Amersfoort en Omstreken. ONS SOUPER 1878. No. 337. VOOR Zaterdag- 8 Juni. Uitgever: A. AI. Slothouwer, t Uren van vertrek der alg-emeene Communicatie-middelen voor Amersfoort. Zomerdienst, geopend 15 Mei 1877. Nederlandsche Ceatraal-Spoorweg. Ooster-spoorweg. Overzicht der week. BUITENLAND. «Juist daarom zal ik hem nu eens WEEKBLAD Dit blad verschijnt des Zaterdags namiddags. Abonnementsprijs voor Amersfoort per 3 maanden 0,75. Fianco door het geheele Kijk0,85. Afzonderlijke nummers10 Cent. Boekhandelaren en Fostdirectenren nemen bestellingen aan te Amersfoort. Avdertentiën van 15 regels0,50. Iedere regel meer0,07. Groote letters worden berekend naar plaatsruimte. Dienstaanbiedingen door den belanghebbende in persoon bezorgd0,25. Naar Utrecht: Aankomst te Vertr. Amersfoort Utrecht Rotterd. 'sHage Arnnem 6,55 (alleen Zat.) 9,18 11,6 2,28 5,47 9,28 7,45 10,- 11,35 3,15 6,23 10,5 9,40 11,30 12,45 4,55 7,20 11,19 9,50 11,85 1- 5,15 7,32 11,84 9,55 12,25 2,10 5,20 10,17 Haar Zwolle: Vertr. Amersfoort 9,1 9,45 1,36 6,13 9,32 Zwolle 10,56 11,10 4,10 7,45 11,26 Aankomst te Leeuwarden Groningen 2,- 2,— 8,25 10,14 2,6 2,6 8,5 10,5 Poitwagendienst (Onderneming A. Schimmel) tnisehen Amersfoort en Kaarsbergen, Van Amersfoort 's morgens te 7 en 's namiddags te 2,80 uur. Van Maarsiergen 's morgens te 9,43 en 's avonds na aankomst van den laatsten trein. Naar Hilversum: Aankomst te Vertr. Amersfoort Baarn Hilversum Utrecht Amsterd. 7,28 8,35 9,20 11,10 1,30 2,40 5,45 9,30 7,44 8,48 9,36 11,26 1,46 2,56 6,1 9,16 9,46 7,54 8,57 9,46 11,36 1,56 3,6 6,11 9,26 9,56 8,30 9,88 1,20 3,42 6,37 9,48 11- 8.43 9,32 10,35 12,11 2.44 3,42 7,- 10,13 10,32 Naar ZutphenAankomst te (V. Baarn) V. Amersf Barneveld Apeldoorn Zutpheu 8,21 9,29 11,50 1.11 3,42 5,56 9.12 10,58 8,39 9,47 12,2 1,27 3,54 6,12 9,35 11,10 8,59 10,6 1.47 6,31 9,55 9,31 10,37 2,19 7,1 10,28 9,54 10,56 2,42 7,20 10,51 De afgeloopen week bracht zeer be langrijk nieuwsnamelijk dat door de Duitsche regeering de officieele uitnoodi- ging aan de andere machten is verzon den tot bijwoning van een congres, waar op het preliminaire tractaat van San Stefano in behandeling zal worden ge bracht. Deze uitnoodiging, op initiatief der Oostenrijksch-Hongaarsche regee ring door Duitschland aan de ondertee kenaren van de tractaten van 1856 en 1871 gericht, is in dier voege gesteld dat de mogendheden, die ze aannemen, daar mede verklaren de geheel vrije discussie toetelaten over den geheelen inhoud van het tractaat van San Stefano. Dit is een zeer belangrijk punt, omdat in der tijd Gortschakoff de reserve maakte waarbij Rusland zich het recht voorbehield der gelijke discussie niet aan te nemen. Dit punt toegegeven zijnde, zal de behande ling der kwestie veel gemakkelijker ge worden zijn en Engeland kan zich in een volledigen triomf verheugen waar het geldt zijne v asthoudendheid met betrek king tot zijn eisch om alles op het con gres zonder reserve te behandelen. En geland heeft de uitnoodiging tot bijwo ning van het congres, dat op den 13 de zer te Berlijn bijeenkomen zal, reeds aangenomen en het is niet waarschijnlijk dat er nu nog zwarigheden zullen ont- PEUILLETON. I. VOORBEREIDENDE WERKZAAMHEDEN. En hoe denk je er nu over, manne tje?" vroeg mijne vrouw op een aller- vriendelijksten toon. Waarover, kindlief?', zei ik, zonder de oogen af te wenden van de noteering der effecten op de Amsterdamsche beurs. Niet dat ik in effecten doe, of een coupon knipper ben ik wou dat het waar was 1 maar mijn buurman links is een make laar en mijn overbuurman een