; tot leden: dr. H. Kern, hoogl. te Leiden, J. J. Meinsma, dr. A. W. T. Juynboll, J. R. P. F. Gonggrijp en G. K. Niemann, hoogl. te Delft; fl. Kleyn van de Poll te Utrecht, N. D. Lammers van Toorenburg te 's Gravenhage, J. E. Van der Bor te Apeldoorn, W. F. Sikman te Zutfen, A. J. Voet te 's Gravenhage, J. J. Naef te 's Gravenhage, S. Coolsma te Rotterdam tot lid en secretaris J. Spanjaard, hoogl. te Delft.

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 2