rentenier, en ik zie hen beiden veel op de sociëteit. Ge begrijpt dat men, om met zulke lieden te kunnen praten, iets van hun zaken moet weten. Ik ben anders een weten schappelijk man, en ik bemoei me niet met zulke dingen, tenminste niet voor mijn liefhebberij Waarover, kindlief?" zei ik dus. en mijn vrouw keek mij heusch een beetje staan, die de bijeenkomst beletten. Een andere vraag is het of het tot stand ko men van het congres noodzakelijk tot den vrede zal leiden. Hieromtrent valt nog niets te zeggen, hoewel er nu zeer zeker meer kans op vrede bestaat dan twee maanden geledenmaar daar elke mogendheid hare vrijheid van handelen en beoordeelen behoudt, is het niet on mogelijk dat juist op het congres blijkt dat aan eene andere oplossing dan door de wapenen niet te denken valt. Dit is dan ook de reden waarom Andrassy on voorwaardelijk ja heeft geantwoord op de vraag of de Oostenrijksch-Hongaar sche monarchie desnoods met de wape nen in de hand hare belangen in 't Oosten behartigen zou. Omtrent de grondsla gen van het Engelsch Russisch vergelijk, het gelijktijdig terugtrekken der troepen en der vloot is men nog volkomen in het onzekere. Terwijl de oplossing der Oostersche kwestie langzamerhand haar einde be gint te naderen, wordt de inwendige toe stand van Turkije gaandeweg slechter. Na de mislukte samenzwering van Ali Suavi Efifendi, verkeert de Sultan naar het schijnt in een voortdurend overspan nen toestand en heeft, naar men zegt, vlagen van krankzinnigheid, waarin hij alles vernielt in de vertrekken zijner vrouwen, die hij verdenkt van de hand gehad te hebben in de samenzwering. Daarenboven heerscht er een ware geld- verontwaardigd aan. Maar manl daar hebben we nu na het eten al zoo lang over gepraat! Jelui mannen denkt al leen om je boeken en je courant. Over ons diner, bedoel ik natuurlijk," Ons diner? O ja, 't is waar ook maar ik dacht dat we een souper zouden geven 1 want dat komt veel goed- kooper uit, zooals je mij zelf gezegd hebt, en daarenboven we kunnen 's middags toch niet al de kinderen in de keuken la ten eten »Als jij wilt, dat de tweede meid ook aan tafel dientdan zeker nietals Verschuur komen kon, zou het best gaan. Maar ik sta ook niet op een diner vooral omdat ik merk, dat jij op een souper gesteld bent." Gesteld 1 met je permissie je weet, dat ik liefst met jou alleen ben." »Je bent heusch heel galant maar zonder gekheid, we zijn er noodig aan toe." Ik begrijp niet waarom. We heb ben alle mogelijke kennissen dezen win ter al gehaden Smits en Pietersen en nood en zegt men zelfs dat de leveran- ciersweigeren zonder betaling te leveren. Het wordt tijd dat er een einde komt aan den jammervollen toestand waarin de beheerscher der geloovigen verkeert. Mag Duitschland zich over het behaal de succes in de buitenlandsche politiek met betrekking der bemiddeling tusschen Engeland en Rusland verheugen, de af geloopen week leverde integendeel be droevende ervaringen op binnenlandsch terrein op. In de eerste plaats heeft de Duitsche marine een groot verlies gele den door eene aanvaring, welke tusschen den König Wilhelm en den Grosser Kur- fürst, twee gepantserde oorlogsbodems, in de nabijheid van Folkestone heeft plaats gehad, tengevolge waarvan het laatstgenoemde schip binnen weinige minuten zonk. Van de vijfhonderd op varenden zijn er ongeveer 300 verdron ken, terwijl de König Wilhelm zware schade bekwam. De gepantserde sche pen, die zoo ontzaggelijk veel geld ge kost hebben en nog zoo weinig nut sticht ten, blijken hoe langer hoe meer onge schikt te zijn voor het gebruik en het laat zich aanzien dat de daaraan bestede gelden nutteloos verspild zullen blijken. Een tweede reden tot treurigheid voor Duitschland is gelegen in een nieuwen aanslag op het leven des Keizers, ditmaal niet zoo gelukkig afgeloopen als de vorige; de Keizer werd toch op drie plaatsen gekwetst hoewel niet gevaarlijk. Leentje Bakker en Cato Muller zeker wel viermaal." Daar zithet 'm juist in. Die andere menschen moeten niet denken dat ze ach teruitgezet worden. Je weet hoe het hier gaat. Alles wordt uitgerekend en nagere kend. Jij let er niet op, dat zeg je altijd, en je weetje toch te herinneren, dat Cato Muller hier viermaal geweest is. Caroline Muller is er maar eens geweest zie je, dat gaat niet. We moeten haar nu eens een beleefdheid doen, Dan zetten we haar naast Pietersen en Jeannette van den Berg naast Smits en dan. s Maar beste meidl Smits en Pieter sen zijn hier ook viermaal geweest. Dat is heel wat anders, Smits en Pietersen zijn heeren. Waar zouden we de heeren van daan halen, als we telkens anderen moesten hebben? Ik bedoel na tuurlijk de jonge heeren ouden zijn er genoeg." »Endan, je weet immers dat Pie tersen een hekel heeft aan Caroline Muller." De dader is zekere Dr. Nobiling en we derom een aanhanger der socialistische beginselen. De aanslag had ook weder Onder de Linden plaats, doch ditmaal meteen met groven hagel geladen ge weer dat uit een bovenvenster werd afge schoten. De moordenaar trachtte zich- zelven van kant te maken, doch bereikte zijn doel niet hoewel hij zich eene gevaar lijke hoofdwond toebracht tengevolge waarvan hij in zeer bedenkelijken toe stand verkeert. Naar het schijnt heeft men hier met eene geheel andere zaak te doen dan bij den vorigen aanslag. Nobiling toch be hoorde tot den beschaafden, ontwik kelden stand en kan bezwaarlijk als een dom werktuig van eenige heethoofden beschouwd worden. Wanneer men de geruchten gelooven mag, die er omtrent de zaak in omloop gebracht zijn, dan zou hij deel uitmaken van een gezelschap personen, die zich hebben voorgenomen den Keizer te vermoorden en zou het lot hem aangewezen hebben om de eerste aanslag te wagen. Tot dusverre is even wel daaromtrent niets met zekerheid be kend en zijn toestand is van dien aard dat het zeer wel mogelijk is dat de dood hem verhinderen zal ophelderingen te geven. De Times doet omtrent het geval op merken dat de daad even dwaas als boosaardig is en dat er geen enkele reden kan bestaan om den waardigen, tachtig naast haar zetten. Ik weet heel goed, dat hij een goed oog heeft op Cato Muller maar ik wil niet, dat de menschen ons van koppelen beschuldigen. Als de jon gelui samen wat te behaspelen hebben, moeten ze dat maar bij hun ouders in orde maken, maar niet bij betrekkelijk vreemden. Ik althans wil in zoo iets de hand niet hebben." Maar vrouwtje 1 herinner je eens hoe dikwijls we samen bij neef Toon. »Dat is heel wat anders. Neef Toon was een volle neef, en Pietersen is maar de neef van den zwager van je zuster. En daarenboven, toen driejaar geleden Kees en Netje bij ons aten je weet wel, den dag voor hun engagement, zeiden alle menschendat het ons werk wasen toen zes weken na hunhuwelijk hun keu kenmeid om diefstal met de politie werd weggehaald, heeft Mevrouw Bakker me zoo goed als in mijn gezicht gezegd, dat het mijn schuld wasï" jZoo dan ben ik blij dat Mevrouw Bakker dezen keer niet op de lijst staat, 't Spijt me anders, dat jeCato niet vragen

Historische kranten - Archief Eemland

Weekblad voor Amersfoort en Omstreken | 1878 | | pagina 1